Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2022-03-24
S2022/01823
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Box 35
931 21 Skellefteå
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska, utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2020 (dnr S2020/07380), fortsätta bidra till arbetet med att uppnå målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10).

Myndigheten ska redovisa resultatet av utvecklingsarbetet utifrån myndighetens redovisade inriktning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering 2022–2025 (dnr. S2021/06097).

3

Uppdrag

Stärka rättssäkerheten och säkerställa barnets bästa i adoptionsprocessen

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska se över auktorisations- och tillsynsarbetet inom den internationella adoptionsverksamheten i syfte att ytterligare stärka rättssäkerheten och säkerställa barnets bästa i adoptionsprocessen. Myndigheten ska utreda om befintliga resurser för auktorisation och tillsyn kan användas på ett mer effektivt sätt för att uppnå syftet med uppdraget. Myndigheten ska därvid särskilt utreda eventuellt skärpta regler för auktorisation. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten även undersöka och jämföra motsvarande regelverk och arbetssätt i andra nordiska länder, samt göra de övriga internationella jämförelser som anses befogade. Vidare ska myndigheten arbeta för att undersöka möjliga samverkansformer med Sveriges grannländer inom auktorisations- och tillsynsarbetet, och om möjligt arbeta för att upprätta en formaliserad samverkan. Myndigheten ska vid behov ge förslag på nödvändiga författningsändringar. En redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 januari 2023 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). 

För uppdraget får Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd under 2022 använda 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 11 Utv socialt arbete – del till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Nationell kontaktpunkt för frågor som rör oegentligheter inom internationella adoptioner

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ges i uppdrag att vara nationell kontaktpunkt för frågor som rör oegentligheter inom internationella adoptioner. Myndigheten ska kunna hänvisa vidare till rätt aktör och erbjuda stöd och hjälp inom ramen för myndighetens ansvar. Som kontaktpunkt ska MFoF hålla sig uppdaterad om relevanta utredningar både i Sverige och internationellt, inklusive brottsutredningen i Chile om bortförande av barn och oegentligheter inom internationella adoptioner från landet under 1970–1990-talet. Vidare ska myndigheten informera sig om utmaningar och frågeställningar hos adopterade från Chile, men även hos adopterade med annat ursprung där det finns misstankar eller uppgifter om oegentligheter. Myndigheten ska aktivt sprida information om uppdragets funktion till berörda målgrupper i Sverige samt internationellt till centralmyndigheter och andra aktörer som bedöms vara av betydelse. Uppdraget ska genomföras under 2022–2023. En delredovisning ska lämnas senast den 28 februari 2023 samt en slutredovisning senast den 29 februari 2024 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

För uppdraget får Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd under 2022 använda 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 11 Utv socialt arbete – del till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Adoptionsspecifikt samtalsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade och adoptivföräldrar. Stödet ska vara ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården och ska erbjudas både individuellt och i grupp. Stödet ska delvis kunna ges utanför ordinarie kontorstid. Stödet ska organiseras för att uppnå en så bra kvalitet och tillgänglighet som möjligt. Myndigheten ska aktivt sprida information till målgrupperna om att stödet finns. 

Uppdraget ska genomföras under 2022–2023. En delredovisning ska lämnas senast den 31 januari 2023 samt en slutredovisning senast den 31 januari 2024 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningarna ska innehålla en redogörelse för de vanligaste orsakerna till stödbehovet, typ av stöd, antal enskilda individer som använt sig av tjänsten samt hur mottagarna upplevt stödet. Redovisningen ska i dessa olika kategorier vara könsindelad samt åldersindelad.

För uppdraget får Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd under 2022 använda 1 700 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 11 Utv socialt arbete – del till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Stöd till internationellt adopterade vid ursprungssökning

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får i uppdrag att ge fortsatt stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning under 2022–2023. Myndigheten ska aktivt sprida information till målgrupperna om att stödet finns tillgänglig. En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 januari 2023 samt en slutredovisning senast den 31 januari 2024 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningarna ska omfatta en jämställdhetsanalys av stödet. 

För uppdraget får Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd under 2022 använda 2 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 11 Utv socialt arbete – del till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska fortsätta stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd (dnr S2018/04678). Myndigheten ska inom ramen för uppdraget ta initiativ utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer som angelägna för att uppnå strategins mål och inriktningen i strategin. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska även följa upp föräldraskapsstödet och strategins målsättning och målområden. Arbetet med uppdraget ska genomsyras av ett barnrätts- respektive jämställdhetsperspektiv samt målet att uppnå jämlikhet i hälsa. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med länsstyrelserna samt i samverkan med övriga relevanta myndigheter och aktörer inom föräldraskapsstödsområdet. En redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 28 februari 2023 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

För uppdraget får Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd under 2022 använda 1 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 11 Utv socialt arbete – del till MFoF.

Genomförande av handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ges i uppdrag att genomföra myndighetens handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd under 2022–2023, med målsättningen att bidra till att förebygga barns och ungas brottslighet. Myndigheten ska när det är tillämpligt ansvara för genomförandet av handlingsplanens åtgärder. I de fall ansvaret för åtgärden ligger hos andra aktörer ska myndigheten arbeta för att främja genomförandet. Myndigheten ska lämna en delredovisning av uppdraget senast den 28 februari 2023 samt en slutredovisning senast den 29 februari 2024 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). 

För uppdraget får Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd under 2022 använda 1 600 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 11 Utv socialt arbete – del till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Stöd- och informationsmaterial om att samtala med barn om rasism m.m.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får i uppdrag att se över, inhämta och sammanställa kunskap i stöd- och informationsmaterial om hur vuxna kan prata med barn och unga om rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Vid genomförandet av uppdraget ska Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd föra dialog med Barnombudsmannen och andra berörda aktörer inom civilsamhället. Kunskapssammanställningen ska spridas så att den kommer till användning i praktiken och kan utgöra ett stöd för främst föräldrar/vårdnadshavare, men även för professioner i myndigheter, kommuner och regioner. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Socialdepartementet och Forum för levande historia senast den 1 mars 2023. Redovisningen ska lyfta kunskapsluckor och utvecklingsbehov utifrån barns och ungas behov av föräldra- och vuxenstöd.

För uppdraget får Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd under 2022 använda högst 1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för budgetåret 2022 uppförda anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognoser

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari,

27 april,

29 juli och

28 oktober.

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapportering

Uppdrag att ansvara för fördelning och utbetalning av statsbidrag till följd av Covid-19.

Regeringsbeslut
S2021/06663

Till Socialdepartementet
2022-01-31

Uppdrag att tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till målgruppen adopterade under 2020–2021.

Regeringsbeslut
S2020/03859

Till Socialdepartementet
2022-01-31

Uppdrag att genomföra ett pilotprojekt om individuellt stöd till adopterade i samband med ursprungssökning under 2020–2021.

Regeringsbeslut
S2019/05315

Till Socialdepartementet
2022-01-31

Uppdrag att ta fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd.

Regeringsbeslut
S2020/09554

Till Socialdepartementet
2022-01-31

Uppdrag att ta fram och sprida information om föräldraskapsrättsliga regler.

Regeringsbeslut
Ju2021/03807

Till Justitiedepartementet
med kopia till Socialdepartementet
2022-02-01

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Regeringsbeslut
A2021/00627

Till Arbetsmarknads-
departementet 2022-03-01
samt 2023-03-01

Uppdrag om att sprida kunskap om barnkonventionen till familjerättssekreterare och familjerådgivare.

Regeringsbeslut
S2020/09593

Till Socialdepartementet med
kopia till Arbetsmarknads-
departementet 2022-03-31

Uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Regeringsbeslut
S2018/04675

Till Socialdepartementet
2022-04-01

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

Regeringsbeslut
A2020/02583

Till Statskontoret
2022-04-01, 2023-04-01
samt 2024-01-15

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Regeringsbeslut
Fi2020/04960

Till Statskontoret
2022-04-01, 2023-04-01
samt 2024-01-15

Uppdrag att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete med föräldrar i hederskontext.

Regeringsbeslut A2021/02053

Till Arbetsmarknads-
departementet med kopia till Socialdepartementet
2023-04-28 samt 2025-03-28

Uppdrag att bidra med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2020–2023.

Regeringsbeslut
S2020/06171

Redovisas av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten till Socialdepartementet senast 2023-09-01

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter.

Regeringsbeslut Fi2021/03909

Ingen

Information om statsbidrag avseende föräldraskapsstödsprogram

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska vidta åtgärder för att informera kommunerna om att medel har avsatts inom ramen för det generella statsbidraget för att kommunerna ska kunna öka tillgången till föräldraskapsstödsprogram. Riksdagen beslutade den 16 december 2021 i enlighet med Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU3 om att öka det generella statsbidraget med 100 miljoner kronor till kommunerna under 2022 för att möjliggöra för kommunerna att erbjuda en ökad tillgång till föräldraskapsstödsprogram. Bidraget fördelas från anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning, Uo25 Allmänna bidrag till kommunerna. Riksdagen aviserade samtidigt att 200 miljoner kronor avses att avsättas per år för ändamålet från 2023 och framåt.

Medlen har avsatts för att möjliggöra föräldraskapsstöd som inriktas både mot småbarnsåren och tonåren och som är tillgängligt oavsett vilken kommun den enskilde bor i.

Då bidraget betalas ut inom ramen för det generella statsbidraget till kommunerna, och då det inte finns lagstiftning eller annat beslut som styr hur bidraget ska användas, finns det risk att bidragets ändamål inte är tydligt för kommunerna. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska därför informera kommunerna om att medel har avsatts och om syftet med medlen. Samtidigt ska myndigheten informera om den nationella föräldraskapsstödstrategin samt om myndighetens och länsstyrelsernas stödjande roller i frågor som rör föräldraskapsstöd.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska särskilt uppmärksamma kommunerna på behovet av att nå ut till alla föräldrar, inte minst föräldrar som har lågt förtroende för socialtjänsten. Uppdraget omfattar även att myndigheten under början av 2023 ska följa upp om och hur bidraget har ökat tillgången till föräldraskapsstödsprogram. Myndigheten ska senast den 28 april 2023 lämna en redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

För uppdraget får Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd under 2022 använda 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 11 Utv. socialt arbete – del till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Regeringen avser att tilldela myndigheten medel även för 2023 avseende delen som rör uppföljning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:1

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd32 548
ap.1Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (ram)32 548

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter. Av myndighetens förvaltningsanslag får högst 1 800 000 kronor fördelas som statsbidrag i enlighet med förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
ap.19763 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 500
Räntekontokredit1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-252 712
2022-02-252 712
2022-03-252 712
2022-04-252 712
2022-05-252 712
2022-06-252 712
2022-07-252 712
2022-08-252 712
2022-09-252 712
2022-10-252 712
2022-11-252 712
2022-12-252 716
Summa32 548
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Sandra Rosenälv
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Socialutskottet
Länsstyrelserna
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret