Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2022-02-24
S2022/01260
S2020/02443 (delvis)
S2020/01594 (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen
6 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/2022: utg.omr. 9, bet. 2021/2022:SoU1, rskr. 2021/2022:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Socialstyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Erfarenheter från covid-19 pandemin

Socialstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har eller planerar att ta tillvara strukturer, arbetssätt och metoder samt förvalta de erfarenheter som myndigheten fått under pandemin.

Utvecklingsarbete avseende socialtjänsten, skolan och polisen

Socialstyrelsen ska redovisa det utvecklingsarbete som myndigheten bedriver gemensamt med Polismyndigheten och Statens skolverk avseende informationsspridning och kunskapshöjande insatser i fråga om behovet av, och möjligheter till, informationsdelning mellan socialtjänsten, skolan och polisen.

Stödja och utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och försäkringsmedicin

Socialstyrelsen ska redovisa hur myndigheten arbetar för att stödja och utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning, rehabilitering och försäkringsmedicin.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvård och folkhälsa

1. Medel till Prioriteringscentrum Linköpings Universitet 

Socialstyrelsen ska under 2022 betala ut 3 500 000 kronor till verksamheten vid Prioriteringscentrum, Linköpings universitet. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av hur medlen har använts till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 3 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 20 Prioriteringscentrum. 

2. Medel till organisationer rörande personer med sällsynta diagnoser

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag efter ansökan till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av hur medlen har använts till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 2 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har används för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen.

3. Nationell källa för ordinationsorsak

Socialstyrelsen ska fortsatt upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak. Socialstyrelsens ansvar för förvaltningen ska avse kontinuerlig uppdatering, kvalitetssäkring och utveckling av systemets terminologi och koder samt annan information som ingår i systemet. Socialstyrelsen ska också fortsatt stödja en bred implementering av den nationella källan för ordinationsorsak i vård- och omsorgsverksamheterna, särskilt i samband med införandet av den nationella läkemedelslistan. I denna del av uppdraget ingår att fortsatt kommunicera nyttan med att använda den nationella källan för ordinationsorsak samt att aktivt stödja testning och implementering av kodsystemet i vård- och omsorgsverksamheterna. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2022. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 1 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har används för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen.

4. Fortsätta förvalta, vidareutveckla och stödja implementering av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen ska fortsätta arbetet med att förvalta, vidareutveckla samt stödja implementeringen av informationsspecifikationen för uppmärksamhetsinformation i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Inera AB. En översyn av befintlig definition av uppmärksamhetsinformation i Socialstyrelsens termbank ingår också i uppdraget. Socialstyrelsen ska även fortsätta arbetet med uppmärksamhetsinformation för att möjliggöra en mer detaljerad kodning av läkemedelsöverkänslighet. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2022. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition. 

5. Förstärkt utlämnande av läkemedelsstatistik

Socialstyrelsen ska ta fram förslag på hur myndigheten kan förstärka sin kapacitet att tillgängliggöra läkemedelsstatistik till olika aktörer som beställer sådana uppgifter och som uppfyller myndighetens kriterier. Baserat på den analys som Socialstyrelsen gjorde i läkemedelsuppdragen 2020 och 2021 ska myndigheten under 2022 föreslå åtgärder för att bättre och snabbare kunna tillgängliggöra läkemedelsstatistik, ta fram statistiksammanställningar och lämna ut statistikuppgifter. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen även fortsatt vidareutveckla standardiserade mått som kan användas av flera olika aktörer. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2022. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 3 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen.

6. Uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för ätstörningsvården m.m. 

Socialstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer för ätstörningsvården och ett digitalt kunskapsstöd riktat till professionen samt stödja genomförandet av riktlinjernas implementering i hälso- och sjukvården. Uppdraget ska i huvudsak utgå från resultaten av uppdraget i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen om att se över kunskapsläget vad gäller vård av ätstörningar samt att bedöma om det finns behov av kunskapsstöd till hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2024. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 5 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 1 del till Socialstyrelsen. 

7. Ändring av uppdrag att genomföra pilotverksamhet i barnhälsovården

I regeringsbeslut I:15 från den 29 maj 2019 (S2019/00910) fick Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en pilotverksamhet i barnhälsovården i syfte att stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa bland barn. Tiden för slutredovisning förlängdes i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen och uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2026. Uppdraget ändras på så vis att Socialstyrelsen får fördela medel till de kommuner och regioner som medverkar i pilotprojektet även under 2023 samt att den slutliga utvärderingen av pilotprojektet ska bedrivas under perioden 2024–2025. De medel som inte har förbrukats eller inte använts av kommuner och regioner i enlighet med villkoren under 2022 ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska årligen lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2022–2025 och en slutredovisning senast den 1 juni 2026. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 10 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 1 del till Socialstyrelsen. Redovisning ska hänvisa till regeringsbeslut I:15 från den 29 maj 2019 (S2019/00910) och regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen.

8. Förlängning av pågående uppdrag om att stödja socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga suicid och ge stöd till efterlevande

Socialstyrelsen ska fortsatt stödja socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga suicid och ge stöd till efterlevande i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 9 maj 2019 (dnr S2019/02244). Socialstyrelsen ska årligen lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2022–2025 och en slutredovisning senast den 30 november 2026. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 4 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 1 del till Socialstyrelsen. Redovisning ska hänvisa till regeringsbeslut I:2 från den 9 maj 2019 (dnr S2019/02244) och regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen.

9. Förlängning av pågående uppdrag rörande den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården inklusive den psykiatriska tvångsvården

Socialstyrelsen ska fortsatt bidra till kompetens- och kvalitetsutveckling i den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården inklusive den psykiatriska tvångsvården för barn i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 28 mars 2019 (dnr S2019/01522) och regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska årligen lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2022–2025 och en slutredovisning senast den 30 november 2026. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 10 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 1 del till Socialstyrelsen. Redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen.

10. Förlängning av pågående uppdrag att genomföra insatser för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för tandvård

Socialstyrelsen ska fortsatt utveckla och genomföra insatser för att stödja implementeringen av de nya nationella riktlinjerna för tandvård i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 14 januari 2021 (dnr S2021/00337). Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023 och en muntlig delredovisning den 31 mars 2022. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har används för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen.

11. Förlängning av pågående uppdrag att stödja ett ökat tillgängliggörande av naloxon

Socialstyrelsen ska fortsatt aktivt stödja ett ökat tillgängliggörande av naloxon i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 10 juni 2021 (dnr S2021/04973). Socialstyrelsen ska årligen lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022 och 2023 samt en slutredovisning senast den 31 mars 2024. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 2 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 1 Del till Kammarkollegiet. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har används för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regeringsbeslut I:9 från den 10 juni 2021 (dnr S2021/04973) och regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen.

12. Förlängning av uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser

Socialstyrelsen ska fortsätta sitt arbete med samordningsfunktionen för intensivvårdsplatser i enlighet med regeringsbeslut I:8 den 19 mars 2020 (dnr S2020/01849). Arbetet ska dock anpassas utifrån att pandemins akuta fas är över, arbetet ska istället inriktas mot att upprätthålla en förstärkt beredskap. Myndigheten ska bl.a. vidmakthålla uppbyggda nätverk, fortsatt inhämta lägesbilder avseende antalet inlagda patienter med covid-19 inom intensivvården och övrig sjukhusvård samt göra prognoser för belastningen inom intensivvården. Socialstyrelsen ska även med hjälp av relevanta nationella datakällor hos olika aktörer följa pandemin, vilket innebär sammanställa statistik och göra analyser, ge underlag för forskning samt, där det är möjligt, tillgängliggöra uppgifterna på webben för olika ändamål och målgrupper. Socialstyrelsen ska lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2022. Uppdraget kan komma att förlängas med anledning av utvecklingen av covid-19. Redovisning ska hänvisa till regeringsbeslut I:8 den 19 mars 2020 (dnr S2020/01849) och regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen. 

