Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2021-12-09
N2021/02987
N2021/02865 (delvis)
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Bolagsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145, prop. 2020/21:99 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/2021:385, prop. 2021/22:2 utg.omr. 24, bet. 2021/22:FiU11, rskr. 2021/22:54).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Bolagsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Registrering och service

Bolagsverket ska tillhandahålla behovsanpassad och lättillgänglig information och service av hög kvalitet för företag och medborgare så att företags och medborgares kontakter med myndigheten blir enklare och effektivare. Digitala tjänster ska utformas, så långt det är möjligt och där så är lämpligt, så att dessa är förstahandsvalet i medborgares, organisationers och företags kontakter med Bolagsverket. Bolagsverket ska redogöra för de insatser som har genomförts eller planeras att genomföras fram till 2023 i syfte att utveckla myndighetens digitala tjänster samt göra information och service behovsanpassad och lättillgänglig. Redogörelsen ska innehålla kostnader för och förväntad nytta med insatserna.

3

Uppdrag

1. Ansvara för basförvaltning avseende verksamt.se

Bolagsverket ska ansvara för förvaltning av teknisk drift, utveckling, underhåll och förvaltning av ingående system i verksamt.se samt kundtjänst och support för dessa lösningar. De insatser som myndigheten genomfört till följd av uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2022.

2. Verksamt.se

Myndigheten ska bidra till det uppdrag Tillväxtverket fått om att sammanställa och redovisa de totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se för 2020 samt lämna en preliminär budget för 2022–2024 där de beräknade totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se framgår. Om kostnaderna beräknas överstiga intäkterna ska också förslag om finansiering lämnas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2021.

3. Prognoser

Bolagsverket ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

–  5 februari,

–  29 april,

–  30 juli, och

–  25 oktober.

4. Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Bolagsverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:11

Bolagsverket (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket48 898
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)48 898

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslagsposten får användas för utgifter för likvidatorer där myndigheten har utsett likvidatorer vid tvångslikvidationer eller där myndigheten har förordnat en annan likvidator än den som företaget har föreslagit i frivilliga likvidationer. Anslagsposten får även användas för utgifter för associationsrättsliga ärenden samt förvaltning och utveckling av teknisk infrastruktur för förenklat uppgiftslämnande. Av anslagsposten ska högst 7 000 000 kronor användas för finansiering, förvaltning och utveckling av teknisk infrastruktur för servicetjänsten för företagens uppgiftslämnande (förenklat uppgiftslämnande) som finns på verksamt.se. Av anslagsposten ska högst 22 443 000 kronor användas för kostnadsfritt tillhandahållande av registerinformation inom området digital förvaltning. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:11 Bolagsverket
ap.12 294Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar120 000
Räntekontokredit10 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet samt uppdragsverksamhet
Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet87 9153 400548 000568 000-20 00071 315
Belopp angivna i tkr

Villkor

Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket. För deltagande och samverkan i utvecklingsarbetet inom Nordic Smart Government 4.0, (se regeringens beslut den 19 november 2020 N2020/02762) får myndigheten bidra med personella resurser upp till fyra årsarbetskrafter årligen inklusive resor samt deltagande i arbetsgrupper och i projektledning.

Bemyndigande
Bolagsverket bemyndigas att besluta om medlemsskap i föreningen European Business Registers Association (EBRA) och besluta om årlig medlemsavgift på högst 200 000 kronor under 2019–2026. 

Bolagsverket bemyndigas att besluta om medlemskap i föreningen ONCE-ONLY.ORG AISBL och besluta om årlig medlemsavgift om högst 20 000 kronor under 2021–2024.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar252900113 000113 00000
Stämpelskatt934100180 000180 00000
Summa00293 000293 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529 Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341 Stämpelskatt.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras25 600
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket för att finansiera utgifter för dels administrationen av dessa avgifter, dels den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bolagsverket ska redovisa 109 000 kronor mot Inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Johan Anderson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L1 och L2
Finansdepartementet, BA, ESA, FMA, SFÖ och SKA
Infrastrukturdepartementet, ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Bokföringsnämnden
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tillväxtverket