Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2022-06-30
I2022/01456
I2022/01383 (delvis)
Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för digital förvaltning
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 22, bet. 2021/22:TU1, rskr. 2021/22:98, prop. 2021/22:269 utg.omr. 22, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:469).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för digital förvaltning och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur RRF

Myndigheten för digital förvaltning ska redogöra för gjorda prioriteringar, vidtagna åtgärder samt uppnådda resultat i arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och nationellt ramverk för grunddata. Av redovisningen ska det framgå hur medlen på anslag 2.7 Digital förvaltning anslagsposten. 1 Förvaltningsgemensam digital infrastruktur RFF har fördelats mellan deltagande aktörer. Därutöver ska myndigheten löpande hålla Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) informerat om fördelningen av medel.

Vägledning om tillgängliggörande av information och data

Myndigheten för digital förvaltning ska redovisa hur myndigheten, i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tillhandahållit vägledning i frågor som rör tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande enligt den lag som i svensk rätt genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. I frågor som rör säkerhetsskydd ska synpunkter inhämtas från Säkerhetspolisen.

Informationssäkerhet

Myndigheten för digital förvaltning ska övergripande redogöra för hur den har arbetat för att säkerställa informationssäkerheten i verksamheten och för hur den planerar för att möta framtida behov.

Regional utvecklingspolitik och en sammanhållen landsbygdspolitik

Myndigheten för digital förvaltning ska övergripande redogöra för hur myndighetens prioriterade områden kan vara värdeskapande för den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Beredskapsmyndighet

Myndigheten för digital förvaltning ska redovisa hur myndigheten har arbetat som beredskapsmyndighet.

3

Uppdrag

1. Samlad analys av digitalisering

Myndigheten för digital förvaltning ska lämna en samlad övergripande analys av samhällets digitalisering utifrån målen för digitaliseringspolitiken.

Myndigheten för digital förvaltning ska i sin samlade analys, med hjälp av framtagna indikatorer, följa och beskriva den digitala strukturomvandlingen i samhället.

Myndigheten för digital förvaltning ska inom ramen för uppdraget ta fram en modell och verktyg för beräkning och visualisering av nytto/kostnadsanalyser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I denna del ska myndigheten bl.a. dra nytta av det arbete och de erfarenheter som Post- och telestyrelsen har från uppdraget att ta fram en modell för beräkning av nyttan att använda bredbandstjänster i offentlig verksamhet (Digitaliseringssnurran).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2023.

2. Nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam ingång

Myndigheten för digital förvaltning ska fortsatt vara nationell samordnare i enlighet med artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012. Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt mot de andra medlemsstaterna och mot Europeiska kommissionen i frågor som rör förordningen. Myndigheten ska vidare främja en enhetlig tillämpning och kontroll av kvaliteten av informationen, förfarandena och hjälp- eller problemlösningstjänsterna. Myndigheten ska också informera om förordningen och dess implikationer samt delta i arbetet i Europeiska kommissionens samordningsgrupp.

Regeringen avser utfärda kompletterande nationella bestämmelser för att stödja genomförandet av förordningen om en gemensam digital ingång. I dessa kommer bland annat ansvaret att vara nationell samordnare att regleras. Uppdraget gäller därmed till dess att sådana bestämmelser träder i kraft. Dessutom ska myndigheten samordna genomförandet av förordningen i Sverige med fokus på att stödja arbetet med förvaltningsgemensam digital infrastruktur och lösningar som behövs för att möta kraven i förordningen om en gemensam digital ingång och det tekniska systemet för gränsöverskridande automatiskt bevisutbyte enligt engångsprincipen.

3. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten för digital förvaltning ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

4. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari,

27 april,

29 juli, och

28 oktober.

Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRedovisningspunkt
Uppdrag att bistå regeringen i genomförandet av samverkansprogram 2019–2022

Den 17 december 2020

I2020/03354

I årsredovisningen för 2022
Uppdrag om tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data

Den 17 december 2020

I2020/03354

Senast den 25 februari 2022
Uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa

Den 21 mars 2021

I2021/01008

Årligen i årsredovisningen
Uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data

Den 17 juni 2021

I2021/01826

Senast den 31 januari 2023
Uppdrag om införande av digital kommunikation för rättsliga samarbeten inom EU

Den 17 juni 2021

Ju2021/02436

Senast den 1 juni 2022
Uppdrag om systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031

Den 23 september

S2019/02213, S2021/06595

Årligen i årsredovisningen

Uppdrag om analys av Europeiska kommissionens förslag till förordning om ändring av

eIDAS-förordningen

Den 23 september 2021

I2021/02470

Senast den 15 januari 2022
Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan

Den 30 september 2021

I2021/02534

Årligen den 28 februari t.o.m 2024
Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Den 8 december 2021

Fi2021/03909


5. Översyn av infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser

Myndigheten för digital förvaltning ska, mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget, genomföra en översyn och analys av infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser och den statliga brevlådan Min myndighetspost. Översynen ska omfatta en genomgång av den befintliga infrastrukturen i syfte att utröna om den är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Eventuella brister ska identifieras och i de fall de ryms inom uppdraget åtgärdas. Befintliga avtalsstrukturer och beroenden ska analyseras och utvärderas. Myndigheten ska beräkna kostnader och analysera behov av regelförändringar för utveckling av infrastrukturen och den statliga brevlådan samt lämna förslag på hur infrastrukturen kan utvecklas för att öka robustheten i systemet och säkerställa leverans av digital post i såväl fredstid som under krig och krigsfara. I arbetet ska myndigheten beakta den utveckling som sker inom ramen för uppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (I2022/00102).

Uppdraget ska redovisas löpande till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:6

Myndigheten för digital förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för digital förvaltning157 845
ap.1Myndigheten för digital förvaltning (ram)157 845

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Myndigheten för digital förvaltning

Anslagsposten får användas för Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter.

2:7

Digital förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för digital förvaltning195 994
ap.1Förvaltningsgemensam digital infrastruktur RRF (ram)79 500
ap.2Digital förvaltning (ram)7 894
ap.3Välfärdens digitala infrastruktur (ram)50 000
ap.4Nationell samordning enligt förordningen om en gemensam digital (ram)5 000
ap.5Förvaltningsgemensamma digitala lösningar för att möta kraven i förordningen om en gemensam digital ingång, inkl. det teknisk (ram)53 600

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Förvaltningsgemensam digital infrastruktur RRF

Anslagsposten får användas för utveckling och förvaltning av förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

Bidrag från anslagsposten får lämnas till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Inera AB. 

Medlen på anslagsposten ska användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).

Rapporteringskrav för medlens användning utöver vad som anges i regleringsbrevet framgår av regeringens beslut den 30 september 2021 med uppdrag till Myndigheten för Digital förvaltning att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan (I2021/02534).

Av anslagsposten får högst 500 000 kronor användas av myndigheten för administrativa kostnader kopplat till bidragshanteringen.

ap.2 Digital förvaltning

Anslagsposten får användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, t.ex. genom att effektivisera flera statliga myndigheters, kommuners eller regioners verksamhet och möjliggöra besparingar.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av den offentliga förvaltningens digitalisering.

Av anslagsposten får ett belopp om högst  2 800 000 kronor användas för översyn, analys och utveckling av den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser och den statliga brevlådan Min myndighetspost.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 5 000 000 kronor användas för uppdraget att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.3 Välfärdens digitala infrastruktur

Anslagsposten får användas för att utveckla välfärdens digitala infrastruktur. Samtliga medel får användas först efter efter beslut av regeringen. 

ap.4 Nationell samordning enligt förordningen om en gemensam digital

Anslagsposten får användas för Myndigheten för digital förvaltnings arbete som nationell samordnare enligt EU-förordningen om en gemensam digital ingång.

ap.5 Förvaltningsgemensamma digitala lösningar för att möta kraven i förordningen om en gemensam digital ingång, inkl. det teknisk

Anslagsposten får användas för utveckling och förvaltning av förvaltningsgemensam digital infrastruktur och lösningar som behövs för att möta kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 och det tekniska systemet för gränsöverskridande automatiskt bevisutbyte enligt engångsprincipen.

Bidrag från anslagsposten får lämnas till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Inera AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:6 Myndigheten för digital förvaltning
ap.14 7053 %0
2:7 Digital förvaltning
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar52 000
Räntekontokredit22 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för verksamhetsinvesteringar

I bilagan Investeringsbudget visas särskild information om planerade verksamhetsinvesteringar överstigande 20 miljoner kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för digital förvaltnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2513 070
2022-02-2513 070
2022-03-2513 070
2022-04-2513 070
2022-05-2513 070
2022-06-2513 070
2022-07-2513 237
2022-08-2513 237
2022-09-2513 237
2022-10-2513 237
2022-11-2513 237
2022-12-2513 240
Summa157 845
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för digital förvaltnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:6 ap.1Myndigheten för digital förvaltning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsfinansierad verksamhet
Digital identifiering00151500
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten gällande privata aktörers anslutning till noden för inkommande gränsöverskridande elektronisk identifiering som myndigheten tillhandahåller är att avgifterna ska bidra till kostnaderna

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Anläggningstillgång som finansieras från anslag 2:7 Digital förvaltning är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap.1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras från anslag 2:7 Digital förvaltning.

På regeringens vägnar
Anna-Caren Sätherberg
Tim Käll
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet/DÅ, KRIM, MIG, PO och SSK
Socialdepartementet/FS, SF och SOF
Finansdepartementet/BA, BA-EU, EA, S3, SFÖ och SPN
Utbildningsdepartementet/UH och S
Näringsdepartementet/BI, EIN, JL, MK och RTL
Kulturdepartementet/KL och MD
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/Trafikutskottet
Arbetsförmedlingen
Bolagsverket
Domstolsverket
eHälsomyndigheten
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Kriminalvården
Lantmäteriet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Skolverket
Socialstyrelsen
Skatteverket
Statens institutionsstyrelse
Statistiska centralbyrån
Säkerhetspolisen