Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2022-06-30
I2022/01461
I2022/01383
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:24 Biogasstöd inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 20, bet. 021/22:MJU1, rskr. 2021/22:111, prop. 2021/22:269 utg.omr. 20, bet. 021/22:FiU49, rskr. 2021/22:469).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:24

Biogasstöd (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet450 000
ap.1Biogasstöd (ram)450 000

Villkor för anslag 1:24

ap.1 Biogasstöd

Anslagsposten får användas för stöd för produktion och förädling av biogas. Högst 5 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader anknutna till stödet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:24 Biogasstöd
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna-Caren Sätherberg
Willy Hallgren
Kopia till

Finansdepartementet/BA och SFÖ
Miljödepartementet/KL och NM
Näringsdepartementet/LB
Riksdagen/Miljö- och jordbruksutskottet
Statens jordbruksverk
Statsrådsberedningen/internrevisionen och FCK