Regeringsbeslut Nr:11
2002-12-20 Fi2002/4796 (delvis)Fi2002/2917
Fi2002/3082

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Riksrevisionsverket

Riksdagen har beslutat om Riksrevisionsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Riksrevisionsverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningRevisionsverksamhetRevision
Direkt regeringsstöd
Internationell verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Riksrevisionsverkets ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål
En effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

Verksamhetsområde Revisionsverksamhet

Mål
Granskningar av hög kvalitet och beslutsunderlag som bidrar till att förbättra effektiviteten i statligt finansierad verksamhet.

Återrapportering
Redovisa kvalitetssäkringsarbete och kvalitetskontroller som genomförts under det första halvåret 2003.

Verksamhetsgren Revision

Mål
1. Den årliga revisionen av myndigheternas årsredovisningar m.m. skall bedöma att lämnad information i allt väsentligt är rättvisande och att gällande regler följts.

2. Effektivitetsrevisionen skall identifiera strukturella eller andra brister på områden av stor statsfinansiell betydelse eller områden som har stor betydelse för ekonomins och förvaltningens funktionssätt.


Återrapportering
Redovisa vilka områden som granskats inom effektivitetsrevisionen under det första halvåret 2003, med fördelning på utgiftsområden.

Verksamhetsgren Direkt regeringsstöd

Mål
Mål anges i respektive regeringsuppdrag.

Återrapportering
Redovisa antalet genomförda regeringsuppdrag och avlämnade remissyttranden under första halvåret 2003.

Verksamhetsgren Internationell verksamhet

Mål
Den internationella verksam­heten skall bidra till verkets utveckling samt till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden.1.2Organisationsstyrning

1. Start av nya effektivitetsgranskningar och internationella uppdrag, som avser längre tid än till och med 30 juni 2003, skall ske i samråd med riksrevisorerna.

2. Anställning av personal tills vidare och projektanställningar som avser längre tid än till och med 30 juni 2003 skall ske i samråd med riksrevisorerna.

3. Riksrevisionsverket skall tillsammans med särskilt utsedd avvecklare förbereda verkets upphörande inför verksamhetens övergående i Riksrevisionen. Kostnader för uppdrag från avvecklaren skall särredovisas.

4. Riksrevisionsverket får delta i förberedelser inför inrättandet av Riksrevisionen. Kostnaderna skall särredovisas.

5. Årsredovisning för 2003 skall lämnas senast den 30 september 2003. Den årsredovisning som lämnas efter halvåret 2003 undantas från kravet på resultatredovisning enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Därmed begränsas resultatredovisningen till redovisning mot återrapporteringskraven. Totala kostnader per verksamhetsgren skall dock också anges.

Kostnader i samband med upprättandet av årsredovisningen kan vid behov belasta anslaget 1:15 Riksrevisionsverket, avvecklingskostnader, vilket disponeras av regeringen.1.3Uppdrag

1. Riksrevisionsverket skall senast den 7 mars 2003 lämna revisorsintyg över följande myndigheters underlag till årsredovisningen för staten:

Arbetsmarknadsverket, Banverket, Centrala studiestödsnämnden, Domstolsverket, Exportkreditnämnden, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Göteborgs universitet, Insättningsgarantinämnden, Kammarkollegiet, Karolinska institutet, Kriminalvårdsverket, Kungliga tekniska högskolan, Kärnavfallsfondens styrelse, Lantmäteriverket, Luftfartsverket (affärsverk), Lunds universitet, Naturvårdsverket, Riksförsäkringsverket med de allmänna försäkringskassorna, Riksgäldskontoret, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket, Sjöfartsverket (affärsverk), Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Statens järnvägar (affärsverk), Statens pensionsverk, Stockholms universitet, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska kraftnät (affärsverk), Sveriges lantbruksuniversitet, Tullverket, Umeå universitet, Uppsala universitet, Verket för näringslivsutveckling och Vägverket.

Intygen lämnas till regeringen, Finansdepartementet, och till Ekonomistyrningsverket.

2. Som underlag till årsredovisningen för staten skall Riksrevisionsverket senast den 31 januari 2003 lämna en sammanställning över 2002 års effektivitetsgranskningar.

3. Som underlag till årsredovisningen för staten skall Riksrevisionsverket senast den 26 mars 2003 lämna ett granskningsutlåtande avseende Ekonomistyrningsverkets underlag.

4.Vidare skall Riksrevisionsverket, som underlag till årsredovisningen för staten, senast den 26 mars 2003 lämna en redovisning av antalet invändningar som gjorts inom årliga revisionens granskning av myndigheternas årsredovisningar avseende 2002, uppdelat på olika kategorier invändningar.

5. Riksrevisionsverket skall senast den 2 juni 2003 lämna en samlad redovisning av iakttagelser från årliga revisionen och genomförda effektivitetsgranskningar 2002.

6. Riksrevisionsverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2003 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

22 januari 2003

11 mars 2003

6 maj 2003
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:14Riksrevisionsverket (ramanslag)90 346 tkr
1:14 ap.1Riksrevisionsverket (ram)90 346 tkr

Disponeras av Riksrevisionsverket
1:14 ap.102Delningskostnader Ekonomistyrningsverket fr 98 (ram)0 tkr

Disponeras av Ekonomistyrningsverket

Villkor

1:14 Riksrevisionsverket
Regeringen utgår från att 6b § lagen (1982:80) om anställningsskydd om övergång av verksamhet, kommer att beaktas vid bemanningen av den nya myndigheten Riksrevisionen. Anslaget får därför inte användas för finansiering av avveckling av personal, med undantag för ingånga avtal och beslut fattade 2002 eller tidigare, vilka får fullföljas.

1:14 ap.1 Riksrevisionsverket
Anslagssparande vid utgången av budgetåret 2002 på anslagsposten 102 skall föras till anslagsposten 1, som ingående anslagssparande. Av anslagssparandet från 2002 skall den del som hänför sig till ESV:s verksamhet, när beloppet är känt, föras tillbaka till anslagsposten 102. Allt anslagssparande får disponeras under 2003.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
1:1400
1:14 ap.100
1:14 ap.10200-2.2Övriga villkor

Räntekontokrediten för Riksrevisionsverket är 25 000 tkr. Riksrevisionsverket har en låneram på 15 000 tkr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Anslagsbeloppet (90 346 tkr) överförs med 1/6 varje månad januari - juni.2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Internationell verksamhet35930019 00019 0000659
Viss årlig revision-36340017 00017 000037
Regeringsuppdrag-6 9806 9802 8002 80000
Summa-6 9847 68038 80038 8000696

Uppdragsverksamhet
Regeringsuppdrag
Enligt regeringsbeslut den 17 oktober 2002 förs det ackumulerade underskottet under regeringsuppdrag mot anslaget i samband med avslutande av räkenskaperna för 2002.

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Full kostnadstäckning i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) skall gälla med undantag för de eventuella overheadkostnader som kan uppkomma inom verket i samband med avveckling av myndigheten eller för eventuellt stöd inför inrättandet av Riksrevisionen. Sådana kostnader skall särredovisas och belasta anslaget.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av Riksrevisionsverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Anne Dahl


Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksdagen, Riksrevisionskommittén
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet, RoB, BA1 och BuS