Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2022-05-19
Fi2021/03658
Fi2021/03924
Fi2022/00621 m.fl.
Se bilaga 1
länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 1, bet. 2021/22:KU1, rskr. 2021/22:67, prop. 2021/22:86 utg.omr. 1, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:137).

VERKSAMHET

Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev behandlas i huvudsak anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Anslaget beräknas finansiera omkring hälften av länsstyrelsernas verksamhet. Övrig finansiering sker från andra anslag och inomstatliga bidrag.

När återrapporteringskrav och uppdrag ges till samtliga länsstyrelser anges "länsstyrelserna". I annat fall anges det särskilt vilken eller vilka länsstyrelser som avses.

Pågående uppdrag redovisas i bilaga 2.

1

Mål och återrapporteringskrav

A. Nationella mål

1. Länsstyrelserna ska främja arbetet med Agenda 2030 och i samverkan med andra aktörer i länen bidra till att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling på en regional och lokal nivå samt redovisa utvecklingen i respektive län.

2. Länsstyrelserna ska redogöra för och bedöma hur de utifrån den nationella livsmedelsstrategins mål (prop. 2016/17:104, bet. 2016/17:MJU23, 2016/17:338) driver det regionala livsmedelsstrategiarbetet i samverkan med regioner, organisationer, kommuner och näringsliv.

3. Länsstyrelserna ska redovisa på vilket sätt myndigheten arbetar med uppdraget att följa upp och utöva tillsyn över att villkoren i förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande, förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande samt förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden följs upp i enskilda beslut.

4. Länsstyrelserna ska göra en översyn av bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden som berörs av den nationella planen för moderna miljövillkor (M2019/01769). Bevarandeplanerna ska vid behov utvecklas och förtydligas avseende vilka förutsättningar och åtgärder som behövs för att uppnå bevarandemålen. Tillgänglig vägledning från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska beaktas. Översynen ska vara genomförd i god tid innan de prövningar som avses i 11 kap. 27 § miljöbalken påbörjas för respektive huvudavrinningsområde. Berörda länsstyrelser ska redovisa de översyner som har genomförts och vilka Natura 2000-områden som de omfattat.

5. Länsstyrelserna ska verka för att den nationella planen för moderna miljövillkor (M2019/01769) genomförs i sin helhet. Länsstyrelserna ska redovisa hur de arbetar med att genomföra den nationella planen. Länsstyrelserna ska även redovisa vilka undantag som har beslutats, på vilken grund undantagen har beslutats och vilka vatten som förklarats som kraftigt modifierade i enlighet med vattenförvaltningsförordningen (2004:660) för de vattenförekomster där det finns verksamheter som omfattas av den nationella planen.

6. Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur för att stärka de ekologiska sambanden i landskapet mellan skyddade och på andra sätt bevarade områden och biotoper, samt bedöma effekterna av arbetet. Vidare ska länsstyrelserna redovisa konsekvenserna för och hur hänsyn tas till äganderätt och markvärden. Redovisningen ska ligga till grund för hur regeringen avser ta arbetet med grön infrastruktur vidare.

7. Länsstyrelserna ska redovisa resultaten och effekterna av sitt arbete med utökad strandskyddstillsyn och tillsynsvägledning om strandskyddet. Länsstyrelserna ska även redovisa sitt arbete med att överpröva strandskyddsdispenser enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken.

8. Länsstyrelserna ska redovisa hur de verkat för att nya bidragsansökningar för att utreda och åtgärda förorenade områden ska ges in. Länsstyrelserna ska redovisa hur de har samverkat med berörda aktörer för att öka takten i åtgärdsarbetet, samt hur de har arbetat för att sprida goda exempel till kommuner och andra län.

9. Länsstyrelserna ska redovisa hur de vid sin hantering av EU-stöd arbetat för att öka måluppfyllelsen och effekten av genomförda insatser, minska kostnaden per stödkrona för förvaltning och kontroll av EU-fonder, effektivisera handläggningen, förenkla och underlätta för företag och myndigheter, med särskilt fokus på de som söker och de som är mottagare av stöd, utföra så tidiga utbetalningar som möjligt samt minska andelen fel i stödhanteringen.

10. Länsstyrelserna ska redovisa genomförandet av Landsbygdsprogrammet för Sverige 2014–2020, inklusive de två förlängningsåren 2021 och 2022, och av Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 (prop. 2014/15:1 utg. 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88) samt handläggningstider och måluppfyllnad utifrån målen inom styrnings- och uppföljningssystemet SUSS-LB för projekt- och företagsstöd respektive systemet SUSS-JBR för jordbrukarstöd.

11. Länsstyrelserna ska redovisa hur de medverkat i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 2023–2027 med fokus på en målsättning om ett effektivt genomförande av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

12. Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering belysts, analyserats och beaktas inom respektive myndighets ansvarsområden. Länsstyrelserna ska även redovisa samarbetet med andra myndigheter och vilka åtgärder som vidtagits för att stödja kommunerna i dessa frågor. Varje länsstyrelse ska även särskilt redovisa de åtgärder som vidtagits för att utveckla länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter.

B. Sektorsövergripande och samordnande

1. Länsstyrelserna ska redovisa vidtagna åtgärder för att stödja kommunerna och regionerna i arbetet med beredskapsplaneringen för det civila försvaret. En kopia av redovisningen ska skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötland, Gotland, Västra Götalands, Östergötlands, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län ska för de kommuner eller områden beträffande vilka det fastställts åtgärdsprogram i syfte att nå miljökvalitetsnormen för luftkvalitet, redovisa i vilken grad åtgärderna har genomförts, vilka effekter åtgärderna bedöms ha haft på de aktuella luftföroreningshalterna, om miljökvalitetsnormen följts samt en bedömning av när miljökvalitetsnormen kommer att efterlevas.

3. Länsstyrelserna ska redovisa resultatet av deras samordning och ledning av det regionala arbetet avseende naturvård, invasiva främmande arter, biologisk mångfald, friluftsliv, åtgärdsprogrammen för hotade arter, artbevarande, tätortsnära natur, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning.

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska samordna förvaltningen av webbplatsen informationsverige.se.

C. Främjande av länets utveckling

1. Länsstyrelserna ska redovisa vidtagna åtgärder som underlättar för företagen att följa gällande regelverk och myndighetens uttolkning av dessa, med fokus på åtgärder som rör service, bemötande och tillståndsgivning.

2. Länsstyrelserna i Dalarnas, Värmlands och Västra Götalands län ska beskriva utfallet av arbetet med omarrondering i respektive län under 2022 och analysera årets resultat i jämförelse med resultaten de senaste två åren.

3. Länsstyrelserna ska redovisa hur myndigheterna har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Länsstyrelserna ska även redovisa inom vilka områden samverkan och gemensam finansiering av insatser, inklusive samverkan över lands- och länsgränser, har skett under året med regionerna och Gotlands kommun. Länsstyrelserna ska också redovisa vilka resultat denna samverkan har medfört eller förväntas medföra.

4. Berörda länsstyrelser ska redovisa hur deras tilldelning av medel från anslaget 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling har bidragit till att nå mål i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovisningen ska framgå hur olika territoriella perspektiv har beaktats och vilken hänsyn som har tagits till förutsättningar som råder i olika delar av länet och hur det har påverkat fördelningen av medel inom länet.

5. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län ska erbjuda ett särskilt planeringsstöd åt de kommuner som står inför stora planeringsutmaningar till följd av större industrietableringar. Stödet kan omfatta exempelvis rådgivning, hjälp med planeringsunderlag samt samordning av information från och dialog med andra berörda statliga myndigheter.

6. Länsstyrelserna ska fortsätta att ta fram och sprida kunskap om den nya lagstiftningen avseende återfallsförebyggande insatser tillsammans med Socialstyrelsen med utgångspunkt i tidigare regeringsbeslut om information och vägledning i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer (A2021/01538).

D. Tillsyn

1. Länsstyrelserna ska göra en bedömning av deras måluppfyllelse för relevanta operativa mål i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan. Redovisningen ska inkludera en kortfattad analys av orsakerna till eventuell utebliven måluppfyllelse och förutsättningarna för att bedriva verksamheten.

2. Länsstyrelserna ska redovisa myndigheternas arbete mot brottslighet inom avfallsområdet, inklusive samverkan med övriga berörda myndigheter, tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter samt hur myndigheter arbetat med stöd och vägledning till kommunerna. Av redovisningen ska framgå vilket resultat som har uppnåtts genom arbetet.

3. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska redovisa hanteringen av markärenden ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Redovisningen ska avse handläggningen av upplåtelse- och friköpsärenden, inklusive uppgifter om antalet ärenden.

4. Länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska, i samråd med Sametinget och samebyarna i respektive län, utveckla förvaltningsverktyget för rovdjur inom renskötselområdet, i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och en gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Berörda länsstyrelser ska redovisa hur arbetet med förvaltningsverktyget fortskrider och redovisa skadenivån för respektive sameby.

5. Berörda länsstyrelser ska redovisa sitt arbete med en långsiktigt hållbar rennäring enligt rennäringslagen (1971:437), utifrån betesresurser och renantal, samt uppföljningen av den gränsöverskridande renskötseln.

6. Länsstyrelserna ska redovisa uppgifter om det stöd som enligt 11 § viltskadeförordningen (2001:724), lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler lämnats för ersättning för skada på fisk och fiskeredskap av respektive länsstyrelse till Havs- och vattenmyndigheten.

7. Länsstyrelserna ska redovisa uppgifter om det stöd som lämnats för att förebygga skada av vilt och som ersättning för skada av vilt på annat än renar, fisk och fiskeredskap. Uppgifterna ska lämnas till Naturvårdsverket för denna myndighets årliga rapportering av statligt stöd till Europeiska kommissionen enligt lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Vidare ska länsstyrelserna redovisa sin uppföljning av det stöd som lämnas av länsstyrelserna enligt förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador.

8. Länsstyrelsen i Jämtlands län ska redovisa arbetet med att samordna befintliga renbetesavtal mellan privata markägare och samebyar, verka för att upprätthålla befintliga avtal samt upprätta avtal om vinterbete för ren i Härjedalen i den utsträckning det finns behov av och förutsättningar för sådana avtal. Även arbetet med barmarksavtalen samt samordning av fortsatt underhåll av renstängslet vid Särvfjället ska redovisas. Arbetet ska utföras i dialog med Sametinget och i samarbete med Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen ska utarbeta en samlad redovisning.

2

Organisationsstyrning

Organisationsstyrning

1. Länsstyrelsernas årsredovisningar ska följa en enhetlig struktur. I årsredovisningen ska följande redovisas:

– overheadkostnader per sakområde
– verksamhetskostnader och årsarbetskrafter fördelade enligt länsstyrelsernas koder för verksamhets- och ärendestruktur (VÄS) på nivå två för 2020, 2021 och 2022
– statistik avseende ärendehantering fördelade enligt länsstyrelsernas VÄS-koder.

2. Länsstyrelserna ska till Länsstyrelsen i Örebro län lämna underlag till de tabeller som redovisas i resultatredovisningen i årsredovisningen. Underlagen ska lämnas i samband med att årsredovisningarna färdigställs, enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län

3

Uppdrag

A. Nationella mål

1. Länsstyrelserna ska redovisa resultat av åtgärder för ett minskat och förenklat uppgiftslämnande i enlighet med förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Länsstyrelserna ska vidare redovisa hur de har arbetat för att främja att kommunerna i sin handläggning avseende alkhollagstiftningen och livsmedelskontrollen frivilligt agerar för ett förenklat företagande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 25 februari 2023. Redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2. Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med genomförande av energi- och klimatstrategierna. Länsstyrelserna ska administrera och vägleda länets aktörer för effektiva klimatinvesteringar genom arbete med Klimatklivet. I de fall det är relevant ska länsstyrelserna, mot bakgrund av de utvärderingar som har gjorts, utveckla och effektivisera myndigheternas arbete med Klimatklivet. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska redovisa arbetet till Naturvårdsverket och till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Infrastrukturdepartementet) senast den 17 februari 2023.

3. Länsstyrelserna ska redovisa resultaten och effekterna av sitt arbete med att skydda dricksvattenförsörjning, inklusive skyddet av vatten som utnyttjas eller som kan komma att utnyttjas som vattentäkt enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken. Länsstyrelserna ska även beskriva resultaten från arbetet med regionala vattenförsörjningsplaner och rapportera statusen för dessa samt beskriva länens och kommunernas tillgång till nuvarande och framtida behov av dricksvattenförsörjning. Länsstyrelserna ska redovisa antal tillståndspliktiga vattenuttag som saknar tillstånd och antal vattenuttag som har tillstånd. Länsstyrelserna ska även redovisa antal vattenuttag (med och utan tillstånd) som finns registrerade i verksamhetssystemet Älvan. Länsstyrelsen i Kalmar län ska samlat redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet, med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2023.

4. Länsstyrelserna ska redovisa resultat och effekter av arbetet enligt förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning till investering i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten för åren 2019–2022. Redovisningen ska även innehålla en sammanställning av de projekt som beviljats medel ur förordningen. Länsstyrelsen i Kalmar län ska samlat redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 mars 2023.

5. Länsstyrelserna ska utveckla ett stöd till kommunernas kontinuitetsplanering för att säkerställa dricksvattenförsörjningen under höjd beredskap samt utarbeta en plan för prioritering av nödvatten vid höjd beredskap. För att förebygga störningar och minska sårbarheten gällande tillgång till kemikalier för dricksvattenproduktion och avloppsrening ska länsstyrelserna utarbeta regionala analyser och kunskapsunderlag, samt stödja den regionala och lokala prioriteringsförmågan inom ramen för kommunernas kontinuitetsplanering. Uppdraget som avser kemikalier för dricksvattenproduktion och avloppsrening ska delredovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 28 februari 2022. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet respektive Miljödepartementet) senast den 22 februari 2023. Länsstyrelserna ska i arbetet samverka med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Den del av uppdraget som avser dricksvattenförsörjning ska samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län och den del som avser avloppsrening av Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Länsstyrelserna ska hålla Regeringskansliet löpande informerat om arbetet. 

6. Länsstyrelserna ska arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker, bl.a. inom ramen för förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Länsstyrelserna ska verka för att markägarnas kunskap om bidraget och möjligheten till samarbete med myndigheter förstärks. Länsstyrelsen i Gotlands län ska redovisa hur arbetet har bedrivits och vilka effekter det har fått till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 februari 2023.

7. Länsstyrelserna ska redovisa vilka resultat som har uppnåtts avseende arbetet med skydd, skötsel, förvaltning och tillgängliggörande av värdefulla naturområden, artbevarande, åtgärdsprogram för hotade arter, artskydd, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning. Länsstyrelserna ska minska länsstyrelsernas ärendebalanser vad avser beslut om skydd av värdefulla naturområden. I skyddsarbetet ska länsstyrelserna prioritera skogar och marina områden. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, med kopia till Regeringskansliet (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2023. Redovisningen ska utformas efter hörande av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

8. Länsstyrelserna ska registrera uppgifter om kommunernas och länsstyrelsernas samtliga beslut att upphäva strandskyddet och samtliga beslut att ge dispens från respektive neka dispens från eller upphävande av strandskyddet. Länsstyrelserna ska även registrera uppgifter om kommunernas och länsstyrelsernas samtliga tillsynsbeslut i strandskyddsärenden. Uppgifterna ska sammanställas i statistik som bl.a. visar hur många beslut som har fattats under året, fördelat på kommuner, samt skälen för och ändamålen med varje beslut och om besluten avser nyetableringar. Länsstyrelserna ska även registrera uppgifter om sådana kommunala beslut som en länsstyrelse har beslutat att överpröva enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken eller som har överklagats. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket, med kopia till Regeringskansliet (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2023. Redovisningen ska utformas efter hörande av Naturvårdsverket.

9. Länsstyrelserna ska redovisa sina kostnader för hantering av EU-stöden för lantbruk och landsbygd samt för havs- och fiskeriprogrammet och antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Uppdraget ska redovisas till Statens jordbruksverk, med kopia till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), senast den 1 februari 2022. Redovisningen ska utformas efter hörande av Statens jordbruksverk.

10. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av föregående års fisketillsyn för havet och de stora sjöarna, respektive övriga sötvattensområden. Fisketillsynens samlade kostnader och effekter, särskilt avseende ålfiske ska specificeras. Redovisningen ska utformas efter hörande av Havs- och vattenmyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten, med kopia till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), senast den 1 februari 2023.

11. Länsstyrelserna ska stödja kommuner och regioner när det gäller deras utökade ansvar för missbruk av spel om pengar enligt de ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som trädde i kraft den 1 januari 2018. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartement) senast den 31 mars 2023.

12. Länsstyrelsen i Skåne län ska fortsatt utveckla och sprida fördjupningsutbildningen om psykisk hälsa i den regionala utbildningsplattformen för samhälls- och hälsokommunikation (MILSA) (S2021/01536). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2024.

13. Länsstyrelserna ska förstärka tillsynen av alkohol, tobak och andra nikotinprodukter genom att bidra till en likvärdig tillsyn och stödja och underlätta för kommunerna i deras arbete med tillsyn och tillståndsgivning (S2021/ 03344). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2026.

B. Samordnande och sektorsövergripande

1. Länsstyrelserna ska fortsatt utveckla myndighetssamverkan vad gäller statliga närvaro och service samt redovisa den statliga servicen och närvaron i länen. Befintlig statistik ska användas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2022. Regeringskansliet ska hållas informerat om arbetet. Arbetet ska samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län.

2. För överklagade kommunala beslut om lov (bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked) ska följande inriktningsmål gälla:

– Av ärendena ska 75 procent vara avgjorda inom 105 dagar och 90 procent inom 150 dagar.
– Handläggningen av överklagade bygglov för bostäder ska särskilt prioriteras, dock inte bygglov för fritidshus. Av de ärenden som avser bostäder ska 75 procent vara avgjorda inom 80 dagar och 90 procent inom 120 dagar.

Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till Regeringskansliet (Finansdepartementet), senast den 28 februari 2023.

3. Länsstyrelsen i Gotlands län ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som samordnar de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

4. Länsstyrelserna ska redovisa hur lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har tillämpats inom myndigheternas ansvarsområde, utifrån målet för minoritetspolitiken (prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr 2008/09:272). Länsstyrelserna ska redovisa sitt arbete till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet), senast den 14 november 2022.

5. Länsstyrelsen i Stockholms län ska i dialog med Sametinget verka för att minoritetspolitikens fastställda mål uppnås och fortsatt redovisa utvecklingen på området. Redovisningen ska bl.a. omfatta vilka stödjande, samordnande och kunskapshöjande insatser som har genomförts, samt behovet av ytterligare åtgärder. En samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2023.

6. Länsstyrelserna ska redovisa vilka förebyggande respektive direkta åtgärder de har vidtagit för att minska spridningen av granbarkborrar från skyddade områden i de län som omfattas av Skogsstyrelsens bekämpningsområde. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2022. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna uppdraget.

7. Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken i samverkan med Skogsstyrelsen, kommunerna och andra berörda aktörer. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som har genomförts för att stärka arbetet med tätortsnära natur och för att målen för friluftslivspolitiken ska få ett ökat genomslag (skr. 2012/13:51, bet. 2012/13:KrU4, 2012/13:278). Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket, med kopia till Regeringskansliet (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2023. Redovisningen ska utformas efter hörande av Naturvårdsverket.

8. Länsstyrelserna ska redovisa hur medel från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård har använts, inklusive hur medlen som avsatts för genomförandet av bestämmelserna i 11 kap. 27–28 § miljöbalken om att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor har använts. Redovisningen ska även inkludera de medel på anslaget 1:11 som disponeras av länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska samlat redovisa uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten, med kopia till Regeringskansliet (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2023.

9. Länsstyrelserna ska, i enlighet med tidigare regeringsbeslut (A2019/01274), samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner. I uppdraget ska särskilt barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande beaktas. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023. En delredovisning av uppdraget ska ske senast den 1 mars 2022.

10. Länsstyrelserna ska stödja kommunerna i deras arbete med att förebygga och motverka avhysningar utifrån de framgångsfaktorer som Socialstyrelsen identifierat i rapporten Motverka och förebygga hemlöshet (2021-9-7582). Uppnådda resultat ska redovisas i den rapport som enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska lämnas 2023.

11. Länsstyrelserna ska fortsätta arbetet med att stödja kommuner, regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla stöd i föräldraskapet till föräldrar (Fi2019/04079). Länsstyrelsen i Örebro län ska samordna arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2023.

12. Länsstyrelserna ska ha beredskap att, efter beslut av regeringen, återuppta det arbete som tidigare utförts i enlighet med regeringsbesluten om uppdrag till länsstyrelserna att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 (S2020/05027) och uppdrag till länsstyrelserna att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19 (S2020/09217).

13. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska redovisa de aktiviteter på demokratiområdet som länsstyrelserna genomfört under 2022. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska även kartlägga och analysera nya utmaningar på demokratiområdet som respektive länsstyrelse har identifierat i det egna länet. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska vid uppdragets genomförande samverka med Forum för levande historia. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 2023.

14. Länsstyrelserna ska vidareutveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden i enlighet med regeringens beslut den 2 juli 2020 (2020/01514).

15. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska fortsätta arbetet med att inrätta ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid myndigheten. Uppdraget ska, med ändring av tidigare beslut, redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 maj 2022.

16. Länsstyrelserna ska sammanställa lägesbilder om mottagandet av nyanlända och asylsökande i respektive läns kommuner avseende t.ex. boende och verksamheter inom socialtjänst, skola och utbildning. Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) ska hållas informerat om arbetet. Länsstyrelsen i Värmlands län ska lämna en redovisning för samtliga länsstyrelser, med bilagd rapport från varje länsstyrelse, till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2023.

17. Länsstyrelserna ska delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag om en anvisningsmodell för ensamkommande barn samt anvisning av nyanlända till kommuner. Länsstyrelserna ska bistå Migrationsverket i arbetet med att analysera, och vid behov justera, beräkningen som ligger till grund för fördelningen av ensamkommande barn respektive nyanlända. Länsstyrelserna ska vidare lämna synpunkter på de förslag som tas fram. Länsstyrelserna ska också föra en dialog med kommunerna och möjliggöra en omfördelning av anvisningsandelar för ensamkommande barn innan de fastställs av Migrationsverket.

18. Länsstyrelsen i Värmlands län ska lämna en samlad redovisning av kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet av vissa nyanlända invandrare, med bilagd rapport från varje länsstyrelse. Redovisningen ska innehålla en bedömning av de gemensamma förutsättningarna i respektive län för att hantera förändringar i mottagandet, samt av framgångsfaktorer och utvecklingsområden. En bedömning ska göras av resultaten av de egna insatserna och hur ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar har använts i detta arbete. Arbetet ska samordnas med länsstyrelsernas arbete inom samhällsplanering och boende. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2023.

19. Länsstyrelsen i Värmlands län ska lämna en samlad redovisning av kommunernas beredskap och kapacitet för ensamkommande barn och unga, med bilagd rapport från varje länsstyrelse. Redovisningen ska innehålla en bedömning av de gemensamma förutsättningarna i respektive län att anpassa verksamheten utifrån gruppens sammansättning och behov, samt av framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Av redovisningen ska även framgå vilka åtgärder som vidtagits för att motverka att ensamkommande barn och unga försvinner. En bedömning ska göras av resultaten av de egna insatserna. Arbetet ska samordnas med länsstyrelsernas arbete med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter samt inom prostitution och människohandel. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2023.

20. Länsstyrelsen i Värmlands län ska lämna en samlad redovisning av uppdragen om insatser för asylsökande m.fl. enligt förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. och förordningen (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, med bilagd rapport från varje länsstyrelse. En särskild redovisning ska göras av hur länsstyrelserna har arbetat för att så många asylsökande som möjligt ska kunna ta del av insatserna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2023.

21. Länsstyrelserna ska vid beviljande av medel enlig 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar särskilt prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet. Länsstyrelserna ska vid redovisningen av beviljade insatser göra en bedömning av resultaten, samt av framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Länsstyrelsen i Värmlands län ska lämna en samlad redovisning, med bilagd rapport från varje länsstyrelse. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2023.

22. Länsstyrelserna ska i redovisningen av insatser som beviljats enligt 37 a § förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar göra en bedömning av resultaten samt av framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Av redovisningen ska framgå i vilken utsträckning som insatserna når kvinnor respektive män samt om det finns en avsikt att låta de frivilliga insatserna fortsätta efter att finansieringen via 37 a § upphör. Länsstyrelsen i Värmlands län ska lämna en samlad redovisning, med bilagd rapport från varje länsstyrelse. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2023.

23. Länsstyrelsen i Värmlands län ska lämna en samlad redovisning enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, med bilagd rapport från varje per länsstyrelse, till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2023. Redovisningen ska innehålla en bedömning av hur det utbildningsmaterial och tillhörande metodstöd som länsstyrelserna har utvecklat, används inom samhällsorienteringen.

C. Främjande av länets utveckling

1. Länsstyrelserna ska främja och stödja insatser för bredbandsutbyggnad, och därigenom verka för uppfyllelsen av målet om att Sverige ska ha bredband i världsklass (prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297). Länsstyrelserna ska redovisa hur de har bidragit till att målet nås. Länsstyrelserna ska även bistå de regionala bredbandskoordinatorerna med den data och de verktyg som länsstyrelserna förfogar över. Uppdraget ska redovisas till Post- och telestyrelsen (PTS) med kopia till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2023. Vidare ska länsstyrelserna bistå PTS i myndighetens regeringsuppdrag om att följa och redovisa efterfrågan på och tillgången till statliga bredbandsstöd, utöver de stöd som PTS ansvarar för, samt informera projektägare om relevant reglering och gällande regelverk för stöd till bredbandsutbyggnad inom landsbygdsprogrammet.

2. Länsstyrelserna ska samråda med Naturvårdsverket i uppdraget att genomföra en förstudie som syftar till att se över förutsättningarna för att utveckla en myndighetsgemensam vägledning för miljötillståndsprövningen och miljöbedömningsprocessen, i syfte att möjliggöra en mer enhetlig prövningsprocess nationellt, öka effektiviteten i prövningen samt öka kunskapen och förutsägbarheten avseende processens olika steg. Vid genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna ta tillvara på kunskaper och erfarenheter från arbetet med uppdraget att bidra till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet (N2021/00171) och uppdraget att utveckla metoder och samverkansformer för samråd om projekt som syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan (N2021/02286). 

3. Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län ska, i egenskap av förvaltande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica och Sverige–Norge 2014–2020, för beslutade och utbetalade EU-medel, redovisa den svenska beslutade och utbetalda medfinansieringen fördelad på staten (inklusive medel från anslaget 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling), regioner, kommuner och den privata sektorn. De tio största medfinansiärerna ska framgå av redovisningen. Uppdraget ska redovisas till Tillväxtverket, med kopia till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

4. Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län ska, i egenskap av förvaltande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica, Norra periferin och Arktis samt Sverige–Norge 2014–2020 redovisa beslutade och utbetalade EU-medel totalt och fördelade på tematiska mål. Länsstyrelserna ska därutöver redovisa förväntade och uppnådda resultat för programmens aktivitetsindikatorer. Redovisningen ska ske till Tillväxtverket, med kopia till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), senast den 31 mars 2022.

5. Berörda länsstyrelser ska lämna uppgifter till Tillväxtverket avseende utgiftsprognoser, utfall och användningen av beställningsbemyndigandet under anslaget 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling. Länsstyrelserna ska även medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa en nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet och följa upp användningen av medel från nämnda anslag.

6. Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län ska, i egenskap av förvaltande myndigheter för de territoriella programmen Aurora, Norra periferin och Arktis samt Sverige–Norge 2021–2027 redovisa beslutade och utbetalade EU-medel totalt och fördelade på politiska mål. Redovisningen ska ske till Tillväxtverket, med kopia till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), senast den 23 september 2022.

7. Länsstyrelserna ska fortsätta arbetet med länsstrategierna (S2016/07873). Länsstyrelserna ska även, utifrån inriktningen i Jämställdhetsmyndighetens uppdrag om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (A2020/02041), stödja myndigheters verksamhet med jämställdhetsintegrering på regional och lokal nivå.

8. Länsstyrelserna ska i sitt arbete med ledning av länet i fredstida kriser och under höjd beredskap utveckla metoder för att tillgodose att jämställdhetsperspektiv och frågor om mänskliga rättigheter beaktas i alla relevanta delar av krisledningen. I arbetet ska erfarenheter från tidigare händelser och övningar beaktas. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2024.

9. Länsstyrelserna ska utveckla verksamheten med regionala resurscentra för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet ska utvecklas mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts av arbetet hittills samt samordnas av det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtyck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 10 mars 2023.

10. Länsstyrelserna ska ge bidrag till kommuner, regioner och civilsamhälle för deras arbete mot mäns våld mot kvinnor, inklusive kommunernas regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel. Uppdraget ska redovisas i samband med redovisningen enligt förordningen (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor.

D. Tillsyn

1. Länsstyrelserna ska vid uppföljningen av byggnadsnämndernas tillsynsarbete enligt 8 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338) redovisa goda exempel på nämndernas tillsynsplaner. Länsstyrelserna ska även redovisa hur byggnadsnämnderna har arbetat med att ta fram tillsynsplaner och hur nämnderna arbetar med att följa upp och utvärdera dessa. Exemplen ska väljas och redovisas med en sådan detaljeringsgrad att de kan ge vägledning och vara relevanta för kommuner med olika förutsättningar. Redovisningen ska utformas efter hörande av Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till Regeringskansliet (Finansdepartementet), senast den 9 december 2022.

2. Länsstyrelserna ska vid uppföljningen av byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) redovisa och analysera hur kommunerna använder möjligheten att begära planeringsbesked av länsstyrelsen. Den närmare inriktningen av redovisningen ska samordnas mellan länsstyrelserna, efter hörande av Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till Regeringskansliet (Finansdepartementet), senast den 31 januari 2023.

3. Länsstyrelserna ska redovisa hur tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken har utvecklats sedan föregående år, andel utförd tillsyn i förhållande till behovet av tillsyn inom olika sakområden, vilka tillsynsvägledande insatser som har genomförts och hur samverkan har bedrivits samt vilka resultat som länsstyrelsernas arbete har lett till. Länsstyrelserna ska särskilt redovisa vilka insatser av nämnda slag som genomförts gällande avloppsreningsverk. Redovisningen ska omfatta hur medlen har använts samt utformas enhetligt, efter hörande av Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket med kopia till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 februari 2023.

4. Länsstyrelserna ska lämna en samlad redovisning av effekten av och vilka resultat som arbetet med att säkerställa en effektiv tillståndsprövning enligt miljöbalken har lett till mot bakgrund av regeringens satsning på grön omställning. Redovisning ska bl.a. innehålla information om effekten på handläggningstider. Länsstyrelserna ska även redovisa förslag till målsättningar för handläggningstider inom miljöprövningsprocessen. Redovisningen i fråga om målsättningar för handläggningstider ska bygga på uppdraget om samlad statistik för miljöprövningen (N2018/05852/FÖF). Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Västernorrlands län och redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet, med kopia till Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2023.

5. Länsstyrelserna ska förbereda för att ta fram samt fr.o.m. 2022 lämna de uppgifter till Naturvårdsverket som behövs för redovisningen till Europeiska kommissionen enligt artikel 12.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Skåne län och redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 november 2022.

6. Länsstyrelserna ska redovisa förslag på utvecklingsinsatser som ska leda till en mer effektiv och rättssäker tillsyn. Förutsättningarna för att utöva tillsynen utifrån en gemensam planering, gemensamma arbetsmetoder och ett utökat samarbete vid arbetstoppar ska analyseras. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Västernorrlands län och redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 december 2022.

7. Länsstyrelserna ska redovisa förslag på utvecklingsinsatser som kan effektivisera myndigheternas prövningsverksamhet. Förslagen ska omfatta möjligheter till erfarenhetsutbyte om arbetssätt och ökat samarbete mellan länsstyrelser vid arbetstoppar. Redovisningen ska även omfatta en analys av ledtiderna mellan centrala processteg i prövningsverksamheten i syfte att identifiera effektiva handläggningsprocesser. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Blekinge län och redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 december 2022.

E. Övriga uppdrag

1. Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2022–2025 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli
– 28 oktober.

2. Länsstyrelserna ska fortsätta arbetet med utvecklingen och tillämpningen av en mer systematisk användning och analys av data och statistik som kan användas i verksamhetsutveckling och uppföljning, för att bidra till högre effektivitet i myndigheterna. Uppdraget ska delredovisas senast den 16 maj 2022 och slutredovisas senast den 31 december 2022 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

3. Länsstyrelserna ska redovisa hur de arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Länsstyrelserna ska särskilt beskriva vad de kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Länsstyrelserna ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndigheternas miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

5:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.23Länsstyrelserna m.m. - Ofördelad anslagsdel (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län424 159
ap.1Stockholms län (ram)424 159
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län125 300
ap.2Uppsala län (ram)125 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län103 512
ap.3Södermanlands län (ram)103 512
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län187 881
ap.4Östergötlands län (ram)187 881
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län134 304
ap.5Jönköpings län (ram)134 304
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län93 242
ap.6Kronobergs län (ram)93 242
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län112 732
ap.7Kalmar län (ram)112 732
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län67 661
ap.8Gotlands län (ram)67 661
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län73 285
ap.9Blekinge län (ram)73 285
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län347 478
ap.10Skåne län (ram)347 478
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län116 364
ap.11Hallands län (ram)116 364
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län454 608
ap.12Västra Götalands län (ram)454 608
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län131 930
ap.13Värmlands län (ram)131 930
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län347 224
ap.14Örebro län (ram)131 785
ap.24Omhändertagande av djur (ram)9 339
ap.25Utökad testning (ram)0
ap.27Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag (ram)50 000
ap.28Kommunikationsinsatser riktade till allmänheten och bistå regioner med att genomföra vaccinationer (ram)55 000
ap.29Uppgifter till följd av covid-19-lagen (ram)100 200
ap.26Utvecklingsinsatser m.m. (ram)900
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län134 426
ap.15Västmanlands län (ram)134 426
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län131 734
ap.16Dalarnas län (ram)131 734
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län122 071
ap.17Gävleborgs län (ram)122 071
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län121 232
ap.18Västernorrlands län (ram)121 232
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län113 439
ap.19Jämtlands län (ram)113 439
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län151 647
ap.20Västerbottens län (ram)151 647
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län183 892
ap.21Norrbottens län (ram)183 892

Villkor för anslag 5:1

ap.1 Stockholms län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Stockholms läns förvaltningskostnader.

ap.2 Uppsala län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Uppsala läns förvaltningskostnader. 

ap.3 Södermanlands län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Södermanlands läns förvaltningskostnader.

ap.4 Östergötlands län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Östergötlands läns förvaltningskostnader.

ap.5 Jönköpings län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Jönköpings läns förvaltningskostnader.

ap.6 Kronobergs län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Kronobergs läns förvaltningskostnader.

ap.7 Kalmar län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Kalmar läns förvaltningskostnader.

ap.8 Gotlands län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Gotlands läns förvaltningskostnader.

ap.9 Blekinge län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Blekinge läns förvaltningskostnader.

ap.10 Skåne län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Skåne läns förvaltningskostnader.

Högst 85 000 kronor får användas för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Avrapportering ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och till landshövdingemötet.

ap.11 Hallands län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Hallands läns förvaltningskostnader.

ap.12 Västra Götalands län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Västra Götalands läns förvaltningskostnader.

I anslagsposten ingår 775 000 kronor för utveckling av det länsstyrelsegemensamma arbetet avseende it-system, datainsamling och bearbetning för havsplanering.

ap.13 Värmlands län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Värmlands läns förvaltningskostnader.

ap.14 Örebro län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Örebro läns förvaltningskostnader.

I anslagsposten ingår högst 526 000 kronor för utbetalning till det län som samordnar Seveso-verksamheten för denna samordningsroll.

I anslagsposten ingår högst 10 200 000 kronor för utbetalningar till övriga länsstyrelser inom uppdraget avseende om att förebygga störningar och minska sårbarheten gällande tillgång till kemikalier för dricksvattenproduktion och avloppsrening.

ap.15 Västmanlands län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Västmanlands läns förvaltningskostnader.

ap.16 Dalarnas län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Dalarnas läns förvaltningskostnader.

ap.17 Gävleborgs län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Gävleborgs läns förvaltningskostnader.

ap.18 Västernorrlands län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Västernorrlands läns förvaltningskostnader.

ap.19 Jämtlands län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Jämtlands läns förvaltningskostnader.

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Sverige–Norge.

ap.20 Västerbottens län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Västerbottens läns förvaltningskostnader.

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i de territoriella programmen Botnia–Atlantica och Norra periferin.

ap.21 Norrbottens län

Anslagsposten får användas för Länsstyrelsen i Norrbottens läns förvaltningskostnader.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska med 1 520 000 kronor delfinansiera föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

ap.24 Omhändertagande av djur

Anslagsposten får användas för länsstyrelsernas kostnader i samband med omhändertagande av djur.

ap.25 Utökad testning

Medlen får användas av länsstyrelserna för arbete med uppdraget att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna vid utbyggnaden av kapaciteten för och vid utförandet av serologisk testning och PCR-testning för covid-19 inom sina respektive geografiska områden.

Medel som har utbetalats till övriga länsstyrelser under 2022, och som inte har förbrukats för det avsedda ändamålet, ska betalas tillbaka till Länsstyrelsen i Örebro län senast den 23 december 2022. Återbetalda medel ska redovisas mot anslagsposten.

ap.26 Utvecklingsinsatser m.m.

Anslagsposten används för löpande utgifter i samband med länsstyrelsegemensamma aktiviteter och gemensamma utvecklingsprojekt.

Medlen disponeras efter beslut av regeringen.

ap.27 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Anslagsposten får användas av länsstyrelserna för att administrera, informera om, handlägga, fatta beslut om och kontrollera utbetalningar av omsättningsstöd, enligt förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020, förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag. 

Av anslagsposten får 10 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

Länsstyrelserna ska återbetala 270 000 000 kronor som har utbetalats under 2020 och 2021, men som inte behövs för handläggningen av ärenden från 2021, till Länsstyrelsen i Örebro län. Återbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster.

Medel som har utbetalats till övriga länsstyrelser under 2022, och som inte har förbrukats för det avsedda ändamålet, ska betalas tillbaka till Länsstyrelsen i Örebro län senast den 23 december 2022. Återbetalda medel ska redovisas mot anslagsposten.

ap.28 Kommunikationsinsatser riktade till allmänheten och bistå regioner med att genomföra vaccinationer

Högst 40 000 000 kronor får användas för länsstyrelsernas arbete med uppdraget att bistå regionerna med att genomföra vaccinationer mot covid-19.