13. Förlängning av uppdrag att vidareförsälja skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning till annan samhällsviktig verksamhet

Socialstyrelsen ska fortsätta att sälja vidare eventuellt överskott av skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning m.m. till andra myndigheter som bedriver samhällsviktig verksamhet i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 1 juli 2021 (dnr S2021/05370). Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2022. Uppdraget kan komma att förlängas med anledning av utvecklingen av covid-19. Redovisning ska hänvisa till regeringsbeslut I:10 från den 1 juli 2021 och regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen.

14. Ändring av pågående uppdrag rörande kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet

I regeringsbeslut 1:9 den 1 juli 2021 (dnr S2021/05369) fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga datamängder inom hälsodataområdet som kan anses vara av nationellt intresse. Uppdraget ändras på så vis att Socialstyrelsen inom ramen för uppdraget även ska utreda hur de förslag som presenterats i SOU 2018:4 och SOU 2018:36 avseende inrättandet av ett nationellt biobanksregister med Socialstyrelsen som huvudman, kan genomföras. Utredningen bör utgå ifrån de problem som har identifierats av remissinstanser avseende bl.a. författningsförslagets utformning i SOU 2018:4 och de justeringar som har föreslagits i SOU 2018:36, frågan om obligatorisk överföring av uppgifter och för vilka prover det ska gälla samt frågan om hur registrering av data avseende redan insamlade prover ska ske. Utredningen ska även värna skyddet för den personliga integriteten och tillse att förslagen är praktiskt genomförbara. Socialstyrelsen ska även utreda hur förutsättningarna ser ut för att nyttja uppgifterna i biobanksregistret till bl.a. forskning och uppföljning. Utifrån ovanstående ska Socialstyrelsen lämna ett uppdaterat författningsförslag i denna del inklusive en konsekvensanalys. Konsekvensanalysen ska även inkludera förhållandet mellan ett potentiellt nationellt biobanksregister hos Socialstyrelsen och det befintliga Nationella biobanksregistret (Biobank Sverige IT) avseende bland annat uppgiftslämnarbördan samt en ny och genomarbetad kostnadskalkyl för inrättandet av registret. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda sammanlagt 8 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regeringsbeslut 1:9 den 1 juli 2021 (dnr S2021/05369) och regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen.

15. Ändring av pågående uppdrag om sänkt åldersgräns för vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, m.m

I regeringsbeslut I:2 från den 19 september 2019 (dnr S2019/02042, S2019/03899) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att analysera förslag om sänkt åldersgräns för vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, m.m. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas senast den 31 maj 2022. Socialstyrelsen ska istället lämna en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2022.

16. Ändring av pågående uppdrag att kartlägga den prehospitala vården samt att utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården

I regeringsbeslut I:9 den 4 mars 2021 (dnr S2021/02144) fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga den prehospitala vården samt att följa upp och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021–2023. Enligt beslutet ska myndigheten redovisa kartläggningen av den prehospitala vården senast den 1 oktober 2022. Enligt beslutet ska myndigheten delredovisa uppföljningen och utvärderingen av regeringens satsningar på ambulanssjukvården årligen, senast den 1 oktober 2022 och den 1 juni 2023 samt slutredovisa senast den 1 mars 2024. Uppdraget att kartlägga den prehospitala vården ska i stället redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 februari 2023. Uppdraget om uppföljningen och utvärderingen av regeringens satsningar på ambulanssjukvården ska i stället delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 februari 2023 och slutredovisas senast den 1 mars 2024.

17. Ändring av pågående uppdrag att säkerställa den nationella tillgång till skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och annan materiel m.m

I regeringsbeslut I:2 den 16 mars 2020 (dnr S2020/01594) fick Socialstyrelsen i uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19 och i regeringsbeslut  I:1 den 25 mars 2020 (dnr S2020/02443) fick Socialstyrelsen i uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i vården till följd av covid-19. Uppdragen förlängdes sedan i regleringsbrevet för 2020. Uppdragen ändras på så vis att de ska avslutas den 31 mars 2022 och anses som slutredovisade i och med redovisningen den 14 december 2021.

18. Ändring av uppdrag om information angående organ- och vävnadsdonation

I regeringsbeslut I:7 den 6 februari 2020 (S2020/00603) fick Socialstyrelsen i uppdrag att bl.a. vidareutveckla myndighetens arbete med kontinuerlig information till allmänheten i frågor som rör organ- och vävnadsdonation. Uppdraget ändras på så vis att det även ska omfatta information till allmänheten om lagändringar som föreslås i propositionen Nya regler för organdonation (prop. 2021/22:128). Uppdraget ska genomföras med målsättningen att, där allmänheten i övrigt ges information om organdonation, tillgodose behovet av allmänt tillgänglig och målgruppsanpassad information om lagändringarna på ett sätt som bidrar till fortsatt hög donationsvilja i befolkningen. För denna del av uppdraget får Socialstyrelsen under 2022, utöver de medel som tidigare har tilldelats myndigheten för detta uppdrag, använda 1 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition. Denna del av uppdraget ges med förbehåll för att de lagändringar som föreslås i propositionen är avhängiga riksdagens beslut i ärendet. 

19. Ändring av uppdrag angående vägledningsmaterial om organdonation

I regeringsbeslut I:4 den 18 februari 2021 (S2021/01550) fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram vägledningsmaterial med anledning av propositionen 2020/21:48 Organdonation. Uppdraget ändras på så vis att materialet istället ska tas fram med anledning av propositionen 2021/22:128 Nya regler för organdonation.

20. Uppdrag om kompetenser för en fast läkarkontakt

Socialstyrelsen ska analysera vilka behov en fast läkarkontakt  i primärvård ska möta hos patienterna och vilka kompetenser den fasta läkarkontakten bör ha för att denna bäst ska kunna tillmötesgå behoven. I genomförande av uppdraget ska myndigheten utgå från de bedömningar som framgår av propositionen Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform (prop. 2021/22:72). I arbetet ska Socialstyrelsen beakta synpunkter från professionsföreträdare och andra berörda aktörer. Socialstyrelsen ska i sin analys utgå ifrån bl.a. grunduppdraget för primärvården enligt 13 a kap. 1 § i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 2 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Socialtjänst m.m.

1. Fördela statsbidrag till kommunerna för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer och får under 2022 använda 4 000 000 000 kronor för ändamålet. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 3 998 500 000 kronor till landets kommuner i enlighet med bilagd fördelningsnyckel, bilaga 1. Medlen ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden kan vara förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, kompetensutveckling, arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom, motverka ensamhet bland äldre, öka personalkontinuiteten, förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala hälso- och sjukvården, förebygga smittspridning, utveckla stöd till anhörigvårdare samt utveckla informationssäkerheten och välfärdstekniken inom äldreomsorgen. Om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med fristående aktörer ska dessa ha möjlighet att ta del av bidraget. Medlen får användas under 1 januari 2022 – 31 december 2022. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2023. Av redovisningen ska framgå hur medlen har använts, hur tillskottet har påverkat kommunens egen tilldelning av medel till äldreomsorgen och i vilken utsträckning som fristående aktörer fått tillgång till medlen. Medel som inte har förbrukats eller inte använts i enlighet med villkoren under 2022 ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen får under 2022 använda högst 1 500 000 kronor för egna kostnader kopplade till arbetet. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 4 000 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 1 Äldreomsorgssatsning.

