Regeringsbeslut Nr: 28
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens historiska museer

Riksdagen har beslutat om Statens historiska museers verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, Utg.omr.17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens historiska museer och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens historiska museers ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Målet för Statens historiska museer är att bevara vårt kulturarv. Myndig­heten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kultur­arvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Verksamhetsgrenar

Statens historiska museers verksamhet skall redovisaxs enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.

Resultaten skall redovisas för såväl myndigheten som helhet som per museum


Verksamhetsgren Bevarande

Mål
Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande.

Återrapportering: Statens historiska museer skall redovisa

- policy för insamling respektive gallring av föremål,

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- arbetet med registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna,

- magasinssituationen.

Redovisningen skall ske till Statens kulturråd.

Målet är att samlingarnas sammansättning bättre skall spegla skilda per­spektiv, t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation.

Återrapportering: Statens historiska museer skall redovisa i vilken utsträckning olika perspektiv uppmärksammats och prioriterats när det gäller nyförvärv samt registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas samt relateras till myndighetens insamlingspolicy.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål
Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare.

Återrapportering: Statens historiska museer skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet. Redovisningen skall bl.a. omfatta

- prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation,

- hur samlingarna gjorts tillgängliga, t.ex. genom presentation på Inter­net, depositioner och utlån,

- antal besökare med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder,

- antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor (lärare samt elever),

- antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal be­sökare vid utställningar i andra länder,

- åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet,

- åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshind­rade,

- utställningar och annan programverksamhet som riktats mot be­stämda grupper.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola.

Återrapportering: Statens historiska museer skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål
Målet är att uppnå ökad kunskap inom det område myndigheten verkar.

Återrapportering: Statens historiska museer skall redovisa hur man arbetat mot målet samt redovisa resultatet av detta arbete. Särskilt av­seende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner och aktörer som har beröring med området. Redovisningen skall omfatta olika personal- och ämnes­kategorier. Resultatet skall bedömas och analyseras av myndigheten utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Statens historiska museer skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens utåtriktade verksamhet för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna arbete för att uppnå målet.

Målet är att Statens historiska museum som ansvarsmuseum inom sitt verksamhetsområde skall verka för

- ökad museologisk kunskap inom museiväsendet,

- ökad samverkan med museer på regional respektive lokal nivå,

- utbyggnad av rikstäckande stöd och rådgivning till regionala och lokala museer.

Återrapportering: Statens historiska museer skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå målet samt resultatet av dessa.

Statens historiska museer skall återrapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum.

Statens historiska museer skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2002 respektive 2003 enligt metodanvis­ningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som Statens historiska museer disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 resp. den 1 mars 2004.

Statens historiska museer skall redovisa myndighetens totala lokalkost­nader för 2002 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2003. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskost­nader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd. Statens historiska museer skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2004 lämna motsvarande redovisning avseende år 2003.

Statens historiska museer skall i en särskild rapport i samband med års­redovisningen redovisa hur myndigheten har använt de medel som till­ställts myndigheten i samband med den särskilda museipedagogiska sats­ning som aviserades i budgetpropositionen för 2001 (prop. 2000/01:1, utgiftsområde 17). Rapporten skall även sändas till Statens kulturråd.

Statens historiska museer skall redovisa och kommentera resultatet av genomförda hyresförhandlingar med Statens fastighetsverk enligt reger­ingens beslut den 27 september 2001. Av redovisningen skall framgå huruvida de nya avtalen innehåller andra principer för kostnadsberäk­ningar och ansvarfördelning när det gäller drift och underhåll än de gamla avtalen. Statens historiska museer skall vidare redovisa konkreta exempel på hur regeringsbeslutets krav på ömsesidig öppenhet vid för­handlingarna har efterlevts.1.2Uppdrag

Statens historiska museer skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003,

- den 3 november 2003.
2Finansiering2.1Övriga villkor

(tkr) Anslagskredit Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad

Låneram
28:29.1 Statens historiska museer 1 066 8 757 71 068 14 500

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Statens historiska museer kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens historiska museer skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
2.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsbelagd verksamhet0010 100010 10010 100
Summa0010 100010 10010 100

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myn­digheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Erik Wahlström


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen