Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2022-06-30
Fi2022/02176
Fortifikationsverket
631 89 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Fortifikationsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119).

Riksdagen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Fortifikationsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Myndigheten ska i sin verksamhet uppnå en avkastning om 2,5 procent på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån för samhällsinvesteringar i Riksgäldskontoret. Avkastningen avser överskott före försäljningar av fast egendom på grund av försvarsbeslut och försäljningar av övnings- och skjutfält samt före kostnader för avveckling.

Fastigheternas värden ska bevaras på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå.

Myndigheten ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

Myndighetens hänsyn till miljö- och kulturvärden ska i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för andra stora fastighetsförvaltare.

Myndighetens förvaltning av fastigheter avsedda för försvarsändamål och utvecklingen av detta fastighetsbestånd ska vara ändamålsenligt i förhållande till totalförsvarets behov (militärt och civilt försvar). Fastighetsbeståndet ska stärka den operativa förmågan i Försvarsmakten. Myndigheten ska bidra till att Försvarsmaktens behov av anläggningar och fastigheter m.m. kan växa i den takt som anges i regeringsbeslutet den 17 december 2020 om inriktning för Försvarsmakten 2021–2025 (Fö2018/01425, Fö2020/00228 [delvis] och Fö2020/01269 [delvis]).

Återrapportering

Redovisningen av verksamhetens resultat ska fördelas på verksamhetsdelarna Förvaltning, Uppdrag och Avyttring. Myndigheten ska redovisa:

– totalkostnader för drift och underhåll,

– antalet överföringar av förvaltningsansvaret där fastighetens marknadsvärde överstigit 10 000 000 kronor,

– driftsnetto i kronor per kvadratmeter i det öppna beståndet,

– direktavkastning i det öppna beståndet,

– andel uthyrd area i procent i det öppna beståndet,

– hyresintäkter i kronor per kvadratmeter i det öppna beståndet,

– energiförbrukning i kilowattimmar per kvadratmeter i det öppna beståndet,

– driftkostnader i kronor per kvadratmeter i det öppna beståndet, och

– underhållskostnader i kronor per kvadratmeter i det öppna beståndet.

Myndigheten ska redovisa avslutade investeringar som överstigit          20 000 000 kronor och dessa investeringars andel av den totala avslutade investeringsvolymen.

Myndigheten ska redovisa de försäljningar av fast egendom som överstigit 10 000 000 kronor. Av återrapporteringen ska antalet försålda fastigheter och respektive fastighets försäljningspris framgå.

Myndigheten ska redovisa hur förvaltningen av fastigheter avsedda för försvarsändamål och utvecklingen av detta fastighetsbestånd bidrar till utvecklingen av totalförsvaret och Försvarsmaktens operativa förmåga.

Myndigheten ska redovisa hur dess verksamhet bidragit till genomförandet av för myndigheten aktuella delar av Agenda 2030 och hur den har bidragit till att uppfylla för myndigheten aktuella delar av de nationella miljökvalitetsmålen. 

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka användningen av solceller. Myndigheten ska även redovisa hur den arbetar för att hantera elektromagnetisk påverkan från solceller.

Myndigheten ska bedöma möjligheterna att inom sitt befintliga markinnehav anlägga eller restaurera våtmarker i syfte att bidra till minskade växthusgasutsläpp, biologisk mångfald, minskad övergödning eller förbättrad vattenbalansering. Uppdraget ska genomföras så att det är förenligt med myndighetens grunduppdrag.

3

Uppdrag

1. Investeringsplan

Myndigheten ska i budgetunderlaget, och den 15 juni 2022, redovisa en investeringsplan för 2022–2025 avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt för vilka investeringskostnaden överstigit
20 000 000 kronor ska redovisas separat i underlaget, medan objekt med en lägre investeringskostnad får redovisas samlat.

2. Utökad investeringsplan

Myndigheten ska analysera förutsättningarna att använda en objektsbaserad redovisning kopplad till Försvarsmaktens tolvåriga investeringsplan. Myndigheten ska lämna förslag till dels hur en sådan redovisning över en längre tidsperiod kan se ut, dels hur redovisningen kan kopplas till de objektsgrupper som ingår i den nuvarande investeringsplanen. I förslaget bör även behov hos andra kunder än Försvarsmakten beaktas. Myndigheten ska också redovisa vilka konsekvenser en utökad investeringsplan skulle få för Fortifikationsverket. Redovisningen ska lämnas i budgetunderlaget.

3. Redovisning av hyresgästernas behov av investeringar

Myndigheten ska efter samråd med Försvarsmakten och andra hyresgäster redovisa hyresgästernas behov av anskaffning och utveckling av nya investeringar, samt vidmakthållande av befintliga investeringar och liknande, som innebär investeringar inom myndighetens verksamhet för 2023–2025. Vidare ska myndigheten efter samråd med Försvarsmakten redovisa de enskilda projekt vars kostnader bedöms överstiga 20 000 000 kronor. Dessa ska beskrivas kortfattat med uppgifter om ort, förband/verksamhet, typ av anläggning, om det är fråga om anskaffning eller utveckling av en ny investering och/eller vidmakthållande av en befintlig investering, samt bakgrunden till behovet. Redovisningen ska lämnas i budgetunderlaget. En rapport med avvikelser i förhållande till den redovisning som lämnats i budgetunderlaget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2022.

4. Investeringsutfall

Myndigheten ska i budgetunderlaget, och den 15 juni 2022, redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen för 2022–2024. Avvikelser från planen för objekt för vilka investeringen överstiger
20 000 000 kronor ska kommenteras.

5. Internationell samverkan

Myndigheten bemyndigas att inleda förhandlingar om avtal med motsvarande myndigheter i andra länder i syfte att utbyta erfarenheter och information inom ramen för myndighetens verksamhetsområde. Regeringskansliet (Finansdepartementet) ska underrättas när förhandlingar inleds. Efter avslutade förhandlingar ska myndigheten i särskild ordning redovisa förhandlingsresultatet till Regeringskansliet.

6. Infrastrukturplanering

Myndigheten ska lämna tekniska och ekonomiska underlag rörande behovet av förändrad infrastruktur till Försvarsmakten inför Försvarsmaktens framställningar om att få anskaffa respektive förbereda ett materielobjekt för anskaffning.

7. Redovisning av resultat per verksamhetsdel

Utifrån de förutsättningar som följer av propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135 och 136) ska myndigheten lämna förslag på vilka verksamhetsdelar som verksamhetens resultat ska fördelas på. Myndigheten ska senast den
15 juni 2022 redovisa förslaget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

8. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM, som bedrivs vid Trafikverket.

9. Pågående uppdrag

Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (A2020/02583) och nyanlända arbetssökande (Fi2020/04960) för praktik 2021–2023. Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.

Myndigheten har även i uppdrag att vidta åtgärder för att minska energianvändningen i de byggnader som myndigheten förvaltar (I2019/03309). Myndigheten ska i samband med inlämnandet av årsredovisningen till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa vilka åtgärder som har vidtagits.

Myndigheten har därutöver i uppdrag att fortsätta arbetet med grön infrastruktur, ekosystembaserat skogsbruk och klimatanpassning inom sin skogs- och markförvaltning kopplat till de nationella miljökvalitetsmålen (Fi2020/05114). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Myndigheten har i uppdrag att möjliggöra för sina anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån (Fi2021/03909). Uppdraget gäller t.o.m. den 31 januari 2022.

10. Infrastrukturförsörjning

Myndigheten ska i samverkan med Försvarsmakten analysera processerna för infrastrukturförsörjning och genomföra åtgärder för att effektivisera och rationalisera dessa. Myndigheten ska redovisa resultatet av översynen och genomförda åtgärder till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2023.

11. Hållbart skogsbruk

Myndigheten ska se över hur den i ökad utsträckning kan verka som föregångare inom hållbart skogsbruk i enlighet med propositionen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund (prop. 2021/22:58). Förslag ska vara förenliga med myndighetens grunduppdrag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2023. 

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar290 000
Räntekontokredit100 000
Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram26 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för samhällsinvesteringar

INVESTERINGSPLAN

Investeringsplanen i bilagan gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Uppföljningen av investeringsplanen ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska uppföljningen ske genom att utfall ställs mot budgeterade värden för 2022 samt genom att jämförelse görs med utfallet för 2020 och 2021. Väsentliga avvikelser mellan budget och utfall, samt väsentliga förändringar mellan åren, ska kommenteras. I budgetunderlaget ska myndigheten kommentera väsentliga förändringar av myndighetens investeringsplan för 2023–2025 jämfört med den beslutade planen.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Förvaltning003 331 2773 195 273136 004136 004
Uppdrag001 038 0981 027 78310 31510 315
Avyttring0047 42047 3477373
Summa004 416 7954 270 403146 392146 392
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska senast den 15 maj, 12 september och 14 november 2022 betala in en fjärdedel av det prognostiserade avkastningskravet. Den fjärde inbetalningen, som ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, ska göras senast när årsredovisningen för 2022 lämnas till regeringen. Inbetalningen ska redovisas mot inkomsttitel 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning.

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av riksdagens försvarsbeslut 2004) ska myndigheten leverera in eventuellt överskott mot inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med av riksdagen fattade försvarsbeslut (prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) får myndigheten disponera för att betala sådana kostnader som uppstår till följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöbalken är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.

Myndigheten ska redovisa återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbeslut 2004 till statens centralkonto i Riksbanken och redovisa dessa mot inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter. Över- eller underskottet ska redovisas som en egen post i balansräkningen. Som sluttidpunkt för avräkning mot inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat.

Myndigheten får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut. Nedsättningen ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna i balansräkningen minskas med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör, och som myndigheten övertar till bokfört värde från Försvarsmakten, får nedsättning ske med det bokförda värdet. Nedsättningen av statskapital får, oberoende av finansieringssätt, ske för objekt som sägs upp med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut, om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994.

2. Myndigheten får behålla överskott från försäljningar av övnings- och skjutfält, inklusive byggnadsobjekt, för att bekosta:

– avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas

– avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t.ex. inom inarrenderade riskområden

– avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning

– förädling och röjning av fält som återtas för militär verksamhet

– metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition

– historisk dokumentation, verifiering i fält och röjning av oexploderad ammunition

– insamling av uppgifter om tidigare verksamhet som kan utgöra miljöbelastning samt sammanställning av miljödokumentation.

3. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får myndigheten, utan hinder av beloppsbegränsningen i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., besluta om investeringar när den beräknade investeringskostnaden inte överstiger 75 000 000 kronor per projekt och, om det är fråga om ett förvärv av fast egendom, kravet på affärsmässighet i 8 kap. 7 § budgetlagen (2011:203) är uppfyllt.

Myndigheten får besluta om förvärv av fast egendom, även om det finns skäl att göra avsteg från kravet på affärsmässighet, om den beräknade investeringskostnaden inte överstiger 40 000 000 kronor. Skälen för avsteg från affärsmässighet ska dokumenteras. Det kan i vissa fall finnas skäl att frångå kravet på affärsmässighet vid förvärv av fast egendom med anledning av riksdagens beslut om totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2 avsnitt 5.6.1).

4. Myndigheten får besluta om att förvaltningsansvaret enligt 16 § förordningen om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. ska föras över till andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om villkoren för överföringen, och fastighetens marknadsvärde inte överstiger 20 000 000 kronor.

5. Från och med 2019 ska amorteringsprincipen inte tillämpas på invärderade fastigheter. Kvarstående statskapital ska användas för resterande behov av nedskrivning för avyttring av fastigheter på grund av riksdagens försvarsbeslut. När det sista objektet har avyttrats ska kvarstående statskapital avräknas mot inkomsttitel och lån tas upp i Riksgäldskontoret för motsvarande belopp.

6. Myndigheten ska inte tillämpa 6 § förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar när myndigheten ger hyresgäster anstånd med betalning av hyra.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 110 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Myndigheten undantas från kravet på inrapportering till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i 12 § förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Myndigheten ska istället redovisa arbetet med klimatanpassning till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Redovisningen ska ske senast vid den tidpunkt som följer av 13 § förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Robert Ihrfors
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/MFI och MFU
Finansdepartementet/BA, BB, ESA och SFÖ
Miljödepartementet/KI och NM
Näringsdepartementet/SMF
Kulturdepartementet/KL
Arbetsmarknadsdepartementet/PE
Infrastrukturdepartementet/ESD
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Finansutskottet
Boverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statskontoret