Regeringsbeslut Nr:6
2002-12-20 JU2002/9243 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statistiska centralbyrån

Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:86).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatistikStatistikproduktion
Samordning av den officiella statistiken


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statistiska centralbyråns ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål
Målet är att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

Verksamhetsområde Statistik

Mål
Målet är lättillgänglig statistik av god kvalitet.


Återrapportering
Rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken inkluderande uppgifter om tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Verksamhetsgren Statistikproduktion

Mål
Målet är att producera officiell statistik enligt förordningen om den officiella statistiken. Kostnaderna för uppgiftslämnarna skall minska. Lämnade uppgifter skall skyddas. Statistikens kvalitet skall förbättras. Produktiviteten skall öka med i genomsnitt minst 2 % per år.

Officiell statistik som är av grundläggande betydelse för såväl Sveriges som EU:s informationsförsörjning skall prioriteras.

Deltagande i internationellt statistiksamarbete skall stärka det internationella statistiksystemet och öka den internationella jämförbarheten av statistiken.

Den avgiftsfinansierade verksamheten skall öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen för användarnas behov.


Återrapportering
 1. Inkomster, utgifter och prestationer.
 2. Kvalitetsutvecklingen i statistiken, särskilt vad gäller prioriterade områden.
 3. Produktivitetsutvecklingen.
 4. Bidrag från EU.
 5. Uppgiftslämnarnas kostnader.
 6. Allmänhetens förtroende för SCB.
 7. Utvecklingen av den ekonomiska statistiken mot bakgrund av resursförstärkningarna.
 8. Intäkter, kostnader och prestationer i den avgiftsfinansierade verksamheten.
 9. Kundnöjdhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.
 10. Rapport rörande genomförda och pågående viktiga förändringar i EU-arbetet på statistikens område.

Verksamhetsgren Samordning av den officiella statistiken

Mål
Samordning av den officiella statistiken skall stärka det svenska statistiska systemet och öka användbarheten av den officiella statistiken.

Återrapportering
 1. Inkomster, utgifter och prestationer.
 2. Rapport från Rådet för den officiella statistiken.

Övriga mål och återrapportering

Verksamhet inom verksamhetsområdet Civilt försvar under politikområdet Totalförsvar samt verksamhetsområdet Svåra påfrestningar under politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Målet är att samhällets grundläggande behov inom SCB:s ansvarsområde inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapporteringskrav: SCB skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele, IT och ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall även redovisas.1.2Organisationsstyrning

SCB skall samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.


1.3Uppdrag

 1. SCB skall redovisa utgiftsprognoser för 2003-2006 för samtliga anslag, anslagsposter och äldreanslag som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den 22 januari, den 11 mars, den 6 maj, den 8 augusti och den 4 november 2003. Utvecklingen skall kort kommenteras vid varje tillfälle.
 2. SCB skall bistå Konjunkturinstitutet i institutets prognosarbete avseende offentliga finanser som tillvaratar de resultat avseende kopplingar mellan nationalräkenskaperna och statsbudgeten som framkom i samband med det s.k. ASTA-projektet.
 3. Redovisningen av regeringens beslut den 19 juni 2002 om fördjupad prövning av officiell statistik inom SCB:s ansvarsområde skall, med ändring av nämnda beslut, ske senast den 31 januari 2003.
 4. SCB skall senast den 31 januari 2003, i anslutning till redovisningen av uppdraget om fördjupad prövning av inriktning och omfattning av officiell statistik inom SCB:s ansvarsområde, redovisa vilka statistikprodukter, och anslagsintäkter per statistikprodukt för 2003, som finansieras av ramanslaget och som inte är officiell statistik.
 5. SCB skall i den planerade och pågående utvecklingen av administrativa stödsystem och verksamhetssystem säkerställa att nya versioner eller nya system med enkelhet kan uppgraderas till erforderlig eurofunktionalitet. Gjorda bedömningar och vidtagna åtgärder skall redovisas inom ramen för den löpande rapportering av euroarbetet som görs enligt regeringsbeslut Fi2000/3235.
 6. SCB skall redovisa en samlad analys och bedömning av jämställdhetsstatistikens omfattning. Redovisningen skall innehålla en kartläggning över vilka statistikprodukter som saknar könsuppdelning.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5Statistiska centralbyrån (ramanslag)414 139 tkr
1:5 ap.1Statistiska centralbyrån (ram)414 139 tkr

Disponeras av Statistiska centralbyrån

Villkor

1:5 ap.1 Statistiska centralbyrån
Utgifterna för att utveckla konsumentprisindex (KPI) har beräknats till 2 000 tkr. Medlen skall inledningsvis användas för att implementera de nya riktlinjerna för KPI och därefter för kvalitetsförbättringar av KPI.

Utgifterna för att stärka kvaliteten i nationalräkenskaperna och den ekonomiska statistiken har beräknats till 4 000 tkr per år 2003-2005.

Utgifterna för vissa skattestatistiska ändamål har beräknats till 3 000 tkr. Resurstillskottet syftar till att säkerställa en tillfredsställande kvalitet på för skattepolitik och skatteanalys centrala statistikområden. Medlen avser bl.a. årlig förmögenhetsundersökning, urvalsbaserade dataunderlag avseende fysiska personers inkomstskatter (storurval) och olika företagsformers ekonomiska och skattemässiga förhållanden (FRIDA) och statistik avseende kapitalvinster och kapitalförluster.

Utgifterna för kvalitetshöjande åtgärder i samband med beräkningar av det kommunala utjämningssystemet har beräknats till 250 tkr.


1:6Folk- och bostadsstatistik (reservationsanslag)12 000 tkr
1:6 ap.1Lägenhetsregister (reservation)7 000 tkr

Disponeras av Lantmäteriverket
1:6 ap.2Folkbokföring på lägenhet (reservation)0 tkr

Disponeras av Riksskatteverket
1:6 ap.3Hushålls- och bostadsstatistik (reservation)0 tkr

Disponeras av Statistiska centralbyrån
1:6 ap.4Till Regeringskansliets disposition (reservation)5 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
1:6 ap.101Folk och bostadsräkning (från 1999)Till reg disp (reservation)0 tkr

Disponeras av Riksskatteverket
1:6 ap.103Förberedelser för folk och bostadsräkning fr 2001 (reservation)0 tkr

Disponeras av Statistiska centralbyrån

Villkor

1:6 Folk- och bostadsstatistik
Anslaget finansierar förberedelser av och investeringar i lägenhetsregister, folkbokföring på lägenhet och statistiksystem för att möjliggöra statistik över bostäder och hushåll.

1:6 ap.1 Lägenhetsregister
Utgående reservation av de 10 750 tkr som regeringen ställde till Lantmäteriverkets disposition i regleringsbrevet för 2001 skall föras till anslagspost 1.

1:6 ap.2 Folkbokföring på lägenhet
Utgående reservation av de 14 250 tkr som regeringen ställde till Riksskatteverkets disposition i regleringsbrevet för 2001 skall föras till anslagspost 2.

1:6 ap.3 Hushålls- och bostadsstatistik
Utgående reservation på anslagspost 3 Förberedelser för folk- och bostadsräkning under anslaget 1:7 Folk- och bostadsstatistik uppfört på statsbudgeten budgetåret 2001 skall föras till anslagspost 3.


1:6 ap.4 Till Regeringskansliets disposition
Utgående reservation på anslaget A 7 Folk- och bostadsräkning uppfört på statsbudgeten budgetåret 1999 skall föras till anslagspost 4.

Utgående reservation på anslagspost 2 Till regeringens disposition under anslaget 1:7 Folk- och bostadsstatistik uppfört på statsbudgeten budgetåret 2002 skall föras till anslagspost 4.


1:6 ap.101 Folk och bostadsräkning (från 1999)Till reg disp
Utgående reservation skall föras till anslagspost 2.


1:6 ap.103 Förberedelser för folk och bostadsräkning fr 2001
Utgående reservation skall föras till anslagspost 3.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
1:510 3540
1:5 ap.110 3540
1:600
1:6 ap.100
1:6 ap.200
1:6 ap.300
1:6 ap.400
1:6 ap.101000
1:6 ap.1030002.2Övriga villkor

Räntekontokrediten för SCB är 51 000 tkr.

SCB har en låneram på 65 000 tkr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Anslagsbeloppet (414 139 tkr) överförs med 1/12 varje månad.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Statistikproduktion13 220-100375 000375 000013 120
Tjänsteexport4 38010050 00050 00004 480
Summa17 6000425 000425 000017 600

Uppdragsverksamhet
Statistikproduktion
Inkomsterna disponeras av SCB. Avgifternas storlek bestäms av SCB, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Tjänsteexport
Inkomsterna disponeras av SCB. Avgifternas storlek bestäms av SCB, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SCB får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Agne Pettersson


Kopia till

Finansutskottet
Justitiedepartementet/Led
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/RoB
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Lantmäteriverket
Riksskatteverket
Svenska Kommunförbundet