Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2022-06-02
S2022/02782
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123, prop. 2021/22:86 utg.omr. 9, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:139, prop. 2021/22:221 utg.omr. 9, bet. 2021/22:FiU39, rskr. 2021/2022:249).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 199 766
ap.1Professionssatsningen (ram)897 000
ap.3Kroniska och långvariga sjukdomar (ram)25 000
ap.4Tillgänglighet (ram)15 000
ap.5Kvalitetsregister (ram)80 000
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)2 300
ap.7Personalsatsning (ram)2 000 000
ap.8Livmoderhalscancer (ram)25 000
ap.9Civilt försvar - hälso- och sjukvård (ram)632 500
ap.12Smittspårning och utbrottshantering (ram)270 250
ap.14Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor (ram)100 000
ap.16Åtgärder för en bättre cancervård (ram)525 000
ap.17Stärkt ambulanssjukvård (ram)90 000
ap.18God vård och folkhälsa (ram)234 716
ap.19Ersättning till talidomidskadade i vissa fall (ram)0
ap.23Försöksverksamhet miljöpremie (ram)11 000
ap.25Ersättning till narkolepsidrabbade (ram)4 000
ap.26Ersättning till steriliserade i vissa fall (ram)0
ap.29Ordnat införande och strukturerad uppföljning (ram)33 000
ap.33Förlossningsvård och kvinnors hälsa (ram)1 500 000
ap.35Statsbidrag för ökade bemanningskostnader (ram)210 000
ap.36Nationell läkemedelslista (ram)45 000
ap.38Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården (ram)3 300 000
ap.39Specialistsjuksköterskeutbildning (ram)500 000
ap.40Jämlik sjukvård (ram)200 000
ap.43Ersättning för personskador orsakade av vaccin mot covid-19 (ram)10 000
ap.45Utökad vårdkapacitet (ram)475 000
ap.48APL:s samhällsuppdrag (ram)40 000
ap.49Uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård (ram)6 000 000
ap.55Vaccinationer covid-19 (ram)2 900 000
ap.56Till kommuner och regioner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder (ram)75 000
Disponeras av Socialstyrelsen609 315
ap.2Bidrag inom folkhälsoområdet (ram)3 450
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)365
ap.20Prioriteringscentrum (ram)3 500
ap.24Bidrag för främjandet av utveckling av idéburen vård och omsorg (ram)3 000
ap.28Till Socialstyrelsens disposition (ram)25 000
ap.30Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen (ram)139 000
ap.41Statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum (ram)75 000
ap.42Statsbidrag till följd av sjukdomen covid-19 (ram)0
ap.58Bidrag till prehospital vård för psykisk ohälsa (ram)10 000
ap.60Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (ram)350 000
Disponeras av Försäkringskassan111 803
ap.27Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning (ram)623
ap.37Smittbärarpenning (ram)111 180
Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.11Forskning inom farmaci (ram)4 000
Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket22 000
ap.15Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition (ram)2 000
ap.32Apotek (ram)20 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten10 162 002
ap.31Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten (ram)3 520 000
ap.34Ersättning vid ingripanden för att förhindra spridning av smittsam sjukdom (ram)752
ap.44Testning för covid-19 (ram)6 629 750
ap.50Till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)11 500
Disponeras av Myndigheten för digital förvaltning254 000
ap.59Covidbevis - tekniska tjänster och förvaltning (ram)254 000
Disponeras av Läkemedelsverket55 000
ap.10Till Läkemedelsverkets disposition (ram)55 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Professionssatsningen

Myndigheten för arbetsmiljökunskap får använda 1 500 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 23 september 2021 (dnr S2021/06572) angående uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 1 Professionssatsningen.

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 17 december 2019 (dnr S2019/03995) angående inrättandet av ett nationellt vårdkompetensråd. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 1 Professionssatsningen.

Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 23 september 2021 (dnr S2021/06575) angående uppdrag om kompetensförsörjningen inom primärvården. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 1 Professionssatsningen.

E-hälsomyndigheten får använda 600 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 1 april 2021 (dnr S2021/03119) angående uppdrag att föreslå hur sammanhållen journalföring kan nyttjas i större utsträckning. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 1 Professionssatsningen.

10 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende E-hälsomyndigheten för arbete med upprätthållande av funktioner för e-recept över landsgränser.

236 900 000 kronor har tilldelats regionerna, i regeringsbeslut I:13 från den 3 februari 2022 (S2022/00607), i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022.

375 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regeringsbeslut I:5 från den 10 februari 2022 (dnr S2022/00882), för uppdrag att fördela och betala ut medel för att öka antalet allmäntjänstgöringstjänster.

4 000 000 kronor har tilldelats länsstyrelserna i regeringsbeslut I:9 från den 24 mars 2022 (dnr S2022/01826) avseende uppdrag att fördela medel till utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Bidrag inom folkhälsoområdet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m., för arbete med att främja en god hälsa i befolkningen samt stöd till efterlevande. 

ap.3 Kroniska och långvariga sjukdomar

Socialstyrelsen får använda 250 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07515) angående uppdrag att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga kroniska sjukdomar. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 3 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 26 augusti 2021 (dnr S2021/06047) angående uppdrag att kartlägga eventuella regionala skillnader i vård- och omsorg av patienter med postcovid. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

2 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsens i regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen för att fördela statsbidrag till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

5 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:5 från den 20 januari 2022 (S2022/00454), om uppdrag att fördela medel till professionens organisationer för insatser som ska stödja implementeringen av natioella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Regeringen beslutar att avsätta 10 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:5 från den 27 januari 2022 (dnr S2022/00610) Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2022 för stärkt nationell struktur samt stärkt nationell samordning på området sällsynta diagnoser. En redovisning av resultatet av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen. 

ap.4 Tillgänglighet

E-hälsomyndigheten får använda 15 000 000 kronor under 2022 för utveckling och förvaltning av digitala tjänster som riktas mot den enskilde. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål eller som inte ska användas till kommande års avskrivningar ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 4 Tillgänglighet.

ap.5 Kvalitetsregister

E-hälsomyndigheten får använda 6 300 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 2 september 2021 (dnr S2021/06170) angående uppdrag att genomföra en förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 5 Kvalitetsregister.

8 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen, för det pågående uppdraget rörande kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet.

Regeringen beslutar att avsätta 65 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:5 från den 27 januari 2022 (dnr S2022/00610), Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2022 för grundanslag till kvalitetsregistren, sex registercentrumorganisationer samt till den nationella stödfunktionen inklusive övergripande nationella aktiviteter. En redovisning av resultatet av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 5 Kvalitetsregister. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

Medlen ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet.

Av medlen ska 235 000 US-dollar utbetalas av Kammarkollegiet till observatoriet, engångsvis efter rekvisition från observatoriet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2022.

ap.7 Personalsatsning

1 827 000 000 har tilldelats regionerna, i regeringsbeslut I:13 från den 3 februari 2022 (dnr S2022/00607), i enlighet med  överenskommelsen om God och nära vård 2022.

150 000 000 kronor har tilldelats kommunerna via RSS, i regeringsbeslut I:13 från den 3 februari 2022 (dnr S2022/00607), i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022.

23 000 000 kronor har tilldelats SKR, i regeringsbeslut I:13 från den 3 februari 2022 (dnr S2022/00607), i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022.

ap.8 Livmoderhalscancer

25 000 000 kronor har tilldelats de regionala cancercentrumen (RCC) via SKR, i regeringsbeslut I:10 från den 3 februari (dnr S2022/00774), för arbete med livmoderhalscancer i enlighet med överenskommelsen jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022.

ap.9 Civilt försvar - hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 24 mars 2021 (dnr S2021/02920) angående uppdrag att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården som gäller vid kris och krig. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 9 Civilt försvar – hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen får använda 8 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 24 mars 2021 (dnr S2021/02921) angående uppdrag att ta fram underlag m.m. samt att samordna, stödja, följa upp och utvärdera regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 9 Civilt försvar – hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 24 mars 2021 (dnr S2021/02922) angående uppdrag att ta fram nationella utbildnings- och övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar samt nationell samordning av utbildning och övning. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 9 Civilt försvar – hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 8 juli 2021 (dnr S2021/05469) angående uppdrag gällande kartläggning och stöd av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 9 Civilt försvar – hälso- och sjukvård.

Länsstyrelserna får använda 3 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 8 juli 2021 (dnr S2021/05469) angående uppdrag angående uppdrag gällande kartläggning och stöd av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition från Länsstyrelsen i Kronobergs län till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 9 Civilt försvar – hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 2 september 2021 (dnr S2021/06173) angående uppdrag att göra en översyn av smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas förutsättningar. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 9 Civilt försvar – hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 28 oktober 2021 (dnr S2021/07152) angående uppdrag att genomföra en förstudie om programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 9 Civilt försvar – hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 3 november 2021 (dnr S2021/07209) angående uppdrag att Socialstyrelsen fortsatt ska representera Sverige i styrgruppen för den EU-gemensamma upphandlingen av läkemedel och medicintekniska produkter som utförs enligt avtalet Joint Procurement Agreement (JPA) och vid behov även bilateralt upphandla läkemedel från tillverkande företag. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 9 Civilt försvar – hälso- och sjukvård.

200 000 000 kronor har tilldelats regionerna, i regeringsbeslut I:28 från den 22 december 2021 (dnr S2021/08230), i enlighet med överenskommelsen om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022.

4 500 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och regioner, i regeringsbeslut I:28 från den 22 december 2021 (dnr S2021/08230), i enlighet med överenskommelsen om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022.

5 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regeringsbeslut I:33 från den 22 december 2021 (dnr S2021/08235), för uppdrag om statligt ansvar för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården.

2 600 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket, i regeringsbeslut I:6 från den 13 januari 2022 (dnr S2022/00187), för uppdrag att ta fram förslag för att förbättra beredskapen för läkemedelsförsörjning av dosdispenserade läkemedel.

2 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket, i regeringsbeslut I:4 från den 20 januari 2022 (dnr S2022/00453), för uppdrag om att genomföra en kartläggning av läkemedelsproduktionen inom ramen för ett samarbete i Nordiska Ministerrådet.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regeringsbeslut I:14 från den 3 februari 2022 (dnr S2022/00777), för uppdrag att skapa nationell samsyn kring förmågan att hantera ett plötsligt och oväntat inflöde av patienter.

16 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:6 från den 31 mars 2022 (dnr S2022/01939) avseende uppdrag att ytterligare stärka beredskapsarbetet med anledning av det försämrade säkerhetsläget.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:4 från den 12 maj 2022 (dnr S2022/02527) avseende uppdrag att samordna, planera, genomföra och utvärdera nationella övningar som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården.

