Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
6

2022-03-03
Ku2022/00432/(delvis)
Ku2022/00529
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4, Box 206
351 05 Växjö
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska antaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22KrU1, rskr. 2021/22:85, prop. 2021/22:113 utg.omr. 17, bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:171).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Ungdomspolitiken

Myndigheten ska särskilt prioritera:

 • ungas psykiska hälsa,
 • ungas sociala inkludering och etablering på arbetsmarknaden,
 • ungas delaktighet i samhällsbygget, samt
 • ungas fritid.

Myndigheten ska, utöver vad som anges i 29 § i förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, redovisa uppgifter om vilka ideella organisationer som får organisationsbidrag respektive projektbidrag. Redovisningen ska också innehålla en samlad uppställning av antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Politiken för det civila samhället

Myndigheten ska särskilt prioritera att:

 • stärka kunskapsutvecklingen, erfarenhetsutbyte och samordning i myndighetsnätverket till gagn för civila samhället, inklusive ett utvecklat förenklings- och förtydligat informationsarbete inom relevanta myndigheter,
 • ge kunskapsstöd till det civila samhällets organisationer, samt
 • implementera uppföljningssystemet om det civila samhället som tar hänsyn till de sex principerna.

Agenda 2030

Myndigheten ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten är en av de myndigheter som deltar i regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) programperioden 2022–2025. Myndigheten ska redovisa resultaten av myndighetens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering.

Regional utveckling

Myndigheten ska redovisa hur den har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse (2020/21:133) Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 samt regeringens proposition (2017/18:179) En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för ett Sverige som håller ihop. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. 

3

Uppdrag

Ungdomspolitik

 1. Myndigheten ska stödja de aktörer, i första hand kommuner, som arbetar i verksamheter som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar. Myndigheten ska även utifrån sin roll som stödfunktion för myndighetssamordning för de nationella aktörer som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar tillvarata det arbete som sker på lokal och nationell nivå och sprida goda exempel. Myndigheten ska fortsatt vara samordnande i den nationella stödfunktionen och i detta uppdrag inhämta kunskaper och erfarenheter från Arbetsförmedlingen, Delegationen mot segregation, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolverk. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Sveriges Kommuner och Regioner. Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2023.
 2. Myndigheten ska vara nationellt programkontor för den Europeiska solidaritetskåren.
 3. Myndigheten ska vara nationellt programkontor för Erasmus+ Idrott.
 4. Myndigheten ska vara nationell samordnare för Europaåret för ungdomar 2022.
 5. Myndigheten ska delta i ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY).

Politiken för det civila samhället

 1. Myndigheten ska betala ut 6 200 000 kronor för verksamhet inom ramen för Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) (Ku2018/00152). Myndigheten ska besluta om vilka riktlinjer och villkor som ska gälla för utbetalning och redovisning av medlen. Myndigheten disponerar för ändamålet medel enligt regleringsbrev för 2022 avseende anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn, inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
 2. Myndighetens rapport om civila samhällets villkor ska utarbetas i samråd med representanter från det civila samhället. Uppföljningsrapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 20 maj 2022.

Demokrati

 1. Myndigheten ska genomföra utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten hos unga i frågor om Europeiska unionen och dess framtid som till exempel inom ramen för Konferensen om Europas framtid samt inför Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd år 2023. För genomförande av uppdraget får myndigheten disponera 2 000 000 kronor för 2022. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, ap.4 EU-information – del till MUCF.
 2. Myndigheten ska genomföra skolval 2022, riktat till gymnasieelever och elever i grundskolans årskurs 7-9 i samband med de allmänna valen 2022. Särskild vikt ska läggas vid att tillgängliggöra skolval för skolor i socioekonomiskt svaga områden samt för särskolor. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera genomförandet av skolval 2022. För genomförandet av uppdraget får myndigheten disponera 6 900 000 kronor för 2022 från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, ap. 2 Valdeltagande – skolval 2022, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Beloppet inkluderar utgifter för valsedlar och administrativa kostnader. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 april 2023. Vid genomförandet av skolval 2022 ska myndigheten samråda med Valmyndigheten och Statens skolverk samt med andra relevanta aktörer inom det civila samhällets organisationer.
 3. Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin. För genomförandet av uppdraget får myndigheten disponera 12 000 000 kronor för 2022 från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.3 Förordning om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2023.

Jämställdhet

 1. Myndigheten ska fortsatt sprida det kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete som myndigheten har tagit fram. Spridningsaktiviteterna ska rikta sig till den aktuella målgruppen fritidsledare och andra yrkesverksamma som arbetar med ungas fritid. MUCF disponerar för ändamålet 5 000 000 kronor under 2022 från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, ap. 11 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till MUCF. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Nationella Minoriteter

 1. Myndigheten ska utveckla och fortsatt sprida vägledande material för hur förvaltningsmyndigheter kan främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem i enlighet med lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. För uppdragets genomförande får myndigheten disponera 2 000 000 kronor för 2022. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter. Beloppet betalas ut av Kammarkollegiet efter rekvisition från MUCF senast den 1 oktober 2022. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet), med kopia till Länsstyrelsen i Stockholms län, senast den 15 februari 2023.
 2. Myndigheten ska fortsatt genomföra insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för de nationella minoriteternas ungdomsorganisationer. I uppdraget ingår att utöka organisationernas nätverk med andra ungdomsorganisationer. Arbetet ska ske i dialog med de nationella minoriteternas ungdomsförbund. För genomförandet av uppdraget får myndigheten disponera 1 000 000 kronor för 2022. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter. Beloppet betalas ut av Kammarkollegiet efter rekvisition från MUCF senast den 1 oktober 2022. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet), med kopia till Länsstyrelsen i Stockholms län, senast den 15 februari 2023.
 3. Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2022:118) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer. För genomförandet av uppdraget får myndigheten disponera 2 500 000 kronor från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslag 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, ap.2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, varav minst 1 900 000 kronor ska fördelas i bidrag. Beloppet betalas ut av Kammarkollegiet efter rekvisition från MUCF senast den 1 oktober 2022. MUCF ska senast den 15 februari 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) med kopia till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

 1. Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 7 februari,

- 27 april,

- 29 juli, och

- 28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda beslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Myndigheten ska utföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer.Ku2016/01669 och Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:2.

I årsredovisningen.

Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021-2031.S2019/02213
S2021/06595
I årsredovisningen.
Myndigheten ska stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer.A2019/01404Slutredovisning 1 mars 2022.
Myndigheten ska kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för s.k. omvändelseterapi.A2020/01669Slutredovisning 1 mars 2022.
Myndigheten ska genomföra insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna. I uppdraget ingår att utöka organisationernas nätverk med andra ungdomsorganisationer.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.1 mars 2022.
Myndigheten ska ta fram och sprida vägledande material för hur förvaltningsmyndigheter kan främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem i enlighet med lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.1 mars 2022.
Myndigheten ska integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.1 mars 2022.
Myndigheten ska ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin.Ku2020/00497Slutredovisning 22 mars 2022.
Myndigheten ska genomföra informationsinsatser rörande hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning samt hälsa och jämställdhet, inklusive prostitution och människohandel, riktade till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga nyanlända och unga asylsökande i sitt arbete eller inom ideella engagemang.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.Delredovisningar 30 mars årligen och en samlad redovisning av uppdraget den 29 mars 2024.
Myndigheten ska ta fram och sprida en webbutbildning för ledare i öppen fritidsverksamhet. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten utveckla en digital utbildningsplattform som bygger på det stödmaterial för öppen fritidsverksamhet som myndigheten tagit fram.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.Slutrapport 31 mars 2022.
Uppdrag att ta fram och sprida kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete.A2021/0130031 mars 2022.
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.Fi2020/04960Till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.A2020/02583Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Etableringsåtgärder.1 juni 2022.
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.1 juni 2022.
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.1 juni 2022.
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med gränsöverskridande identitet eller uttryck.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.1 juni 2022.
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 6:1 inom utgiftsområde 1 Allmänna val och demokrati.1 juni 2022.
Myndigheten ska genomföra en kartläggning av unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor.A2020/01666Slutredovisning 1 juni 2022.
Myndigheten ska fördela medel enligt förordning (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn.30 september 2022 och 25 maj 2022.
Myndigheten ska genomföra en kartläggning av ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa.

S2021/01354

1 juni 2023.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor59 053
ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)59 053

Villkor för anslag 12:1

ap.1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Anslagsposten får användas för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors förvaltningsutgifter.

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet6 300
ap.5 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer (ram)5 800
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor334 380
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)106 000
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)3 800
ap.7Bidrag till internationellt ungdomssamarbete (ram)160
ap.12Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (ram)224 420

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Medel under anslagsposten får användas för organisationsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Medel under anslagsposten ska användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+ Ungdomsfrågor och Europeiska solidaritetskåren. I genomförandet av uppdraget avseende Erasmus+ Ungdomsfrågor ska myndigheten samarbeta med Universitets- och högskolerådet. Myndigheten ska även säkerställa att det sker en internrevision av EU-programmen Erasmus+ Ungdomsfrågor och Europeiska solidaritetskåren.

ap.5 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

Medel under anslagsposten ska användas för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY). 

ap.8 Forskning om ungdom

Medel under anslagsposten ska användas för stöd till och insatser för forskning om ungdomar. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala högst 500 000 kronor till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Forte ska under 2022 genomföra en kartläggning av forskning som kan bidra till kunskap om och förståelse för hur ungas fritid och fritidsaktiviteter bidrar till friskfaktorer hos ungdomsgruppen, särskilt avseende psykisk hälsa. I uppdraget ingår att belysa kunskapsläget så väl som att peka på forskningsbehov. Forte ska senast den 15 september 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet). Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023.

ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå

Medel under anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Myndigheten ska fördela 173 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna. Medlen ska komma organisationernas medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga verksamhet till del. 

Myndigheten ska utlysa och fördela 18 420 000 kronor som projektbidrag för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Stödet ska även fördelas till nya organisationer och verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller lokalnivå och som inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag från statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor1 500
ap.1Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)1 500
ap.3MUCF Unga som varken arbetar eller studerar (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet20 500
ap.2Särskilda insatser - till Kammarkollegiet (ram)20 500
ap.4Unga som varken arbetar eller studerar (ram)0

Villkor för anslag 12:3

ap.1 Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Medel under anslagsposten ska användas för särskilda insatser inom ungdomspolitiken.

Medel på posten får användas för följande uppdrag:

 • Myndigheten ska stödja de aktörer, i första hand kommuner, som arbetar i verksamheter som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar. Myndigheten ska fortsatt vara samordnande i den nationella stödfunktionen för unga som varken arbetar eller studerar.

ap.2 Särskilda insatser - till Kammarkollegiet

Medel under anslagsposten ska användas för särskilda insatser inom ungdomspolitiken.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ap.11 7713 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.120Inget0
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.172 00072 000

2023
ap.12140 000140 000

2023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar5 000
Räntekontokredit7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-254 921
2022-02-254 921
2022-03-254 921
2022-04-254 921
2022-05-254 921
2022-06-254 921
2022-07-254 921
2022-08-254 921
2022-09-254 921
2022-10-254 921
2022-11-254 921
2022-12-254 922
Summa59 053
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Johan Danielsson
Marie Ericsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Socialdepartementet/FS, SOF
Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagens kulturutskott
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Stockholms län
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer