Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
2

2022-08-18
Ku2022/01213 (delvis)
Ku2022/01374
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85, prop. 2021/22:269 utg.omr. 17, bet. 2021/22FiU49, rskr. 2021/22:467).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 22 december 2021, den 7 februari 2022,  den 21 april 2022 och den 7 juni 2022 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Tillväxtverket och nedan angivet anslag. Ändringen innebär att anslagsposten 18 Stöd till produktion av audiovisuella verk ökas med  99 000 000 kronor, att nya villkor för anslagsposten beslutas och att ett beställningsbemyndigande för stödet beslutas.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens kulturråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Konstnärlig frihet

Statens kulturråd ska i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen värna den konstnärliga friheten. Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att säkra den konstnärliga friheten inom ramen för bidragsgivningen.

Kultur i hela landet

Statens kulturråd ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Kultursamverkansmodellens bidragsgivning

Statens kulturråd ska redovisa kultursamverkansmodellens bidragsgivning fördelat på de stödberättigade områdena. 

Bidragsgivning till civila samhällets aktörer

Statens kulturråd ska redovisa myndighetens bidragsgivning, i form av verksamhetsbidrag och andra bidrag, till det civila samhällets organisationer.

Agenda 2030

Statens kulturråd ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan. 


Medverkans- och utställningsersättning

Statens kulturråd ska, mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet), särskilt redovisa i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet.

Kulturella och kreativa näringar

Statens kulturråd ska redovisa hur myndigheten arbetar med att främja förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar, nationellt och internationellt, samt göra en bedömning av resultatet av dessa insatser.

Samordning av uppgiftsinsamling rörande officiell statistik

Statens kulturråd ska redogöra för hur myndigheten samråder med Myndigheten för kulturanalys om möjligheten till samordning av uppgiftsinsamling i de delar som berörs av den officiella statistiken.

Kulturens återstart efter pandemin

Statens kulturråd ska göra en uppföljning av de stimulansstöd som myndigheten fördelat med syftet att stimulera kulturens återstart efter pandemin. Uppföljningen ska även innefatta en analys av myndighetens bidragsgivning och vilka slutsatser som kan dras av denna.

IFACCA World Summit

Statens kulturråd ska redovisa hur myndigheten har samordnat, förberett och genomfört IFACCA World Summit och vilka resultat mötet bedöms ha bidragit till för att stärka konstnärlig frihet globalt.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM)

Statens kulturråd är en av de myndigheter som deltar i regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) programperioden 2022–2025. Myndigheten ska redovisa resultaten av myndighetens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering. 

Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska redovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens kulturråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.


Regeringskommittén för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

Statens kulturråd ska som kontaktpunkt för skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar redovisa resultatet av myndighetens arbete.

Regional utveckling

Statens kulturråd ska redovisa hur myndigheten, utifrån de nationella kulturpolitiska målen och regeringens prioritering om kultur i hela landet, har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse (skr. 2020/21:133) Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 samt regeringens proposition (prop. 2017/18:179) En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Tillväxtverket och Statens kulturrådet ska gemensamt utforma inriktningen för redovisningen.

3

Uppdrag

Prognoser 2022–2025

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

 • 7 februari,

 • 27 april,

 • 29 juli och

 • 28 oktober.

Publiceringsplan

Statens kulturråd ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2022 ange datum för planerade rapporter och publikationer i en publiceringsplan.

Uppföljning av krisstöd

Statens kulturråd ska göra en uppföljning av de krisstöd som myndigheten fördelat med anledning av covid-19-pandemin. Uppföljningen ska även innefatta en analys av myndighetens bidragsgivning och vilka slutsatser som kan dras av denna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i samband med budgetunderlaget senast den 1 mars 2022 och komplettera de uppgifter som redovisas i årsredovisningen och budgetunderlaget.

En uppföljning av det statliga krisstöd som regionerna fördelat till verksamheter inom kultursamverkansmodellen ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den  15 juni 2022.

Kreativa Europa 2021–2027

Statens kulturråd är svensk kontraktspart för media- och kulturprogrammet Kreativa Europa 2021–2027 och kontaktkontor för programmets kulturdel. I uppdraget ingår att i samverkan med berörda aktörer främja svenska ansökningar till programmet Kreativa Europa. En redovisning av strategiska insatser och uppnådda resultat ska framgå av årsredovisningen för 2022. Arbetet ska ske i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Statens kulturråd ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Statens kulturråd ska inom ramen för myndighetens uppgift verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Statens kulturråd ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Statens kulturråd ska även främja uppmärksamheten kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och regioner.

Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse

Statens kulturråd ska fortsatt vidareutveckla och utvidga Bokstart till fler regioner och satsningen ska som tidigare vara kopplad till barnhälsovård och förskolan. 

Statens kulturråd ska genomföra informationsinsatser riktade till föräldrar om vikten av tidig språkstimulans. Vid genomförande av uppdragen ska Statens kulturråd inhämta kunskaper och erfarenheter från Statens skolverk och Socialstyrelsen.

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

Statens kulturråd ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska fortsatt analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter/FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom sitt verksamhetsområde. Vidare ska Statens kulturråd redovisa hur de utvecklingsområden som identifierats har tagits omhand i myndighetens verksamhet och, i den mån det är möjligt, redovisa de resultat som uppnåtts. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor under 2022 från anslaget 5:2 Barnets rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Statens kulturråd ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Breddad rekrytering

Statens kulturråd ges i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser med syfte att motverka snedrekrytering till kultursektorn och vara ett nav för erfarenhetsutbyte för breddat professionellt deltagande inom denna.

Främjande insatser inom musikområdet

Statens kulturråd ska utgöra ett nav för kunskapsutbyte för aktörer inom musiklivet. Statens kulturråd ska bedriva främjande insatser som leder till musiklivets utveckling både nationellt och internationellt.

Återväxten av blåsmusiker

Statens kulturråd ska verka för att stimulera återväxten av blåsmusiker och för att stärka blåsmusiken som konstart.

Kultursamverkansmodellen

Statens kulturråd ska genomföra en uppföljning, analysera resultaten, samt eventuellt föreslå förändringar av bidragsgivningen av tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse 2017-2021, inom ramen för anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

Minskade utsläpp från statliga tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Regleringsbrev för 2021

Till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2022.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A 2020/02583

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.
Uppdrag om att genomföra en satsning 2021–2023 på ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier.Regleringsbrev för 2021Till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2024. En delredovisning ska lämnas senast den  31 december 2022.
Uppdag om att genomföra en satsning 2021–2023 för en stärkt biblioteksverksamhet i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.Regleringsbrev för 2021Till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2024. En delredovisning ska lämnas senast den  31 december 2022.
Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderpolitiken under 2021–2031.

S2019/02213

S2021/06595

I årsredovisningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd73 714
ap.1Statens kulturråd (ram)73 714

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens kulturråd

Anslaget får användas för Statens kulturråds förvaltningsutgifter. Högst 10 000 000 kronor får användas för driften av ett särskilt center för kulturskolefrågor. Högst 10 000 000 kronor får användas för läsrådets verksamhet.

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 967 803
ap.1Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur (ram)821 043
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)122 260
ap.9Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet (ram)150 000
ap.11Bidrag till kulturskolor (ram)200 000
ap.7Bidrag till återstart för kulturen (ram)674 500
Disponeras av Tillväxtverket100 000
ap.18Stöd till produktion av audiovisuella verk (ram)100 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur

Anslagsposten ska användas för stöd enligt

 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

Anslagsposten ska även användas till särskilda insatser inom kulturområdet i syfte att lindra den akuta ekonomiska krisen med anledning av det nya coronaviruset och att säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. Myndigheten ska särskilt prioritera aktörer som är av central betydelse för respektive konstområde och som säkrar produktion, arbetstillfällen samt bevarar kompetens inom sektorn. 

Anslagsposten ska därutöver användas till

 • centrala amatörkulturorganisationer och Skådebaneverksamhet,
 • Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • insatser som ökar tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning, 
 • centrumbildningar (minst 15 000 000 kronor) bl.a. för arbetsförmedlande insatser,
 • aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst avser kulturlivets internationalisering (minst 1 300 000 kronor),
 • Sveriges Radio AB, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1 000 000 kronor) och European Union Youth Orchestra,
 • nationell samordnare av fristadssystemet samt för fristadskonstnärers publika arbete (minst 500 000 kronor),
 • nationell samordning av yrkesintegrationsprojektet Konsten att delta,
 • samordning av det kulturpolitiska konventet Folk och kultur,
 • insatser för att stärka musikexport genom Export Music Sweden (minst 1 000 000 kronor),
 • ett läsfrämjande lyft för folkbibliotekarier (30 000 000 kronor),
 • förstärkta bidrag till nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk (minst 6 000 000 kronor),
 • förstärka  internationellt utbyte och samverkan (minst 20 000 000 kronor) inom kulturområdet som av olika skäl påverkats till följd av pandemin, däribland möjliggöra för medfinansiering till projekt inom EU-programmet Kreativa Europa samt stöd till mellanledets aktörer för att främja kulturexport.