Läkemedelsverket får använda 2 000 000 kronor under 2022 för uppgifter kopplat till myndighetens ansvar som bevakningsansvarig myndighet (beredskapsmyndighet från och med den 1 oktober 2022 enligt förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

E-hälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2022 för uppgifter kopplat till myndighetens ansvar som bevakningsansvarig myndighet (beredskapsmyndighet från och med den 1 oktober 2022 enligt förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen. 

ap.10 Till Läkemedelsverkets disposition

Läkemedelsverket får använda 2 600 000 kronor under 2022 för att kunna bistå den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) med anledning av att Storbritannien har lämnat den Europeiska unionen.

Läkemedelsverket får använda 2 000 000 kronor under 2022 för arbetsuppgifter till följd av att medicintekniktillverkare står utan anmält organ. Medlen får också användas för att säkra tillgång till anmälda organ samt för tidigare underskott inom detta område. 

Läkemedelsverket får använda 5 900 000 kronor under 2022 för utökad bemanning nattetid vid Giftinformationscentralen.

Läkemedelsverket får använda 13 000 000 kronor under 2022 för att finansiera verksamhet som myndigheten bedriver med anledning av olika EU-rättsakter och som inte täcks av avgifter eller där avgifterna inte ger full kostnadstäckning. Dessa rättsakter är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av unionsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt inrättande av en europeisk läkemedelsmyndigheten, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel samt Europaparlamentets och rådets förordning 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och nuvarande direktiv 2001/82/EG.

Läkemedelsverket får använda 2 600 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 22 augusti 2019 (dnr S2019/03518) angående uppdrag om förbättrad information avseende nationell tillgång till läkemedel vid bristsituationer.

Läkemedelsverket får använda 1 300 000 kronor under 2022 för arbetsuppgifter som rör tillsyn av tillverkare av aktiv substans (API).

Läkemedelsverket får använda 24 000 000 kronor under 2022 för att finansiera sådan verksamhet inom områdena klinisk läkemedelsprövning och kliniska prövningar av medicintekniska produkter, som omfattas av förordningarna (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel samt förordning (2021:988) om avgifter i ärenden om medicintekniska produkter. Bidraget får också användas för nedsättning av avgifter till icke-kommersiella aktörer inom området kliniska läkemedelsprövningar och kliniska prövningar av medicintekniska produkter enligt samma förordningar.

Läkemedelsverket får använda 3 600 000 kronor under 2022 för kostnader för nya arbetsuppgifter till följd av anpassningar till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG.

ap.11 Forskning inom farmaci

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet och ska användas för forskning inom farmaci. Inriktningen bör vara förbättrad läkemedelsanvändning i samhället. 

ap.12 Smittspårning och utbrottshantering

Kammarkollegiet får använda medlen för ersättning till regionerna, i enlighet med regeringsbeslut I:13 från den 23 juni 2021 (dnr S2021/05265) angående utbetalning av medel till regionerna för smittspårning av covid-19. Av medlen ska Kammarkollegiet senast den 15 januari 2022 utbetala 250 000 000 kronor enligt bilaga 1.

Regeringen beslutar att avsätta 20 250 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:44 från den 22 december 2021 (dnr S2021/08205) angående godkännande av överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19 för 2022. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2022 för samlat arbete och gemensamma insatser mellan regionerna i fråga om digitala lösningar för att hantera bokningar av tester m.m. En redovisning av resultatet av arbetet lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 12 Smittspårning och utbrottshantering. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI.

ap.14 Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor

100 000 000 kronor har tilldelats regionerna, i regeringsbeslut I:13 från den 3 februari 2022 (S2022/00607), i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen. 

ap.15 Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 2 000 000 kronor under budgetåret 2022 för att drifta och förvalta en prisjämförelsetjänst i tandvård (tandpriskollen).

ap.16 Åtgärder för en bättre cancervård

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 1 400 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 10 juni 2021 (dnr S2021/04971) angående uppdrag att fortsätta utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP). Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 16 Åtgärder för en bättre cancervård.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 3 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket angående uppföljning med hjälp av alternativa datakällor med fokus på cancer. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 16 Åtgärder för en bättre cancervård.

317 500 000 kronor har tilldelats regionerna, Regionala cancercentrum och Regionala cancercentrum i samverkan i regeringsbeslut I:10 från den 3 februari 2022 (dnr S2022/00774), i enlighet med överenskommelsen om jämlik och effektiv cancervård med kortare köer 2022.

10 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:8 från den 17 februari 2022 (dnr S2022/01056), för att utbetala medel för piloter inom precisionsmedicin.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.17 Stärkt ambulanssjukvård

Socialstyrelsen får använda 3 500 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 mars 2021 (dnr S2021/02144) angående uppdrag att kartlägga den prehospitala vården samt följa upp och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021-2023. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 17 Stärkt ambulanssjukvård.

85 000 000 kronor har tilldelats regionerna, i regeringsbeslut I:13 från den 3 februari 2022 (dnr S2022/00607), i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022.

1 500 000 kronor har tilldelats SKR, i regeringsbeslut I:13 från den 3 februari 2022 (S2022/00607), i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.18 God vård och folkhälsa

Bidrag till myndigheter

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00603) angående uppdrag om information angående organ- och vävnadsdonation. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 1 350 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 5 november 2020 (dnr S2020/08099) med ändring i regeringsbeslut I:14 från den 17 juni 2021 (dnr S2021/05119) angående uppdrag om att kartlägga och analysera hinder i hälso- och sjukvården för en ändamålsenlig verksamhet när det gäller organdonationer. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 18 februari 2021 (dnr S2021/01550) med ändring i regeringsbeslut I:10 från den 3 november 2021 (dnr S2021/07209) angående uppdrag om att ta fram vägledningsmaterial om organdonation. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 500 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 april 2019 (dnr S2019/01651) angående uppdrag att genomföra en forskningsstudie i två delar om tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

E-hälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende E-hälsomyndigheten, för arbete med ett samordningskansli för e-hälsofrågor. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Länsstyrelsen i Örebro får använda 3 500 000 kronor under 2022 för att stödja kommuner i införandet av ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende missbruk av spel om pengar. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Livsmedelsverket får använda 2 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 12 november 2020 (dnr N2020/02692) för att genomföra åtgärder för ett minskat saltintag och ett minskat intag av energitäta näringsfattiga livsmedel. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Livsmedelsverket får använda 1 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 15 april 2021 (dnr S2021/03523) avseende uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten får använda 1 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 15 april 2021 (dnr S2021/03523) angående uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten angående uppdrag att stödja Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) i det dopningsförebyggande arbetet samt med att vidareutveckla och sprida arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och samordna nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige). Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten får använda 1 500 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 2 september 2021 (dnr S2021/06172) angående uppdrag för att stärka tillgången till äldre antibiotika. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 2 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 2 september 2021 (dnr S2021/06172) angående uppdrag för att stärka tillgången till äldre antibiotika. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 1 500 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 2 september 2021 (dnr S2021/06172) angående uppdrag för att stärka tillgången till äldre antibiotika. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 2 500 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 4 mars 2021 (dnr S2021/02146) angående att löpande utvärdera och sprida kunskap om det vetenskapliga stödet avseende långvariga effekter av sjukdomen covid-19. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 2 800 000 kronor under 2022 för kostnader för nya arbetsuppgifter till följd av anpassningar till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får använda 8 000 000 kronor under 2022 för uteblivna intäkter på grund av att vissa aktörer under en övergångsperiod är registrerade enligt det gamla regelverket på det medicintekniska området. Medlen får också användas till att minska underskottet på grund av färre aktörer än vad som antogs vid beräkning av avgiften. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen, för uppdrag att utveckla och genomföra insatser för att stödja implementeringsinsatser för nya nationella riktlinjer för tandvård.

1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen, för att fortsatt upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak.

10 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten, i regeringsbeslut I:37 från den 22 december 2021 (dnr S2021/08239), för uppdrag att genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot covid-19.

2 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Folkhälsomyndigheten, för att medverka i WHO-studien COSI rörande barnfetma.

3 600 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Läkemedelsverket, angående samordning och uppföljning av den nationella läkemedelsstrategin.

1 000 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, för uppdrag att utforma, sammanställa och publicera apoteksindikatorer.

1 600 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, för uppdrag att utveckla prognoser för besparingar från bland annat sidoöverenskommelser.

3 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, för en jämförande studie av den s.k. International Health Policy Survey (IHP).

1 500 000 kronor har tilldelats Strålsäkerhetsmyndigheten i regeringsbeslut I:12 från den 17 februari 2022 (dnr S2022/02786), för förlängning av uppdrag att förebygga hudcancer.

2 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regeringsbeslut I:1 från den 7 mars 2022 (dnr S2022/01426) avseende uppdrag att samordna transporter av läkemedel till Ukraina.

2 500 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regeringsbeslut I:4 från den 17 mars 2022 (dnr S2022/01663) avseende uppdrag att ta fram hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som kan användas vid covid-19 samt vid andra särskilda omständigheter.

13 970 000 kronor har tilldelats länsstyrelserna i regeringsbeslut I:8 från den 31 mars 2022 (dnr S2022/01941) avseende uppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken.

1 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regeringsbeslut I:9 från den 31 mars 2022 (dnr S2022/01942) avseende uppdrag att stödja länsstyrelserna i deras implementering av den nationella folkhälsopolitiken.

Bidrag till övriga

Regeringen beslutar att avsätta 20 500 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 4 mars 2021 (dnr S2020/04300, S2021/02138). Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2022 för de syften som anges i ovan hänvisat beslut.  Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning, slutrapport och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga 2.

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 19 juni 2014 (dnr S2014/04985) om bidrag till Rett Center. Regeringen beslutar även att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), utgiftsområde 9, avsnitt 4.7.6 om medel till Rett Center. Region Jämtland Härjedalen får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2022 för verksamhet inom Rett Center. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning, slutrapport och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga 2.

5 000 000 kronor har tilldelats Region Västerbotten, i regeringsbeslut I:3 från den 22 december 2021 (S2021/07022), för utvecklingsprojekt för tidig upptäckt av cancer.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:5 från den 27 januari 2022 (dnr S2022/00610) Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2022 till insatser för säkrare vård. En redovisning av resultatet av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 2 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:5 från den 27 januari 2022 (dnr S2022/00610) Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2022 för att stödja utvecklingsinsatser inom ramen för Nationell arbetsgrupp Strama. En redovisning av resultatet av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

576 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:9 från den 27 januari 2022 (dnr S2022/00326) i enlighet med tilläggsöverenskommelse om digitala covidbevis, tillfrisknandebevis, mellan staren och Sveriges Kommuner och Regioner.

2 500 000 kronor har tilldelats stiftelsen Swecare i regeringsbeslut I:6 från den 3 februari 2022 (dnr S2022/00772), för att förbättra förutsättningarna för att kunskap och erfarenheter tas tillvara i syfte att förbättra hälso- och sjukvården och äldreomsorg.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.19 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall

Anslagssparandet får användas för ersättning till talidomidskadade efter beslut av regeringen.

ap.20 Prioriteringscentrum

3 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen, för att betala ut till Linköpings universitet för verksamheten vid Prioriteringscentrum för 2022.

ap.23 Försöksverksamhet miljöpremie

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 5 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 6 maj 2021 (dnr S2021/04128) angående uppdrag om försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 23 Försöksverksamhet miljöpremie.

E-hälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:11 från den 6 maj 2021 (S2021/04130) angående uppdrag om försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 23 Försöksverksamhet miljöpremie.

Läkemedelsverket får använda 4 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 6 maj 2021 (S2021/04129) angående uppdrag om försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 23 Försöksverksamhet miljöpremie.

ap.24 Bidrag för främjandet av utveckling av idéburen vård och omsorg

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. för arbete med att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.  

ap.25 Ersättning till narkolepsidrabbade

Medlen disponeras av Kammarkollegiet för utbetalningar i enlighet med lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

ap.26 Ersättning till steriliserade i vissa fall

Anslagssparandet får användas för utbetalning av ersättning till steriliserade i vissa fall, efter beslut av regeringen. Män och kvinnor som steriliserats mot sin vilja kan ansöka om ersättning hos regeringen efter upphörandet av Steriliseringsersättningsnämndens verksamhet.

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Medlen disponeras av Försäkringskassan. 

Medlen avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2022, samt ett regleringsbelopp för 2019 om -292 000 kronor.

ap.28 Till Socialstyrelsens disposition

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 17 december 2020 (dnr S2020/09552) angående nationell samordning av handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Socialstyrelsen får använda 4 100 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 11 juni 2009 (dnr S2009/04768) angående att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter.

Socialstyrelsen får använda 750 000 kronor under 2022 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen (S2020/09593) angående uppdraget att lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att datainsamlingen till medicinska födelseregistret (MFR) ska kunna innehålla data om nikotinprodukter,  alkohol samt andra potentiellt skadliga substanser som används under graviditet.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen, för fortsatt förvaltning, vidareutveckling, uppföljning och implementering av uppmärksamhetsinformation inom hälso- och sjukvården.

1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:3 från den 24 februari 2022 (dnr S2022/01260) avseende Ändring av uppdrag om information angående organ- och vävnadsdonation.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 8 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 28 januari 2021 (dnr S2021/00824) angående uppdrag om kostnadsdämpande åtgärder på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och samtidigt säkerställa prisdynamik och fortsatt god tillgång till läkemedel i Sverige. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 2 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket angående uppdrag om försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 1 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 28 januari 2021 (dnr S2021/00824) angående informationskampanj rörande prisjämförelsetjänsten för tandvård, tandpriskollen.se. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

E-hälsomyndigheten får använda 300 000 kronor under 2022 för avskrivningskostnader som uppstått efter uppdraget i regeringsbeslut I:9 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04687) angående att förbereda införandet av nya regler om utbyte av läkemedel, som slutredovisades den 28 september 2020. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål eller som inte ska användas till kommande års avskrivningar ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

E-hälsomyndigheten får använda 4 000 000 kronor under 2022 för finansiering av arbetet med att utveckla och förvalta det elektroniska systemet för att förmedla och handlägga licensansökningar. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål eller som inte ska användas till kommande års avskrivningar ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen, för förstärkning av Socialstyrelsens arbete med läkemedelsstatistik.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:5 från den 27 januari 2022 (dnr S2022/00610) Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2022 för att fortsätta arbetet med att strukturera uppgifter om läkemedel för förbättrad patientsäkerhet. En redovisning av resultatet av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

10 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket, i regeringsbeslut I:11 från den 10 februari 2022 (dnr S2022/01059), för uppdrag att tillhandahålla Läkemedelsboken.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.30 Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen får använda medlen under 2022 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, nedskrivningar och avskrivningar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren. Medel får även användas till att efterskänka eventuellt överskott av skyddsutrustning till andra stater eller internationella organisationer, som inte behövs för att säkerställa det nationella behovet och som inte kan avräknas som bistånd.

ap.31 Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska köpa in vaccin mot covid-19 enligt instruktion, och exempelvis distributionstjänster. Dessa ska utgöra en samhällsinvestering och belasta låneramen. Medlen får användas till avskrivningar, nedskrivningar och andra kostnader till följd av lagring, försäljning och distribution av vaccinerna. Medel får även användas vid försäljning av vaccin mot covid-19, som inte längre behövs för att säkerställa det nationella behovet, till andra stater, Covax och andra jämförbara organisationer, i det fall försäljning sker till ett pris som inte uppfyller kravet på affärsmässighet. Medlen får även användas till donationer av vaccin mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten får använda 20 000 000 kronor under 2022 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

ap.32 Apotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda medlen för att betala ut bidrag i enlighet med förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Medlen får utbetalas engångsvis.

ap.33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Socialstyrelsen får använda 13 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:16 från den 17 juni 2021 (dnr S2021/05135) angående uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för förlossningsvården och regeringsbeslut från 19 december 2019 (dnr S2019/05315) angående uppdrag om vård och behandling av vestibulit. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:14 från den 22 december 2021 (dnr S2020/09593) angående uppdrag om att lämna förslag på författningsändringar avseende Patientregistret (PAR). Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 33 Förlossningsvård och Kvinnors hälsa.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 13 500 000 kronor under 2022 för uppdrag inom förlossningsvård och kvinnors hälsa. Uppdragen som berörs är:

  • uppdrag om utvärdering av det vetenskapliga stödet avseende metoder för att behandla rektusdiastas som anges i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
  • uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende behandling av postpartumdepression som anges i regleringsbrevet för 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
  • uppdrag att prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området graviditetskomplikationer som anges i regleringsbrevet för 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
  • uppdrag att prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området kejsarsnitt som anges i regleringsbrevet för 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
  • uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende omhändertagande av föräldrar och syskon till dödfödda barn som anges i regleringsbrevet för 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
  • uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende behandling av hyperemesis som anges i regleringsbrevet för 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
  • uppdrag att prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området lipödem som anges i regleringsbrevet för 2022 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
  • uppdrag om identifiering av viktiga patientrelaterade utfallsmått inom området vulvodyni/vestibulit som anges i regleringsbrevet för 2022 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 
  • uppdrag att genomföra en systematisk översikt av publicerad forskning avseende positiva och negativa effekter av att genomföra hela den medicinska aborten i hemmet som anges i regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och
  • uppdrag att inom ramen för sitt verksamhetsområde bistå Socialstyrelsen i uppdraget att utarbeta nationella riktlinjer för förlossningsvården (S2021/05135) som anges i regleringsbrevet för 2022 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 4 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 17 juni 2021 (dnr S2021/05131) angående uppdrag att sammanställa och analysera insatserna och beskriva utveckling på området kvinnors hälsa och förlossningsvården 2015–2022. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

E-hälsomyndigheten får använda 2 900 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 23 juni 2021 (dnr S2021/05259) angående uppdrag att genomföra en förstudie om ett statligt, nationellt datautrymme för bilddiagnostik. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

2 500 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten, i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Folkhälsomyndigheten, för uppdrag om ett stärkt och utvecklat arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

1 382 000 000 kronor har tilldelats regionerna, i regeringsbeslut I:12 från den 3 februari 2022 (dnr S2022/00776), i enlighet med överenskommelsen inom området förlossningsvård och kvinnors hälsa under åren 2020–2022.

54 000 000 kronor har tilldelats SKR, i regeringsbeslut I:11 från den 3 februari 2022 (dnr S2022/00775), i enlighet med överenskommelsen inom området förlossningsvård och kvinnors hälsa under åren 2020–2022.

5 000 000 kronor har tilldelats SKR, i regeringsbeslut I:10 från den 3 februari 2022 (dnr S2022/00774), för arbete med livmoderhalscancer i enlighet med överenskommelsen om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022.

3 000 000 kronor har tilldelats Riksförbundet för sexuell upplysning, i regeringsbeslut I:2 från den 10 februari 2022 (dnr S2021/07448), avseende ansökan om bidrag för att sprida och implementera kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter till kvinnor och män med migrantbakgrund.

4 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regeringsbeslut I:7 från den 10 februari 2022 (dnr S2022/00902), för uppdrag att föreslå insatser för att stärka attraktiviteten och kompetensförsörjningen av barnmorskor i förlossningsvården.

6 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen, i regeringsbeslut I:10 från den 17 februari 2022 (dnr S2022/01058), för uppdrag att genomföra insatser för en förbättrad förlossningsvård samt för kvinnors hälsa.

6 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:8 från den 17 februari 2022 (dnr S2022/01056) för uppdrag att utbetala medel för piloter inom precisionsmedicin.

Folkhälsomyndigheten får använda 2 500 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:23 från den 22 december 2021 (dnr S2021/08111) angående uppdrag om ett stärkt och utvecklat arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa samt diarienumret för detta beslut.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.34 Ersättning vid ingripanden för att förhindra spridning av smittsam sjukdom

Medlen disponeras av Folkhälsomyndigheten. Medlen ska finansiera vissa kostnader för ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Medel utbetalas av Folkhälsomyndigheten till Kammarkollegiet efter särskild rekvisition. Kammarkollegiet får rekvirera medel för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

ap.35 Statsbidrag för ökade bemanningskostnader

210 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:4 från den 24 februari 2022 (dnr S2022/01261) för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader.

ap.36 Nationell läkemedelslista

45 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten, i regleringsbrev för 2022 avseende E-hälsomyndigheten, för uppdrag om fortsatt införande av den nationella läkemedelslistan. 

ap.37 Smittbärarpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för smittbärarpenning enligt socialförsäkringsbalken. Medlen disponeras av Försäkringskassan.

ap.38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen får använda 1 700 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 2 september 2021 (dnr S2021/06171) angående uppdrag att genomföra en förstudie avseende ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen får använda 25 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 16 april 2020 (dnr S2020/03319) angående uppdraget om att genomföra insatser för att främja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård och uppdraget angående uppföljning av primärvård och uppföljning av omställningen till en mer nära vård. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 5 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 16 april 2020 (dnr S2020/03320) angående uppdraget att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2022 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården.

Inspektionen för vård och omsorg får använda 10 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 23 september 2021 (dnr S2021/06574) angående uppdraget att genomföra särskilda tillsynsinsatser som bidrar till omställningen till en god och nära vård. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården.

12 000 000 kronor har tilldelats Norra sjukvårdsregionförbundet, i regeringsbeslut I:2 från den 13 januari 2022 (S2019/02955), i enlighet med Ansökan om förlängd finansiering av projektet för samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv.

500 000 kronor har tilldelats Funktionsrätt Sverige, i regeringsbeslut I:1 från den 13 januari 2022 (S2021/07204), i enlighet med Ansökan om medfinansiering av utbildning i patienföreträdarskap.

2 453 000 000 kronor har tilldelats regionerna, i regeringsbeslut I:13 från den 3 februari 2022 (S2022/00607), i enlighet med med överenskommelsen om God och nära vård 2022.

750 000 000 kronor har tilldelats kommunerna via RSS, i regeringsbeslut I:13 från den 3 februari 2022 (S2022/00607), i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022.

28 500 000 kronor har tilldelats SKR, i regeringsbeslut I:13 från den 3 februari 2022 (S2022/00607), i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:3 från den 24 februari 2022 (dnr S2022/01260) för uppdrag om kompetenser för en fast läkarkontakt.

500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regeringsbeslut I:5 från den 24 februari 2022 (dnr S2020/03320) avseende ändring av uppdraget att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård.

8 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regeringsbeslut I:8 från den 3 mars 2022 (dnr S2022/01375) för uppdrag att kartlägga, analysera och ge förslag på en nationell listningstjänst.

2 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:7 från den 3 mars 2022 (dnr S2022/01374) för uppdrag att förbereda arbetet med att meddela föreskrifter om listningstjänst för vårdval.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.39 Specialistsjuksköterskeutbildning

400 000 000 kronor har tilldelats regionerna, i regeringsbeslut I:13 från den 3 februari 2022 (S2022/00607), i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022.

100 000 000 kronor har tilldelats kommunerna via RSS, i regeringsbeslut I:13 från den 3 februari 2022 (S2022/00607), i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022.

ap.40 Jämlik sjukvård

190 000 000 kronor har tilldelats regionerna och SKR, i regeringsbeslut I:9 från den 3 februari 2022 (dnr S2022/00610), för överenskommelsen om Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.41 Statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum. Av medlen får Socialstyrelsen använda 1 500 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.42 Statsbidrag till följd av sjukdomen covid-19

Anslagssparandet disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

ap.43 Ersättning för personskador orsakade av vaccin mot covid-19

Medlen disponeras av Kammarkollegiet för utbetalningar i enlighet med lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19.

ap.44 Testning för covid-19

Folkhälsomyndigheten får använda medlen under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 28 oktober 2021 (dnr S2021/07150) angående test- och analyskapacitet avseende covid-19, samt regeringsbeslut I:34 från den 22 december 2021 (dnr S2021/08236) angående stöd till genomförande av överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19.

Folkhälsomyndigheten får även använda medlen för ersättning till regionerna för testning för covid-19 enligt överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19 för 2022, i enlighet med regeringsbeslut I:44 från den 22 december 2021 (dnr S2021/08205) angående godkännande av överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Av medlen ska Folkhälsomyndigheten i mars 2022 utbetala ersättning för tester utförda i januari och februari 2022, ersättning för tester utförda i mars, april och maj utbetalas i juni 2022, ersättning för tester utförda i juni, juli och augusti utbetalas i september 2022, ersättning för tester utförda i september, oktober och november utbetalas i december 2022.

Folkhälsomyndigheten får därutöver använda medlen för slutreglering av ersättning till regionerna för testning för covid-19 enligt ändringsöverenskommelse om utbetalning av ersättning till regionerna gällande nationell testning och smittspårning för covid-19 för 2021, i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 16 september 2021 (dnr S2021/06452) angående bemyndigande att underteckna en ändringsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Av medlen ska Folkhälsomyndigheten i mars 2022 utbetala ersättning för tester utförda i december 2021.

ap.45 Utökad vårdkapacitet

425 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:9 från den 17 februari 2022 (dnr S2022/01057) för att betala ut statsbidrag till regionerna samt att utveckla en stödjande roll för att utöka antalet vårdplatser.

7 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regeringsbeslut I:5 från den 3 mars 2022 (dnr S2022/01372) för uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas. 

7 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:6 från den 3 mars 2022 (dnr S2022/01373) för uppdrag att stödja och stärka regionernas produktions- och kapacitetsplanering samt lämna förslag på målvärden för antalet vårdplatser.

35 000 000 kronor har tilldelats regionerna och 1 000 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och Regioner i regeringsbeslut I:6 från den 28 april (dnr S2022/02308) avseende Utbetalning av medel till regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022.

