Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2021-12-22
I2021/03373
I2021/03274
I2019/03474(delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:24 Biogasstöd inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 20, bet. 021/22:MJU1, rskr. 2021/22:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:24

Biogasstöd (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet500 000
ap.1Biogasstöd (ram)500 000

Villkor för anslag 1:24

ap.1 Biogasstöd

Anslagsposten får användas för stöd för produktion och förädling av biogas. Högst 5 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader anknutna till stödet. 

Av medlen får 495 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:24 Biogasstöd
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Khashayar Farmanbar
Willy Hallgren
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen och FCK
Finansdepartementet/BA, KO, OU och SKA
Justitiedepartementet/SSK
Utrikesdepartementet/FG, GA och HI
Försvarsdepartementet/MFI
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/KE, KL, NM, ME och V
Näringsdepartementet/BI, EIN, MK, SMF och RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Riksdagen/Miljö- och jordbruksutskottet
Affärsverket svenska kraftnät
Boverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Lantmäteriet
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
RISE Research Institutes of Sweden AB
Sametinget
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tillväxtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Vetenskapsrådet
Gotland kommun
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Östergötland
Region Örebro län
Västra Götalandsregionen