Högst 15 000 000 kronor får användas för länsstyrelsernas arbete med uppdraget till bl.a. länsstyrelserna att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av pandemin.

Medel som har utbetalats till övriga länsstyrelser under 2020 och 2021, men inte använts för det avsedda ändamålet vid utgången av 2021, ska återbetalas till Länsstyrelsen i Örebro län och redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster.

Medel som har utbetalats till övriga länsstyrelser under 2022, och som inte har förbrukats för det avsedda ändamålet, ska betalas tillbaka till Länsstyrelsen i Örebro län senast den 23 december 2022. Återbetalda medel ska redovisas mot anslagsposten.

ap.29 Uppgifter till följd av covid-19-lagen

Medlen får användas för uppgifter till följd av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Av beloppet får 40 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

Länsstyrelserna ska återbetala 23 000 000 kronor som har utbetalats under 2020 och 2021, men inte använts för det avsedda ändamålet vid utgången av 2021, till Länsstyrelsen i Örebro län. Återbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster.

Medel som har utbetalats till övriga länsstyrelser under 2022, och som inte har förbrukats för det avsedda ändamålet, ska betalas tillbaka till Länsstyrelsen i Örebro län senast den 23 december 2022. Återbetalda medel ska redovisas mot anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.112 7243 %0
ap.23 7593 %0
ap.33 1053 %0
ap.45 6363 %0
ap.54 0293 %0
ap.62 7973 %0
ap.73 3813 %0
ap.82 0293 %0
ap.92 1983 %0
ap.1010 4243 %0
ap.113 4903 %0
ap.1213 6383 %0
ap.133 9573 %0
ap.143 9533 %0
ap.154 0323 %0
ap.163 9523 %0
ap.173 6623 %0
ap.183 6363 %0
ap.193 4034 8000
ap.204 5496 4000
ap.215 5167 5000
ap.2303 %0
ap.242803 %0
ap.250Allt0
ap.2627Allt0
ap.271 500Allt0
ap.281 650Allt0
ap.293 0063 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
5:1 Länsstyrelserna m.m.
5:1 ap.225:1 ap.263 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.22ram
ap.30ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-256 305
2022-02-256 089
2022-03-256 089
2022-04-256 089
2022-05-256 089
2022-06-256 089
2022-07-256 089
2022-08-256 089
2022-09-256 089
2022-10-256 089
2022-11-256 089
2022-12-256 090
Summa73 285
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.9Blekinge län
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2510 585
2022-02-2511 013
2022-03-2511 013
2022-04-2511 013
2022-05-2511 013
2022-06-2511 013
2022-07-2511 013
2022-08-2511 013
2022-09-2511 013
2022-10-2511 013
2022-11-2511 013
2022-12-2511 019
Summa131 734
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.16Dalarnas län
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-255 769
2022-02-255 626
2022-03-255 626
2022-04-255 626
2022-05-255 626
2022-06-255 626
2022-07-255 626
2022-08-255 626
2022-09-255 626
2022-10-255 626
2022-11-255 626
2022-12-255 632
Summa67 661
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.8Gotlands län
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2510 369
2022-02-2510 155
2022-03-2510 155
2022-04-2510 155
2022-05-2510 155
2022-06-2510 155
2022-07-2510 155
2022-08-2510 155
2022-09-2510 155
2022-10-2510 155
2022-11-2510 155
2022-12-2510 152
Summa122 071
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-259 779
2022-02-259 689
2022-03-259 689
2022-04-259 689
2022-05-259 689
2022-06-259 689
2022-07-259 689
2022-08-259 689
2022-09-259 689
2022-10-259 689
2022-11-259 689
2022-12-259 695
Summa116 364
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.11Hallands län
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-259 681
2022-02-259 433
2022-03-259 433
2022-04-259 433
2022-05-259 433
2022-06-259 433
2022-07-259 433
2022-08-259 433
2022-09-259 433
2022-10-259 433
2022-11-259 433
2022-12-259 428
Summa113 439
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2511 474
2022-02-2511 166
2022-03-2511 166
2022-04-2511 166
2022-05-2511 166
2022-06-2511 166
2022-07-2511 166
2022-08-2511 166
2022-09-2511 166
2022-10-2511 166
2022-11-2511 166
2022-12-2511 170
Summa134 304
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-259 352
2022-02-259 398
2022-03-259 398
2022-04-259 398
2022-05-259 398
2022-06-259 398
2022-07-259 398
2022-08-259 398
2022-09-259 398
2022-10-259 398
2022-11-259 398
2022-12-259 400
Summa112 732
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.7Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-257 956
2022-02-257 753
2022-03-257 753
2022-04-257 753
2022-05-257 753
2022-06-257 753
2022-07-257 753
2022-08-257 753
2022-09-257 753
2022-10-257 753
2022-11-257 753
2022-12-257 756
Summa93 242
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2515 243
2022-02-2515 332
2022-03-2515 332
2022-04-2515 332
2022-05-2515 332
2022-06-2515 332
2022-07-2515 332
2022-08-2515 332
2022-09-2515 332
2022-10-2515 332
2022-11-2515 332
2022-12-2515 329
Summa183 892
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2528 679
2022-02-2528 981
2022-03-2528 981
2022-04-2528 981
2022-05-2528 981
2022-06-2528 981
2022-07-2528 981
2022-08-2528 981
2022-09-2528 981
2022-10-2528 981
2022-11-2528 981
2022-12-2528 989
Summa347 478
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.10Skåne län
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2534 910
2022-02-2535 386
2022-03-2535 386
2022-04-2535 386
2022-05-2535 386
2022-06-2535 386
2022-07-2535 386
2022-08-2535 386
2022-09-2535 386
2022-10-2535 386
2022-11-2535 386
2022-12-2535 389
Summa424 159
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-258 912
2022-02-258 600
2022-03-258 600
2022-04-258 600
2022-05-258 600
2022-06-258 600
2022-07-258 600
2022-08-258 600
2022-09-258 600
2022-10-258 600
2022-11-258 600
2022-12-258 600
Summa103 512
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.3Södermanlands län
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2510 223
2022-02-2510 461
2022-03-2510 461
2022-04-2510 461
2022-05-2510 461
2022-06-2510 461
2022-07-2510 461
2022-08-2510 461
2022-09-2510 461
2022-10-2510 461
2022-11-2510 461
2022-12-2510 467
Summa125 300
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.2Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2511 287
2022-02-2510 968
2022-03-2510 968
2022-04-2510 968
2022-05-2510 968
2022-06-2510 968
2022-07-2510 968
2022-08-2510 968
2022-09-2510 968
2022-10-2510 968
2022-11-2510 968
2022-12-2510 963
Summa131 930
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2512 710
2022-02-2512 631
2022-03-2512 631
2022-04-2512 631
2022-05-2512 631
2022-06-2512 631
2022-07-2512 631
2022-08-2512 631
2022-09-2512 631
2022-10-2512 631
2022-11-2512 631
2022-12-2512 627
Summa151 647
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-259 882
2022-02-2510 123
2022-03-2510 123
2022-04-2510 123
2022-05-2510 123
2022-06-2510 123
2022-07-2510 123
2022-08-2510 123
2022-09-2510 123
2022-10-2510 123
2022-11-2510 123
2022-12-2510 120
Summa121 232
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2511 381
2022-02-2511 185
2022-03-2511 185
2022-04-2511 185
2022-05-2511 185
2022-06-2511 185
2022-07-2511 185
2022-08-2511 185
2022-09-2511 185
2022-10-2511 185
2022-11-2511 185
2022-12-2511 195
Summa134 426
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2537 792
2022-02-2537 892
2022-03-2537 892
2022-04-2537 892
2022-05-2537 892
2022-06-2537 892
2022-07-2537 892
2022-08-2537 892
2022-09-2537 892
2022-10-2537 892
2022-11-2537 892
2022-12-2537 896
Summa454 608
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.12Västra Götalands län
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2510 910
2022-02-2510 988
2022-03-2510 988
2022-04-2510 988
2022-05-2510 988
2022-06-2510 988
2022-07-2510 988
2022-08-2510 988
2022-09-2510 988
2022-10-2510 988
2022-11-2510 988
2022-12-2510 995
Summa131 785
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.14Örebro län
Följande anslag och anslagsposter som disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län har i detta beslut ändrats till att inte längre vara räntebärande:
5:1 ap.26Utvecklingsinsatser m.m.
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2515 357
2022-02-2515 684
2022-03-2515 684
2022-04-2515 684
2022-05-2515 684
2022-06-2515 684
2022-07-2515 684
2022-08-2515 684
2022-09-2515 684
2022-10-2515 684
2022-11-2515 684
2022-12-2515 684
Summa187 881
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.4Östergötlands län

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Registreringsavgift för jaktområden-133243 1473 09156-53
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)-33 381-2 09811 63013 868-2 238-37 717
Delgivning455-1252 5352 660-125205
Övrig offentligrättslig verksamhet9 326-55311 37712 022-6458 128
Summa-23 733-2 75228 68931 641-2 952-29 437
Uppdragverksamhet
Resurssamordning39 294-9 537640 970643 670-2 70027 057
Övrig uppdragsverksamhet1 248-4 94079 62584 565-4 940-8 632
Fjällförvaltning14 305-5507 8508 500-65013 105
Summa54 847-15 027728 445736 735-8 29031 530
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322000000
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391000000
Expeditions- och ansökningsavgifter251133 63133 18033 710033 710100 521
Avgifter vid Bergsstaten2528000000
Miljöskyddsavgift2537182 896185 850186 1000186 100554 846
Övriga offentligrättsliga avgifter255217 05117 31517 320017 32051 686
Sanktionsavgifter m.m.271446 10843 20043 700043 700133 008
Övriga inkomster av statens verksamhet28112 4297 6908 39008 39018 509
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet41360990918
Lotteriavgifter9455000000
Övriga ränteinkomster2394400004
Täktavgift2539000000
Summa282 119287 244289 2290289 229858 592
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet i vilken avgiftsintäkterna får disponeras

I tabell 6.1 finns samtliga länsstyrelsers budgeterade avgiftsintäkter som disponeras 2022.

Intäkterna ska redovisas i not i årsredovisningen och, i de fall de överstiger 100 000 kronor, särredovisas.

Enligt förordningen med länsstyrelseinstruktion får länsstyrelserna disponera avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (2018:1192), djurskyddsförordningen (2019:66), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för tillsyn över dammsäkerhet, och delgivningsförordningen (2011:154).

Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelser om länsstyrelsernas avgifter för pantbanksverksamheten finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189).

Verksamhet där avgiftsintäkterna ej disponeras

I tabell 6.2 finns samtliga länsstyrelsers beräknade avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2022.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, om att resultatredovisningen ska omfatta antalet och styckkostnaden för handläggningen av ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden, ska inte tillämpas på länsstyrelserna.

Med undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 1 § tredje stycket och 3 kap. 2 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur efter närmare anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

bilaga 3 finns beräkningar av anslaget 2022 per anslagspost. Av bilagan framgår också de riktade medel som vissa länsstyrelser kommer att erhålla. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av en stiftelse vars bildande länsstyrelsen har medverkat till, om inte regeringen har godkänt stiftelsebildningen.

Radiokommunikationssystemet Rakel

Varje länsstyrelse ska betala 529 070 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en total låneram på 304 500 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 4.

Räntekonto

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas totala kreditutrymme på räntekontona är 199 800 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 4. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av de tilldelade anslagsmedlen. Medel som deponeras hos en länsstyrelse ska sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. 

Lönegarantiförordningen

Länsstyrelserna ska bokföra sådana inbetalningar som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) mot ett konto som inte är räntebärande och varje månad betala in beloppen till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att den senare myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag och sin återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättningen.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Länsstyrelserna ska tillämpa kategori D i 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. när det gäller rennäringsdelegationerna och viltförvaltningsdelegationerna.

Ersättning kan lämnas för förlorade avlöningsförmåner enligt 7 § samma förordning samt för reseförmåner enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaderna ska belasta länsstyrelsen i det län där berörd ledamot eller ersättare är bosatt.

Ersättning för uppdrag i miljöprövningsdelegationer

Länsstyrelserna ska tillämpa 26 § kommittéförordningen (1998:1474) när det gäller ersättning till ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer.

På regeringens vägnar
Ida Karkiainen
Madeleine Ehlin
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK, RCK och REV
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA och ESA
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Infrastrukturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Konstitutionsutskottet
Arbetsförmedlingen
Boverket
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statskontoret
Tillväxtverket
Sveriges Kommuner och Regioner
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Södermanland
Region Östergötland
Region Jönköping
Region Kronoberg
Region Kalmar
Region Blekinge
Region Skåne
Region Halland
Region Västra Götaland
Region Värmland
Region Örebro
Region Västmanland
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Västernorrland
Region Jämtland
Region Västerbotten
Region Norrbotten
Gotlands kommun

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III 2, 2022-05-19

Diarienummerförteckning

Fi2021/03658
Fi2021/03924
Fi2022/00621
Fi2022/01616