Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2022-03-03
S2022/01369
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 5:2  Barnets rättigheter inom utgiftsområde 9
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Barnets rättigheter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet16 761
ap.1Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera (ram)2 960
ap.2Bidrag till myndigheter (ram)13 801
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500
Disponeras av Socialstyrelsen20 000
ap.4Barnets rättigheter - till Socialstyrelsen (ram)20 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län5 000
ap.5Barnets rättigheter - till Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)5 000

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera

Medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Bidrag till myndigheter

Medlen under anslagsposten ska användas för att genomföra verksamhet under 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut.

5 500 000 kronor får användas av Barnombudsmannen för

- fortsatt uppdrag i enlighet med regeringens beslut den 17 december 2020 (A2020/02650) om att erbjuda stöd till vissa statliga myndigheter i deras uppdrag att arbeta med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter. Barnombudsmannen ska senast den 31 mars 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

- fortsatt uppdrag att samverka med länsstyrelserna i deras uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner, i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (A2019/01274) och uppdrag i Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2022. Barnombudsmannen ska senast den 31 mars 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

- fortsatt uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2022 om att genomföra stödinsatser om tolkning och tillämpning av barnkonventionen utifrån bl.a. vägledningen (Ds 2019:23) i enlighet med regeringens beslut den 14 november 2019 (A2019/02059). Barnombudsmannen ska senast den 31 mars 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

- fortsatt uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2022 om att samla och sprida kunskap om rättspraxis avseende barnkonventionen från nationella och internationella domstolar i en databas. Barnombudsmannen ska senast den 31 mars 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

- uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2022 att utifrån uppdraget att analysera och redogöra för konsekvenser för barn i Sverige med anledning av covid-19-pandemin undersöka hur barnets rättigheter kan säkerställas i myndigheters, regioners och kommuners arbete vid en samhällskris, med särskilt fokus på barnets rätt till delaktighet och barnets bästa i enlighet med barnkonventionen. Barnombudsmannen ska senast den 1 december 2022 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

500 000 kronor får vardera användas av Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens kulturråd, Statens medieråd och Statistiska centralbyrån för deras uppdrag om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter i enlighet med regeringens beslut den 17 december 2020 (A2020/02650) och uppdrag i respektive myndighets regleringsbrev för 2022.

750 000 kronor får användas av Statens institutionsstyrelse för verksamhetsanpassat uppdrag om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2022.

1 000 000 kronor får användas av Folkhälsomyndigheten för verksamhetsanpassat uppdrag om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i enlighet med uppdrag att analysera och redogöra för konsekvenser för barns och ungas hälsa med anledning av covid-19-pandemin i myndighetens regleringsbrev för 2022.

1 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för fortsatt verksamhetsanpassat uppdrag om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i enlighet med uppdrag att ta fram stöd- och informationsmaterial om våld mot barn med funktionsnedsättning i myndighetens regleringsbrev för 2021.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Barnstatistik

500 000 kronor får användas av Statistiska centralbyrån under 2022 i enlighet med regeringens beslut den 15 september 2011 (S2011/08072) för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.4 Barnets rättigheter - till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen får använda 20 000 000 kronor för utgifter i enlighet med 1 § området utsatta barn och deras familjer förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa ideella organisationer inom det sociala området m.m. Dessa medel får fördelas till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer genom att de organisationer som tidigare under 2022 beviljats medel inom området utsatta barn och deras familjer, enligt 1§ förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa ideella organisationer inom det sociala området m.m., ska få möjlighet att rekvirera ytterligare medel för att kunna utöka de stödverksamheter för vilka de beviljats medel. Medlen ska vara procentuellt fördelade utifrån respektive organisations tidigare beslut. Rekvisition av medel ska lämnas till Socialstyrelsen senast den dag som myndigheten beslutar och i enlighet med de anvisningar som Socialstyrelsen ger. Socialstyrelsen ska informera organisationerna om när medel som inte använts ska återbetalas samt om form och tidpunkt för redovisning.

ap.5 Barnets rättigheter - till Länsstyrelsen i Dalarnas län

5 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län för uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (A2019/01274) och uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023. En delredovisning av uppdraget ska ske senast den 1 mars 2022.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
5:2 Barnets rättigheter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, S/FS, S/SOF
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Arbetsmarknadsdepartementet, SV
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Riksdagen, Socialutskottet
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
Statens kulturråd
Statens medieråd
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret