Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2022-02-03
U2022/00544
U2022/00562
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 15, bet. 2021/22:UbU2, rskr. 2021/22:118, prop. 2021/22:86 utg.omr. 15, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Centrala studiestödsnämnden.

VERKSAMHET

Centrala studiestödsnämndens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

Studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Myndigheten ska särskilt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska andelen studerande med studiehjälp som får beslut om återkrav och andelen återkravsskulder som Centrala studiestödsnämnden skickar vidare till Kronofogdemyndigheten. 

Studiemedel

Myndigheten ska särskilt redovisa vilka insatser som vidtagits för att förbättra resultatet vad gäller handläggningstider avseende studiemedel i Sverige. 

Återbetalning och återkrav

Myndigheten ska särskilt redovisa hur myndigheten har fortsatt arbetet med att förbättra återbetalningen från främst utlandsbosatta låntagare samt resultat från arbetet. 

Hemutrustningslån

Myndigheten ska särskilt redovisa resultatet från de insatser som myndigheten har vidtagit för att öka andelen återbetalare av lån.

Mål för minskade felaktiga utbetalningar

Myndigheten ska bidra till det övergripande målet att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas. Andelen felaktiga utbetalningar från de stöd och lån som myndigheten hanterar ska därför minska. 

Återrapporteringskrav för minskade felaktiga utbetalningar
Myndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. 

Redovisningen ska omfatta följande:

 • Upptäckta felaktiga utbetalningar, antal och totalt belopp.
 • Återkrav, antal och totalt belopp.
 • Återbetalda medel, antal och totalt belopp.
 • Antal polisanmälningar.
 • Totalt belopp av upptäckta felaktiga utbetalningar i förhållande till dels de totala utbetalningarna, dels den senaste uppskattningen av det totala beloppet av felaktiga utbetalningar.

Redovisningen för dessa indikatorer ska ske för studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd. Därtill ska en analys göras av hur utfallet av dessa indikatorer utvecklats över tid. Vidare ska en redovisning lämnas av vidtagna åtgärder för att minska de felaktiga utbetalningarna. Myndigheten ska också redovisa en bedömning av åtgärdernas effekter och kostnadsutvecklingen för kontrollarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska fortsätta utveckla arbetet med att bidra till målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10) genom att arbeta vidare med den av myndigheten inrapporterade inriktningen för perioden 2022–2025 (U2021/03539).

2

Organisationsstyrning

Hållbart arbetsliv

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten.

Hemutrustningslån

Hemutrustningslånet avvecklas 2022. Myndigheten ska lämna en bedömning av de administrativa konsekvenserna av detta, bl.a. ska en analys göras av hur myndighetens kostnader påverkas de kommande fem åren. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2022.  

3

Uppdrag

Följa upp åtgärder med anledning av covid-19-pandemin

Myndigheten ska redovisa resultaten av de tillfälliga åtgärder som regeringen har vidtagit inom studiestödet med anledning av covid-19-pandemin. Redovisningen ska bland annat innehålla viktiga erfarenheter från myndighetens arbete med åtgärderna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2023.

Följa körkortslånets utveckling

Myndigheten ska följa körkortslånets utveckling och redovisa statistik om lånet. Redovisningen av uppgifter om tilldelning av lån ska ske per kalenderhalvår och lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 februari respektive den 30 augusti 2022. Redovisning av återbetalningsuppgifter ska ske per kalenderår och lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 februari 2022. Myndigheten ska särskilt följa upp i vilken omfattning körkortslånet leder till körkort samt redovisa övriga effekter av körkortslånet som myndigheten bedömer relevanta. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 20 oktober 2023.

Handlingsplan för att motverka fusk och felaktiga utbetalningar av omställningsstudiestöd

Myndigheten ska ta fram en handlingsplan för att motverka fusk och felaktiga utbetalningar av det omställningsstudiestöd som myndigheten planeras att administrera fr.o.m den 1 oktober 2022. Handlingsplanen ska genomföras t.o.m. 2023. Handlingsplanen ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 januari 2023. En delredovisning av genomförandet av handlingsplanen ska ske senast den 1 juli 2023 och slutredovisningen ska ske i årsredovisningen för 2024.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Pågående uppdrag

 • Myndigheten ska följa upp reformen att tillfälligt slopa fribeloppet under 2020. Uppföljningen ska omfatta en redogörelse för konsekvenser för utbetalningar och kostnader inom studiestödssystemet samt vilka konsekvenser reformen fick för studerande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2022.
 • Fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt senast den 15 februari 2024.
 • Fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021—2023 (A2020/02583). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt senast den 15 februari 2024.
 • Förbereda införandet av ett sådant statligt offentligt studiestöd (omställningsstudiestöd) som föreslås i departementspromemorian Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18) så att sådant studiestöd ska kunna hanteras digitalt av myndigheten fr.o.m. den 1 oktober 2022. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2022.
 • Ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån. En delredovisning som innehåller eventuella författningsförslag och konsekvenser för låntagarna ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2022. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2022. 
 • Vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om gemensam digital ingång (I2020/03233 och I2021/02831).

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Myndigheten ska vid nedanstående tillfällen även lämna prognoser över kreditreserven. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 7 februari, 
– 27 april,
– 29 juli, och
– 28 oktober. 

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, nyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar som påverkar prognosen. Myndigheten ska kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna på samma sätt som i prognosarbetet under 2021. Redovisningen ska även omfatta prognoser för avgiftsinkomster uppdelat på de olika avgiftstyperna. 

Utgiftsprognoser för anslaget 1:3 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 ska enbart lämnas vid de två första prognostillfällena och redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). 

Utgiftsprognoser för anslaget 1:19 Lån till körkort inom utgiftsområde 22 ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden4 439 614
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)4 304 614
ap.2Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram (ram)135 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395). Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

ap.2 Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

Anslagsposten får belastas med utgifter för kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram enligt förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.

1:2

Studiemedel (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden19 835 430
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)12 334 766
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)2 943 107
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)2 106 473
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)209 334
ap.2.5Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år (ram)500 000
ap.2.7Studiebidrag, vissa lärarstuderande (ram)127 300
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)3 807 557
ap.4Tilläggsbidrag (ram)750 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

– vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

– vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.5 Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till vissa arbetslösa studerande i åldrarna 20–24 år, dock inte till dem som omfattas av ett utbildningskontrakt, och till vissa studerande i åldrarna 20–24 år som läser vidare efter introduktionsprogram i gymnasieskolan.

ap.2.7 Studiebidrag, vissa lärarstuderande

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas in till Pensionsmyndigheten.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2022 om 3 821 376 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2019 om -29 819 000 kronor.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. 13 a § studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Avsättning för kreditförluster (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden2 006 641
ap.1Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013 (ram)558 000
ap.2Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014 (ram)1 432 641
ap.3Konstaterade förluster för återkrav (ram)16 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning till kreditreserv för att täcka konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti.

Anslagsposten ska belastas och medlen föras över till kreditreserven månadsvis i tolftedelar.

ap.2 Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka förväntade förluster på nyutlåning fr.o.m. 2014 enligt studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten ska belastas och medlen ska föras över till kreditreserven månadsvis utifrån den procentuella förlustavsättningen beräknad på utlånat belopp för aktuell månad.

ap.3 Konstaterade förluster för återkrav

Anslagsposten får belastas med utgifter i fråga om avskrivning av återkrav som avser lån.

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden18 845
ap.1Statens utgifter för studiemedelsräntor (ram)18 845
ap.2Statens utgifter för räntor på återkrav (ram)0

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens utgifter för studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med statens utgifter när det gäller nedsättning av studiemedelsräntor för studielån upplånade efter 1988 enligt studiestödslagen (1973:349), studiestödslagen (1999:1395) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa samt för avgifter till Riksgäldskontoret.

ap.2 Statens utgifter för räntor på återkrav

Anslagsposten får belastas med statens ränteutgifter på lån för återkrav av studiemedel.

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten15 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)14 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)13 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
i teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk enligt förordningen om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2022 om 88 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2019 om 0 kronor.

1:7

Studiestartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden400 000
ap.1Studiestartsstöd (ram)400 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Studiestartsstöd

Anslaget får användas för utgifter för studiestartsstöd och tilläggsbidrag. 

1:8

Centrala studiestödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 090 481
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)1 090 481

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

Av anslagsposten får 6 000 000 kronor endast användas för att finansiera insatser, återrapportering och uppdrag kopplade till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och Centrala studiestödsnämndens deltagande i uppdrag för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp
ap.1215 230Inget0
ap.26 750Inget0
1:2 Studiemedel
ap.1612 838Inget0
ap.2.2105 323Inget0
ap.2.310 467Inget0
ap.2.525 000Inget0
ap.2.76 365Inget0
ap.30Inget0
ap.437 500Inget0
1:3 Avsättning för kreditförluster
ap.171 332Inget0
ap.227 900Inget0
ap.3800Inget0
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
ap.1942Inget0
ap.20Inget0
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1695Inget0
ap.4.250Inget0
ap.54Inget0
1:7 Studiestartsstöd
ap.120 000Inget0
1:8 Centrala studiestödsnämnden
ap.132 7143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar, krediter och utlåning

Låneram för verksamhetsinvesteringar430 000
Räntekontokredit75 000
Utlåning
- Studielån264 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Studielån

Överskott från årets upplåning av studielån hos Riksgäldskontoret som uppkommer som en konsekvens av en negativ upplåningsränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster.  

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2590 873
2022-02-2590 873
2022-03-2590 873
2022-04-2590 873
2022-05-2590 873
2022-06-2590 873
2022-07-2590 873
2022-08-2590 873
2022-09-2590 873
2022-10-2590 873
2022-11-2590 873
2022-12-2590 878
Summa1 090 481
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter256200765 8000765 800765 800
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens kostnader.  

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag för aviseringsavgifterna inom verksamheten för hemutrustningslån som beslutas av Centrala studiestödsnämnden enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.  

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Anders Borgström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret