Regeringsbeslut II 1
2003-12-20 N2002/11793/ESB
N2002/12342/ESB (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Skogsvårdsorganisationen m.m. inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar (rskr. 2002/03:84)

Riksdagen har beslutat om Skogsvårdsorganisationens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 23, bet. 2002/03:MJU2, rskr. 2002/03:84.).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Skogsvårdsorganisationen och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SkogspolitikSkogspolitikLagtillsyn
Rådgivning, utbildning och information
Inventering, uppföljning och utvärdering
Statligt stöd
Övriga myndighetsuppgifter
Uppdragsverksamheten


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Skogsvårdsorganisationen m.m. inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar (rskr. 2002/03:84)s ansvarsområde.

Politikområde Skogspolitik

Mål
Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls. Vid skötseln skall hänsyn tas till andra allmänna intressen.

Återrapportering
Skogsstyrelsen skall senast den 28 april 2003 lämna underlag till Miljömålsrådet enligt rådets riktlinjer till den fördjupade utvärderingen av miljömålsarbetet som rådet skall lämna till regeringen våren 2004.

Verksamhetsgren Lagtillsyn

Mål
Tillsynen skall bedrivas så att en hög efterlevnad av reglerna i skogsvårdslagen och miljöbalken uppnås.

Återrapportering
Redovisningen skall omfatta avverkningsanmälningar och tillstånd, andelen utförda fältbesök i samband med avverkningsanmälningar och tillstånd samt antal lagråd, förelägganden och förbud riktade direkt till skogsägare.

Verksamhetsgren Rådgivning, utbildning och information

Mål
Ökade kunskaper hos skogsägare och allmänhet för att nå skogspolitikens mål.

Återrapportering
Redovisning av kontakterna med skogsägare (antal och kostnad) och allmänhet(aktiviteter, tidsåtgång och kostnad), samt de väsentligaste aktiviteterna som genomförts under året.

Verksamhetsgren Inventering, uppföljning och utvärdering

Mål
Ökade kunskaper om skogstillståndet inkl. miljöhänsyn.

Återrapportering
Utvecklingen vad avser återväxternas kvalitet och miljöhänsynen vid föryngringsavverkning, samt de väsentligaste aktiviteterna som genomförts under året.

Skogsstyrelsen skall fortlöpande följa upp de frivilliga avsättningarna av skogsmark för naturvårdsändamål. En sådan redovisning skall lämnas senast den 22 februari 2003 och den 29 februari 2004.

Verksamhetsgren Statligt stöd

Mål
Medlen skall gå till åtgärder som mest gagnar skogspolitikens mål.

Återrapportering
Användningen av de statliga stöden, fördelat på typ av stöd/ verksamhet (areal och kostnad). För biotopskydd och naturvårdsavtal skall dessutom den ackumulerade arealen fördelat på biotoptyp redovisas. Redovisa utvecklingen av försöksverksamheten med LandskapsEkologiskaKärnområden (LEKO).

Verksamhetsgren Övriga myndighetsuppgifter

Mål
Fortsätta att utveckla nationella och regionala mål och strategier för biologisk mångfald och uthålligt skogsbruk samt utveckla Skogsvårdsorganisationens arbete med miljökvalitetsmålen, särskilt målet Levande skogar.

Återrapportering

Skogsstyrelsen skall redovisa hur arbetet med sektorsansvar för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem integreras samt föreslå eventuell förbättring av integrering senast den 1 september 2003.

Mål

Skogsstyrelsen skall inom sitt ansvarsområde sätt bistå Regeringskansliet i EU-arbetet och i övrigt internationellt arbete.

Återrapportering

Skogsstyrelsen skall halvårsvis redovisa sin bedömning av de viktigaste initiativ inom styrelsens verksamhetsområde som EG-kommissionen arbetat med under den aktuella tidsperioden. Redovisningen skall lämnas senast den 15 januari och den 15 augusti 2003.

Även insatser i internationellt arbete skall redovisas.

Mål

Skogsstyrelsen skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås, bl.a. genom att vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering

Skogsstyrelsen skall senast den 17 februari 2004 redovisa insatser och åtgärder i form av analys-, metod- och kompetensstöd samt finansiering inom ramen för regionala tillväxtprogram. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).


Verksamhetsgren Uppdragsverksamheten

Mål
Ökad omfattning på för skogspolitiken centrala områden.

Återrapportering
Ekonomiskt resultat och omsättning för respektive resultatområde samt utvecklingen av bl.a. skogsbruksplanläggning, samt s.k. Gröna jobb inom arbetsmarknadspolitiken. Skogsstyrelsen skall under uppdragsverksamheten även redovisa sin förvaltning av fastigheter (kostnader och intäkter) samt övriga kostnader och intäkter som inte avser de egentliga sakverksamheterna.


1.2Uppdrag

  • Skogsstyrelsen skall, i samband med Världsskogskongressen – XII World Forestry Congress i Québec den 21 till 28 september 2003 , visa svensk skogspolitik och den svenska modellen för ett hållbart skogsbruk.
  • Skogsstyrelsen skall, med utgångspunkt i de intentioner som redovisats i regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (2001/02: 173), redovisa hur skogens värden kan tas tillvara bättre för att främja den sociala dimensionen av hållbar utveckling och hur skogsvårdsstyrelserna genom sin verksamhet kan bidra till detta. Redovisning skall ske senast den 31 december 2003.
  • Skogsstyrelsen skall särskilt prioritera närområdessamarbetet, bl.a. inom Baltic 21, för att utveckla ett bra samarbete med EU:s kandidatländer inom skogssektorn.
  • Skogsstyrelsen skall i samverkan med Naturvårdsverket som ett led i genomförandet av delmål 1 Långsiktigt skydd av skogsmark under miljökvalitetsmålet Levande skogar, analysera och redovisa i vad mån regelverket eller den praxis som har utvecklats vid tillämpningen av de olika skyddsinstrumenten naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal utgör ett hinder för ett effektivt genomförande av ett långsiktigt skydd av skogsmark (delmål 1) och lägga förslag till eventuella förändringar som behöver beslutas av regeringen eller riksdagen. Samråd skall ske med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Uppdraget skall redovisas av Naturvårdsverket senast den 1 december 2003.
  • Skogsstyrelsen skall redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2003 - 2006 för samtliga anslag och anslagsposter som styrelsen disponerar. Redovisning skall ske den 22 januari, den 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti och den 3 november 2003. Av redovisningen skall det även framgå beräknade utgifter för fattade beslut som ännu inte föranlett någon utbetalning. Avvikelser skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

41:1Skogsvårdsorganisationen (ramanslag)300 991 tkr

Disponeras av Skogsstyrelsen

Villkor

41:1 Skogsvårdsorganisationen
Anslaget disponeras av Skogsstyrelsen för täckande av främst förvaltningskostnader i annan verksamhet än uppdragsverksamheten.

Villkor

Anslaget får användas för informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser för skogsbrukare enligt artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 inkluderande motsvarande åtgärder inom mål 1-programmen Norra Norrland och Södra Skogslänsregionen.

41:2Insatser för skogsbruket (ramanslag)225 700 tkr
41:2 ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)45 700 tkr

Disponeras av Skogsstyrelsen
41:2 ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)180 000 tkr

Disponeras av Skogsstyrelsen

Villkor

41:2 Insatser för skogsbruket
Anslaget disponeras av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen skall lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagets villkor.

Anslagssparande från 2002, anslagspost 1, 2, 3 och 5 får utnyttjas enligt villkoren för anslagspost 1 och anslagssparande från 2002, anslagspost 4 får utnyttjas enligt villkoren för anslagspost 2. Skogsvårdsorganisationens kostnader för hantering av bidrag till skogbruket under anslagspost 1 får täckas upp till högst 2 000 000 kronor. Skogsvårdsorganisationens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd under anslagspost 2 får täckas upp till högst 37 000 000 kronor.


41:2 ap.1 Bidrag till skogsbruket
Anslagsposten får disponeras för statsbidrag enligt 2 § 1 förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket.

Anslagsposten får disponeras för bidrag enligt 3 § förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket. Högst 10 miljoner kronor får disponeras för bidrag till plantering av ädellövskog på stormfällda områden i enlighet med förordningen (2002:23) om bidrag till anläggning av ädellövskog på stormfällda områden.

Anslagsposten får disponeras för att täcka statens kostnader för försöksverksamhet med åtgärder mot markförsurning enligt 7 § förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket.

Anslagsposten får disponeras för motsvarande åtgärder inklusive informations- rådgivnings och utbildningsinsatser enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 inom mål 1-programmen Norra Norrland och Södra Skogslänsregionen.


41:2 ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet
Anslagsposten får disponeras för att i första hand täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsvårdsorganisationens beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, i andra hand för att täcka statens kostnader för sådana naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken, samt i tredje hand för skötsel av biotopskyddsområden. Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen skall därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet. Högst 11 miljoner kronor får användas för att täcka kostnader för förbättrad biotopinventering.

41:4Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning (ramanslag)6 000 tkr

Disponeras av Skogsstyrelsen

Villkor

41:4 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning
Från anslaget utbetalas stöd motsvarande EG:s finansiering av projekt för skogsskadeövervakning.

Skogsstyrelsen för disponera högst det belopp som redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 1 Medel för skogsskadeövervakning.

Handläggning av medel från detta anslag skall ske i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2000 (dnr N2000/2066/ESB).


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
41:14 5140Allt
41:211 2850
41:2 ap.12 2850
41:2 ap.29 0000
41:400Allt2.2Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot1 Låneram2
Skogsstyrelsen 100 000 300 991 100 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Uppdrag åt skogsbruket-1 5751 600110 000110 000025
Summa-1 5751 600110 000110 000025
Offentligrättslig verksamhet

Offentligrättslig verksamhet320-100200250-50170
Summa320-100200250-50170
Uppdragsverksamhet

Uppdrag åt Arbetsmarknadsmyndigheten3 231-1 450130 000130 00001 781
Uppdrag åt övriga13 013-2 00040 00043 000-3 0008 013
Summa16 244-3 450170 000173 000-3 0009 794
Tjänsteexport

Tjänsteexport-60450010 0009 700300196
Summa-60450010 0009 700300196

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 4 § förordningen (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.3Undantag EA-regler

4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Skogsstyrelsen beslutar om och i vilken utsträckning överskott vid vissa skogsvårdsstyrelser skall omfördelas för att jämna ut underskott vid andra styrelser.

Samtliga tillgångar och skulder hos Skogsvårdsstyrelsen Gotland skall ingå i Länsstyrelsen i Gotlands läns redovisning under tiden den 1 januari 1998 – den 31 december 2006 då försöksverksamheten med vidgad samordnad länsförvaltning pågår.


På regeringens vägnar


Mona Sahlin
Linda Hedlund


Kopia till

Finansdepartementet/ BA
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Gotlands län
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
N/ADM
N/BS