Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
6

2022-03-17
Fö2022/00350
Försvarsmakten
107 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Försvarsmakten
8 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens verksamhet för budgetåret 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 6, bet. 2021/22:FöU1, rskr. 2021/22:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Försvarsmakten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försvarsmakten ska bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det militära försvaret (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136).

Regeringen har den 17 december 2020 fattat beslut om inriktning för Försvarsmakten 2021–2025 (Fö nr 30) och Försvarsmaktens operativa förmåga och försvarsplanering 2021–2025 (Fö nr 4).

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Mål för Försvarsmaktens operativa förmåga och utvecklingen av krigsorganisationen

Försvarsmaktens operativa förmåga

Återrapportering

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2023 redovisa myndighetens bedömning av hur den operativa förmågan kommer att utvecklas under perioden 2023–2030 utgående från de mål som framgår av regeringens beslut den 17 december 2020 om inriktning för Försvarsmakten 2021–2025 (Fö nr 30) och Försvarsmaktens operativa förmåga och försvarsplanering 2021–2025 den 17 december 2020 (Fö nr 4). Av redovisningen ska även framgå eventuella avvikelser från den planerade utvecklingen av operativ förmåga 2021–2030 som framgick av budgetunderlaget för 2022 och orsakerna till dessa.

Av resultatredovisningen i årsredovisningen ska en analys med eventuella avvikelser i förhållande till den i budgetunderlaget för 2022 planerade utvecklingen mot målen och orsakerna till dessa framgå. Resultatredovisningen i årsredovisningen ska omfatta både krigsorganisationens samlade förmåga och inom ramen för detta även förmågan för armén, marinen, flygvapnet samt logistik- respektive ledningsfunktionen.

Krigsorganisationens utveckling

Återrapportering

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2023 redovisa en uppdaterad planering för utvecklingen av krigsorganisationen 2023–2030, inklusive bl.a. personal, materiel, infrastruktur samt övningar, för att successivt organisera och fylla upp den krigsorganisation som framgår av regeringens beslut den 17 december 2020 inriktning för Försvarsmakten 2021–2025 (Fö nr 30). Av redovisningen ska även framgå eventuella avvikelser från den planerade utvecklingen av krigsorganisationen för åren 2021–2030 som inkom i myndighetens budgetunderlag för 2022.

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa resultatet av krigsorganisationens utveckling i förhållande till den planerade utvecklingen av krigsorganisationen som inkom i myndighetens budgetunderlag för 2022. Av redovisningen ska framgå en analys med slutsatser som fokuserar på avvikelser från den planerade utvecklingen och orsakerna till dessa.

Personalplanering

Återrapportering

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2023 redovisa en uppdaterad planering för utvecklingen av myndighetens personella sammansättning i krigs- respektive grundorganisationen 2023–2032. Av redovisningen ska även framgå eventuella avvikelser från den plan som inkom i myndighetens budgetunderlag för 2022 och dess påverkan på den planerade utvecklingen av krigsorganisationen. Myndigheten ska även redovisa behovet av särskilda kompetenser i krigs- och grundorganisationen och hur detta säkerställs.

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa utvecklingen i förhållande till redovisad plan och den planerade utvecklingen av krigsorganisationen som inkom i myndighetens budgetunderlag för 2022. Av redovisningen ska framgå uppfyllnadsgrad av krigsplacerad personal i krigsförbanden och i reserver samt en analys med slutsatser med fokus på avvikelser.

Förbandssättning av materiel

Återrapportering

Försvarsmakten ska, i samverkan med Försvarets materielverk, i budgetunderlaget för 2023 redovisa en planering för åren 2023–2032 för när viktigare materiel som framgår av investeringsplanen tillförs krigsförbanden och hur den påverkar den planerade utvecklingen av krigsorganisationen som inkom i myndighetens budgetunderlag för 2022.

Vidmakthållande av materiel

Återrapportering

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2023 redovisa hur myndigheten arbetar med vidmakthållande och underhåll för planerad respektive befintlig materiel för både krigs- och grundorganisationens behov. Av redovisningen ska även framgå hur det påverkar den planerade utvecklingen av krigsorganisationen som inkom i myndighetens budgetunderlag för 2022 och eventuella risker i detta.

Infrastruktur

Återrapportering

Försvarsmakten ska i årsredovisningen utgående från regeringens beslut den 17 december 2020 om inriktning för Försvarsmakten 2021–2025 (Fö nr 30) och Försvarsmaktens operativa förmåga och försvarsplanering 2021–2025 den 17 december 2020 (Fö nr 4) övergripande redovisa resultatet av myndighetens vidtagna och planerade åtgärder vad avser infrastrukturella åtgärder i krigs- respektive grundorganisationen med särskild tonvikt på de återinrättade organisationsenheterna Dalregemenetet (I 13), Västernorrlands regemente med utbildningsdetachement (I 21), Norrlands dragonregemente (K 4), Bergslagens Artilleriregemente (A 9), Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) och Upplands flygflottilj (F 16) som ska nå full kapacitet under perioden 2026–2030. Eventuella avvikelser eller risk för avvikelser och hur de bedöms ska framgå av redovisningen.