 

ap.48 APL:s samhällsuppdrag

Kammarkollegiet ska i enlighet med vad som anges i förordningen (2020:1010) om statlig ersättning till Apotek Produktion & Laboratorier AB för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse utbetala 10 000 000 kronor per kvartal till Apotek Produktion & Laboratorier AB. Utbetalningarna ska ske senast den 31 mars, 30 juni, 30 september och 22 december 2022.

Kammarkollegiet ska i enlighet med ovan angivna förordning årligen kontrollera att utbetalningen av ersättning inte överstiger den summa av nettokostnaden, en rimlig vinst och kostnader för investeringar som bolaget ska redovisa.

Om utbetalningen av ersättningen överstiger summan av nettokostnaden, en rimlig vinst samt de kostnader för investeringar som har beaktats ska Kammarkollegiet återkräva den överskjutande delen av ersättningen.

ap.49 Uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård

2 000 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen som ska fördela medlen till regionerna, i regeringsbeslut I:6 från den 20 januari 2022 (S2022/00456), om uppdrag att fördela medel till regionerna för hantering av de uppdämda vårdbehoven.

4 000 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:6 från den 17 februari 2022 (dnr S2022/01054) avseende utbetalning av medel till regionerna för covid-19 relaterad vård och uppskjuten vård.

ap.50 Till Folkhälsomyndighetens disposition

Folkhälsomyndigheten får använda 2 500 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 3 juni 2021 (dnr S2021/04815) angående att implementera ett nationellt varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfall.

Folkhälsomyndigheten får använda 9 000 000 kronor under 2022 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten för utförande av uppgifter som rör spårbarhet och säkerhetsmärkning, tillsynsvägledning, tillsyn och marknadskontroll.

ap.55 Vaccinationer covid-19

Kammarkollegiet disponerar medlen som avser förberedelser och genomförande av vaccinering mot covid-19.

Av medlen får 2 700 000 000 kronor användas för att ersätta regionerna för genomförda vaccinationer mot covid-19 under 2022. Kammarkollegiet ska i tremånadersintervall i efterskott betala ut medel till regionerna i enlighet med underlag från Folkhälsomyndigheten. Ersättning för vaccinationer som utförs i januari, februari och mars betalas ut i slutet av april, ersättning för vaccinationer som utförs i april, maj och juni betalas ut i slutet av juli, ersättning för vaccinationer som utförs i juli, augusti och september betalas ut i slutet av oktober.

200 000 000 kronor har tilldelats regionerna och SKR, i regeringsbeslut I:3 från den 20 januari 2022 (S2022/00452), om överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19 2022.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen. 

ap.56 Till kommuner och regioner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder

15 000 000 kronor har tilldelats kommunerna, i regeringsbeslut I:26 från den 22 december 2021 (dnr S2021/08229), för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

30 000 000 kronor har tilldelats kommunerna, i regeringsbeslut I:4 från den 10 februari 2022 (dnr S2022/00881), för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.58 Bidrag till prehospital vård för psykisk ohälsa

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2022 i enlighet med förordningen (2021:18) om statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa.

ap.59 Covidbevis - tekniska tjänster och förvaltning

Medlen och anslagssparandet disponeras av Myndigheten för digital förvaltning. Av medlen och anslagssparandet får 256 181 000 kronor användas för förvaltning och vid behov nödvändiga justeringar av den digitala infrastrukturen för covidbevis inklusive supportfunktioner, kommunikation och andra tillkommande tjänster. Bidrag får lämnas till statliga myndigheter. Av anslagsposten får högst 400 000 kronor användas för kommunikationsinsatser.

Anläggningstillgång som finansieras från anslagsposten är undantagen från kravet på lånefinansiering i 2 kap.1 § kapitalförsörjnings- förordningen (2011:210). Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras från denna anslagspost.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.60 Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

349 545 000 kronor fördelas för hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt bestämmelserna i förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Av medlen får Socialstyrelsen använda 1 400 000 kronor för administrativa kostnader.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap får använda 455 000 kronor under 2022 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 7 oktober 2021 (dnr S2021/06821) angående uppdrag att följa upp användningen av statsbidraget som syftar till att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Socialstyrelsen senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Socialstyrelsen. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Socialstyrelsen. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 60 Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Allt0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.190Allt0
ap.200Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.2514 000Allt0
ap.260Allt0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
ap.290Inget0
ap.300Inget0
ap.311 800 000Allt0
ap.320Inget0
ap.330Inget0
ap.340Inget0
ap.350Inget0
ap.360Inget0
ap.37200 000Allt0
ap.380Inget0
ap.390Inget0
ap.400Inget0
ap.410Inget0
ap.420Allt0
ap.430Inget0
ap.441 000 000Allt0
ap.450Inget0
ap.480Inget0
ap.490Inget0
ap.500Inget0
ap.550Allt0
ap.560Inget0
ap.580Inget0
ap.590Allt0
ap.600Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:6 ap.531:6 ap.18100 %
1:6 ap.541:6 ap.18100 %
1:6 ap.211:6 ap.60100 %
1:6 ap.221:6 ap.9100 %
1:6 ap.461:6 ap.44100 %
1:6 ap.571:6 ap.44100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.21ram
ap.22ram
ap.46ram
ap.53ram
ap.54ram
ap.57ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.1116 0004 0004 0008 0002026
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Erika K Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Västerbotten
Länsstyrelsen i Örebro
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vetenskapsrådet
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Norra sjukvårdsregionförbundet
Region Jämtland Härjedalen
Sveriges Kommuner och regioner