Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2022-06-22
N2022/01491
N2022/01481 (delvis)
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Bolagsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113, prop. 2021/22:269 utg.omr. 24, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:466).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Bolagsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Registrering och service

Bolagsverket ska tillhandahålla behovsanpassad och lättillgänglig information och service av hög kvalitet för företag och medborgare så att företags och medborgares kontakter med myndigheten blir enklare och effektivare. Digitala tjänster ska utformas, så långt det är möjligt och där så är lämpligt, så att dessa är förstahandsvalet i medborgares, organisationers och företags kontakter med Bolagsverket. Bolagsverket ska redogöra för de insatser som har genomförts eller planeras att genomföras fram till 2024 i syfte att utveckla myndighetens digitala tjänster samt göra information och service behovsanpassad och lättillgänglig. Redogörelsen ska innehålla kostnader för och förväntad nytta med insatserna.

3

Uppdrag

1. Ansvara för basförvaltning avseende verksamt.se

Bolagsverket ska ansvara för förvaltning av teknisk drift, utveckling, underhåll och förvaltning av ingående system i verksamt.se samt kundtjänst och support för dessa lösningar. De insatser som myndigheten genomfört till följd av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2023.

2. Verksamt.se

Bolagsverket ska bidra till Tillväxtverkets uppdrag att sammanställa och redovisa de totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se för 2021 samt lämna en preliminär budget för 2023–2025 där de beräknade totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se framgår. Om kostnaderna beräknas överstiga intäkterna ska också förslag om finansiering lämnas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 11 november 2022.

3. Mina ombud

Bolagsverket ska ansvara för utveckling, förvaltning och teknisk drift av samt support för den nationella förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för en standardiserad och säker digital fullmaktshantering för företag och privatpersoner. I uppdraget ingår att tillhandahålla lagringsyta för juridiska och fysiska personers fullmakter som används för att utföra ärenden hos statliga eller kommunala myndigheter, företag eller andra organisationer.

Bolagsverket ska vidare bistå Myndigheten för digital förvaltning i att följa upp och redovisa utvecklingen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen i den del som avser ”Mina ombud". Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) senast den 20 februari 2023.

4. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

5. Prognoser

Bolagsverket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

–  7 februari,

–  27 april,

–  29 juli, och

–  28 oktober.

6. Pågående uppdrag

I bilaga 2 redovisas Bolagsverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:11

Bolagsverket (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket66 542
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)66 542

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslagsposten får användas för utgifter för likvidatorer där myndigheten har utsett likvidatorer vid tvångslikvidationer eller där myndigheten har förordnat en annan likvidator än den som företaget har föreslagit i frivilliga likvidationer. Anslagsposten får även användas för utgifter för associationsrättsliga ärenden samt förvaltning och utveckling av teknisk infrastruktur för förenklat uppgiftslämnande, förvaltning och utveckling av register för rapportering av betalningstider, utveckling av en nationell ombudstjänst för företag och fysiska personer samt för att utöka analyskapacitet och samverkan i arbetet mot ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism. Av anslagsposten ska högst 7 000 000 kronor användas för finansiering, förvaltning och utveckling av teknisk infrastruktur för servicetjänsten för företagens uppgiftslämnande (förenklat uppgiftslämnande) som finns på verksamt.se. Av anslagsposten ska högst 22 443 000 kronor användas för kostnadsfritt tillhandahållande av registerinformation inom området digital förvaltning. Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas för Bolagsverkets arbete med drift och förvaltning av företagsportalen verksamt.se.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:11 Bolagsverket
ap.13 277Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar130 175
Räntekontokredit10 500
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet samt uppdragsverksamhet
Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet121 502-11 700575 600595 600-20 00089 802
Patentombudsnämnden420-821 0021 084-82256
Summa121 922-11 782576 602596 684-20 08290 058
Belopp angivna i tkr

Villkor

Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket. För deltagande och samverkan i utvecklingsarbetet inom Nordic Smart Government 4.0 (N2020/02762) får myndigheten bidra med personella resurser upp till fyra årsarbetskrafter årligen inklusive resor samt deltagande i arbetsgrupper och i projektledning.

Bemyndiganden
Bolagsverket bemyndigas att besluta om medlemsskap i föreningen European Business Registers Association (EBRA) och besluta om årlig medlemsavgift på högst 200 000 kronor under 2019–2026. 

Bolagsverket bemyndigas att besluta om medlemskap i föreningen ONCE-ONLY.ORG AISBL och besluta om årlig medlemsavgift om högst 20 000 kronor under 2021–2024.

Patentombudsnämnden

Bolagsverket får för Patentombudsnämndens räkning disponera inkomster från avgifter som Patentombudsnämnden får ta ut med stöd av lag eller annan författning.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar252900141 60031 600110 000110 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Av förseningsavgifter som härrör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får Bolagsverket disponera ett belopp motsvarande utgifterna för att finansiera dels administrationen av dessa avgifter, dels den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas mot inkomsttitel 2529 Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bolagsverket ska redovisa 109 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341 Stämpelskatt.

På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Drenushe Januzi
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret