Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2021-12-02
S2021/07588 (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156, prop. 2020/21:99 utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385, prop. 2021/22:2 utg.omr. 9, bet. 2021/22:FiU11, rskr. 2021/22:51).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Socialstyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Socialstyrelsen ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Agenda 2030

Socialstyrelsen ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030, med fokus på den sociala dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling, med utgångspunkt i de riksdagsbundna mål som har bäring på myndighetens verksamhet

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvård och folkhälsa

1. Medel till Prioriteringscentrum Linköpings Universitet 

Socialstyrelsen ska betala ut 3 500 000 kronor till verksamheten vid Prioriteringscentrum, Linköpings universitet, under 2021. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av hur medlen har använts till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 500 000 kronor under 2021. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 20 Prioriteringscentrum.

2. Medel till organisationer rörande personer med sällsynta diagnoser

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag efter ansökan till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2022. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 500 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen.

3. Analys och prognos av läkemedelskostnader 

Socialstyrelsen ska redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna, för rekvisitionsläkemedel och för läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen för innevarande år och kommande tre år. När det gäller läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska kostnader för läkemedel mot hepatit C som introducerats år 2014 eller senare och i enlighet med TLV:s beslut om dessa läkemedel särredovisas. Analysen ska omfatta eventuella skillnader mellan kostnader för kvinnors och mäns läkemedel. Socialstyrelsen ska inkomma med en kortfattad uppdaterad prognos för innevarande år och de nästkommande åren. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska löpande ges möjlighet att följa prognosarbetet och lämna synpunkter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen senast den 30 april. Den uppdaterade prognosen ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen, senast den 30 oktober.

4. Nationell källa för ordinationsorsak

Socialstyrelsen ska fortsatt upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak. Socialstyrelsens ansvar för förvaltningen ska avse kontinuerlig uppdatering, kvalitetssäkring och utveckling av systemets terminologi och koder samt annan information som ingår i systemet. Socialstyrelsen ska också stödja en bred implementering av den nationella källan för ordinationsorsak i vård- och omsorgsverksamheterna, särskilt i samband med införandet av den nationella läkemedelslistan den 1 maj 2021. I denna del av uppdraget ingår att fortsatt kommunicera nyttan med att använda den nationella källan för ordinationsorsak samt att aktivt stödja testning och implementering av kodsystemet i vård- och omsorgsverksamheterna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen.

5. Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet

Socialstyrelsen ska fortsätta utreda termer och begrepp inom läkemedelsområdet inför driftsättningen av Nationell läkemedelslista (NLL). Socialstyrelsen ska också ge användarstöd och vid behov vidareutveckla de framtagna kodverken administreringssätt och dosenhet som kommer att användas i NLL, för att dessa ska kunna hanteras och tolkas likartat oberoende av aktör eller system. Vidare ingår det i uppdraget att publicera och förvalta tidigare framtagen tillämpad begreppsmodell för läkemedel inom hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 28 Till Socialstyrelsens disposition. 

6. Fortsätta förvalta, vidareutveckla och stödja implementering av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen ska fortsätta arbetet med att förvalta, vidareutveckla samt stödja implementeringen av informationsspecifikationen för uppmärksamhetsinformation i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Inera AB. En översyn av befintlig definition av uppmärksamhetsinformation i Socialstyrelsens termbank ingår också i uppdraget. Socialstyrelsen ska även påbörja vidareutveckling av arbetet med uppmärksamhetsinformation för att möjliggöra en mer detaljerad kodning av läkemedelsöverkänslighet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 28 Till Socialstyrelsens disposition. 

7. Förstärkt utlämnande av läkemedelsstatistik

Socialstyrelsen ska fortsätta att förstärka sin kapacitet att lämna ut läkemedelsstatistik till aktörer som beställer sådana uppgifter och som uppfyller myndighetens kriterier. Baserat på den analys som Socialstyrelsen gjorde 2020 ska myndigheten under 2021 vidta ytterligare åtgärder för att snabbare kunna handlägga beställningar, ta fram statistiksammanställningar och lämna ut statistikuppgifter. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen även vidareutveckla standardiserade mått som kan användas av flera olika aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen.

8. Ändring av pågående uppdrag rörande den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården inklusive den psykiatriska tvångsvården

Socialstyrelsen ska i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 28 mars 2019 (dnr S2019/01522) bidra till kompetens- och kvalitetsutveckling i den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården inklusive den psykiatriska tvångsvården för barn. Uppdraget ändras på så vis att Socialstyrelsen inom ramen för uppdraget även ska arbeta för att säkerställa en god kvalitet i patientregistret vad gäller statistik om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård så att statistiken på ett tillförlitligt sätt kan användas i uppföljningssyfte och som officiell statistik. Uppdraget gäller tvångsvård både enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 10 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 1 Till Socialstyrelsens disposition. Redovisningar ska hänvisa till regeringsbeslut I:9 från den 28 mars 2019 (dnr S2019/01522).

9.Utvärdera det vetenskapliga stödet och den beprövade erfarenheten avseende metoden självvald inläggning m.m.

Socialstyrelsen ska utvärdera det vetenskapliga stödet och den i landet beprövade erfarenheten avseende metoden självvald inläggning inom psykiatrin. I uppdraget ingår att göra en systematisk översikt av vetenskap och att vidta de andra insatser som myndigheten bedömer som angelägna för att undersöka och sammanställa vårdgivares och patienters erfarenheter av nationella exempel på vårdformen. Uppdraget ska genomföras med stöd av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 1 Till Socialstyrelsens disposition. 

10.Uppdrag om att lämna förslag på författningsändringar avseende Patientregistret (PAR)

Socialstyrelsen ska lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att datainsamlingen till patientregistret (PAR) ska kunna innehålla data om samtliga patienter som behandlats inom den öppna vården som inte är primärvård. I uppdraget ingår att analysera förutsättningarna för datainsamlingen, samt lämna förslag på lösning i de fall det finns juridiska, tekniska eller praktiska hinder för datainsamlingen. Vid de analyser som ska göras ska Socialstyrelsen säkerställa att skyddet för den personliga integriteten upprätthålls och beakta tillämplig reglering såsom EU:s dataskyddsförordning. Socialstyrelsen ska även lämna de författningsförslag som behövs enligt analyserna. Socialstyrelsen ska i arbetet med uppdraget samråda med Datainspektionen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2022. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2021.  Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen.

11.Uppdrag om att lämna förslag på författningsändringar avseende Medicinska födelseregistret (MFR)

Socialstyrelsen ska lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att datainsamlingen till medicinska födelseregistret (MFR) ska kunna innehålla data om nikotinprodukter, alkohol samt andra potentiellt skadliga substanser som används under graviditet. Därutöver ingår att lämna författningsförslag som möjliggör utökad datainsamling till MFR om mödrar som varit gravida och inskrivna i mödrahälsovården men där graviditeten inte lett till förlossning. I uppdraget ingår att analysera förutsättningarna för datainsamlingen, samt lämna förslag på lösning i de fall det finns juridiska, tekniska eller praktiska hinder för datainsamlingen. Vid de analyser som ska göras ska Socialstyrelsen säkerställa att skyddet för den personliga integriteten upprätthålls och beakta tillämplig reglering såsom EU:s dataskyddsförordning. Socialstyrelsen ska även lämna de författningsförslag som behövs enligt analyserna. Socialstyrelsen ska i arbetet med uppdraget samråda med Datainspektionen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 april 2022. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition. 

12. Förlängning av uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19

Socialstyrelsen ska i enlighet med uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19 (dnr S2020/01233) vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och stödinsatser, t ex. när det gäller tillgången till diagnostik, vårdplatser, läkemedel och andra former av stöd till regioner och kommuner med anledning av det pågående utbrottet av covid-19. Socialstyrelsen ska även med hjälp av relevanta nationella datakällor hos olika aktörer följa pandemin, vilket innebär sammanställa statistik och göra analyser, ge underlag för forskning samt, där det är möjligt, tillgängliggöra uppgifterna på webben för olika ändamål och målgrupper. Socialstyrelsen ska även representera Sverige i styrgruppen för den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning som utförs enligt avtalet Joint Procurement Agreement (JPA). Uppdraget förlängs till och ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2021. 

13. Ändring av redovisningsdatum med anledning av arbetet med covid-19

I regeringsbeslut I:2 den 5 mars 2020 (S2020/01231) har Socialstyrelsen fått uppdrag om vård och behandling vid klimakteriebesvär i
primärvården samt i den gynekologiska specialistvården. Enligt beslutet ska myndigheten redovisa uppdraget senast den 31 mars 2021. Uppdraget ska istället redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 september 2021.

14. Ändring av pågående uppdrag angeånde akutmottagningars rutiner vid narkotikarelaterad överdos

I regeringsbeslut I:2 den 4 april 2019 (S2017/05940) fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga akutmottagningarnas rutiner för
planering av fortsatt vård, behandling och uppföljning vid narkotikarelaterad överdos. Uppdraget ändras på så vis att myndigheten inte behöver genomföra en temadag inom ramen för uppdraget.

15. Ändring av uppdrag angående vägledningsmaterial om organdonation

I regeringsbeslut I:4 den 18 februari 2021 (S2021/01550) fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram vägledningsmaterial med anledning av propositionen 2020/21:48 Organdonation. I propositionen lyfts några områden där det kan finnas särskilda skäl att på myndighetsnivå överväga behov av vägledning. Det rör t.ex. innehållet i den organbevarande behandlingen, frågor om intubation och respiratorvård enbart i organbevarande syfte och åtgärder för att komma i kontakt med närstående m.m. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas senast den 1 mars 2022. Uppdraget ändras på så vis att Socialstyrelsen ska lämna en slutredovisning senast den 30 juni 2022 och en muntlig delredovisning till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 september 2021. Delredovisningen ska innehålla information om hur genomförandet av uppdraget fortskrider och information om eventuella frågeställningar av betydelse som aktualiserats under arbetets gång. 

16. Ändring av uppdrag angående utveckling av den statliga nationella samordningen och uppföljningen av cancervården

I regeringsbeslut I:28 den 22 december 2020 (S2020/09801) fick Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla den statliga nationella samordningen och uppföljningen av cancervården. Uppdraget upphävs och den sammanfattande redovisningen den 30 mars 2022 utgår.  

17. Ändring av uppdrag angående förutsättningar för register IDB och EMQ

I regeringsbeslut I:6 den 3 april 2020 (S2020/02881) fick Socialstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att datainsamlingen till skaderegistret Injury Database kan återupptas. Uppdraget ändras på så vis att Socialstyrelsen förslag avseende IDB ska vara begränsat till att uppfylla kraven för minimum data set (MDS IDB). Socialstyrelsen ska också i genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Konsumentverket.

18. Ändring av uppdrag angående en ändamålsenlig verksamhet för organdonationer

I regeringsbeslut I:6 den 5 november 2020 (S2020/08099) fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera hinder i hälso- och sjukvården för en ändamålsenlig verksamhet när det gäller organdonationer. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas senast den 15 juni 2022. Uppdraget ändras på så sätt att det i stället ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2022. Därutöver ska Socialstyrelsen senast den 1 juni 2022 muntligt informera regeringen (Socialdepartementet) om resultatet av kartläggningen och om iakttagelser av betydelse för det fortsatta arbetet angående åtgärdsförslagen.

19. Förlängning av uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till läkemedel mot covid-19

I regeringsbeslut I:5 den 5 mars 2020 (S2020/01233) och I:1 den 25 mars 2020 (S2020/02443) fick Socialstyrelsen i uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19 och uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i vården till följd av spridningen av covid-19. Uppdragen förlängs i följande delar. Socialstyrelsen ska fortsatt ta ansvar för och initiativ till att på nationell nivå säkra tillgången till läkemedel mot covid-19. Som en del av detta arbete ska Socialstyrelsen fortsatt representera Sverige i styrgruppen för den EU-gemensamma upphandlingen av läkemedel och medicintekniska produkter som utförs enligt avtalet Joint Procurement Agreement (JPA) och vid behov även bilateralt upphandla läkemedel från tillverkande företag. Uppdragen begränsas till läkemedel som inte kan köpas in av regionerna eller som regionerna kan tillgå genom andra ordinarie inköpskanaler. I detta ligger att genomföra eller om möjligt samordna inköp av läkemedel mot covid-19 samt förbereda och vid behov fatta beslut om fördelning mellan huvudmännen. Socialstyrelsen ska vid behov inhämta underlag från Läkemedelsverket. Förlängningen av uppdragen ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2022. 

Socialtjänst m.m.

1. Fördela statsbidrag till kommunerna för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer och får under 2021 använda 4 000 000 000 kronor för ändamålet. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 3 998 500 000 kronor till landets kommuner i enlighet med bilagd fördelningsnyckel, bilaga 1. Medlen ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden kan vara förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom, motverka ensamhet bland äldre, öka personalkontinuiteten, förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala hälso- och sjukvården, förebygga smittspridning, utveckla stöd till anhörigvårdare, utveckla informationssäkerheten och välfärdstekniken inom äldreomsorgen. Om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med fristående aktörer ska dessa ha möjlighet att ta del av bidraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2022. Av redovisningen ska framgå hur medlen har använts, hur tillskottet har påverkat kommunens egen tilldelning av medel till äldreomsorgen och i vilken utsträckning som fristående aktörer fått tillgång till medlen. Socialstyrelsen får under 2021 använda högst 1 500 000 kronor för egna kostnader kopplade till arbetet. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 1 Äldreomsorgssatsning.

2. Fördela statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Socialstyrelsen får under 2021 använda 610 000 000 kronor i ett uppdrag att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom samt för att, utifrån exempelvis den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, motverka ensamhet bland äldre. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 608 500 000 kronor till landets kommuner i enlighet med bilagd fördelningsnyckel, bilaga 2. Medlen rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med fristående aktörer ska dessa ges möjlighet att ta del av bidraget. Myndigheten ska även följa upp hur kommunerna har använt medlen och i vilken utsträckning som fristående aktörer fått tillgång till stimulansmedel som av kommunerna använts till förbättringar och ambitionshöjningar av befintlig verksamhet. Socialstyrelsen får under 2021 använda högst 1 500 000 kronor för egna kostnader kopplade till arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2022. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel – Socialstyrelsen.

3. Fördela statsbidrag till kommunerna för subventioner av familjehemsplaceringar

Socialstyrelsen ska ta fram en fördelningsnyckel och fördela statsbidrag till kommuner för subventioner av familjehemsplaceringar och får under 2021 använda 250 000 000 kronor för ändamålet. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 248 500 000 kronor i enlighet med framtagen fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln ska baseras på relevanta nyckeltal där kostnader är en av dem. Syftet är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Även behandlingsfamilj och jourhemsplacering kan innefattas. Socialstyrelsen får under 2021 använda högst 1 500 000 kronor för egna kostnader kopplade till arbetet. Medlen ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Medel som inte har rekvirerats, senast det datum som Socialstyrelsen beslutar, får då omfördelas till de kommuner som angivit att de önskar ta del av dessa medel. Myndigheten ska även följa upp hur kommunerna har använt medlen. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 juni 2022 respektive 2023 avseende kommunernas användning av de tilldelade medlen samt slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2024. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 1 Subventionering av familjehemsplaceringar.

4. Uppdrag om utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans

Socialstyrelsen ska ta fram och förvalta ett samlat, digitalt utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans. Utbildnings- och kunskapsmaterialet ska innefatta grundläggande lagar och rättigheter, såsom LSS, arbetsmiljö, systematiskt kvalitetsarbete och mänskliga rättigheter. Materialet bör vidare omfatta kunskapsområden som exempelvis alternativ kompletterande kommunikation och att förebygga utmanande beteenden. Utbildnings- och kunskapsmaterialet ska rikta sig till personliga assistenter och arbetsledare, men även till assistansanvändare och närstående. Det ska dels kunna användas som introduktion vid anställning av personliga assistenter och arbetsledare, dels kunna fungera som kunskapsbank för såväl nämnda målgrupper som assistansanvändare och närstående. Uppdraget ska genomföras i dialog med Arbetsmiljöverket, Myndigheten för delaktighet och med berörda intresse- och branschorganisationer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 10 december 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshinderområdet, anslagspost 8 Övrig verksamhet.

5. Följa utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik

Socialstyrelsen ska fortsätta att utveckla nyckeltal för användningen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna, samt följa upp och redovisa resultaten på Socialstyrelsens hemsida. Myndigheten ska även beskriva och analysera resultaten av uppföljningen av nyckeltalen för att identifiera framgångsfaktorer och hinder för utveckling och implementering av e-hälsa och välfärdsteknik. Inom ramen för uppföljningen ska myndigheten även redovisa och analysera resultaten av regeringens aviserade satsning (utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg) att stödja kommunala investeringar i tekniska lösningar. Socialstyrelsen ska redovisa vilka kommuner som svarat på enkäten till Kammarkollegiet senast 31 mars 2022. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2022. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