En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 juni 2022.

Redovisningarna ska lämnas in efter samverkan med Fortifikationsverket.

Försörjningstrygghet

Återrapportering

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa hur myndigheten i samverkan med Försvarets materielverk och andra berörda myndigheter och i dialog med näringslivet utvecklat sin verksamhet för att försörjningstryggheten bättre ska svara mot kraven på krigsorganisationens uthållighet. Av redovisningen bör bl.a. framgå vilka åtgärder som vidtagits för att identifiera ett relevant minsta bestånd, stärka förnödenhetsförsörjningen och öka materielens och andra viktiga varor och tjänsters tillgänglighet och uthållighet.

Cyberförsvar

Återrapportering

Försvarsmakten ska i en separat bilaga till årsredovisningen lämna en samlad redovisning och analys av arbetet med cyberförsvarsförmågan inklusive förmågan att genomföra defensiva och offensiva operationer i cyberdomänen. Redovisningen ska även innehålla ekonomi uppdelat per anslagspost och en analys av hur samarbetet med Försvarets radioanstalt fortskrider.

2. Skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna

Återrapportering

Skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna inom försvarssektorn mot de allvarligaste hoten ska öka. Försvarsmakten ska i en separat bilaga till årsredovisningen redovisa resultaten i form av prestationer och effekter. Av redovisningen ska en analys av samarbetet med Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen framgå.

3. Internationella militära insatser

Försvarsmakten ska delta i följande internationella militära insatser:

En väpnad styrka om högst 220 personer i den FN-ledda insatsen Minusma i Mali till och med den 31 december 2022. Det svenska bidraget ska utgöras av ett lätt skyttekompani. Huvuduppgiften för det svenska förbandet är att inom ramen för tillgängliga resurser och förmågor bidra till upprätthållandet av insatsens mandat i enlighet med säkerhetsrådets resolution 2584 (2021). Inriktningen är att det svenska skyttekompaniet ska vara stationerat i Gao, huvudort i Minusmas östra sektor. Emellertid kan det svenska styrkebidraget användas i hela Minusmas insatsområde. Försvarsmakten ska även fortsättningsvis placera stabsofficerare i för insatsen relevanta staber. Försvarsmakten ska påbörja avveckling av det svenska styrkebidraget till Minusma senast i november 2022. 

En väpnad styrka om högst 150 personer i den av Frankrike ledda specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali och Niger till och med den 31 mars 2022. Det svenska styrkebidraget till Task Force Takuba ska i huvudsak utgöras av en snabbinsatsstyrka. Styrkebidraget till Task Force Takuba ska vara helt avslutat och avvecklat senast den 1 maj 2022.

Det svenska styrkebidraget ska i huvudsak vara stationerat i östra delen av mittersta Mali men ska ha beredskap att kunna verka i hela Mali samt i Niger i enlighet med insatsens mandat och operationsplan.

Försvarsmakten ska även till och med den 31 december 2022 delta i Task force Force Takuba med stabsofficerare i för insatsen relevanta staber och ledningsstrukturer samt understödjande funktioner. Placering i aktuella staber ska göras i samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Försvarsmakten ska till och med den 31 december 2022 även delta i följande internationella militära insatser:

 • Nato Mission in Kosovo (KFOR) med högst fyra personer
 • Nato Mission Iraq (NMI) i Irak med högst fem personer
 • Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak med högst tre personer
 • Operation UNIFIER i Ukraina med högst 25 personer

Försvarsmakten får förhandla och ingå internationella överenskommelser samt komma överens om eventuella ändringar av eller att säga upp befintliga internationella överenskommelser med anledning av de svenska bidragen till Minusma, Task Force Takuba samt KFOR, NMI, OIR och UNIFIER.

Försvarsmakten ska efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för att delta i internationella militära insatser.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa resultat och erfarenheter från genomförda internationella militära insatser. Försvarsmakten ska redovisa hur insatserna har påverkat utvecklingen av krigsorganisationen och den operativa förmågan. Även resultatet av genomförda insatser inom säkerhetssektorreform ska redovisas. Utfall i förhållande till budget ska redovisas i enlighet med särkostnadsmodellen.

4. Övriga internationella insatser

Försvarsmakten ska delta med personal i följande insatser som belastar det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet:

 • FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Mellanöstern (UNTSO), FN:s insats för folkomröstning i Västsahara (MINURSO), FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan (UNMOGIP), Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea (NNSC) och FN:s insats i Jemen (UNMHA).
 • Personal till EU-delegationerna i Kenya/Somalia och Kina (Peking), till stöd för genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
 • En person till den trilaterala kontaktgruppen för Ukraina.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa samarbetet med andra svenska myndigheter om freds- och säkerhetsfrämjande samt konfliktförebyggande verksamhet och hur erfarenheterna tas om hand inom myndigheten.

5. Internationellt samarbete

Försvarsmakten ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samt delta i, följa upp och hålla sig informerad om de multilaterala samarbetena European Intervention Initiative (EI2), Framework Nations Concept (FNC), Joint Expeditionary Force (JEF) och det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco).

Försvarsmakten ska därtill delta i projekt inom Pesco enligt bilaga 9.

Försvarsmakten ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i förberedelser inför Sveriges EU-ordförandeskap 2023.

Försvarsmakten ska stödja Försvarets materielverk i arbetet med att löpande identifiera möjliga områden för kommande projektförslag för Europeiska försvarsfonden för åren fram till och med 2027 samt vilka förslag som bör förordas respektive år. Vidare ska Försvarsmakten, med bistånd av Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut, bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med att identifiera möjliga svenska projektbidrag till Europeiska försvarsfonden.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa utvecklingen och sitt deltagande i bi- och multilaterala samarbeten enligt följande:

 • en särskild redovisning hur det svensk-finska försvarssamarbetet samt det trilaterala samarbetet mellan Sverige, Finland och USA fortskrider,
 • den trilaterala avsiktsförklaringen mellan Finland, Norge och Sverige avseende fördjupat operativt försvarssamarbete,
 • den trilaterala avsiktsförklaringen mellan Danmark, Norge och Sverige avseende fördjupat operativt försvarssamarbete,
 • myndighetens samarbeten med Danmark, Estland, Frankrike, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Tyskland och USA,
 • myndighetens samarbete med Nato, EU, FN, Nordefco, Joint Expeditionary Force (JEF), Framework Nations Concept (FNC), European Intervention Initiative (EI2) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).
 • myndighetens deltagande i Pesco-projekt.

Av redovisningarna ska framgå vilka huvudsakliga aktiviteter som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultatet har påverkat Försvarsmaktens förmåga att ge och ta emot stöd.

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit i förberedelserna för det svenska EU-ordförandeskapet 2023.

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa en analys över vilka forsknings- och utvecklingsprojekt i Europeiska försvarsfonden som myndigheten kan dra nytta av. Försvarsmakten ska även redovisa erfarenheter av tillämpningen av medfinansieringsmekanismen för den Europeiska försvarsfonden. Redovisningen ska inkludera en analys över vilka anpassningar av processen som krävs till det fortsatta arbetet med Europeiska försvarsfonden. Försvarsmakten ska inhämta synpunkter från Försvarets materielverk i arbetet.

6. Personalförsörjning

Personalberättelse

Återrapportering

Försvarsmakten ska till årsredovisningen lämna en personalberättelse.

Jämställdhet och likabehandling

Återrapportering

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Redovisningen ska, där det är relevant, vara uppdelad på kön samt innehålla en analys och bedömning av eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

7. Materielförsörjning

Investeringsplaner enligt bilaga 7 gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Investeringsplaner och objektsredovisningar

Återrapportering

I tillägg till vad som framgår av 9 kap. 3–4 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Försvarsmakten i budgetunderlaget redovisa investeringsplaner för samhällsinvesteringar för åren 2023–2034.

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget redovisa och kommentera väsentliga förändringar av investeringsplanerna i förhållande till föregående år. Det beräknade årsvisa utfallet för respektive investering ska inkludera den prognostiserade prisutvecklingen. Försvarsmakten ska även redovisa hur förändringarna av investeringsplanerna per försvarsgren påverkar uppfyllandet av de mål som framgår av regeringens beslut den 17 december 2020 om inriktning för Försvarsmakten 2021–2025 (Fö nr 30) och Försvarsmaktens operativa förmåga och försvarsplanering 2021–2025 den 17 december 2020 (Fö nr 4) mål för operativ förmåga. Försvarsmaktens ska senast den 1 april 2022 lämna in objektsredovisningar i enlighet med redovisad investeringsplan.

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget samlat framställa om regeringens medgivande för materielinvesteringar samt förberedelse för materielinvesteringar inom anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar om investeringarna medför ekonomiska åtaganden över 200 miljoner kronor, eller i övrigt medför förändringar av större betydelse för krigsorganisationens utveckling, påverkar regeringens handlingsfrihet, påverkar Sveriges relationer till andra nationer, eller är av särskild betydelse.

Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets materielverk i budgetunderlaget för 2023 särredovisa objektsramar för stridsflyg- och undervattensområdena för perioden 2023–2034. Redovisningen ska omfatta utgifter finansierade över anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap ap3, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Forskning och teknikutveckling och 1:11 Försvarets materielverk ap.4. Utgifter för personal- och lokalkostnader som belastar anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap ska inte inkluderas. Redovisningen ska inte omfattas av sekretess och Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ska löpande informeras om arbetet.