2. Fördela statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommunerna i syfte att utifrån exempelvis den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och för att motverka ensamhet bland äldre. Socialstyrelsen får under 2022 använda 610 000 000 kronor för detta ändamål. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 608 500 000 kronor till landets kommuner i enlighet med bilagd fördelningsnyckel, bilaga 2. Medlen rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Medlen får användas under 1 januari 2022 – 31 december 2022. Om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med fristående aktörer ska dessa ges möjlighet att ta del av bidraget. Myndigheten ska även följa upp hur kommunerna har använt medlen och i vilken utsträckning som fristående aktörer fått tillgång till stimulansmedel som av kommunerna använts till förbättringar och ambitionshöjningar av befintlig verksamhet. Medel som inte har förbrukats eller inte använts i enlighet med villkoren under 2022 ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2023. Socialstyrelsen får under 2022 använda högst 1 500 000 kronor för egna kostnader kopplade till arbetet. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 610 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 1 Äldreomsorgssatsning.

3. Fördela statsbidrag till kommunerna för subventioner av familjehemsplaceringar

Socialstyrelsen ska ta fram en fördelningsnyckel och fördela statsbidrag till kommuner för subventioner av familjehemsplaceringar och får under 2022 använda 250 000 000 kronor för ändamålet. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 248 500 000 kronor i enlighet med framtagen fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln ska baseras på relevanta nyckeltal där kostnader är en av dem. Medlen får användas under 1 januari 2022 – 31 december 2022. Syftet är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Även behandlingsfamilj och jourhemsplacering kan innefattas. Socialstyrelsen får under 2022 använda högst 1 500 000 kronor för egna kostnader kopplade till arbetet. Medlen ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Medel som inte har rekvirerats, senast det datum som Socialstyrelsen beslutar, får då omfördelas till de kommuner som angivit att de önskar ta del av dessa medel. Medel som inte har förbrukats eller inte använts i enlighet med villkoren under 2022 ska återbetalas till Socialstyrelsen. Myndigheten ska även följa upp hur kommunerna har använt medlen. Socialstyrelsen ska årligen lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2022-2023 avseende kommunernas användning av de tilldelade medlen och en slutredovisning senast den 1 juni 2024. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 250 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 1 Subventionering av familjehemsplaceringar.

4. Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning och får under 2022 använda 350 000 000 kronor för detta ändamål. Medlen ska fördelas utifrån den senaste statistik som Socialstyrelsen har avseende antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i respektive kommun. Medlen får användas under 1 januari 2022 – 31 december 2022. Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Medlen ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Medel som inte har rekvirerats, det datum som Socialstyrelsen beslutar, får fördelas till de kommuner som angivit att de önskar ta del av dessa medel. Medel som inte har förbrukats eller inte använts i enlighet med villkoren under 2022 ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juli 2023. Av rapporten ska framgå kommunernas användning av tilldelade medel för 2022. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 350 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshinderområdet, anslagsposten 11 Habiliteringsersättning.

5. Följa utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik

Socialstyrelsen ska fortsätta att utveckla nyckeltal för användningen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna, samt följa upp och redovisa resultaten på Socialstyrelsens hemsida. Myndigheten ska även beskriva och analysera resultaten av uppföljningen av nyckeltalen för att identifiera framgångsfaktorer och hinder för utveckling och implementering av e-hälsa och välfärdsteknik. Inom ramen för uppföljningen ska myndigheten även redovisa och analysera resultaten av regeringens aviserade satsning under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg att stödja kommunala investeringar i tekniska lösningar. Socialstyrelsen ska redovisa vilka kommuner som svarat på enkäten till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

6. Förberedande insatser inför införandet av en skyddad yrkestitel för undersköterska

Socialstyrelsen ska genomföra förberedande insatser för att myndigheten den 1 juli 2023 ska kunna ta emot ansökningar och utfärda bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska. Förberedelserna avser bl.a. att ta fram föreskrifter, kommunikativa insatser, utveckling av e-tjänst, uppbyggnadsarbete för upplysningstjänst samt rekrytering, utbildning och upplärning av nya medarbetare. I uppdraget med att ta fram föreskrifter ska Socialstyrelsen samverka med Statens skolverk. Socialstyrelsen ska hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerad om arbetets gång. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 8 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel – Socialstyrelsen. 

7. Uppdrag att ta fram kunskapsmaterial för teambaserat arbetssätt

Socialstyrelsen ska ta fram ett kunskapsmaterial som behandlar teambaserat arbetssätt i arbete med äldre personer som har sammansatta behov i enlighet med förslaget från den nationella samordnaren för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52). Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 2 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel – Socialstyrelsen.

8. Uppdrag avseende första linjens chefer

Socialstyrelsen ska analysera och bedöma förutsättningarna att införa en lämplig övre gräns för antalet anställda per första linjens chefer inom särskilda boenden för äldre och hemtjänst i äldreomsorgen. Uppdraget innefattar även att ta fram ett underlag med bedömningar av för- och nackdelar med att reglera eller på annat sätt tydliggöra utbildningskrav för första linjens chefer särskilt boende för äldre och hemtjänst i äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 3 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel – Socialstyrelsen. 

9. Uppdrag att komplettera nyckeltal och indikatorer för måluppfyllelse i kommunal verksamhet

Socialstyrelsen ska i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och med stöd av Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) utveckla öppna jämförelser genom att ta fram kompletterande nyckeltal och indikatorer för främst måluppfyllelse och kvalitet där sådant saknas. Verksamheter där detta är aktuellt är till exempel äldreomsorgen och insatser för stöd och service till personer med funktionsnedsättning men även andra verksamheter i socialtjänsten. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 3 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel. 

10. Uppdrag att ta fram kunskapsstöd för daglig verksamhet enligt LSS 

Socialstyrelsen ska ta fram ett kunskapsstöd för hur den dagliga verksamheten enligt LSS kan utformas så att de som står längst från arbetsmarknaden får ökade möjligheter till såväl att förvärva och bibehålla sina förmågor utifrån sina egna förutsättningar som delaktighet i samhället. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Myndigheten för delaktighet och i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2024. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 2 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår för budgetår 2022 uppförda anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshinderområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet.

11. Uppdrag att förbereda anslutning till infrastruktur för säker digital kommunikation

Socialstyrelsen ska förbereda anslutning av relevanta informationsflöden till den infrastruktur för säker digital kommunikation inom offentlig sektor som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har i uppdrag att tillhandahålla (I2021/03317) senast den 29 september 2023. Myndigheten ska löpande hålla DIGG informerad om uppdraget.

12. Fortsättning av uppdrag om stöd för att minska timanställningar inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen ska under 2022 fortsätta genomförandet av uppdraget om stöd för att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen i enlighet med regeringsbeslut I:17 från den 27 maj 2021 (dnr S2021/04601). För uppdragets genomförande under 2022 ska Socialstyrelsen förbereda att utlysa 1 998 500 000 kronor till kommunerna i enlighet med bifogad fördelningsnyckel (se bilaga 3).

13. Fortsättning av uppdrag om stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen ska under 2022 fortsätta genomförandet av uppdraget om stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen i enlighet med regeringsbeslut I:18 från den 27 maj 2021 (dnr S2021/04603). För uppdragets genomförande under 2022 ska Socialstyrelsen förbereda att utlysa 998 500 000 kronor till kommunerna i enlighet med bifogad fördelningsnyckel (se bilaga 4).

14. Fortsättning av uppdrag om stöd för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen ska under 2022 fortsätta genomförandet av uppdraget om stöd för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen i enlighet med regeringsbeslut I:16 från den 27 maj 2021 (dnr S2021/04600).

15. Fortsättning av uppdrag om stöd till ökade lönekostnader till följd av utbildning till specialsundersköterskor

Socialstyrelsen ska under 2022 fortsätta genomförandet  av uppdraget om stöd till ökade lönekostnader till följd av utbildning till specialistundersköterskor i enlighet med regeringsbeslut I:19 från den 27 maj 2021 (dnr S2021/04604).

16. Uppdrag om stöd för att främja hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Socialstyrelsen ska, med stöd av förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, fördela 300 000 000 kronor under 2022 till kommuner för projekt med målet att delade turer ska tas bort. Detta kan exempelvis ske genom införande av den s.k. Söderhamnsmodellen, som innebär att ingen måste arbeta delade turer, men där den som frivilligt väljer att arbeta sådana pass får ekonomisk ersättning för tiden mellan de två turerna. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 300 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagspost 18 Stöd för att minska andelen delade turer inom äldreomsorgen.


Övriga uppdrag

1. Prognoser 

Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen för de anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

7 februari

27 april 

29 juli

28 oktober

2. Brottsofferverksamhet riktad till hbtqi-personer 

Socialstyrelsen ska fortsätta att stödja organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtqi-personer som utsatts för våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2022. I redovisningen ska användningen av medlen framgå. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 4 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för budgetår 2022 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS.

3. Uppdrag att utveckla en samverkansstödjande webbplats för försäkringsmedicin

Socialstyrelsen ska utveckla en samverkansstödjande webbplats för försäkringsmedicin. Socialstyrelsens ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2024. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning för budgetår 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen.

4. Uppdrag att skapa förutsättningar för uppföljningar av läkarintyg

Socialstyrelsen ska i samarbete med Försäkringskassan fortsätta med det påbörjade arbetet att skapa förutsättningar för systematiska uppföljningar av läkarintyg på vårdenhetsnivå. Det fortsatta arbetet ska utgå från de slutsatser som redovisades av Försäkringskassan den 7 juni 2021 (dnr S2021/05332). Uppdraget ska genomföras i dialog med företrädare för hälso- och sjukvården. Uppdraget ges mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande att följa upp läkarintygsskrivande (Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU13). Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska gemensamt lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 oktober 2022.

5. Uppdrag att fördela statsbidrag till verksamheten med en telefonlinje för våldsutövare

Socialstyrelsen ska lämna bidrag till Länsstyrelsen i Stockholms län för verksamheten med en telefonlinje för dem som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende samt följa upp verksamheten. Socialstyrelsen får under 2022 använda 500 000 kronor för egna kostnader kopplade till arbetet. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 17 april 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 6 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för budgetår 2022 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder anslagspost 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS.

6. Uppdrag att ta fram en inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering 

Socialstyrelsen ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Socialstyrelsen ska ta fram och redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för perioden 2023–2025. Socialstyrelsens ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 september 2022. 

7. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Socialstyrelsen ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Socialstyrelsen ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Tidigare givna uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev

Uppdrag

Regleringsbrev

Avrapporteringsdatum

Utse nationell aktör med ansvar inom området dövblindhet

Regleringsbrev för 2016

årligen

Samla in redovisningar och återrapporteringar av medel från regionerna. De återrapporteringar av medel som avses är för rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Regleringsbrev för 2017

årligen den 30 april

Följa upp användningen av statsbidraget för kompetenscentrum inom tandvården i samband med de årligen återkommande utlysningarna av nya statsbidrag.

Regleringsbrev för 2017

årligen den 31 maj

Bedömningar av tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården och en samlad kartläggning och bedömning av hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistläkare inom samtliga specialiteter

Regleringsbrev för 2018

årligen den 28 februari

Analys och prognos av läkemedelskostnader

Regleringsbrev för 2021

årligen den 30 april samt årligen den 30 oktober

Nationella strategin för demenssjukdom

Regleringsbrev för 2018

den 1 juni 2022

Hemlöshet

Regleringsbrev för 2018

den 1 juni 2022

Prioriteringscentrum Linköpings universitet

Regleringsbrev för 2021

den 31 mars 2022

Statsbidrag sällsynta diagnoser

Regleringsbrev för 2021

den 30 juni 2022

Kompetens och kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Regleringsbrev för 2020

den 31 mars 2023

Uppdrag om psykisk ohälsa

Regleringsbrev för 2020

den 31 mars 2025 med delredovisning den 31 mars årligen

Vård och behandling av vestibulit

Regleringsbrev för 2020 ändrad i regleringsbrev för 2021

den 30 december 2022

Cancerrehabilitering

Regleringsbrev för 2020

den 31 maj 2022

Utvärdera universitetssjukvården inom ALF-avtalet

Regleringsbrev för 2020

den 31 maj 2023

Information angående organ- och vävnadsdonation

Regleringsbrev för 2020

den 1 mars 2023

Förutsättningar för register IDB och EMQ

Regleringsbrev för 2020

den 30 januari 2022

Nationell samordning av handlingsplanen för ökad patientsäkerhet

Regleringsbrev för 2020

årligen den 31 december

Forskningsstudie i två delar om tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet

S2019/01651 ändrad i regleringsbrevet för 2020

den 15 juni 2022

Pilotverksamhet för barnhälsovård

S2019/00910 ändrad i regleringsbrevet för 2020

den 1 juni 2026

Förbättrad tillgång till statistik om yrkesgrupper inom socialtjänsten

Regleringsbrev för 2020

den 31 mars 2022

Följa utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik

Regleringsbrev för 2021

den 31 maj 2022

Uppdrag om att lämna förslag på författningsändringar avseende Patientregistret (PAR)

Regleringsbrev för 2021

den 31 maj 2022

Uppdrag om att lämna förslag på författningsändringar avseende Medicinska födelseregistret (MFR)

Regleringsbrev för 2021

den 30 april 2022

Uppdrag angående en ändamålsenlig verksamhet för organdonation

S2020/08099 ändrad i regleringsbrevet för 2021

den 30 november 2022 med muntlig information den 1 juni 2022

Statsbidrag till kommuner för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer

Regleringsbrevet för 2021

den 30 oktober 2022

Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Regleringsbrevet för 2021

den 30 oktober 2022

Fördela statsbidrag till kommuner för subventioner av familjehemsplaceringar

Regleringsbrevet för 2021

den 1 juni 2022

Kartläggning och analys av adoptionsspecifika behov av vård och stöd m.m.

Regleringsbrevet för 2021

den 31 mars 2022

Stöd- och informationsmaterial om våld mot barn med funktionsnedsättning

Regleringsbrevet för 2021

den 30 september 2022

Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Regleringsbrevet för 2021

den 1 mars 2022

Insatser utifrån minoritetspolitikens mål

Regleringsbrevet för 2021

den 30 november 2022

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer

Regleringsbrevet för 2021

den 30 juni 2022

Uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller MVK och HRV

Regleringsbrevet för 2021

den 15 april 2022

Uppdrag att ta fram vägledningsmaterial med anledning
av propositionen 2020/21:48 Organdonation

S2021/01550 ändrad i regleringsbrevet för 2021

den 30 juni 2022

Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till
läkemedel mot covid-19

S2020/01233, S2020/02443 ändrad i regleringsbrevet för 2021

den 30 juni 2022

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen765 160
ap.1Förvaltningsmedel (ram)765 160

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Anslagsposten får användas för Socialstyrelsens förvaltningsutgifter.

Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt  653 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3:2

Bidrag till funktionshindersorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen188 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)188 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Socialstyrelsen
ap.122 9543 %0
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar110 000
Räntekontokredit31 200
Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram2 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2563 763
2022-02-2563 763
2022-03-2563 763
2022-04-2563 763
2022-05-2563 763
2022-06-2563 763
2022-07-2563 763
2022-08-2563 763
2022-09-2563 763
2022-10-2563 763
2022-11-2563 763
2022-12-2563 767
Summa765 160
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-68 939-7 88526 90035 000-8 100-84 924
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Lovisa Persson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Barnombudsmannen
Integritetsskyddsmyndigheten
Diskrimineringsombudsmannen
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Statens skolverk
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Inera
Rådet för främjandet av kommunala analyser
Sveriges Kommuner och Regioner

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:3, 2022-02-24

Diarienummerförteckning

S2022/01260
S2020/02443 (delvis)
S2020/01594 (delvis)
S2021/04604 (delvis)
S2021/04603 (delvis)
S2021/04601 (delvis)
S2021/04600 (delvis)
S2021/02144 (delvis)
S2021/01550 (delvis)
S2021/00337 (delvis)