6. Socialnämndens möjlighet att ta del av uppgifter ur misstanke- och belastningsregistren

Socialstyrelsen ska utifrån vad som beskrivs i JO 2018/19 s. 464, (dnr 2446 2016), utreda och analysera om förutsättningarna för socialnämnden att ta del av uppgifter ur misstanke- och belastningsregistren kan förtydligas. Socialstyrelsen ska också utreda och analysera om det finns behov av att utvidga socialnämndens möjligheter att ta del av uppgifter ur registren, i syfte att förbättra socialnämndens möjligheter att ge barn och unga det stöd och skydd som de behöver. Frågan om en utvidgning omfattar både i vilka situationer som nämnden bör kunna ta del av uppgifterna men också vilka uppgifter det bör handla om. Socialstyrelsen ska bland annat redovisa för- och nackdelar med en utvidgning och så långt möjligt underbygga utredningen och analysen med statistik. Uppgifter i registren är integritetskänsliga. Kommer Socialstyrelsen fram till att nämndens möjligheter att ta del av sådana uppgifter bör utvidgas ska en integritetsanalys och en proportionalitetsbedömning av den utvidgning som föreslås göras. Socialstyrelsen ska även lämna en redogörelse för vilka ekonomiska och andra konsekvenser som följer av att den utvidgning som föreslås, vilket bland annat innefattar en redogörelse över hur många utdrag det kan röra sig om. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2021.

7. Kartläggning och analys av adoptionsspecifika behov av vård och stöd m.m.

Socialstyrelsen ska genomföra en kartläggning och analys av hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten möter adoptionsspecifika behov hos adopterade. Socialstyrelsen ska även lämna förslag på möjliga utvecklingsinsatser inom området för att utveckla kunskap och kompetens i syfte att möta adoptionsspecifika behov. Särskilt fokus i uppdraget ska ligga på vård och stödinsatser vid psykisk ohälsa. Förslagen ska innehålla bedömning av insatsernas kostnader och kostnadseffektivitet. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Socialstyrelsen ska även samråda med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra aktörer som myndigheten bedömer relevanta. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 1 Till Socialstyrelsens disposition. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen.

8. Ändring av pågående uppdrag

Socialstyrelsen ska enligt uppdrag nr 4. "Nationella strategin för demenssjukdom" under avsnitt socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev avseende budgetåret 2018 (S2017/07302), följa upp och långsiktigt hantera strategiska frågor inom ramen för den nationella strategin för demenssjukdom. Uppdraget ändras på så vis att Socialstyrelsen särskilt ska beskriva hur uppdraget bidragit till att stärka kommunernas förutsättningar för att implementera kunskapsstöd och nationella riktlinjer, inklusive anpassningar av demensvården till följd av Covid-19. Socialstyrelsen ska vidare ta fram prioriterade förslag på nya nationella satsningar. Denna del av uppdraget ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2021.

9. Uppdrag att föreslå vilka befintliga indikatorer som kan användas för att följa upp nationella målen för äldrepolitiken 

Socialstyrelsen ska ta fram förslag på vilka av ett begränsat antal befintliga indikatorer som bedöms relevanta för att följa upp några av de fem nationella målen för äldrepolitiken (Proposition 2021/21:1, s 126). De föreslagna indikatorerna bör kunna ersätta alternativt komplettera de indikatorer som idag används för att bedöma utvecklingen och resultatet inom området omsorg om äldre (Proposition 2021/21:1, s 127). För de föreslagna indikatorerna bör redovisningen kunna göras uppdelad på kön och med tidsserier som bör vara minst tre år för att ge en bild av utvecklingen över tid. I uppdraget ingår också att bedöma om det finns behov av att utveckla fler indikatorer för att på ett bättre sätt än idag kunna bedöma måluppfyllelsen för de nationella målen för äldrepolitiken. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 november 2021.

10. Stöd- och informationsmaterial om våld mot barn med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen ska ta fram och sprida ett stöd- och informationsmaterial till socialtjänst och hälso-och sjukvården i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om våld mot barn med funktionsnedsättning. Fokus ska vara på hur socialtjänst och hälso- och sjukvård kommunicerar med barn med funktionsnedsättning samt deras vårdnadshavare i syfte att förebygga våld, eller vid misstanke om förekomst av våld. Stödet ska innehålla vilka stöd- och skyddsinsatser som samhället ansvarar för i olika situationer. Materialet ska vara relevant utifrån barns egna perspektiv och erfarenheter samt ha ett tydligt barnrättsperspektiv med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I genomförandet av uppdraget ska myndigheten föra en dialog med Barnombudsmannen, Myndigheten för delaktighet och andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisa till regeringen (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 september 2022. I redovisningen ska bland annat ingå en bedömning av behovet gällande fortsatt spridning och implementering av det framtagna stöd- och informationsmaterialet. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 5:2 Barnens rättigheter, anslagspost 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde . Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

11. Förberedande insatser inför införandet av en skyddad yrkestitel för undersköterska

Socialstyrelsen ska genomföra förberedande insatser för att myndigheten den 1 juli 2023 ska kunna ta emot ansökningar och utfärda bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska. Förberedelserna avser bl.a. att ta fram föreskrifter, kommunikativa insatser, utveckling av e-tjänst, uppbyggnadsarbete för upplysningstjänst samt rekrytering, utbildning och upplärning av nya medarbetare. I uppdraget att ta fram föreskrifter ska Socialstyrelsen samråda med Statens skolverk. Socialstyrelsen ska redovisa en plan för arbetet till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2021. Därefter ska Socialstyrelsens hålla Regeringskansliet informerad om arbetets gång. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel


Övriga uppdrag

1. Prognoser 

Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen för de anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober

2. Insatser utifrån minoritetspolitikens mål 

Socialstyrelsen ska genomföra insatser för att implementera lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inom sitt verksamhetsområde. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess delområden, med särskild fokus på delområdet diskriminering och utsatthet. Socialstyrelsen ska utveckla långsiktiga former för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom myndighetens ansvarsområde och bidra till jämlika förutsättningar för god hälsa. Myndigheten ska samverka med organisationer som företräder de nationella minoriteterna, samt med kommunerna som ingår i ett förvaltningsområde för nationella minoritetsspråk. Vidare ska myndigheten tillsammans med Folkhälsomyndigheten vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan, bland annat avseende ett utvecklad och tillgänglig kunskap för kommuner och regioner. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 13 november 2021.

3. Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 

Socialstyrelsen ska i egenskap av strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter fortsatt integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans övriga hbtq-strategiska myndigheter. Myndigheten ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Under 2021 är Jämställdhetsmyndigheten sammankallande myndighet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2022.

4. Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer 

Socialstyrelsen ska fortsätta att stödja organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2022. I redovisningen ska användningen av medlen framgå. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS. 

5. Sprida informationsmaterial om tillstånd som påverkar könsutvecklingen 

Socialstyrelsen ska, till målgruppen barn och unga, sprida framtaget informationsmaterial om tillstånd som påverkar könsutvecklingen till barn och unga. Uppdraget ska genomföras i dialog med Barnombudsmannen och med särskilt beaktande av Barnombudsmannens erfarenheter från uppdraget att inhämta erfarenheter från barn och unga i frågor som rör könsidentitet och intersexvariationer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 juni 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 7 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021 till Kammarkollegiet. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen.

6. Stödja och utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och försäkringsmedicin

Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i uppdraget att ansvara för uppföljning och utbetalning avseende villkor 1. Ledning och styrning i försäkringsmedicin, i överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020. Socialstyrelsen ska även bistå Försäkringskassan i uppdraget att skapa möjligheter för systematiska uppföljningar av läkarintyg på vårdgivarenhetsnivå. Socialstyrelsen ska utveckla sitt stöd till hälso- och sjukvården i enlighet med myndighetens utvecklingsplan för försäkringsmedicin. Socialstyrelsen får för uppdrages genomförande rekvirera högst 8 000 000 kronor från Försäkringskassan. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021 till Försäkringskassan. Rekvisitionen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen.

7.Uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Socialstyrelsen ska stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringens tidigare uppdrag (S2018/03516, S2018/05767 och S2019/02959) inklusive genom att lämna bidrag till Länsstyrelsen i Stockholms län för verksamheten med en telefonlinje för våldsutövare samt att följa upp denna verksamhet med utgångspunkt i den uppföljning som Socialstyrelsen redovisade den 16 december 2020. I de delar som rör hedersrelaterat våld och förtryck ska samordning ske med Länsstyrelsen i Östergötlands län (nationella kompetensteamet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 1 november 2021 med undantag för deluppdraget om en telefonlinje för våldsutövare som ska redovisas senast den 15 april 2022. Redovisningen ska särskilt belysa hur arbetet har bidragit till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 22 000 000 kronor under 2021 varav högst 6 500 000 kronor får användas för bidrag till Länsstyrelsen i Stockholms län. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS.

Tidigare givna uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev

Uppdrag

Regleringsbrev

Avrapporteringsdatum

Utse nationell aktör med ansvar inom området dövblindhet

Regleringsbrev för 2016

årligen

Socialstyrelsen ska samla in redovisningar och återrapporteringar av medel från landstingen. De återrapporteringar av medel som avses är för rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Regleringsbrev för 2017

årligen den 30 april

Socialstyrelsen ska fortsatt följa upp användningen av statsbidraget för kompetenscentrum inom tandvården i samband med de årligen återkommande utlysningarna av nya statsbidrag.

Regleringsbrev för 2017

årligen den 31 maj

Uppdrag om civilt försvar

Regleringsbrev för 2018

årsredovisningen för 2020

Bedömningar av tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården och en samlad kartläggning och bedömning av hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistläkare inom samtliga specialiteter.

Regleringsbrev för 2018

årligen den 28 februari

Informationssatsning om stöd och vård efter graviditeten

Regleringsbrev för 2018

den 15 december 2021

Uppdrag om fallprevention

Regleringsbrev för 2018

den 1 mars 2021

Nationella strategin för demenssjukdom

Regleringsbrev för 2018

den 1 juni 2022 med delredovisning den 31 december 2021

Webbaserad utbildning om mänskliga rättigheter - fokus funktionsnedsättning

Regleringsbrev för 2018

den 15 februari 2021

Hemlöshet

Regleringsbrev för 2018

den 1 juni 2022 med delredovisning den 1 juni 2021

Kommunal hälso- och sjukvård

Regleringsbrev för 2019

den 31 mars 2021

Återinläggningar av multisjuka och sköra äldre

Regleringsbrev för 2019

den 28 februari 2021

Dataanalyser av cancer ink. tilläggsuppdrag

Regleringsbrev för 2019

den 28 mars 2021

Standardiserad dokumentation kring cancerpatienter

Regleringsbrev för 2019

den 30 november 2021

Analys av pubertetshämmande och könskonträra läkemedel

Regleringsbrev för 2019

den 1 oktober 2021

Prioriteringscentrum Linköpings universitet

Regleringsbrev för 2020

den 31 mars 2021

Analys och prognos av läkemedelskostnader

Regleringsbrev för 2020

den 30 april 2021 och den 30 oktober 2021

Statsbidrag sällsynta diagnoser

Regleringsbrev för 2020

den 30 juni 2021

Uppdrag om psykisk ohälsa

Regleringsbrev för 2020

den 31 mars 2025 med delredovisning den 31 mars årligen

Förutsättningar för vissa läkare att fullgöra uppgifter enligt LPT

Regleringsbrev för 2020

den 1 juni 2021

Vård och behandling av vestibulit

Regleringsbrev för 2020

den  31 december 2022

Cancerrehabilitering

Regleringsbrev för 2020

den 31 maj 2022 med delredovisning den 15 oktober 2021

Bistå arbetet med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Regleringsbrev för 2020

den 31 mars 2021

Förberedelser, fördelning och uppföljning av statsbidrag till registercentrumorganisationer

Regleringsbrev för 2020

den 31 mars 2021

Utvärdera universitetssjukvården inom ALF-avtalet

Regleringsbrev för 2020

den 31 maj 2023

Nationellt kunskapsstöd för fosterdöd

Regleringsbrev för 2020

den 1 november 2021

Webbaserad utbildning i munhälsa för vård- och omsorgspersonal

Regleringsbrev för 2020

den 30 april 2021

Information angående organ- och vävnadsdonation

Regleringsbrev för 2020

den 1 mars 2023 med delredovisning i årsredovisningen 2021

Förutsättningar för register IDB och EMQ

Regleringsbrev för 2020

den 30 januari 2022 med delredovisning den 31 mars 2021

Nationell samordning av handlingsplanen för ökad patientsäkerhet

Regleringsbrev för 2020

årligen den 31 december

Insatser för att stärka läkarspecialiteten socialmedicin

Regleringsbrev för 2020

den 31 augusti 2021

Forskningsstudie i två delar om tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet

S2019/01651 ändrad i regleringsbrevet för 2020

den 15 juni 2022 med delredovisning den 15 juni 2021

Pilotverksamhet för barnhälsovård

S2019/00910 ändrad i regleringsbrevet för 2020

den 1 juni 2026

Kartlägga akutmottagningars rutiner för planering av fortsatt vård, behandling och uppföljning vid narkotikarelaterad överdos

S2017/05940 ändrad i regleringsbrevet för 2020

den 30 juni 2021

Utveckla den nationella uppföljningen av primärvården

S2019/03056 ändrad i regleringsbrevet för 2020

delrapportering den 28 februari 2021

Beskriva juridiska hinder i den gränsöverskridande ambulanssjukvården

S2019/03010 ändrad i regleringsbrevet för 2020

den 16 december 2021

Insatser för att stärka läkarspecialiteten socialmedicin

Regleringsbrev för 2020

den 31 augusti 2021

Uppdraget att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19

S2020/01594 ändrad i regleringsbrev för 2020

den 31 december 2021

Uppdraget att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser

S2020/01849 ändrad i regleringsbrev för 2020

den 31 december 2021

Uppdraget att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i vården till följd av covid-19

S2020/02443 ändrad i regleringsbrev för 2020

den 31 december 2021

Uppdraget att bidra med eventuellt överskott av skyddsutrustning m.m. till andra stater inom EU, EES/EEA och Schweiz under utbrottet av covid-19

S2020/05931 ändrad i regleringsbrev för 2020

den 31 december 2021

Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Regleringsbrev för 2020

den 30 oktober 2021

Förbättrad tillgång till statistik om yrkesgrupper inom socialtjänsten

Regleringsbrev för 2020

den 31 mars 2022

Arbetskläder inom omsorgen

Regleringsbrev för 2020

den 15 februari 2021

Nationell strategi för anhöriga

Regleringsbrev för 2020

den 30 juni 2021

Följa utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik

Regleringsbrev för 2020

den 31 maj 2021

Kompetens i LSS-boenden

Regleringsbrev för 2020

den 31 mars 2021

Kompetens och kvalitetsutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Regleringsbrev för 2020

den 31 mars 2023

Placering av barn utan vårdnadshavarnas samtycke 

Regleringsbrev för 2020

den 31 maj 2021

Uppdrag att redogöra för kunskapsläget om öppna insatser utan samtycke samt lämna förslag på hur det kan öka

S2019/04727 ändrad i regleringsbrevet för 2020

den 31 maj 2021

Uppdrag om statistik på hjälpmedelsområdet

S2019/01378 ändrad i regleringsbrevet för 2020

den 31 december 2021

Uppdrag att beskriva behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre

S2019/03789 ändrad i regleringsbrevet för 2020

den 31 januari 2021

Uppdrag att kartlägga förutsättningarna för första linjens chefer inom bl.a. hemtjänst

Regleringsbrev för 2020

den 31 augusti 2021 med delredovisning den 31 mars 2021

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer

Regleringsbrev för 2020

den 30 juni 2021

Uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller MVK inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Regleringsbrev för 2020

den 1 november 2021

Uppdrag att sammanställa och sprida exempel på arbetssätt för att undvika smitta av covid-19 på särskilda boenden för äldre

Regleringsbrev för 2020

den 15 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen772 205
ap.1Förvaltningsmedel (ram)772 205

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Anslagsposten får användas för Socialstyrelsens förvaltningsutgifter.

Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt  653 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3:2

Bidrag till funktionshindersorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen188 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)188 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Socialstyrelsen
ap.122 49453 2000
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer
ap.1241Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Socialstyrelsen
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar85 000
Räntekontokredit31 200
Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram5 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager. 

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2562 484
2021-02-2562 484
2021-03-2562 484
2021-04-2562 484
2021-05-2562 484
2021-06-2565 541
2021-07-2565 541
2021-08-2565 541
2021-09-2565 541
2021-10-2565 541
2021-11-2565 541
2021-12-2565 539
2021-12-271 000
Summa772 205
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-68 939-7 88526 90035 000-8 100-84 924
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Lovisa Persson
Kopia till

Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner
Vårdföretagarna