Regeringsbeslut Nr:9
2002-12-12 Fö 2002/628/EPS (slutligt)
Fö 2002/419/EPS (slutligt)
Fö 2002/527/EPS (slutligt)
Fö 2002/601/EPS (slutligt)
Fö 2002/
1876/EPS (slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Försvarets radioanstalt

Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 6, bet. 2002/03:FöU1, rskr. 2002/03:44).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretUnderrättelseproduktion
Det civila försvaretStöd till myndigheter m.m.
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarInom samverkansområde teknisk infrastruktur


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Försvarets radioanstalts ansvarsområde.

Politikområde Totalförsvar

Mål
Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:

- försvara Sverige mot väpnat angrepp,

- hävda vår territoriella integritet,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. [1][1] Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets pliktverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Styrelsen för psykologiskt försvar, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Kommerskollegium, Riksförsäkringsverket, Finansinspektionen, Riksskatteverket, Statens jordbruksverk, Arbetsmarknadsstyrelsen, Migrationsverket, Lantmäteriverket, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och länsstyrelserna.

Uppgifter

Försvarets radioanstalt skall bedriva signalspaning till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Myndigheten skall härvid rapportera till regeringen i enlighet med vad som beslutas i hemligt regeringsbeslut.

Riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten inom de totalförsvarsgemensamma verksamheterna lämnas i bilaga 1.

1. Återrapportering: För verksamhetsområdena under detta politikområde skall Försvarets radioanstalt redovisa i vilken grad myndigheten kan lösa sina uppgifter. Redovisningen skall göras enligt följande bedömningsskala:

- God: Resurser (kapaciteten) motsvarar eller överstiger behovet. Uppgifterna kan lösas.

- Godtagbar: Brister och störningar nedsätter handlingsfriheten och förmågan. Uppgifterna kan dock i huvudsak lösas.

- Icke godtagbar: Svåra brister. Uppgifterna kan inte lösas.

Eventuella avvikelser från angivna krav skall kommenteras. Av redovisningen skall framgå hur slutsatserna dragits.


Verksamhetsområde Det militära försvaret

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att resurserna skall kunna användas för de huvudändamål som har angetts för politikområdet Totalförsvar.

Försvarsmakten skall under försvarsbeslutsperioden uppnå och vidmakthålla den operativa förmåga i olika avseenden som anges i myndighetens regleringsbrev. De totalförsvarsgemensamma verksamheterna skall lämna det stöd som är nödvändigt för att totalförsvarsresurserna skall kunna användas för att uppnå målen.

Stödet skall omfatta materielförsörjning, personalförsörjning, högre utbildning inom totalförsvaret, kompetensutveckling, forskning och utveckling samt signalspaning m.m.

Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Dessa utgörs av Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Totalförsvarets pliktverk och Försvarets radioanstalt.


Verksamhetsgren Underrättelseproduktion

Mål
Rapportproduktion

Försvarets radioanstalt skall genom sin underrättelserapportering tillgodose regeringens, Försvarsmaktens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten skall vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

2. Återrapportering: Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppdragsgivarnas behov har kunnat tillgodoses. Därutöver skall en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den s.k särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov lämnas.

Signalreferensbibliotek

Försvarets radioanstalt skall vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.

3. Återrapportering: Försvarets radioanstalt skall redovisa i vilken utsträckning Försvarsmaktens behov har kunnat tillgodoses.

Stöd till myndigheter m.m.

Försvarets radioanstalt skall stödja Försvarsmakten vad avser uppgiften territoriell integritet.

4. Återrapportering: Viktigare verksamheter skall beskrivas och en sammanfattning över slutförda prestationer skall göras. Eventuella avvikelser i förhållande till uppsatta mål skall kommenteras. I övrigt skall kostnaderna för de genomförda verksamheterna redovisas samt vilka viktigare materielinvesteringar som gjorts och hur dessa bidragit till verksamheternas måluppfyllnad.

Försvarets radioanstalt skall stödja svenska förband i internationell tjänst med kompetens avseende den signalspaningsutrustning och den metodik som behövs främst för att förvarna om omedelbara hot mot förbanden. Försvarets radioanstalt skall även förbereda underrättelsestöd till svenska förband anmälda till EU:s styrkeregister.

5. Återrapportering: Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka uppdrag som genomförts, vilka skäl som förelegat för detta, kostnader, intäkter och i vilken utsträckning Försvarsmaktens behov har kunnat tillgodoses samt Försvarets radioanstalts erfarenheter av genomförda uppdrag. Av redovisningen skall framgå hur slutsatserna dragits.

Försvarets radioanstalt skall stödja Försvarsmakten och andra myndigheter med utveckling av system där signalspaningsutrustning ingår. Försvarets radioanstalt skall därutöver stödja Försvarsmaktens förbandsproduktion genom att utveckla metodik och fackutbilda personal inom signalspaningsområdet.

6. Återrapportering: Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka uppdrag som genomförts, vilka skäl som förelegat för detta, kostnader, intäkter och i vilken utsträckning myndigheterna anser att dess behov har tillgodosetts av den genomförda verksamheten samt vilka eventuella erfarenheter Försvarets radioanstalt har gjort av genomförda uppdrag.

Av redovisningen skall framgå hur slutsatserna dragits.

Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och försök inom telekrigområdet.

7. Återrapportering: Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka uppdrag som genomförts, vilka skäl som förelegat för detta, kostnader, intäkter och i vilken utsträckning Försvarsmakten anser att dess behov har tillgodosetts av den genomförda verksamheten samt vilka eventuella erfarenheter Försvarets radioanstalt har gjort av genomförda uppdrag.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att

- värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Stöd till myndigheter m.m.

Mål

Försvarets radioanstalt skall efter uppdrag lämna stöd inom sitt kompetensområde till myndigheter m.m. och därigenom bidra till att målen för verksamhetsområdet och politikområdet nås.

8. Återrapportering: Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka avgiftsbelagda IT-säkerhetsanalyser som genomförts, vilka skäl som förelegat för detta, kostnader, intäkter och i vilken utsträckning uppdragsgivarna anser att dess behov har tillgodosetts av den genomförda verksamheten samt Försvarets radioanstalts erfarenheter av genomförda uppdrag. Av redovisningen skall framgå hur slutsatserna dragits.

9. Återrapportering: Försvarets radioanstalt skall stödja Regeringskansliet med underhåll av vissa datorsystem.Försvarets radioanstalt skall redovisa i vilken omfattning stöd har lämnats.

10. Återrapportering: Försvarets radioanstalt skall senast fjärde kvartalet 2003 driftsätta nästa generations elektroniska rapporteringssystem vid Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Försvarets radioanstalt skall löpande under processens gång informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om arbetets framåtskridande.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål
Målet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och att minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder. [1][1] Andra myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål
Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Verksamhetsgren Inom samverkansområde teknisk infrastruktur

Mål
Verksamheten skall bidra till att samhällets förmåga att möta IT-relaterade hot ökar.

12. Återrapportering: Försvarets radioanstalt skall redovisa i vilken omfattning insatser och verksamhet bedrivits för att nå målen angivna i myndighetens instruktion avseende teknikkompetens på IT-säkerhetsområdet inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur samt effekten av dessa. Viktigare investeringar och hur dessa bidragit till verksamhetens mål skall redovisas.Övriga mål och återrapportering

13. Återrapportering: Försvarets radioanstalt skall redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i nordisk agenda 21 för försvarssektorn (se bilaga 2).

14. Återrapportering: Försvarets radioanstalt skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

15. Återrapportering: Delårsrapporten skall utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av

- en sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer samt

- kommentarer till eventuella avvikelser i förhållande till målen.

Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.1.2Organisationsstyrning

Försvarets radioanstalt skall aktivt verka för att för att skapa en arbetsmiljö där alla har lika goda förutsättningar att trivas och utveckla sin kompetens oaktat exempelvis kön, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet.

16. Återrapportering: Försvarets radioanstalt skall redovisa vidtagna åtgärder samt vilka effekter dessa fått på verksamheten. De åtgärder som vidtagits för att förhindra olika former av trakasserier och andra kränkningar skall särskilt redovisas.1.3Uppdrag

17. Försvarets radioanstalt skall redovisa sin bedömning av i vilken omfattning hot, risker och påfrestningar inom den vidgade hotbilden kunnat behandlas. Av redovisningen skall framgå hur värderingar gjorts och hur slutsatser dragits.

18. Försvarets radioanstalt skall i årsredovisningen och budgetunderlaget göra en bedömning av myndighetens verksamhet och uppskattade kostnader som kan hänföras till det militära respektive det civila försvaret.

19. Försvarets radioanstalt skall redovisa utgiftsprognoser för 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen (se bilaga 3).

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för 2003 så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003 och

- den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:8Försvarets radioanstalt (ramanslag)454 307 tkr

Disponeras av Försvarets radioanstalt

Villkor

6:8 Försvarets radioanstalt
Anslaget finansierar den verksamhet med signalspaning som Försvarets radioanstalt bedriver. Anslaget finansierar också utveckling av teknisk materiel och metoder som behövs för denna verksamhet.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
6:86 8150-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot

(1/12 månad)

Låneram

Försvarets radioanstalt

47 531

454 307

5 500

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Beloppet 12 000 000 kr under rubriken "Beräknade övriga inkomster som disponeras" avser bidrag från anslaget 6:5 Civilt försvar, anslagspost 1 Samverkansområde teknisk infrastruktur.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

IT-säkerhetsanalyser-10002 0002 0000-100
Stöd till övriga myndigheter m.m.-5 000-8 0007 0007 0000-13 000
Summa-5 100-8 0009 0009 0000-13 100

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdrag som genomförs för att lämna stöd till myndigheter m.m. skall finansieras med avgifter. Den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) gäller inte. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt.

För uppdrag att genomföra IT-säkerhetsanalyser enligt 3a § förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt får Försvarets radioanstalt enligt 3b § samma förordning ta ut avgifter som myndigheten bestämmer. Den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen gäller inte. Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt.

På regeringens vägnar


Leni Björklund
Jerker Svensson


Kopia till

Riksdagen, FöU
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliet, FA, RK ekonomi
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Facket för service och kommunikation
Statstjänstemannaförbundet
SACO