Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2022-08-25
Ku2022/01397
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslagen 7:1 och 7:2 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 1, bet. 2021/22:KU1, rskr. 2021/22:68).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 16 december 2021, den 10 februari 2022, den 7 april samt den 7 juni 2022 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag. Ändringen innebär att anslagsposten 1 Arbete med den nationella minoriteten romer ökas med 1 000 000 kronor och anslagsposten 2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer minskas med 1 000 000 kronor. 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen35 300
ap.1Språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib (ram)22 000
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)3 500
ap.16Revitalisering av nationella minoritetsspråk (ram)9 800
Disponeras av Kammarkollegiet41 591
ap.18Åtgärder för nationella minoriteter (ram)41 591
Disponeras av Sametinget43 450
ap.12Nationellt uppföljningsansvar (ram)3 200
ap.13Statsbidrag till kommuner och regioner i förvaltningsområden, m.m. (ram)28 050
ap.14Samiska språkcentrum (ram)10 000
ap.15Hemsida om nationella minoriteter (ram)2 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län87 430
ap.3Statsbidrag till kommuner och regioner i förvaltningsområden, m.m. (ram)66 130
ap.9Nationellt uppföljningsansvar (ram)8 300
ap.10Stöd för nationella minoriteter (ram)13 000

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

ap.3 Statsbidrag till kommuner och regioner i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag till kommuner och regioner inom förvaltningsområdena för finska och meänkieli, som inte ingår i det samiska förvaltningsområdet, som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter. Bestämmelser om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Anslagsposten får även användas för utgifter för andra aktiviteter som rör förvaltningsområdena. Av medlen:

  • får 3 000 000 kronor användas för samordning, kunskapshöjande insatser samt informations- och utbildningsinsatser i samråd med Sametinget,
  • ska 400 000 kronor användas för utgifter för bidrag till Sverigefinländarnas delegation för att stärka sverigefinnars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det finska språket, och
  • ska 400 000 kronor användas för utgifter för bidrag till Svenska tornedalingars riksförbund - Tornionlaaksolaiset för att stärka tornedalingars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för meänkieli.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

ap.9 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt för myndighetens administrativa utgifter för fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

ap.10 Stöd för nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Bestämmelser om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 1 300 000 kronor.

ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inklusive de administrativa kostnader som följer.

ap.13 Statsbidrag till kommuner och regioner i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag till kommuner och regioner inom förvaltningsområdena för samiska för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Bestämmelser om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Av anslagsposten ska 600 000 kronor användas för utgifter för bidrag till organisationer som företräder samer för att stärka samers samråd och dialog på regional och lokal nivå.

Av anslagsposten ska 1 000 000 kronor användas för utgifter för bidrag till de organisationer som företräder samer. Bidraget ska fördelas på de grunder som Sametinget beslutar. Dessa grunder ska utgå från att syftet med bidraget är att stödja verksamheten för de organisationer som företräder samer inom det minoritetspolitiska området.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.14 Samiska språkcentrum

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för samiskt språkcentrum.

ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter för genomförande och administration av webbplatsen minoritet.se i syfte att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden. Arbetet med webbplatsen ska involvera de fem nationella minoriteterna.

ap.16 Revitalisering av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för bidrag för revitaliseringsinsatser enligt förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Högst 400 000 kronor får användas för myndighetens utgifter för samordning av dessa insatser.

ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter avseende åtgärder för de nationella minoriteterna enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och enligt språklagen (2009:900) samt enligt Sveriges minoritetsåtaganden.

Av anslagsposten får 2 000 000 kronor användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att utveckla och fortsatt sprida vägledande material för hur förvaltningsmyndigheter kan främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem i enlighet med lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2022. 

Av anslagsposten får 1 000 000 kr användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för utgifter avseende uppdrag att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 oktober 2022. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 000
ap.2Åtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)0
ap.4Brobyggarverksamhet (ram)1 000
ap.5Utbildning (ram)0
ap.6Bostad (ram)0
ap.7Hälsa, social omsorg och trygghet (ram)0
ap.9Kultur och språk (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län12 000
ap.1Arbete med den nationella minoriteten romer (ram)12 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor2 500
ap.3Åtg. för den nat min - del till MUCF för insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering (ram)2 500

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Arbete med den nationella minoriteten romer

Anslagsposten får användas för utgifter avseende uppdrag att under 2020-2023 samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 19 december 2019 (Ku2019/02101).

Medlen ska fördelas av myndigheten enligt förordningen (2022:259) om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering. För genomförande av uppdraget får myndigheten disponera 9 500 000 kronor varav minst 8 650 000 kronor ska fördelas i bidrag.

ap.2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

Medlen får användas först efter beslut av regeringen. 

ap.3 Åtg. för den nat min - del till MUCF för insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Brobyggarverksamhet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen. 

Utgiftsprognoser

Myndigheterna ska redovisa prognoser för 2022-2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet i Hermes senast den

- 7 februari,

- 27 april och

- 28 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.180Inget0
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Majlis Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagens konstitutionsutskott
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Sametinget
Svenska tornedalingars riksförbund - Tornionlaaksolaiset
Sverigefinländarnas delegation