Försvarsmakten ska i investeringsplanerna även redovisa Försvarets materielverks samhällsinvesteringar för försvarets ägande vid industrin (FÄVI).

Miljökrav i den upphandlande verksamheten

Återrapportering

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa antalet upphandlingar, och den ekonomiska omfattningen, där miljöhänsyn tagits genom tillämpning av miljökriterier eller på annat sätt. Redovisningen ska också spegla det totala antalet upphandlingar och deras ekonomiska omfattning.

8. Forskning och utveckling

Återrapportering

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget redovisa planeringen för perioden 2023–2034 avseende anslaget 1:4 Forskning och teknikutveckling. Av redovisningen ska även större skillnader mot budgetunderlaget för 2022 framgå. Redovisningen ska vidare innehålla hur Försvarsmakten säkerställer att forsknings- och utvecklingsresultat används i utvecklingen av den operativa förmågan, inklusive inom ramen för myndighetens investeringsplaner för anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel.

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget redovisa bl.a. vilka överväganden som legat till grund för den forskning och utveckling som har beställts, hur resultaten avses användas i verksamheten och hur forskningsresurser nyttjats i övrigt. Vidare ska redovisas hur medlen för försvarsunderrättelseforskning har använts.

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa hur myndigheten säkerställer tillgången till strategiska kompetenser vid höjd beredskap och då ytterst i krig.

3

Uppdrag

9. Planering i enlighet med avdelad ekonomi

Försvarsmaktens planering ska utgå från principen om utformning i enlighet med avdelad ekonomi. Eventuella fördyringar ska i första hand få konsekvenser inom de områden de uppstår och konsekvenser av eventuella omprioriteringar ska återredovisas till regeringen. Det innebär att anskaffning av materiel såväl som förbandsverksamheten måste anpassas efter tillgängliga medel, till exempel när det kommer till volym och kravspecifikationer. Om det uppstår fördyringar bör omprioritering i första hand ske inom berört materielprojekt eller inom ramen för berörd verksamhet.

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2023 utgå från den ekonomiska ramen i bilaga 2.

10. Försvarsmaktens samverkan med länsstyrelser

Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 mars 2022 redovisa hur de militärregionala stabernas samverkan med länsstyrelserna utvecklas avseende totalförsvarsplanering. I redovisningen ska även framgå om, och i så fall på vilket sätt, de militärregionala staberna hittills har omhändertagit generiska lärdomar från utvecklingssatsningen totalförsvar i Gotlands län. Resultat av samverkan med länsstyrelserna, framgångsfaktorer och utmaningar ska framgå per militärregion.

11. Planläggning inom det militära försvaret

Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 mars 2022 redovisa det arbete som bedrivs i samverkan med andra myndigheter med uppgifter inom det militära försvaret gällande planläggning för höjd beredskap.

12. Lednings- respektive logistikfunktionerna

Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 september 2022 lämna en redovisning av lednings- och logistikfunktionen på både operativ och taktisk nivå som tydliggör uppgifter, lednings- och lydnadsförhållanden samt organisation i krigs- respektive grundorganisationen.

Försvarsmakten ska i redovisningen även beskriva vilket behov av logistikstöd som krigsorganisationen har från det civila försvaret och vilka logistikbehov som myndighetens egen organisation ska tillgodose för lösandet av uppgifter vid höjd beredskap och krig.

Av redovisningen ska även framgå hur balansen mellan verkan och stöd ser ut och dess konsekvenser för krigsorganisationens möjligheter att lösa sina uppgifter.

13. Statens behov av it- och teletjänster med höga säkerhetskrav

Försvarsmakten ska under perioden 2022–2025 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa hur arbetet fortskrider avseende statens behov av it- och teletjänster med höga säkerhetskrav. Redovisningarna ska inkomma den 22 februari från och med år 2023 och sedan varje år fram till att uppdraget slutredovisas den 22 februari 2026. Av den årliga redovisningen ska Försvarsmaktens förbrukning av tilldelade medel framgå.

14. Förberedelser inför kontrollstationen 2023 - bedömning av genomförandet av försvarsbeslutet 2020

Inför kontrollstationen 2023 ska Försvarsmakten senast den 1 november 2022 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa myndighetens bedömning av genomförandet av försvarsbeslutet 2020 avseende vilka resultat myndigheten uppnått och vilka resultat myndigheten förväntas att uppnå fram till 2025 respektive till 2030.

Försvarsmakten ska i arbetet samverka med berörda myndigheter bl.a. Försvarets materielverk, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt och Fortifikationsverket.

15. Förberedelser inför kontrollstationen 2023 - planeringsarbete avseende särskilda åtgärder

Försvarsmakten ska senast den 1 november 2022 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa hur planeringsarbetet fortskrider samt förslag avseende ett möjligt genomförande av de åtgärder som anges i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (se prop. 2020/21:30, s.30) kapitel 4 Politikens inriktning sidorna 30 och 31. Ett genomförande förutsätter särskilda beslut och att den ekonomiska ramen för perioden 2026–2030 höjs.

Försvarsmakten ska i arbetet samverka med berörda myndigheter bl.a. Försvarets materielverk, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt och Fortifikationsverket.

Redovisningen ska koordineras med delredovisningen om Perspektivstudien respektive redovisningen om Militär förmåga i övre Norrland. Tidigare givna uppdrag framgår av bilaga 6.

16. Underlag för framtagande av veteranstrategin

Försvarsmaktens ska, i samverkan med veteran- och anhörigorganisationer, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 oktober 2022, lämna underlag till arbetet med regeringens veteranstrategi. Myndigheten ska redovisa implementeringen av beslutade och genomförda åtgärder inom ramen för myndighetens veteranverksamhet och vad som kan och bör utvecklas, inklusive förslag på målformuleringar. Myndighetens förslag ska rymmas inom befintlig ekonomisk ram. 

17. Officersutbildning

Försvarsmakten ska, i samverkan med Försvarshögskolan, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 oktober 2022, redovisa vidtagna och planerade åtgärder för utvecklingen av officersutbildningen och dess innehåll med anledning av ominriktningen till nationellt försvar, försvar mot väpnat angrepp som huvuduppgift och den utökade krigsförbandsproduktionen.

18. Frivillig försvarsverksamhet

Försvarsmakten ska senast den 1 september 2022, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med en analys och förslag till utveckling av myndighetens finansiering av de frivilliga försvarsorganisationerna. Analysen ska genomföras med bistånd av de frivilliga försvarsorganisationerna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och syfta till att säkerställa de frivilliga försvarsorganisationernas möjlighet att verka långsiktigt genom tydligare planeringsförutsättningar för de frivilliga försvarsorganisationerna. Förslaget ska rymmas inom myndighetens befintliga ekonomisk ram. 

19. Förorenade områden

Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 22 februari 2023 redovisa vilka konkreta åtgärder myndigheten har vidtagit under 2022 för att minska spridningen av högflourerade ämnen sk. PFAS.

20. Samexistens mellan olika samhällsintressen

Försvarsmakten ska mot bakgrund av myndighetens kommande tillväxt till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 22 februari 2023, redovisa hur myndigheten bidrar till samexistens mellan olika samhällsintressen och samverkar med relevanta myndigheter och organisationer i samhällsplaneringen och prövningsprocesser.

21. Tidig dialog och samverkan med relevanta myndigheter och organisationer i planerings- och prövningsprocessen

Försvarsmakten ska fortsätta att utveckla förmågan till tidig dialog och samverkan med relevanta myndigheter och organisationer i planerings- och prövningsprocesser för förnybar energiproduktion. Försvarsmakten ska mot bakgrund av myndighetens kommande tillväxt till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 22 februari 2023 redovisa hur utvecklingen av denna dialog fortskrider.

22. Förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet

Försvarsmakten ska genomföra verksamhet enligt bilaga 3.

23. Riktlinjer för den militära säkerhetstjänsten

Försvarsmakten ska genomföra verksamhet enligt bilaga 4.

24. Lista över regeringsbeslut med uppdrag till Försvarsmakten

Av bilaga 6 framgår ett antal regeringsbeslut som innehåller övergripande inriktningar avseende myndighetens verksamhet. Av bilagan framgår även pågående uppdrag från regeringens beslut den 17 december 2021 med regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Försvarsmakten.

25. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023 redovisa hur Försvarsmakten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor.

Av redovisningen ska även framgå hur Försvarsmakten fram till 2025 kan fortsätta att utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov och andra för myndigheten särskilda förutsättningar beaktas. 

26. Övningar med internationellt förbandsdeltagande

Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 22 februari respektive den 17 juni 2022 redovisa genomförda övningar med internationellt förbandsdeltagande under det senaste halvåret samt planerade övningar med internationellt förbandsdeltagande för det kommande året. Redovisningen ska innefatta deltagande länder samt en kort beskrivning av det svenska bidraget i respektive övning.

27. Planering och rapportering av internationella möten

Försvarsmakten ska hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat om planeringen för internationella möten där överbefälhavaren, generaldirektören eller försvarsgrenschef deltar. Planeringen ska ske i samverkan med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut. Senast en vecka efter genomfört möte ska en skriftlig rapport inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). En rapport ska även redovisas efter möten på policynivå i EU eller bi- och multilaterala mötesfora där myndighetens personal företräder Sverige.

28. Rapportering enligt den nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet

Försvarsmakten ska bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet i enlighet med regeringens beslut Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av 2016–2020 den 28 april 2016 (UD2016/07898, UD nr 1:5). Försvarsmakten ska senast den 22 februari 2022 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa resultatet av det arbete myndigheten bedrivit med utgångspunkt i handlingsplanen om kvinnor, fred och säkerhet.

29. Delfaktorer försvarsprisindex

Försvarsmakten ska senast den 15 februari 2022 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap för anslagspost 1 och 3 och 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar för anslagspost 2 fördelade för 2021 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 5.

30. Prognoser

Försvarsmakten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras per anslagspost. Av kommentarerna ska framgå bakomliggande antaganden, osäkerhetsfaktorer samt ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker till eventuella förändringar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. 

Vid väsentliga avvikelser mot tilldelade medel och gällande planering ska myndigheten ange vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 7 februari
 • 27 april
 • 29 juli
 • 28 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten44 207 502
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)26 405 856
ap.2Statlig ålderspensionsavgift (ram)125 213
ap.3Vidmakthållande av materiel och anläggningar (ram)16 381 038
ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (ram)1 295 395

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

 1. Anslagsposten får användas för att finansiera utbildnings- och övningsverksamhet för utveckling av försvarsmaktsorganisationen, planering och insatser. Anslagsposten får användas för stöd till frivilliga försvarsorganisationer och för stöd till veteransoldat- och anhörigorganisationer. Även fasta kostnader för multinationella samarbeten får finansieras från anslagsposten. Anslagsposten får vidare användas för det säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder samt för exportstödjande verksamhet och internationella materielsamarbeten.
 2. Anslagsposten får användas för kostnader för personal samt för drift av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.
 3. Anslagsposten får användas till verksamhet enligt statsflygsförordningen (1999:1354).
 4. Högst 2 500 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagande vid Partnerskap för fred-aktiviteter samt aktiviteter i andan av Partnerskap för fred och motsvarande i Sverige och utlandet.
 5. Högst 116 000 000 kronor får användas för uppdragsersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet.
 6. Högst 61 500 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Av dessa medel får högst 1 700 000 kronor användas för bidrag till Försvarets civila idrottsförbund och till vissa militära tidskrifter.
 7. Högst 30 000 000 kronor får användas till statsbidrag till frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationer för verksamhet som stödjer Försvarsmaktens personal före, under och efter tjänstgöring i internationella militära insatser samt anhöriga till sådan personal.
 8. Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska tilldelas högst 27 000 000 kronor. Av dessa ska lägst 2 000 000 kronor användas för dess kontroll- och tillsynsverksamhet, exklusive lönekostnader. Erforderlig personal ska ställas till försvarsinspektören för hälsa och miljös förfogande så att tillsynsuppgifter kan lösas enligt lag och andra föreskrifter. Resterande medel får användas för lönekostnader för försvarsinspektören för hälsa och miljö.
 9. Högst 500 000 kronor får utbetalas till Geneva Center for Security Policy (GCSP).
 10. Försvarsmakten får använda högst 89 462 200 kronor som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 11. Högst 5 000 000 kronor får användas för förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet i enlighet med bilaga 3.
 12. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) betala in belopp enligt fakturor avseende Sveriges del av de överenskomna gemensamma kostnaderna för verksamhet vid EDA.
 13. Anslagsposten får användas för kostnader för verksamhet inom ramen för det multinationella samarbetet Strategic Airlift Capability (SAC).
 14. 8 000 000 kronor får användas för att finansiera kostnader i syfte att stärka cybersäkerheten inom ramen för ett nationellt cybersäkerhetscenter.

ap.2 Statlig ålderspensionsavgift

1. Anslagsposten får användas för kostnader för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, för totalförsvarspliktiga som genomför grundutbildning eller som genomför repetitionsutbildning samt till hemvärnsoldater som erhållit dagpenning med värnplikt.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2022 om 111 631 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2019 om 13 600 000 kronor.

ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar

 1. Anslagsposten får användas till att finansiera åtgärder med avsikt att bibehålla materielens eller anläggningens tekniska förmåga eller prestanda avseende anslagsfinansierad materiel och anläggningar samt åtgärder för att upprätthålla minsta bestånd av beredskapsvaror i lager.
 2. Anslagsposten får användas för utgifter för vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.
 3. Anslagsposten får användas för utgifter i samband med vidmakthållande som uppkommer hos Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.
 4. 2 000 000 kronor får användas för att finansiera utgifter i syfte att stärka cybersäkerheten inom ramen för ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Ändrad finansiell styrmodell avseende samhällsinvesteringar

För investeringar där staten ingått avtal med icke statliga leverantörer före den 1 januari 2019, enligt vad som framgår av myndighetens kompletterande budgetunderlag för 2019, ska Försvarsmakten belasta anslag kommande budgetår enligt den finansiella styrmodell som gällde före den 1 januari 2019. 

För investeringar där staten tecknar avtal med icke statliga leverantörer från och med 1 januari 2019 ska anslagen belastas när utgiften för staten inträffar, i enlighet med den finansiella styrmodell som gäller från och med 2019.

ap.4 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Anslagsposten får användas i enlighet med vad regeringen beslutar i särskilt beslut.

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten1 476 513
ap.1Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Europeiska fredsfaciliteten och Athena (ram)1 391 513
ap.2Försvarsmaktens övriga insatser internationellt (ram)85 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Europeiska fredsfaciliteten och Athena

1. För respektive insats får Försvarsmakten använda högst följande belopp per insats (beloppen avser särkostnader, anges i tusen kronor):

InsatsBelopp
Minusma571 000
TAKUBA170 000
Återställningskostnader och insatsrelaterade gemensamma kostnader100 000
Uppföljning personal i internationella insatser20 000
Europeiska fredsfaciliteten och Athena300 000
Summa1 161 000

ap.2 Försvarsmaktens övriga insatser internationellt

Anslagsposten får användas till särkostnader för Försvarsmaktens bidrag till insatser internationellt, förutom militärobservatörer, som inte innebär sändande av väpnad styrka till andra länder samt för sekondering av personal till internationella stabsbefattningar kopplade till pågående insatser, enligt regeringens närmare bestämmande.

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten3 826 212
ap.2Anskaffning av materiel och anläggningar (ram)3 826 212

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Anskaffning av materiel och anläggningar

 1. Anslagsposten får användas till finansiering av förstagångsanskaffning av beredskapsvaror samt anskaffning med syfte att öka minsta bestånd av beredskapsvaror i lager.
 2. Anslagsposten får användas till anskaffning och modifiering av krigsmateriel avseende objekt av mindre ekonomisk omfattning.
 3. Anslagsposten får användas till anslagsfinansierade anläggningar.
 4. Anslagsposten får användas till att finansiera förutsättningsskapande verksamhet inom materiel- och logistikförsörjningen.
 5. Anslagsposten får omfatta beställning från annan aktör än Försvarets materielverk.
 6. Anslagsposten får användas till avveckling av vissa anläggningar genom beställning till Fortifikationsverket.
 7. Anslagsposten får användas till ersättningsanskaffning för den materiel som genom gåva överlåtits till Ukraina.

1:4

Forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten831 905
ap.1Forskning och teknikutveckling (ram)831 905

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Forskning och teknikutveckling

 1. Anslaget får användas för kostnader för forskning, utveckling och studier m.m. inklusive det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) och verksamhet vid Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum (FLSC).
 2. Högst 20 000 000 kronor får användas för flygteknisk forskning inom NFFP i enlighet med de beslut som fattas inom programmet.
 3. Försvarsmakten ska till EDA inbetala belopp enligt fakturor som avser Sveriges del i de överenskomna kostnaderna för forsknings- och utvecklingssamarbetet inom EDA.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.1792 1753 %0
ap.23 7563 %0
ap.3819 0513 %0
ap.438 8613 %0
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt
ap.141 7453 %0
ap.22 5503 %0
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.2191 3103 %0
1:4 Forskning och teknikutveckling
ap.124 957Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.332 000 00010 226 0008 915 00012 459 0002028
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.24 000 0001 439 5421 307 853927 5922027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa. Bemyndigandet avser befintliga investeringar som inte är av löpande eller driftskaraktär.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000 000
Räntekontokredit2 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-253 699 778
2022-02-253 562 509
2022-03-253 540 388
2022-04-254 471 367
2022-05-253 887 297
2022-06-254 664 739
2022-07-253 245 047
2022-08-253 053 009
2022-09-254 203 770
2022-10-254 879 080
2022-11-256 215 201
2022-12-254 919 947
Summa50 342 132
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.3Vidmakthållande av materiel och anläggningar
1:1 ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
1:1 ap.2Statlig ålderspensionsavgift
1:2 ap.1Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Europeiska fredsfaciliteten och Athena
1:2 ap.2Försvarsmaktens övriga insatser internationellt
1:3 ap.2Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 ap.1Forskning och teknikutveckling

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Försvarslogistik och verkstadsverksamhet00330 000330 00000
Transportverksamhet0014 00014 00000
Statsflyget007 00051 000-44 000-44 000
Övning och utbildning00550 000550 00000
Stöd till civil verksamhet001 5001 50000
Övrig uppdragsverksamhet0010 00010 00000
Summa00912 500956 500-44 000-44 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras enligt bilaga 10.

 1. Myndigheten får besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning för avgifter enligt 37–40 §§ förordningen
  (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten och för avgifter under punkt 1 och 2 under avsnitt 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet.
 2. Bestämmelser om avgiftens storlek för statsflyget framgår av statsflygsförordningen (1999:1354).

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Myndigheten får ta ut avgifter för andra länders nyttjande av svensk campverksamhet vid internationella insatser.
 2. Myndigheten ska ta ut avgifter för deltagande i Partnerskap för fred-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap eller utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Avgiftsinkomster enligt punkt 1–2 ovan, förordningen (1986:687) om dykarcertifikat m.m., statsflygsförordningen (1999:1354), förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet, förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning och 37–40 §§ förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten disponeras av myndigheten.

Avgiftsinkomster som redovisas mot anslag ska redovisas brutto mot anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar anslagspost 2 till Försvarsmaktens disposition samt 1:4 Forskning och teknikutveckling.

3. Stöd som Försvarsmakten lämnar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 till kommuner och regioner enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska under perioden den 1 januari—den 30 juni 2022, med undantag från 16 § i samma förordning, lämnas utan att någon avgift tas ut. Stöd som lämnas under denna period ska finansieras från anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap anslagspost 1. Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 augusti 2022 redovisa de kostnader som myndigheten har haft och som myndigheten bedömer att den kommer att ha för det lämnade stödet under den angivna perioden.

Ersättning för kostnader för tillstånd och tillsyn över militär luftfart

Inkomster från tillstånd för och tillsyn över militär luftfart enligt luftfartsförordningen (2010:770) ska redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor

Samtliga inkomster från Försvarsmakten avseende svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter framställning till och särskilt beslut av regeringen få disponera dessa inkomster.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten undantas från 12 § anslagsförordningen (2011:223) enligt nedan.

a) Försvarsmakten får, vad avser förstagångsanskaffning (dvs. första lageruppbyggnad) för ny materiel, anskaffa ammunition, reservdelar m.m. under anslaget 1:3 ap.2 Anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsmakten får under anslaget 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar återanskaffa ammunition och reservdelar m.m. Efter hand som förbrukning av förnödenheter sker i förbandsverksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:1 ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslaget 1:3 ap.2 Anskaffning av materiel och anläggningar eller anslaget 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar. Denna princip får även tillämpas vad gäller förnödenheter, inklusive drivmedel, anskaffade före 1 januari 2008.

b) När Försvarsmakten förbrukar ammunition m.m. vid insatser internationellt ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslagen 1:1 ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap eller 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar.

2. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med internationella insatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

3. Försvarsmakten undantas från kravet att redovisa enbart samhällsinvesteringar i myndighetens verksamhet enligt 9 kap 4 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Undantaget gäller för Försvarets materielverks samhällsinvesteringar avseende försvarets ägande vid industrin (FÄVI).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

När Försvarsmakten tar emot inkomster hänförliga till kommersiella avtal och icke-statliga medel till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel, får högst 20 000 000 kronor per år disponeras för ett enskilt avtal. Överstigande inkomster ska anmälas till regeringen. Av anmälan ska den samlade omfattningen av inkomsterna framgå. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

Vid försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten disponera totala nettointäkter om 20 000 000 kronor per år. (Nettointäkter definieras som inkomst av försäljning med avdrag för kostnader direkt relaterade till försäljningen, till exempel hyra av utställningslokal, annonskostnader eller kostnader för nödvändig modifiering av materiel för att möjliggöra försäljning). Försäljningsintäkter från försäljning av JAS 39 Gripen omfattas inte av denna bestämmelse. Därutöver gäller nedanstående.

Netto intäkt från försäljning (mnkr)

Andel som Försvarsmakten disponerar

20-300

30 %

301-500

20 %

501-1000

10 %

1001

5 %

Försvarsmakten ska till Försvarets materielverk fakturera ersättning för kostnader avseende materiel och verksamhet förknippade med försäljning och uthyrning av JAS 39 C/D samt försäljning av JAS 39 E samt därtill kopplade tjänster. Ersättning för verksamhet i och utom Sverige för JAS 39 C/D/E i samband med exportaffärer ska beräknas exklusive avskrivningskostnader. Kostnadsdelning avseende JAS 39 C/D och E hanteras i enlighet med bestämmelser i regleringsbrev för Försvarets materielverk.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag och royalty till staten, se regleringsbrev för Försvarets materielverk (Övriga inkomster, punkt 2).

Försvarsmakten ska ge stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral till förfogande vid tjänsteresor.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Johanna Horn Peterson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet (ESL, MFI, MFU, RS, SI, SUND)
Socialdepartementet
Finansdepartementet (ESA, SFÖ, OU)
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Infrastrukturdepartementet
Förvaltningsavdelningen (RK ekonomi)
Riksdagens, Försvarsutskottet
Försvarets materielverk
Plikt- och prövningsverket
Totalförsvarets forskningsinstitut
Försvarets radioanstalt
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarshögskolan
Fortifikationsverket
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Kustbevakningen
Rikshemvärnsrådet
Försäkringskassan
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Lantmäteriet
Pensionsmyndigheten
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Centralförbundet Folk och Försvar
SEKO- Facket för service och kommunikation
SACO c/o Sveriges Ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Förbundet Reservofficerarna
Sveriges Ingenjörer