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader, dock högst        22 000 000 kronor, för administration, genomförande, främjande och uppföljning av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

Av anslagsposten ska 52 419 672  kronor användas till Teateralliansen, 26 237 533 kronor till Dansalliansen och 43 602 795 kronor till Musikalliansen. Medlen ska i huvudsak användas för att säkra antalet anställda men kan också användas för insatser för karriärväxling och kompetensutveckling. Allianserna ska senast den 15 maj 2022 inkomma med årsredovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.7 Bidrag till återstart för kulturen

Anslagsposten ska användas för bidrag enligt förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål i syfte att stimulera till återstart för kulturen till följd av covid-19-pandemins effekter, genom att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom sektorn, med utgångspunkt i nedanstående punkter.

 • Stimulering av återstart för kulturpolitiskt viktiga aktörer.
 • Utveckling av digital produktion, digitalt tillgängliggörande av kultur samt av intäktsmodeller för digitalt kulturutbud.
 • Utveckling av nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet.
 • Stärkande av det fria kulturlivets samarbeten med offentligt stödda institutioner.
 • Stärkande av arrangörsledens förutsättningar.
 • Stärkande av kultur för barn och unga.

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader, dock högst 15 000 000 kronor, för administration, genomförande, främjande och uppföljning av verksamheten.

ap.9 Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 000 000 kronor.

ap.11 Bidrag till kulturskolor

Anslagsposten ska användas för stöd enligt förordningen (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.

Anslagsposten får även användas för statsbidrag till aktörer som bedriver undervisning med nationell spetskompetens där barn och unga kan fördjupa sig inom ett visst konstnärligt uttryck eller ett musikinstrument. Bidrag ska då lämnas enligt förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 3 000 000 kronor.

ap.18 Stöd till produktion av audiovisuella verk

Anslagsposten får användas till stöd för produktion av audiovisuella verk enligt förordningen (2022:1386). Tillväxtverket får använda högst        2 000 000 kronor för genomförande av stödet till produktion av audiovisuella verk. Tillväxtverket får använda högst 1 000 000 kronor för genomförande av uppdrag att förbereda handläggning av stöd till produktion av audiovisuella verk (Ku2022/01140).

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd199 964
ap.1Skapande skola (ram)199 964

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur enligt förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Ett ändamål med bidraget Skapande skola är enligt 2 § förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan att bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskoleklass och grundskola. Mot den bakgrunden bör Statens kulturråd, vid beslut om årliga bidrag, göra preliminära bedömningar av i vilken utsträckning projekten kan komma i fråga för stöd under kommande år.

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Skapande skola för barn i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer.

Anslagsposten får även användas för statsbidrag till andra verksamheter som syftar till att stärka kultur i skolan. Bidrag ska då lämnas enligt förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten får vidare användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 300 000 kronor.

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 659 948
ap.1Bidrag till regional kulturverksamhet (ram)1 659 948
Disponeras av Kungl. biblioteket58 870
ap.2Samordning inom biblioteksväsendet (ram)58 870
Disponeras av Kammarkollegiet1 562
ap.6Filmkulturell verksamhet (ram)1 562
Disponeras av Tillväxtverket786
ap.4Konsulentverksamhet hemslöjd (ram)786
Disponeras av Riksarkivet557
ap.5Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)557

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

 Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande aktörer: Cirkus Cirkör AB, Folkoperan AB, Grafikens hus, Oktoberteatern, Region Stockholm för: regional biblioteksverksamhet, regional musikverksamhet, regional danskonsulentverksamhet och Stockholms läns museum. Stockholms stad för Stadsmuseet samt Stockholms Stadsteater AB för teater-, dans- och musikverksamhet,
 • särskilda utvecklingsbidrag som Region Stockholm och de institutioner som namnges under denna anslagspost är berättigade att ansöka om.

Villkor för verksamheter inom och utanför kultursamverkansmodellen

Statens kulturråd ska inom ramen för utvecklingsbidragen bland annat prioritera digitalisering, interregional samverkan, insatser för att stärka arrangörer, barn och unga samt insatser för att stärka återväxten av blåsmusiker och blåsmusiken som konstart. 

Statens kulturråd ska i sin bedömning och uppföljning av de regionala kulturplanerna särskilt uppmärksamma regionernas arbete för att främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv. Även vid bidragsgivning till verksamheter i Region Stockholm ska dessa frågor uppmärksammas.

Statens kulturråd ska främja myndighetens och berörda aktörers samrådsprocesser med det civila samhället och de professionella kulturskaparna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Minst
2 000 000 kronor ska avsättas för bidrag till det civila samhällets och de professionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra regionala kulturplaner. Myndigheten ska även förtydliga statens strategiska roll och uppgifter utifrån hittills vunna erfarenheter.

Medel får även utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms konserthusstiftelse vad gäller brett utbud av musik av hög kvalitet.

Anslagsposten får även användas för Statens kulturråds arbete med bedömning, uppföljning och främjande inom ramen för kultursamverkansmodellen, dock högst 3 000 000 kronor.

ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för uppgiften att  ha nationell överblick  och främja samverkan samt tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 3 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.

I  uppgiften ingår att fördela bidrag till vissa delar av biblioteksområdets nationella infrastruktur som lånecentrals- och depåbiblioteksverksamhet, nationella digitala bibliotekstjänster riktade mot de nationella minoritetsspråken och andra språk än svenska samt fortsatt drift av Digiteket i syfte att stödja tillhandahållandet av likvärdig biblioteksverksamhet i hela landet.

Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor fördelas till en satsning på nationella minoriteters bibliotek enligt regeringens uppdrag (Ku2020/02691).

Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor  användas för att ta fram former för stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet samt att bidra till den långsiktiga utvecklingen för vissa nationella digitala bibliotekstjänster för prioriterade målgrupper.

ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till Region Stockholm för hemslöjdskonsulentverksamhet. Statsbidraget lämnas till Region Stockholm vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 procent.

ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget ska användas till Föreningsarkiven i Region Stockholm, enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Anslaget får även användas för bidragsgivning till enskilda regionala arkiv.

ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter rekvisition.

Anslagsposten ska användas till Region Stockholm enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd301 614
ap.1Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)301 614

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt

 • förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet,
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål, och
 • förordning (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet.

Anslagsposten ska dessutom användas för vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse:   

Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern och Strindbergs Intima Teater.

Av anslagsposten ska minst 50 000 000 kronor användas för att möjliggöra återstart för aktörer som drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-pandemin. Av dessa återstartsmedel ska minst 25 000 000 kronor användas för kultur som riktar sig mot barn och unga.

Av anslagsposten ska minst minst 24 000 000 kronor användas till utvecklingen av musikområdet för att säkra en bredd av musikaliska uttryck i hela landet genom

 • stödjande insatser till aktörer som är av central betydelse för musikområdet och som säkrar produktion, speltillfällen, arbetstillfällen samt bevarar kompetens inom sektorn,
 • stödjande insatser till samarbetsprojekt och verksamheter som bidrar till att stärka den nationella infrastrukturen,
 • stödjande insatser som bidrar till musiklivets internationalisering samt
 • stödjande insatser till samarbetsprojekt av tillfällig och experimenterande art inom musikområdet.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst 
6 300 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd205 735
ap.1Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande (ram)205 735

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande

Anslagsposten ska användas enligt 

 • förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser,  
 • förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
 • förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet, och
 • förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.

Anslagsposten får även användas till distributionskostnader för litteraturstödda böcker, bidrag till litteraturstödda böcker, till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter samt för att främja svensk litteratur i utlandet. 

Anslagsposten får även användas för kostnader i samband med myndighetens insatser för att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Av anslagsposten ska minst 15 000 000 kronor användas för att förstärka det läsfrämjande arbetet. Därutöver ska minst 20 000 000 kronor användas för en förstärkning av Bokstart.

Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten. 

Ett exemplar av tidskrift som tilldelas bidrag enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser ska överlämnas till regeringen (Kulturdepartementet).

4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd61 069
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)61 069

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag enligt

 • förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk och

 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål. 

Anslagsposten ska även användas för bidrag till

 • förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker samt till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • bidrag till Akademien för de fria konsterna,
 • bidrag till Carl Eldhs ateljémuseum med minst 500 000 kronor och
 • projekt inom bild- och formområdet med särskilt beaktande av de nationella kulturpolitiska målen.

Anslagsposten ska även användas för att möjliggöra återstart för aktörer som drabbats hårt till följd av det nya coronaviruset samt för att öka ersättningarna till konstnärer för utfört arbete (minst 15 000 000 kronor).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.12 2113 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.17 40640 0000
ap.26 059Inget0
ap.70Inget0
ap.916 573Inget0
ap.117 366Inget0
ap.180Inget0
1:3 Skapande skola
ap.15 998Inget0
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.148 909Inget0
ap.21 466Inget0
ap.420Inget0
ap.514Inget0
ap.640Inget0
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.19 048Inget0
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.10Allt0
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.11 832Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.125 00025 000

2023
ap.18100 00050 00040 00010 0002025
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.130 00015 00015 000
2024
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1183 000183 000

2023
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.140 00035 0005 000
2024
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.120 00020 000

2023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar10 000
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-256 143
2022-02-256 143
2022-03-256 143
2022-04-256 143
2022-05-256 143
2022-06-256 143
2022-07-256 143
2022-08-256 143
2022-09-256 143
2022-10-256 143
2022-11-256 143
2022-12-256 141
Summa73 714
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt001 0001 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Ida Stjernberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BI
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi och lön
Riksdagen, kulturutskottet
Kammarkollegiet
Stiftelsen Svenska filminstitutet
Tillväxtverket