Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2022-02-17
Ju2022/00439
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 6, bet. 2021/22:FöU1, rskr. 2021/22:93, prop. 2021/22:86 utg.omr. 6, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:138).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet ska bidra till att uppfylla målen för skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och det övergripande målet för totalförsvaret. 

Genom att fullgöra sina uppgifter ska myndigheten, tillsammans med berörda aktörer, utveckla individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och ytterst krig. För detta arbete är myndighetens stödjande och samordnande roll av särskild betydelse.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, på en övergripande nivå redovisa samhällets samlade förmåga att dels förebygga bränder och andra olyckor, dels genomföra effektiva räddningsinsatser. I redovisningen ska klimatförändringarnas effekter på förekomsten av bränder och naturolyckor beaktas. 

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avseende beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor redovisa hur myndigheten och länsstyrelserna har använt medlen samt hur medlen fördelats mellan aktörerna. Även bedömda effekter av den genomförda verksamheten ska redovisas (enligt villkor 5 under anslag 2:6). Myndigheten ska även årligen rapportera utfallet av verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten samt lämna en prognos för de tre kommande åren senast den 20 februari varje år.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa omfattning och kostnad av myndighetens verksamhet inom internationella insatser och inom internationell civil krishantering (enligt regleringsbrev för 2022 avseende anslag 1:1 UO7 ap. 41) och hur de övergripande målen för svensk bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik och Sveriges politik för global utveckling samt det övergripande målet för Sveriges humanitära bistånd har implementerats i relevanta delar av insatsverksamheten. Redovisningen ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån insats och även redovisas uppdelat på kön. Redovisningen ska ske i en separat rapport i anslutning till årsredovisningen.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa genomförda aktiviteter som har finansierats med medel från anslag 1:10 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under utgiftsområde 20 och hur finansieringen har fördelats mellan aktiviteterna. Av redovisningen ska också framgå bedömda effekter för samhällets anpassning till ett förändrat klimat utifrån genomförda aktiviteter.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet med att stödja kommunal räddningstjänst med att begränsa miljöpåverkan i samband med räddningsinsatser. Arbetet ska ske tillsammans med Naturvårdsverket och särskilt fokuseras på stöd och vägledning när det gäller hantering av kontaminerat släckvatten samt skumvätskor som innehåller PFAS. För arbetet får myndigheten använda en miljon kronor från anslag 1:4 Sanering och återställande av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård. Av redovisningen ska de genomförda åtgärderna framgå samt vilka effekter dessa åtgärder bedöms få. 

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska övergripande redovisa hur myndigheten avser att ta tillvara de erfarenheter och lärdomar som har dragits under arbetet med samhällets hantering av covid 19-pandemin i myndighetens arbete för att förebygga och hantera nya samhällskriser.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten, i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning, har tillhandahållit vägledning i frågor som rör tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande enligt den lag som i svensk rätt genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. I frågor som rör säkerhetsskydd ska synpunkter inhämtas från Säkerhetspolisen. 

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten har fortsatt att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10). Redovisningen ska särskilt fokusera på arbetet med att ta fram en reviderad strategi för jämställdhetsintegrering.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska vara behörig myndighet för den offentligt reglerade tjänsten (PRS) inom det europeiska satellitnavigeringsprogrammet (Galileo) i enlighet med Rådets beslut 1104/2011/EU. Myndigheten ska ha en samordnande roll och uppdraget avgränsas till de uppgifter i Rådets beslut som inte är reglerade i annan lag eller uppdrag. 

Myndigheten ska vara svensk teknisk kontaktpunkt för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE:s) verksamhet på cyberområdet. I uppgiften ingår att, inom myndighetens kompetensområde, svara på informationsförfrågningar och att delta vid ett årligt möte, samt vid kvartalsvisa sambandstester. Innan svar på informationsförfrågningar lämnas ska MSB informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Myndigheten ska ha beredskap att kunna bistå regeringen med att kungöra författningar genom att de publiceras på msb.se. Författningar ska kunna publiceras där om regeringen inte kan publicera författningar på Svensk författningssamlings webbplats.

3

Uppdrag

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa prognoser för 2022-2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 7 februari
 • 27 april
 • 29 juli
 • 28 oktober.

Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten på grund av dessa åtgärder.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa goda exempel och en samlad bedömning av resultatet av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare har vidtagit under 2021 med hjälp av finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap. Myndigheten ska lämna redovisningen till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 29 april 2022.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna en redovisning avseende kommunikationssystemet Rakel vid två tillfällen under året, den 1 mars och den 15 september. Redovisningen ska bl.a. innehålla en redogörelse för hur anslutningen till Rakel har utvecklats och bedöms fortsätta att utvecklas samt en bedömning av kommande års avgiftsintäkter respektive kostnader. I september ska också aktuellt antal grundabonnemang per myndighet inom staten redovisas. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vidtagna åtgärder för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen på området. Redovisningen ska lämnas senast den 25 februari 2022 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). 

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska fortsatt analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten ska också redovisa hur de utvecklingsområden som identifierats har tagits omhand i myndighetens verksamhet och, i den mån det är möjligt, de resultat som har uppnåtts. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor från anslaget 5:2 Barnets rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023. 

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna en redovisning av användningen av anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. Myndigheten ska fortsatt utveckla användningen av anslaget och redovisa en inriktning för hanteringen av anslaget. Redovisningen ska också innehålla förslag på hur bidragets resultat kan mätas genom resultatindikatorer på kort och på längre sikt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2023. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även lämna förslag på författningsreglering av anslaget, denna del av uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2022. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i genomförandet av uppdragets båda delar samverka med Statens geotekniska institut och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska stödja kommunal räddningstjänst med att minska risken för att skumvätskor som finns hos räddningstjänsterna och som innehåller PFAS sprids i miljön genom att samordna omhändertaget (insamling, transport och destruktion) av dessa. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 8 miljoner kronor 2022 från anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård. Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Miljödepartementet) senast den 1 mars 2024. Det ska av redovisningen särskilt framgå hur myndighetens arbete har bidragit till destruktion av skumvätskor med PFAS, mängden som har destruerats och vilka kommuner som deltagit samt den totala kostnaden för omhändertagandet. 

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska övergripande redogöra för hur myndigheten har arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska särskilt redogöra för följande:

- åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet med tonvikt på myndighetsledningens roll i detta, 

- huruvida en analys har gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverarantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder har vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta, 

- huruvida en analys har gjorts av hur arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker vidtagits, och 

- huruvida åtgärder för att öka förmågan att identifiera och rapportera it-incidenter vidtagits. 

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 september 2022. 

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska inrätta ett nationellt samordningscenter kopplat till det europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) (2021/887) av den 20 maj 2021 om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Verket för innovationssystem (Vinnova) och Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 24 augusti 2022. 

10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap521 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)521 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avses bli utförda bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat. 

2. Av anslagsposten får högst 5 500 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på länsstyrelser. Medel från anslaget får utbetalas enligt myndighetens anvisningar till länsstyrelserna.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap27 580
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)27 580

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2 och 3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Anslagsposten ska användas för ersättning för miljöräddningstjänst till sjöss. Medlen ska betalas ut till Kustbevakningen efter rekvisition. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen.

3. Anslagsposten får användas för kostnader för stöd från andra länder som lämnas till Sverige. Om en annan aktör än Myndigheten för samhällsskydd och beredskap begär hjälpen ska den stå för kostnaderna vid räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

4. Anslagsposten får användas för att ersätta skada enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. som avser en försäkrad enligt 7 kap. 2 § punkt 2 Socialförsäkringsbalken. 

5. Anslagsposten får användas för att ersätta länsstyrelserna för de bidrag som lämnas för bevakning med skogsbrandsflyg.

 

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 261 788
ap.1Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)11 241
ap.5Krisberedskap och totalförsvar (ram)1 250 547

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

Anslagsposten får användas till vissa internationella civila insatser i fredstid av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja andra länder. Stödet avser främst länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av OECD/DAC och länder i EU:s närområde som inte kan finansieras via SIDA:s humanitära anslag vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslagsposten får även användas för att finansiera fredstida stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris i Sverige. Anslagsposten får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.5 Krisberedskap och totalförsvar

1. Bidrag från anslagsposten får lämnas till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bidragen ska fördelas i enlighet med gällande principer och bör bl.a. användas för att utveckla följande områden:

 • sektorsövergripande arbete för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner, särskilt: ordning och säkerhet, skydd av civilbefolkningen, hälso- och sjukvård och omsorg,  livsmedel och dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, energiförsörjning, elektroniska kommunikationer och post.
 • planering och förberedelser för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

 • näringslivets medverkan i den samlade beredskapen, inklusive ev. ersättningar enligt gällande regelverk avseende försörjningsberedskap.
 • sektorsövergripande förmågor för ledning och samverkan, kriskommunikation och informationssamordning.
 • åtgärder för att stärka samhällets samlade beredskap och förmåga inom det psykologiska försvaret. 
 • planering och förberedelser för att ta emot, hantera och använda nationella och internationella förstärkningsresurser inklusive från frivilligsektorn, i hela hotskalan.
 • åtgärder för att öka människors kunskap om förberedelser inför kriser och höjd beredskap.

I de fall mottagande myndighet tar in bidraget i icke räntebärande flöden kopplat till statens checkräkning, har de också rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter för den verksamhet som bidragen har utbetalats.

2. Högst 24 000 000 kronor av anslagsposten får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

3. Högst 339 000 000 kronor av anslagsposten får fördelas till kommunerna i enlighet med vad som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ersättningen avser uppgifter som åligger kommunerna enligt 2 och 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Av högstbeloppet får 27 000 000 kronor användas för att finansiera kommunernas kostnader för kommunikationssystemet Rakel.

4. Högst 35 000 000 kronor av anslagsposten får fördelas till regionerna i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ersättningen avser de uppgifter som åligger regionerna enligt 2 och 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

5. Högst 130 000 000 kronor av anslagsposten får fördelas till kommuner och regioner för att stärka arbetet med civilt försvar, varav 30 000 000 kronor ska fördelas till regionerna.

6. Anslagsposten får användas för att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner, regioner och myndigheter för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka den tekniska försörjningssäkerheten vid akutsjukhus eller andra verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård av särskild betydelse för krisberedskapen eller totalförsvaret.

7. Anslagsposten får användas för att finansiera utvecklingen av tekniska stödsystem i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

8. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkansövningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen och det civila försvaret. 

9. Högst 80 400 000 kronor av anslagsposten får användas för uppdragsersättning till frivillig försvarsverksamhet för att höja krisberedskapen i samhället och främja totalförsvaret.

10. Anslagsposten får användas för att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, för stödresurser och förstärkningsmateriel för det civila försvaret och för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla och utveckla krigsspecifika anläggningar. Anslagsposten får även användas för att finansiera investeringar, drift och förvaltning av aktörsgemensamma skyddsvärda utrymmen.

11. Anslagsposten får användas för att finansiera forskning och studier inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. I detta ingår inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps administrativa uppgifter. 

12. Högst 25 000 000 kronor av anslagsposten får användas för ersättning till SOS Alarm Sverige AB för utveckling av tekniska system och tjänster för att stödja ansvariga aktörer vid hantering av kriser, i enlighet med alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samt för bolagets förmåga att möta totalförsvarets behov. 

13. Anslagsposten får användas för att delfinansiera länsstyrelsernas kostnader för att utveckla krisberedskapen och civilt försvar regionalt och lokalt. I detta ingår länsstyrelsernas arbete med att samordna, stödja och följa upp kommunernas arbete med krisberedskap. 

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 448 916
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)1 448 916

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Myndigheten ska betala totalt 6 855 800 kronor som abonnemangsavgift för systemet.

 2. Högst 33 000 000 kronor av anslagsposten får användas för uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

 3. Högst 30 000 000 kronor av anslagsposten får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

 4. Högst 35 000 000 kronor av anslagsposten får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

 5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 51 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas, Västerbottens, Stockholms, Västmanlands, Gävleborgs, Kronobergs, Jönköpings, Västra Götalands, Östergötlands och Gotlands län efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

 6. Högst 115 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

 7. Högst 30 000 000 kronor av anslagsposten får användas för organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag samt leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling.

 8. Anslagsposten får användas för att finansiera kostnader för varning till allmänheten vid olyckor och kriser.
   
 9. 20 000 000 kronor får användas för att finansiera kostnader i syfte att stärka cybersäkerheten inom ramen för ett nationellt cybersäkerhetscenter.

 10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda anslaget för att reducera det ackumulerade underskottet per den 31 december 2021 i verksamheterna Uppdragsutbildning, kost och logi mm samt internationella insatser med högst 43 000 000 kronor.

2:9

Rakel Generation 2 (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap67 000
ap.1Rakel Generation 2 (ram)67 000

Villkor för anslag 2:9

ap.1 Rakel Generation 2

Högst 52 000 000 kronor av anslagsposten får användas till uppdraget att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel Generation 2, varav 30 000 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt 20 000 000 kronor till Trafikverket och 2 000 000 kronor till Affärsverket svenska kraftnät efter rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.20Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.21 379Inget0
2:4 Krisberedskap
ap.13373 %0
ap.537 5163 %0
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.142 8673 %0
2:9 Rakel Generation 2
ap.12 010Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
2:4 Krisberedskap
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.2480 000240 000144 00096 0002028
2:4 Krisberedskap
ap.51 893 3471 004 438763 759125 1502028
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar340 000
Räntekontokredit400 000
Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram1 300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för samhällsinvesteringar

Investeringsplan
Investeringsplan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är bifogad som bilaga och gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Låneram

Den särskilda krediten är avsedd för beredskapsinvesteringar och tillgångar i Rakelverksamheten.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25124 659
2022-02-25126 477
2022-03-25126 477
2022-04-25126 477
2022-05-25126 477
2022-06-25126 477
2022-07-25126 477
2022-08-25126 477
2022-09-25126 477
2022-10-25126 477
2022-11-25126 477
2022-12-25126 487
Summa1 515 916
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:6 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2:9 ap.1Rakel Generation 2

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Tekniska system3 699-5 50030 85034 180-3 330-5 131
Tjänsteexport-3 012-3 35016 50016 000500-5 862
Internationella insatser-7 2050120 000120 0000-7 205
Rakel337 066-6 060591 700585 7006 000337 006
Uppdragsutbildning kost och logi m.m.-22 267-14 00043 00041 5001 500-34 767
Lagerhållning EU3 3021 200133 839138 341-4 5020
Summa311 583-27 710935 889935 721168284 041
Offentligrättslig verksamhet
Intyg förare-801-1758 3157 455860-116
Belopp angivna i tkr

Villkor

Internationella insatser

I beräknat ackumulerat resultat för 2022 är inte underskott för internationella insatser som får finansieras från anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medräknat. 

Rakel

I beräknat ackumulerat resultat för 2022 är inte anläggningstillgångar avseende Rakel G 2 som finansieras från balanserat överskott med beräknat 50 000 000 kronor medräknat.

Uppdragsutbildning kost och logi m.m.

I beräknat ackumulerat resultat för 2022 är inte underskott för Uppdragsutbildning kost och logi m.m. som får finansieras från anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medräknat.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader2713000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på anslagsfinansierade tillgångar inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning även vad avser anskaffning och etablering av Rakel Generation 2 som finansieras med högst totalt 170 000 000 kronor från det balanserade överskottet i nuvarande Rakelverksamhet. Undantaget medger att avskrivningar på tillgångar och övriga kostnader finansierade med överskottet inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

För platsannonser i myndighetens tidning ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller avgiftsfinansierad utbildning med Försvarshögskolan som utförare får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedriver tjänsteexport på uppdrag åt EU eller genomför uppdrag som finansieras av EU som innebär stöd till tredje land, får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning. Detta gäller även uppdrag finansierade av EU som innebär stöd till EU:s medlemsländer och partnerländer i civilskyddssamarbetet.

Inkomsterna från det utökade stödet till FN och EU:s fredsfrämjande verksamhet som bedrivs inom ramen för internationell civil krishantering och fredsfrämjande beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Avgifter enligt 16 § 3 förordningen (2006:311) om transport av farligt gods bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får bedriva tjänsteexport enligt 4 § första stycket 10 avgiftsförordningen (1992:191) endast om verksamheten innebär att myndigheten mot avgift åtar sig uppdrag från utländsk myndighet eller mellanstatlig organisation. Om uppdraget föregås av upphandling i konkurrens får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta i upphandlingen endast under förutsättning att upphandlingen görs av organ inom EU, FN eller Nato.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får balansera det ackumulerade överskottet i Rakelverksamheten i ny räkning.

Myndigheten får använda högst totalt 170 000 000 kronor av det balanserade överskottet i nuvarande Rakelverksamhet till att finansiera anskaffning och etablering av Rakel Generation 2.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får mot avgift tillhandahålla lager, logistik, varor och övrigt stöd till EU:s strategiska lager för civila krishanteringsinsatser (Strategic Warehouse II) och inom ramen för EU:s civilskyddssamarbete, rescEU (EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel). Avgifterna bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Inkomsterna disponeras av myndigheten. Finansiering av anläggningstillgångar sker i enlighet med 2 kap 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Verksamheten omfattas inte av avgiftssamråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgift för att ge utökat stöd till FN och EU:s fredsfrämjande verksamhet som bedrivs inom ramen för internationell civil krishantering och fredsfrämjande utöver det som finansieras från anslag 1:1 Internationell civil krishantering ap. 41 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Anläggningstillgång som finansieras från anslag 2:4 Krisberedskap är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap.1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras från anslag 2:4 Krisberedskap.

2. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelse får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges att för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel, med undantag från 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel, som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel.

Vidare får uppförande och förvaltning av master med tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

4. Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som inbegriper att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast egendom får genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. eller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, i likhet med fastighetsförvaltande myndigheter enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., bedriva fastighetsförvaltning inom utbildningsverksamheten i Revinge avseende byggnaderna Osby (lektionssal och omklädningsrum), Kallgarage 1, Kallgarage 2, Carport, Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 11 samt Högby (kontorslokal).

6. Bestämmelsen i 9 a § första stycket förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning om att en myndighet inte får ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand för att förse någon enskild med bostad, ska inte tillämpas på myndigheten.

7. Anläggningstillgångar avseende Rakel Generation 2 som finansieras från balanserat överskott i nuvarande Rakelverksamhet är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap.1§ kapitalförsörjningsförordningen (2011:219).

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Anette Häggström Ahrnens
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/FS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagens försvarsutskott
Folkhälsomyndigheten
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret