Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2022-06-22
N2022/01481 (delvis)
N2022/00332
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 397
801 05 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:23 Brexitjusteringsreserven inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113, prop. 2021/22:269 utg.omr. 24, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:466).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 22 december 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2022 för anslaget Brexitjusteringsreserven inom utgiftsområde 24 Näringsliv.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:23

Brexitjusteringsreserven (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige386 000
ap.1Brexitjusteringsreserven (ram)386 000

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Brexitjusteringsreserven

Anslaget får användas för Sveriges utbetalningar av bidrag för redovisade kostnader som uppstått till följd av Förenade konungarikets utträde ur Europeiska unionen (brexit) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1755 av den 6 oktober 2021 om inrättande av brexitjusteringsreserven. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:23 Brexitjusteringsreserven
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:23 Brexitjusteringsreserven
ap.1153 000153 000002023
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Martin Nyqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/MIG
Utrikesdepartementet/HI, EU, UR
Finansdepartementet, BA, SFÖ och FMA
Utbildningsdepartementet, AI
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Infrastrukturdepartementet, TM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Strålsäkerhetsmyndigheten
Transportstyrelsen
Tullverket