Regeringsbeslut Nr: 27
2002-12-19 Fö 2002/512/EPS (slutligt)
Fö 2002/541/EPS (slutligt)
Fö 2002/559/EPS (slutligt)
Fö 2002/1879/EPS (slutligt)
Fö 2002/1003/MIL (slutligt)
Fö 2002/2499/MIL (slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 6, bet. 2002/03:FöU1, rskr. 2002/03:44).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågorForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor
TotalförsvarDet militära försvaretForskning, kompetens och resursutveckling för det militära försvaret
Det civila försvaretForskning, kompetens och resursutveckling för det civila försvaret


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Totalförsvarets forskningsinstituts ansvarsområde.

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål
Målet för politikområdet är att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

Verksamhetsområde Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål
Målet för verksamhetsområdet är att öka kunskapen om och intresset för internationella frågor inom nedrustnings- och säkerhetspolitik.

Verksamheten vid Totalförsvarets forskningsinstitut inom området inriktas på de fyra delområdena kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen samt övrigt stöd.


Verksamhetsgren Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål
Kärnvapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall fortsätta arbetet med att förbereda upprättandet av ett nationellt datacenter under fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (provstoppsavtalet, CTBT) samt med att ansluta en station för mätning av luftburen radioaktivitet och en seismisk mätstation till avtalets internationella övervakningssystem.

Vidare skall Totalförsvarets forskningsinstitut tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) teknisk sakkunskap i anslutning till eventuella förhandlingar i nedrustningskonferensen i Genève om ett avtal om förbud mot produktion av klyvbart material för vapenändamål, i anslutning till förhandlingar i Wien i den förberedande kommissionen för provstoppsavtalet samt i samband med förhandlingar rörande icke-spridningsavtalet (NPT) och därtill följande särskilda konsultationer om nedrustning och icke-spridning av kärnvapen.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall även tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) teknisk sakkunskap vid arbetet inom ramen för internationella exportkontrollarrangemang för nukleära frågor samt inom arbetet med att oskadliggöra ryskt kärnämnesmaterial.

Biologiska vapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) teknisk sakkunskap vid förhandlingar eller samarbete för att stärka konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen. Teknisk sakkunskap skall även tillföras Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beträffande biologiska vapen för insatser avseende icke-spridning inom ramen för relevanta exportkontrollarrangemang.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall även aktivt delta i ett samarbete med de europeiska länder som ingår i ett CEPA 13 Thales projekt i syfte att upprätta en databas för identifiering av B-agens.

Kemiska vapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) teknisk sakkunskap vid arbetet i Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) i Haag samt upprätthålla nödvändig verifikationslaboratoriekapacitet för analys av kemiska prover inom ramen för konventionen om förbud mot kemiska vapen. Teknisk sakkunskap skall även tillföras Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beträffande kemiska vapen för insatser avseende icke-spridning inom ramen för relevanta exportkontrollarrangemang.

Övrigt stöd

Totalförsvarets forskningsinstitut skall vidare tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) sakkunskap för att bidra till det internationella arbetet att förhindra spridning på missilområdet utöver det som faller inom ramen för internationella exportkontrollarrangemang.

Verksamheten utformas i dialog mellan Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut. Inriktning samt närmare direktiv för återrapportering och budgetunderlag får beslutas av chefen för Utrikesdepartementet.


Återrapportering
1. Totalförsvarets forskningsinstitut skall, i samband med årsredovisningen, för samtliga ovanstående projektområden lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna härför.

Politikområde Totalförsvar

Mål
Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:

- försvara Sverige mot väpnat angrepp,

- hävda vår territoriella integritet,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. [1]


[1] Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets pliktverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Styrelsen för psykologiskt försvar, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Kommerskollegium, Riksförsäkringsverket, Finansinspektionen, Riksskatteverket, Statens jordbruksverk, Arbetsmarknadsstyrelsen, Migrationsverket, Lantmäteriverket, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och länsstyrelserna.


Återrapportering
För verksamhetsområdena under detta politikområde skall Totalförsvarets forskningsinstitut redovisa i vilken grad myndigheten kan lösa sina uppgifter. Redovisningen skall göras enligt följande bedömningsskala:

- God: Resurser (kapaciteten) motsvarar eller överstiger behovet. Uppgifterna kan lösas.

- Godtagbar: Brister och störningar nedsätter handlingsfriheten och förmågan. Uppgifterna kan dock i huvudsak lösas.

- Icke godtagbar: Svåra brister. Uppgifterna kan inte lösas.

Eventuella avvikelser från angivna krav skall kommenteras. Av redovisningen skall framgå hur värderingarna gjorts och hur slutsatserna dragits.


Verksamhetsområde Det militära försvaret

Mål
Målet för verksamhetsområdet är att resurserna skall kunna användas för de huvudändamål som har angetts för politikområdet Totalförsvar.

Försvarsmakten skall under försvarsbeslutsperioden uppnå och vidmakthålla den operativa förmåga i olika avseenden som anges i myndighetens regleringsbrev. De totalförsvarsgemensamma verksamheterna skall lämna det stöd som är nödvändigt för att totalförsvarsresurserna skall kunna användas för att uppnå målen.

Stödet skall omfatta materielförsörjning, personalförsörjning, högre utbildning inom totalförsvaret, kompetensutveckling, forskning och utveckling samt signalspaning m.m.

Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Dessa utgörs av Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Totalförsvarets pliktverk och Försvarets radioanstalt.

Verksamheten bedrivs bl.a. vid Totalförsvarets forskningsinstitut och målet för myndighetens verksamhet är att tillgodose totalförsvaret med forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsverksamhet. Kompetensen skall också kunna nyttiggöras utanför totalförsvaret samt som stöd till svensk industri och vid export av krigsmateriel. Verksamheten skall bedrivas med relevans, integritet, vetenskaplig kvalitet och effektivitet.


Verksamhetsgren Forskning, kompetens och resursutveckling för det militära försvaret

Mål
Forskning för regeringens behov

Målet är att långsiktigt stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Verksamheten skall utformas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Inriktning samt närmare direktiv för återrapportering och budgetunderlag får beslutas av chefen för Försvarsdepartementet.

2. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna härför. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten forskning för regeringens behov lämnas.

NBC-skyddsforskning

Målet är att säkerställa långsiktig forskning avseende skydd mot nukleära (N), biologiska (B) och kemiska (C) stridsmedel samt bevakning av den vetenskapliga, tekniska och säkerhetspolitiska utvecklingen avseende massförstörelsevapen och deras vapenbärare. Totalförsvarets forskningsinstitut har ett särskilt ansvar för en helhetssyn avseende NBC-stridsmedel, skall kunna ge berörda myndigheter stöd och rådgivning samt kunna stödja statsmakterna genom rådgivning och operativ medverkan i säkerhets- och nedrustningssammanhang.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall agera som expertorgan och efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) också kunna utgöra ett operativt expertstöd till berörda myndigheter vid NBC-händelser samt vid internationella uppdrag.

De inledda studierna av aktuella NBC-frågor i ett internationellt perspektiv skall fortsätta under 2003.

Forskningen skall även beakta frågor som rör skyddsmöjligheter vid internationella insatser och s.k. lågnivåhot. Verksamheten skall utformas i dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för inriktning av forskning inom området skydd mot NBC-stridsmedel.

Följande inriktning skall gälla för respektive program inom NBC-området.

N-programmet

Inriktningen skall vara att vidmakthålla och utveckla kunskaper om N-stridsmedel. Inom området skall kärnladdningsfysik, internationell kärnvapenutveckling och spridningsrelaterade tekniska frågor prioriteras. Forskning avseende metoder för analys av fissilt material och fissionsprodukter skall bedrivas. Forskning rörande effekter och skydd skall främst inriktas mot skydd mot radiologiska hot vid internationella operationer och s.k. lågnivåhot.

B- och C-programmet

Inriktningen skall vara att vidmakthålla och utveckla kunskaper om och skydd mot B- och C-stridsmedel, vilka inkluderar sådana ämnen som bedöms vara aktuella inom det vidgade säkerhetsperspektivet, särskilt nya och potentiella B- och C-stridsmedel. Den tekniska utvecklingens konsekvenser för framtida hot och säkerhetspolitiska aspekter skall belysas. Risk- och hotanalyser skall ha hög prioritet (bl.a. vad avser internationell BC-kapacitet och spridningsrisker från stater som ingick i det forna Sovjetunionen.)

Molekylärbiologi skall prioriteras. Kompetensnivån avseende B-agens i form av virus skall vara fortsatt hög. Kompetens avseende metoder för indikering och identifiering av B-stridsmedel och relevanta toxiner skall utvecklas som ett bidrag till den nationella beredskapen på området, parallellt med att kompetens för analys och verifikation av C-stridsmedel vidmakthålls.

3. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits vilken effekt den gett i förhållande till målet samt redovisa kostnaderna härför i samband med årsredovisningen. Vidtagna åtgärder för att långsiktigt säkerställa den fortsatta bevakningen inom NBC-området skall redovisas.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bygga upp kapacitet för att bidra till att säkerställa, handha och analysera det så kallade okända provet, det vill säga prover med misstänkt NBC-innehåll.

4. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen och delårsrapporten redovisa hur man bidragit till att bygga upp kapacitet för att ta hand om det s.k. okända provet samt samverkan med andra berörda myndigheter i detta avseende.

Flygteknisk kompetens och resursutveckling

Målet är att säkerställa långsiktig flygteknisk kompetensförsörjning och att främja utvecklingen och internationalisering av svensk flygteknik. Forskningen skall inriktas mot flygtekniska basteknikområden som aerodynamik, hållfasthet och relaterade tillämpningsområden samt flygets miljöeffekter.

5. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa verksamhetens resultat och kostnad.

Uppdragsfinansierad verksamhet

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bedriva verksamheten med relevans, integritet, vetenskaplig kvalitet och effektivitet.

6. Återrapportering: I årsredovisningen och delårsrapporten skall Totalförsvarets forskningsinstitut redovisa hur uppdragsgivarnas behov tillgodoses genom att redovisa

- utvecklingen av uppdragsvolymen per kund eller kundkategori,

- andelen (belopps- och antalsmässigt) milstolpar till Försvarsmakten som uppfyllts respektive inte uppfyllts inom överenskommen tid och

- kostnader och intäkter för olika forskningsområden.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall härutöver i årsredovisningen redovisa

- hur verksamhet som bedrivits för huvudkunderna följts upp samt hur deras behov tillgodosetts,

- uppföljningen av kundnytta och

- hur verksamheten ändrats efter förändrade förutsättningar.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål
Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att

-värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

-bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

-stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.

Verksamheten bedrivs bl.a. vid Totalförsvarets forskningsinstitut och målet för myndighetens verksamhet är att tillgodose totalförsvaret med forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsverksamhet. Kompetensen skall också kunna nyttiggöras utanför totalförsvaret samt som stöd till svensk industri och vid export av krigsmateriel. Verksamheten skall bedrivas med relevans, integritet, vetenskaplig kvalitet och effektivitet.


Verksamhetsgren Forskning, kompetens och resursutveckling för det civila försvaret

Mål
Forskning för regeringens behov

Målet är att långsiktigt stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Verksamheten skall utformas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Inriktning samt närmare direktiv för återrapportering och budgetunderlag får beslutas av chefen för Försvarsdepartementet.

7. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna härför. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten forskning för regeringens behov lämnas.

NBC-skyddsforskning

Målet är att säkerställa långsiktig forskning avseende skydd mot nukleära (N), biologiska (B) och kemiska (C) stridsmedel samt bevakning av den vetenskapliga, tekniska och säkerhetspolitiska utvecklingen avseende massförstörelsevapen och deras vapenbärare. Totalförsvarets forskningsinstitut har ett särskilt ansvar för en helhetssyn avseende NBC-stridsmedel, skall kunna ge berörda myndigheter stöd och rådgivning samt kunna stödja statsmakterna genom rådgivning och operativ medverkan i säkerhets- och nedrustningssammanhang.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall agera som expertorgan och efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) också kunna utgöra ett operativt expertstöd till berörda myndigheter vid NBC-händelser samt vid internationella uppdrag.

De inledda studierna av aktuella NBC-frågor i ett internationellt perspektiv skall fortsätta under 2003.

Forskningen skall även beakta frågor som rör skyddsmöjligheter vid internationella insatser och s.k. lågnivåhot. Verksamheten skall utformas i dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för inriktning av forskning inom området skydd mot NBC-stridsmedel.

Följande inriktning skall gälla för respektive program inom NBC-området.

N-programmet

Inriktningen skall vara att vidmakthålla och utveckla kunskaper om N-stridsmedel. Inom området skall kärnladdningsfysik, internationell kärnvapenutveckling och spridningsrelaterade tekniska frågor prioriteras. Forskning avseende metoder för analys av fissilt material och fissionsprodukter skall bedrivas. Forskning rörande effekter och skydd skall främst inriktas mot skydd mot radiologiska hot vid internationella operationer och s.k. lågnivåhot.

B- och C-programmet

Inriktningen skall vara att vidmakthålla och utveckla kunskaper om och skydd mot B- och C-stridsmedel, vilka inkluderar sådana ämnen som bedöms vara aktuella inom det vidgade säkerhetsperspektivet, särskilt nya och potentiella B- och C-stridsmedel. Den tekniska utvecklingens konsekvenser för framtida hot och säkerhetspolitiska aspekter skall belysas. Risk- och hotanalyser skall ha hög prioritet (bl.a. vad avser internationell BC-kapacitet och spridningsrisker från stater som ingick i det forna Sovjetunionen.)

Molekylärbiologi skall prioriteras. Kompetensnivån avseende B-agens i form av virus skall vara fortsatt hög. Kompetens avseende metoder för indikering och identifiering av B-stridsmedel och relevanta toxiner skall utvecklas som ett bidrag till den nationella beredskapen på området, parallellt med att kompetens för analys och verifikation av C-stridsmedel vidmakthålls.

8. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits vilken effekt den gett i förhållande till målet samt redovisa kostnaderna härför i samband med årsredovisningen. Vidtagna åtgärder för att långsiktigt säkerställa den fortsatta bevakningen inom NBC-området skall redovisas.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bygga upp kapacitet för att bidra till att säkerställa, handha och analysera det så kallade okända provet, det vill säga prover med misstänkt NBC-innehåll.

9. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen och delårsrapporten redovisa hur man bidragit till att bygga upp kapacitet för att ta hand om det s.k. okända provet samt samverkan med andra berörda myndigheter i detta avseende.

Uppdragsfinansierad verksamhet

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bedriva verksamheten med relevans, integritet, vetenskaplig kvalitet och effektivitet.

10. Återrapportering: I årsredovisningen och delårsrapporten skall Totalförsvarets forskningsinstitut redovisa hur uppdragsgivarnas behov tillgodoses genom att redovisa

- utvecklingen av uppdragsvolymen per kund eller kundkategori,

- andelen (belopps- och antalsmässigt) milstolpar till kunder som uppfyllts respektive inte uppfyllts inom överenskommen tid och

- kostnader och intäkter för olika forskningsområden.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall härutöver i årsredovisningen redovisa

- hur verksamhet som bedrivits för huvudkunderna följts upp samt hur deras behov tillgodosetts,

- uppföljningen av kundnytta och

- hur verksamheten ändrats efter förändrade förutsättningar.Övriga mål och återrapportering

11. Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa i vilken omfattning myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

12. Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av

- en kort sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer för verksamheterna forskning för regeringens behov, NBC-skyddsforskning, flygteknisk kompetens och resursutveckling samt internationell forskning och uppdragsfinansierad forskning och

- kommentar till avvikelser i förhållande till målen.

Målet är att nå ökad spridning av forskningsresultaten utanför totalförsvaret.

13. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen redovisa

- åtgärder som vidtagits för att nyttiggöra forskningsresultaten utanför totalförsvaret och

- exempel på tillämpningar av forskningsresultaten utanför totalförsvaret.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall nå ökad samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.

14. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa och kommentera

-utvecklingen av samverkan med universitet och högskolor (antal gemensamma projekt, antal doktorander, antal adjungerade professorer.)

-utvecklingen av avtalsbundna internationella samarbetsprojekt (MoU eller motsvarande, antal projektavtal)

- resultat och effekter av kontakter med forskningsverksamhet utom forskningsinstitutet,

- en bedömning av effekten och nyttan med verksamheten,

- resultatet av genomförd granskning av forskningskvalitet och relevans med hjälp av en extern expertgrupp och

- åtgärder som vidtagits för att kompetensen skall utvecklas mot framtida behov.

Nordisk agenda 21 för försvarssektorn skall utgöra en övergripande miljöpolicy för Totalförsvarets forskningsinstituts arbete. Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet skall bedrivas och utvecklas inom ramen för det miljöledningssystemet som myndigheten skall införa under 2003, ( se bilaga 1).

15. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa resultatet av miljöarbetet.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall utöver vad som anges i instruktionen om internationell verksamhet lämna stöd till det s.k. sexnationsinitiativet för att underlätta omstruktureringen av europeisk försvarsindustri.

16. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samband med årsredovisningen särredovisa den internationella verksamheten, särskilt institutets verksamhet avseende PFF och sexnationsinitiativet.

17. Totalförsvarets forskningsinstitut skall följa de riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten som anges i bilaga 2.1.2Organisationsstyrning

Totalförsvarets forskningsinstitut skall aktivt verka för att skapa en arbetsmiljö där alla har lika goda förutsättningar att trivas och utveckla sin kompetens oaktat exempelvis kön, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet.

18. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa vidtagna åtgärder samt vilka effekter dessa fått på verksamheten. De åtgärder som vidtagits för att förhindra olika former av trakasserier och andra kränkningar skall särskilt redovisas.

Resultatbudget för 2003

Verksamhet

Intäkter

Kostnader

Utfall

Anslag

Avgifter

Summa

Forskning för regeringens behov

39 321 0 39 321 39 321 0

NBC-skyddsforskning

Varav N-programmet

Varav BC-programmet

104 854

24 430

80 424

0 104 854 104 854 0

Flygteknisk kompetens och resursutveckling

42 570 0 42 570 42 570 0

Internationell säkerhet

12 992 0 12 992 12 992 0

Uppdragsverksamhet

0 940 000 940 000 940 000 0

Summa

199 737 940 000 1 139 737 1 139 737 0


1.3Uppdrag

19. Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

20. I budgetunderlaget skall avseende anslaget 6:9 Totalförsvarets forskningsinstitut förslag till inriktning och omfattning på programnivå för verksamheten NBC-skyddsforskning lämnas.

21. Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen och budgetunderlaget göra en bedömning av myndighetens verksamhet och uppskattade kostnader som kan hänföras till det militära respektive det civila försvaret.

22. Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget ange och motivera resursbehovet 2004 för sådan internationell verksamhet inom försvarsmaterielområdet som myndigheten utför på uppdrag av regeringen.

23. Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa utgiftsprognoser för 2003 till och med 2006 för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna månadsfördelas för 2003 så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. (se bilaga 3 Prognosmall)

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003 och

- den 3 november 2003
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:9Totalförsvarets forskningsinstitut (ramanslag)186 745 tkr
6:9 ap.1Forskning för regeringens behov (ram)39 321 tkr

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut
6:9 ap.2NBC-skyddsforskning (ram)104 854 tkr

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut
6:9 ap.3Flygteknisk kompetens och resursutveckling (ram)42 570 tkr

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut

Villkor

6:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
Anslaget disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut för utgifter i samband med försvars- och säkerhetspolitisk forskning för regeringens behov, skyddsforskning mot NBC-stridsmedel samt flygteknisk kompetens och resursutveckling och i övrigt enligt nedanstående villkor.


6:9 ap.2 NBC-skyddsforskning
Högst 100 000 kronor får användas för utgifter i samband med uppgiften för Totalförsvarets forskningsinstitut att vara svensk kontaktpunkt för ISTC (International Science and Technology Centre).

6:9 ap.3 Flygteknisk kompetens och resursutveckling
Anslagsposten får användas för egen långsiktig kompetensutveckling, delfinansiering av internationella samarbetsprojekt, strategiska investeringar och hyra för speciallokaler.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
6:92 8010
6:9 ap.15900-
6:9 ap.21 5730-
6:9 ap.36380-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 månad)

Låneram

Totalförsvarets forskningsinstitut

230 000

186 745

259 000
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsfinansierad verksamhet

Exkl. bidrag och räntor-5 6496 000940 000940 0000351
Summa-5 6496 000940 000940 0000351
Tjänsteexport

Tjänsteexport0010 00010 00000
Summa0010 00010 00000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Totalförsvarets forskningsinstituts uppdragsfinansierade verksamhet skall finansieras med avgifter. Inkomsterna disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Avgifternas storlek bestäms av forskningsinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

3 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Under anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling har beräknats 15 000 000 kronor som av Försvarsmakten skall utbetalas till Totalförsvarets forskningsinstitut för internationell verksamhet på regeringens uppdrag.

På regeringens vägnar


Leni Björklund
Anna Ferlin


Kopia till

Riksdagen, FöU
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliet, FA, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Försvarshögskolan
Krisberedskapsmyndigheten
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Statstjänstemannaförbundet
Försvarets materielverk
Reservofficersförbundet