Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2022-06-30
UD2022/10085
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 5, bet. 2021/22:UU1, rskr. 2021/22:77) (utg.omr. 5, bet. 2021/22:FiU40, rskr. 2021/22:174, prop. 2021/22:269 utg.omr. 5, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:461).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten6 141
ap.2Polismyndigheten Verksamhet utomlands (ram)6 141
Disponeras av Försvarsmakten60 119
ap.1Försvarsmakten (ram)60 119
Disponeras av Folke Bernadotteakademin35 025
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)35 025
Disponeras av Kammarkollegiet1 152 457
ap.3Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser (ram)1 152 457
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet5 806
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)5 806
ap.4.1del till UD (ram)4 645
ap.4.2Del till Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika (ram)1 161

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmakten

Anslagsposten får användas för att främja internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, inom ramen för Förenta nationerna (FN) och Europeiska unionen (EU), samt att ställa svensk personal till förfogande för insatser främst i dessa organisationers regi. Styrande för personalbidragen ska också vara att andelen kvinnor i Sveriges samlade bidrag efter hand ska öka. Vidare ska personal till chefsbefattningar och centrala tjänster prioriteras. 

Personalbidrag

Av medlen får 56 miljoner kronor användas för personalbidrag inom ramen för EU-delegationer samt FN:s och andra organisationers insatser som specificeras nedan.

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Medlen får användas för personalbidrag till följande verksamhet:

Projekten europeisk sjukvårdsförmåga och kompetenscenter för EU:s militära utbildningsinsatser inom ramen för EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco) till stöd för genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Ställa personal till förfogande till EU-delegationer, i Ukraina och Kenya/Somalia, till stöd för genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

FN:s fredsbevarande insatser med flera

Medlen får användas för personalbidrag till följande av FN:s och andra organisationers insatser: 

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Mellanöstern (UNTSO)

FN:s insats för folkomröstning i Västsahara (MINURSO)

FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan (UNMOGIP)

Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea (NNSC)

FN:s insats i Jemen (UNMHA)

Insatsnära verksamhet

Av medlen får 2,8 miljoner kronor användas för annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, samverkan mellan myndigheter, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet, till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. 

Prognoser

Redovisning av prognoser ska lämnas i enlighet med och vid de prognostillfällen som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Försvarsmakten. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. 

 

ap.2 Polismyndigheten Verksamhet utomlands

Anslagsposten får användas för att med så bred geografisk representation som möjligt ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för EU, FN och OSSE vid högkvarteret eller i fält för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Anslagsposten får även användas till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet i form av stöd till projekt och andra särskilda insatser inom polisiärt relevanta områden.

Av medlen får Polismyndigheten använda högst 4,2 miljoner för att ställa personal till förfogande till ovan nämnda organisationers högkvarter.

Polismyndigheten får använda anslagsposten till att ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insats i Cypern (UNFICYP).

Inriktning och deltagande ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Redovisning av prognoser ska lämnas i enlighet med och vid de prognostillfällen som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Polismyndigheten. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

ap.3 Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi och betalas ut i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. 

Anslagsposten får även användas för extraordinärt stöd till Ukraina.

Sjöfartsverket får använda 3 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:12 från den 3 november 2021 (UD2021/16194) angående uppdrag att bl.a. stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbete med teknisk uppdatering av Sveriges havsgränser. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 30 september 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 15 december 2022 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till diarienumret för uppdraget.

ap.4.1 del till UD

Anslagsposten får användas till att främja följande områden: fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för FN, Europarådet, OSSE, EU samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om medlens inriktning och därtill relaterade projekt. 

ap.4.2 Del till Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika

Medlen får användas av Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika för sin verksamhet.

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

Anslagsposten får användas till verksamhet som inte omfattas av OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv.

Medlen får användas för att ställa personal till förfogande för EU, FN och Nato efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

Av medlen ska minst 4 miljoner kronor användas till personalstöd till OSSE:s verksamhet, med särskilt fokus på OSSE:s oberoende institutioner, strategiska positioner på sekretariatet samt fältverksamhet i Centralasien och Östeuropa. Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande av svenska medborgare. Regeringen fattar särskilda beslut för ändamålet. Vissa förberedelser inför en insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut. 

Medlen får även användas för att främja bland annat följande verksamhetsområden:

  • säkerhetssektorreformer (SSR),
  • avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR),
  • samordna och utveckla det internationella samarbetet inom International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum),
  • internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer.

Minst 11 miljoner kronor ska användas för stöd till svenska civilsamhället i syfte att öka kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt i Sverige och globalt kring frågor som rör internationellt fredsfrämjande verksamhet; säkerhetspolitik; nedrustning och icke-spridning; FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet och FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Kostnader relaterade till handläggning av stödet får ingå. 

Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag till svenska organisationer och stiftelser. Dessa bidrag får utgöra verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa bidrag jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 4 Biståndsverksamhet.

Medlen får utbetalas enligt myndighetens riktlinjer för statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

Redovisning av prognoser ska lämnas i enlighet med och vid de prognostillfällen som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Folke Bernadotteakademin. En utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten ska lämnas vid varje tillfälle. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på personalstöd till OSSE, EU och FN, samt på stöd för svenska organisationer och stiftelser. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.12 0443 %0
ap.21813 %0
ap.303 %0
ap.4.11413 %0
ap.4.2363 %0
ap.61 0443 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.613 0007 3625 638
2025
ap.337 0007 6384 36225 0002025
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Elisabet Jern
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen, FCK
Justitiedepartementet PO, SSK
Utrikesdepartementet AF, ASO, EC, ES, EU, FN, MENA, EKO, RS
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen FA Ekonomi
Riksdagen utrikesutskottet
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika
Sjöfartsverket