Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
B I:1

2021-12-16
Ju2021/04139(delvis)
Ju2020/00860
Ju2020/02703 m.fl.
Se bilaga 1
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Säkerhetspolisen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 4, bet. 2021/22:JuU1, rskr. 2021/22:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Säkerhetspolisen.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 878 382
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 878 382

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.154 8513 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar260 000
Räntekontokredit120 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25156 532
2022-02-25156 532
2022-03-25156 532
2022-04-25156 532
2022-05-25156 532
2022-06-25156 532
2022-07-25156 532
2022-08-25156 532
2022-09-25156 532
2022-10-25156 532
2022-11-25156 532
2022-12-25156 530
Summa1 878 382
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Louise Molander
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut B I:1, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

Ju2021/04139(delvis)
Ju2020/00860
Ju2020/02703
Ju2021/00967
Ju2021/00964
Ju2021/03896
Ju2021/03897
Ju2021/00966