Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2022-06-22
I2022/01392
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:23 Laddinfrastruktur inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:23

Laddinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet551 000
ap.1Laddinfrastruktur - till STEM (ram)551 000
Disponeras av Trafikverket48 500
ap.2Laddinfrastruktur - till TRV (ram)48 500
Disponeras av Naturvårdsverket500
ap.3Laddinfrastruktur - till NV (ram)500

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Laddinfrastruktur - till STEM

Anslaget får användas för utgifter för stöd till publika stationer för snabbladdning av elfordon för tillgänglighet längs större vägar. Högst 1 000 000 kronor får användas för myndighetens utgifter kopplade till arbete med stöd i enlighet med förordningen (2020:577) om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon. 

Anslaget får användas för stöd till infrastruktur för elektrifiering av tunga transporter med fokus på regionala nätverk och sammanhängande stråk mellan Sveriges större städer. Anslaget får också användas för berörda myndigheters utgifter för arbete kopplat till stödet. Stöd ska fördelas i enlighet med förordning (2022:107) om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.

Högst 5 000 000 kronor får användas för Statens energimyndighets administrativa kostnader. Vidare får högst 2 000 000 kronor får användas för länsstyrelsernas administrativa kostnader. Länsstyrelsen i Örebro län får rekvirera medel från Statens energimyndighet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts ska återbetalas till Statens energimyndighet senast den 30 december 2022.

ap.2 Laddinfrastruktur - till TRV

Anslagsposten får användas för utgifter för stöd till publika stationer för snabbladdning av laddfordon för tillgänglighet längs större vägar. Medel på anslagsposten ska fördelas i enlighet med förordningen (2020:577)
om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon. 

Högst 3 500 000 kronor får användas för Trafikverkets utgifter kopplade till stödet. 

ap.3 Laddinfrastruktur - till NV

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter kopplade till arbete med stöd i enlighet med förordningen (2020:577) om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:23 Laddinfrastruktur
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:23 Laddinfrastruktur
ap.1988 000988 000002023
ap.212 00012 000002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Khashayar Farmanbar
Willy Hallgren








Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen och FCK
Finansdepartementet/BA, OFA och SFÖ
Miljödepartementet/KL och NM
Näringsdepartementet/BI och MK
Riksdagen/näringsutskottet
Affärsverket svenska kraftnät
Boverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Kammarkollegiet
Konkurrensverket
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Västra Götalandsregionen
Länsstyrelsen i Dalarnas Län
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Länsstyrelsen i Gävleborgs Län
Länsstyrelsen i Hallands Län
Länsstyrelsen i Jönköpings Län
Länsstyrelsen i Kalmar Län
Länsstyrelsen i Kronobergs Län
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västermanslands län
Länsstyrelsen i Västra Götaland län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen Östergötland
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Riksrevisionen
Sametinget
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Sveriges Kommuner och Regioner
Tillväxtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
Verket för näringsutveckling
Vetenskapsrådet