Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
2

2022-02-07
Ku2022/00206 (delvis)
Ku2022/00219
Ku2022/00242
Konstnärsnämnden
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85). Riksdagen har beslutat om ändring av anslag 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer (prop. 2021/22:86, 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:142).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Konstnärsnämnden.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Av redovisningen ska följande framgå:

  • Bidragsgivningen fördelat på områdena bild/form, musik, teater, dans och film.
  • Verksamheten vid Konstnärsnämndens internationella program-
    verksamhet för bild- och formkonstnärer Iaspis, internationella dansprogrammet, internationella musikprogrammet, internationella cirkusprogrammet, internationella teaterprogrammet samt bidragsgivningen för internationellt utbyte inom övriga områden.
  • Resultatet av arbetet med bevakning och analys av konstnärernas ekonomiska och sociala situation i förhållande till konstnärlig verksamhet. Vidare ska resultaten av kunskapsspridning och rådgivningsfunktion avseende frågor som rör de generella trygghetssystemen redovisas.
  • Det särskilda beslutsorganet Kulturbryggans verksamhet med bidragsgivning till nyskapande kultur ska i årsredovisningen återrapporteras avseende erfarenheter, trender m.m. gällande nyskapande kultur i hela landet.

Redovisningen ska omfatta hur den geografiska spridningen av bidragsgivningen sett ut. 

Konstnärlig frihet

Konstnärsnämnden ska värna den konstnärliga friheten och ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtar för att säkra den konstnärliga friheten inom ramen för bidragsgivningen.

Kultur i hela landet

Konstnärsnämnden ska redovisa hur myndigheten i sitt främjandeuppdrag har verkat för att nå hela landet.

Publikationsplan

Konstnärsnämnden ska senast den 1 mars varje år ange datum för planerade rapporter och publikationer i en publiceringsplan.

Sponsringsintäkter

Konstnärsnämnden ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Konstnärsnämnden ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Statlig ålderspensionsavgift

Konstnärsnämnden ska i samband med budgetunderlaget redovisa prognos för det följande kalenderåret avseende kostnader för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Konstnärsnämnden ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Konstnärers villkor i den digitala utvecklingen

Konstnärsnämnden ska utveckla och medverka i insatser för att främja konstnärers villkor i den digitala utvecklingen.  I uppdraget ingår att undersöka olika sätt att stödja konstnärers möjlighet att utifrån gällande rätt, verka i den digitala miljön och att där nyttja, tillvarata och säkerställa rättigheterna till sina verk. Konstnärsnämnden ska inhämta synpunkter från Patent – och registreringsverket i genomförandet av uppdraget. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2022.

Internationella program

Konstnärsnämnden ska utveckla former för internationella program på teater - och cirkusområdet.

Kulturella och kreativa näringar

Konstnärsnämnden ska utveckla och medverka i insatser för att främja konstnärers villkor inom de kulturella och kreativa näringarna. Det innebär bl.a. att följa och informera om konstnärers företagande. 

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Konstnärsnämnden ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Konstnärsnämnden ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kultur- och biståndspolitiska insatser. 

Konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier

Konstnärsnämnden ska via Konstnärsguiden uppmärksamma konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier i relation till sin yrkesutövning. 

Prognoser 2022-2025

Konstnärsnämnden ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

  • 7 februari,
  • 27 april och
  • 28 oktober.

Vid det sista tillfället ska summan av utestående åtaganden som gjorts för längre tid än ett år samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod redovisas.

Uppföljning av krisstöd

Konstnärsnämnden ska göra en uppföljning av de krisstöd som myndigheten fördelat med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Uppföljningen ska även innefatta en analys av myndighetens bidragsgivning och vilka slutsatser som kan dras av denna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i samband med budgetunderlaget den 1 mars 2022 och komplettera de uppgifter som redovisas i årsredovisningen och budgetunderlaget.

Minskade utsläpp från statliga tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A2020/02583

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5:1

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden23 444
ap.1Konstnärsnämnden (ram)23 444

Villkor för anslag 5:1

ap.1 Konstnärsnämnden

Anslagsposten får användas för Konstnärsnämndens förvaltningsutgifter. 

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden467 902
ap.1Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer (ram)140 743
ap.4Långtidsstipendier (ram)21 143
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film (ram)96 012
ap.7Bidrag till nyskapande kultur - Kulturbryggan (ram)32 201
ap.16Statliga ålderspensionsavgifter (ram)7 803
ap.15Stöd till konstnärer med anledning av covid-19 (ram)170 000

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond och förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informationsverksamheten inom den internationella programverksamheten för bild- och formkonstnärer, Iaspis.

ap.4 Långtidsstipendier

Anslagsposten ska användas för långtidsstipendier enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2022 ska antalet tioåriga långtidsstipendier vara minst 145, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas. I beräkningen av stipendierna ingår medel som omfördelats.

Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur många långtidsstipendier som ska tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informationsverksamhet inom de internationella programverksamheterna. 

Anslagsposten får även användas för att utveckla former för främjandedelen för de internationella programmen på dans-, teater-, cirkus - och musikområdet.

ap.7 Bidrag till nyskapande kultur - Kulturbryggan

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur.

Det särskilda beslutsorganet Kulturbryggan beslutar om fördelning av medel från anslagsposten och svarar för uppföljning. Myndigheten ska utbetala medlen efter rekvisition från bidragsmottagarna.

Av anslagsposten får högst 4 300 000 kronor användas för Konstnärsnämndens administrations- och förvaltningskostnader som är kopplade till Kulturbryggans verksamhet.

ap.15 Stöd till konstnärer med anledning av covid-19

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer. Medlen ska användas för att stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser covid-19 medför. Av anslagsposten får Konstnärsnämnden använda högst 500 000 kronor för administration, genomförande och uppföljning av verksamheten.

ap.16 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2022 om 6 536 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2019 om 1 267 000 kronor. 

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 10:1

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer.

Anslagsposten ska användas för stöd till produktion av kortfilm, dokumentär och animation. 

Från anslagsposten ska 900 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för bl.a. rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. 

I samband med utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att stiftelsen ska lämna en redogörelse för verksamheten 2021 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2022.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
5:1 Konstnärsnämnden
ap.17033 %0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.14 365Inget0
ap.4656Allt0
ap.62 978Inget0
ap.7999Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
10:1 Filmstöd
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
5:2 ap.35:2 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.14ram
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.9ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.145 20013 20015 00017 0002032
ap.4139 20023 80022 00093 4002032
ap.611 6003 0003 0005 6002032
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar7 000
Räntekontokredit2 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-251 954
2022-02-251 954
2022-03-251 954
2022-04-251 954
2022-05-251 954
2022-06-251 954
2022-07-251 954
2022-08-251 954
2022-09-251 954
2022-10-251 954
2022-11-251 954
2022-12-251 950
Summa23 444
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Konstnärsnämnden
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Sofi Knutas
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA, OFA/ESA
Arbetsmarknadsdepartementet/A, JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för kulturanalys
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Patent - och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Bildupphovsrätt i Sverige
Fackförbundet Scen & Film
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Riksteatern
Stiftelsen Filmform
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska Förläggareföreningen
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggareföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges författarfond
Sveriges författarförbund
Sveriges kommuner och regioner
Sveriges yrkesmusikerförbund