Miljödepartementet


Regeringsbeslut
15

2022-06-30
M2022/01381(delvis)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:110, prop. 2021/22:269 utg.omr. 20, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:465).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

SMHI:s varningsverksamhet ska utgöra ett bra beslutsunderlag för allmänhet och samhällsaktörer samt uppvisa långsiktig förbättring av träffsäkerhet.

Återrapportering mål 1

Utfall inklusive träffsäkerhet ska redovisas. Utvärdering av varningsverksamheten samt genomförda förbättringsåtgärder ska redovisas. Metod för redovisning av träffsäkerhet ska följa det förslag som myndigheten har redovisat (M2020/01535).

Mål 2

SMHI:s väderprognoser ska utgöra ett bra beslutsunderlag för allmänhet och samhällsaktörer samt uppvisa långsiktig förbättring av träffsäkerhet.

Återrapportering mål 2

Prognosernas träffsäkerhet och genomförda förbättringsåtgärder ska redovisas. Metod för redovisning av träffsäkerhet ska följa det förslag som myndigheten har redovisat (M2016/02197).

Effekter av insatser genomförda med medel från 1:10 Klimatanpassning

SMHI ska redovisa vilka insatser som har genomförts genom tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt en bedömning av vilka effekter insatserna har fått. Av redovisningen ska särskilt följande framgå:

  • resultatet av de aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning samt sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning,
  • effekterna av SMHI:s arbete med förebyggande och kunskapshöjande insatser för klimatanpassning, och
  • hur samverkan har skett med andra myndigheter inklusive länsstyrelser samt kommuner.

Agenda 2030

SMHI ska redovisa hur myndighetens forskning, kunskaps- och beslutsunderlag samt samverkan med andra aktörer har bidragit till att stärka arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. SMHI ska också redovisa hur myndigheten integrerar Agenda 2030 i den egna verksamheten.

Information om IPCC AR6

SMHI ska redovisa hur myndigheten, i samarbete med Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och andra berörda, på ett lättillgängligt sätt har informerat om slutsatserna i delrapporterna och syntesrapporten från FN:s klimatpanels (IPCC) sjätte kunskapsutvärdering (AR6) till breda målgrupper, inklusive allmänheten.

3

Uppdrag

Prognoser

SMHI ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,
– 27 april,
– 29 juli och
– 28 oktober.

Analys av spridning av mikroplast från källa till hav

SMHI ska, tillsammans med Naturvårdsverket, arbeta för bättre kunskap och nationell övervakning av spridning av mikroplast. SMHI ska utveckla befintliga verktyg till att omfatta spridning av plast via vattenflöden. Verktyget ska kunna användas för att bedöma risken för utsläpp av mikroplast från olika områden och kartlägga utsläppskällor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 december 2023.

Högnivåmöte Stockholm +50

SMHI ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm+50, som äger rum år 2022. Arbetet ska utformas efter dialog med Regeringskansliet (Miljödepartementet) och arbetet med att ta fram underlag ska ske i dialog med andra berörda myndigheter.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från främst tjänsteresor med flyg. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska föreslå uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Pågående uppdrag

Stöd till framtagande av kommunala handlingsplaner

SMHI ska stödja länsstyrelser i framtagandet av kommunala handlingsplaner enligt stegen i SMHI:s Lathund för klimatanpassning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 mars 2022.

Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177 (M2016/00090). Uppdraget har förlängts och SMHI ska senast den 31 januari 2022 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Miljödepartementet) (SB2020/01471).

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 (A2020/02583).

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 (Fi2020/04960).

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Uppdraget gäller t.o.m. den 31 januari 2022 (Fi2021/03909).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut300 143
ap.1SMHI (ram)300 143

Villkor för anslag 1:9

ap.1 SMHI

Anslaget får användas för SMHI:s förvaltningsutgifter.

Minst 10 000 000 kronor ska användas för verksamhet vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Minst 5 000 000 kronor ska användas för verksamhet vid det nationella expertrådet för klimatanpassning. Av dessa får högst 2 000 000 kronor användas för sekretariatet som ska bistå rådet.

Anslaget får under 2022 användas för att täcka resterande del av det underskott som fanns i avgiftskollektivet Sjöfart inom den avgiftsfinansierade verksamheten 2020 innan avbetalning påbörjades.

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut33 000
ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut (ram)33 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap15 500
ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)15 500
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut56 500
ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)56 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län35 000
ap.7Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)35 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten får användas för karteringar, konsekvensbedömningar och riskhanteringsplaner avseende klimatrelaterade översvämningar, ras, skred, värmeböljor och skogsbränder samt för att utveckla arbetet med samhällsskydd och beredskap med avseende på klimatets förändring.

ap.2 Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde genom utredning, kartläggning och metodutveckling som minskar riskerna för ras, skred och erosion samt bidrar till en hållbar bebyggelse i ett föränderligt klimat.

ap.5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Anslagsposten ska användas för att finansiera verksamhet vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. I detta ingår att samla, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning, ta fram beslutsunderlag, information och publikationer samt delta i utåtriktade aktiviteter, internationella möten och genomföra omvärldsbevakning.

SMHI får betala ut högst 5 000 000 kronor till myndigheter samt kommuner dels för arbete initierat inom Myndighetsnätverket för klimatanpassning, inklusive arbete med indikatorer, dels för att stödja framtagandet av kommunala handlingsplaner enligt stegen i SMHI:s Lathund för klimatanpassning. Medlen betalas ut mot rekvisition.

SMHI får betala ut högst 100 000 kronor till Upphandlingsmyndigheten för att, genom att bidra med kunskap om offentlig upphandling, bistå SMHI i att stödja de myndigheter som omfattas av förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete att ta hänsyn till klimatanpassning i myndigheternas upphandlingar. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst 43 000 000 kronor får användas för finansiering av SMHI:s arbete med förebyggande och kunskapshöjande insatser för klimatanpassning inklusive slutförande av redan initierade projekt. Insatserna ska syfta till att öka tillgången till klimatinformation och beslutsunderlag om klimatanpassning för att därmed stödja länsstyrelser, kommuner och regioner med anpassning till ett förändrat klimat.

ap.7 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Örebro

Anslagsposten får användas för länsstyrelsernas uppdrag att samordna det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Länsstyrelserna får även efter ansökan betala ut medel till kommuner i länet för kunskapshöjande insatser inom områden där kommunen identifierat särskilt behov av klimatanpassning.

Länsstyrelsen i Örebro län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.18 9443 %0
1:10 Klimatanpassning
ap.1165Inget0
ap.2600Inget0
ap.5675Inget0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar140 000
Räntekontokredit60 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2524 845
2022-02-2524 845
2022-03-2524 845
2022-04-2524 845
2022-05-2524 845
2022-06-2524 845
2022-07-2525 178
2022-08-2525 178
2022-09-2525 178
2022-10-2525 178
2022-11-2525 178
2022-12-2525 183
Summa300 143
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1SMHI
Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-252 750
2022-02-252 750
2022-03-252 750
2022-04-252 750
2022-05-252 750
2022-06-252 750
2022-07-252 750
2022-08-252 750
2022-09-252 750
2022-10-252 750
2022-11-252 750
2022-12-252 750
Summa33 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsverksamhet4 3051 195106 000106 00005 500
Affärsverksamhet-21 881-81979 18477 9841 200-21 500
Tjänsteexport-10 3027 60260 01455 8144 2001 500
Offentlig resurssamverkan0047 000047 00047 000
Summa-27 8787 978292 198239 79852 40032 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentlig resurssamverkan

SMHI får ta ut avgifter för resurssamordning mellan SMHI och Havs- och vattenmyndigheten respektive Försvarsmakten. För verksamheten får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning och disponera intäkterna i verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Underskottet inom avgiftskollektivet Sjöfart får täckas med anslag i enlighet med vad som anges under anslagsvillkor för anslag 1:9, ap.1 SMHI. 

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Elin Kronqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Finansdepartementet, BA, ESA, OU, SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksgäldskontoret