Regeringsbeslut Nr: 7
2002-12-20 Jo2002/3076 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Livsmedelsverket

Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 23, bet. 2002/03:MJU2, rskr. 2002/03:83).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Livsmedelsverkets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar:

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikLivsmedelRegelarbete
Tillsyn
Information
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål
En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion.

Verksamhetsområde Livsmedel

Mål
Målet är att alla livsmedel skall vara säkra och att konsumenterna skall ha tillräcklig kunskap om mat och matvanor för att kunna göra medvetna val.

Återrapportering
En översiktlig bedömning av hur säkra livsmedlen i Sverige är.

En översiktlig bedömning av matvanorna i Sverige.

Verksamhetsgren Regelarbete

Mål
Ett tydligt och enkelt regelverk på livsmedelsområdet.

Att bistå regeringen med underlag, utredningar, analyser och annat stöd i arbetet med livsmedelsfrågor inom EU och i andra internationella fora.


Återrapportering
En redovisning av viktigare insatser på området.

En redovisning av de särskilda insatser som gjorts för att förenkla och modernisera regelverket.

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål
Ett kvalificerat stöd till och uppföljning av lokala och regionala tillsynsmyndigheter i syfte att uppnå en likvärdig och effektiv livsmedelstillsyn i hela landet.

En effektiv operativ tillsynsverksamhet.


Återrapportering
En motiverad bedömning av hur tillsynen i Sverige fungerar samt hur effektiv den är.

En redovisning av utnyttjandet från lokala och regionala tillsynsmyndigheter av Livsmedelsverkets stöd och dess effekter.

En redovisning av kostnaderna och effekterna av den egna operativa tillsynen.

En redovisning av genomförda insatser inom området kontroll av GMO-livsmedel och märkningen av dessa.

En redovisning av genomförda insatser inom området kontroll av dricksvatten.

Verksamhetsgren Information

Mål
Minska antalet sjukdomsfall orsakade av dålig hantering av livsmedel.

Återrapportering
En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet.

En redovisning av genomförda insatser som stöd för nationellt, regionalt och lokalt folkhälsoarbete vad gäller bra matvanor.

En redovisning av åtgärder som vidtagits för att sprida kunskap om sambandet mellan mat och hälsa.

En redovisning av vilken kunskap olika målgrupper har om Livsmedelsverkets kostråd.

En redovisning av insatser som vidtagits för att öka kunskapen och intresset hos restaurangföretagare och andra aktörer för att servera hälsosam mat och en bedömning av resultatet av dessa insatser.

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål
Att genomföra naturvetenskapliga studier, kostvaneundersökningar och vid behov samhällsekonomiska analyser som underlag och stöd till regelarbetet, livsmedelstillsynen och informationsverksamheten.

Att följa utvecklingen inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.


Återrapportering
En redogörelse för viktigare insatser på området.

Vilka resultat som uppnåtts i studierna om ekologiska livsmedel.


Övriga mål och återrapportering

Livsmedelsverket skall i sitt arbete ha ett jämställdhetsperspektiv. Beslut som rör individer skall prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenserna av besluten skall analyseras för såväl kvinnor som män. Livsmedelsverket skall dessutom fortsatt arbeta med att förverkliga de specifika mål som utarbetats tidigare år för att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten.

Återrapportering: Verket skall redogöra för vilka åtgärder som krävs för att nå jämställdhetsmålen som utarbetats, vilka åtgärder som hittills vidtagits och hur man planerar att fortsatt arbeta med jämställdhetsperspektivet. Vidare skall man beskriva hur man arbetar med att pröva de beslut som rör individer ur ett jämställdhetsperspektiv.

Livsmedelsverket skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. Detta innebär att Livsmedelsverket skall, om så är relevant, vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde.

Återrapportering: Livsmedelsverket skall senast den 17 februari 2004 redovisa sina insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Verksamhet inom verksamhetsområdet Civilt försvar under politikområdet Totalförsvar samt verksamhetsområdet Svåra påfrestningar under politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Målet är att samhällets grundläggande behov inom myndighetens ansvarsområde inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, gifitiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapporteringskrav: Livsmedelsverket skall redovisa om och i så fall hur el, tele, IT och NBC utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall även redovisas.

Livsmedelsverket skall, med FN:s barnkonvention som grund, utveckla och integrera ett barnperspektiv i sin verksamhet.

Återrapportering: Livsmedelsverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller avses att vidta för att utveckla och förbättra barnperspektivet i sin verksamhet.1.2Organisationsstyrning

Följande skall återrapporteras med en jämförelse av insatserna under föregående år:

- antal ärenden avseende myndighetsutövning gentemot enskilda rättssubjekt samt antalet överklagade beslut som föranleder ändrade beslut,

- utvecklingen av den genomsnittliga kostnaden för köttbesiktning, inspektioner av anläggningar och stickprov i kontrollen av bekämpningsmedel och restsubstanser,

I enlighet med strukturen för indelning av verksamheten i årsarbetskrafter, konstnader och intäkter, finansiering fördelat på anslagsmedel respektive externa medel:

- följande nyckeltal fördelat på kvinnor och män,

- personalens genomsnitts- och medianålder,

- personalomsättningen i procent,

- fördelningen mellan kvinnor och män i olika tjänstekategorier.1.3Uppdrag

Livsmedelsverket skall senast den 1 oktober 2003 redovisa till regeringen hur regelverket kan förändras så att deltagande i matlagning i pedagogiskt syfte möjliggörs för olika grupper t.ex. förskolebarn, skolelever och boende inom gruppboende och äldreomsorg. Livsmedelsverket skall också utreda vilka krav som behöver ställas på verksamheten så att deltagarnas hälsa inte riskeras.

Livsmedelsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 22 januari, den 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti och den 3 november 2003. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelse kan göras med faktiskt utfall.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:12Livsmedelsverket (ramanslag)142 708 tkr

Disponeras av Livsmedelsverket

Villkor

43:12 Livsmedelsverket
Avgiftsinkomster enligt 11 § förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m. vilka beräknas uppgå till 14 500 000 kronor skall redovisas brutto mot anslaget 43:12.

Till anslaget har förts 200 000 kronor för deltagande i standardiseringsarbete. Livsmedelsverket skall använda dessa medel, samt övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Vissa dioxinkontroller skall genomföras inom ramen för anslaget.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
43:122 14103 %2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram 2

43:12 Livsmedelsverket

10 500

142 708

13 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Myndighetsärenden42-29150150013
Tillsyn av livsmedelsanläggningar006 0008 000-2 000-2 000
Vegetabiliekontroll3 934-2 0606 7008 000-1 300574
Köttbesiktning-5 98956129 500126 5003 000-2 933
Animaliekontroll1712798 0008 0000450
Gränskontroll310-1 1107 2007 050150-650
Summa-1 532-2 864157 550157 700-150-4 546
Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet220-9942 7002 300400-374
Tjänsteexport003 2003 000200200
Summa220-9945 9005 300600-174
Offentligrättslig verksamhet

Dioxinkontroll001 1101 11000
Summa001 1101 11000

Offentligrättslig verksamhet
Tillsyn av livsmedelsanläggningar
Resultatområdet Tillsyn av livsmedelsanläggningar skall finansieras med anslagsmedel till den del kostnaderna inte täcks av avgifter.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket. Avgifternas storlek bestäms av Livsmedelsverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara från livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenheter av stor betydelse.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livsmedelsverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer. Inkomsterna får disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Ann-Christin Nykvist
Cajsa Elfverson


Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket