Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2021-12-16
A2021/02355
A2021/02331 (delvis)
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Nygatan 25
803 20 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovården

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska redovisa hur myndigheten har utvecklat och spridit riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovården. 

3

Uppdrag

Coronapandemins påverkan på arbetsmiljön

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska kartlägga och analysera Coronapandemins konsekvenser och påverkan på arbetsmiljön i Sverige. Arbetet ska beakta både långsiktiga- och kortsiktiga aspekter och även belysa arbetsmiljön för arbetstagargrupper som påverkats särskilt under pandemin, exempelvis personal inom vård- och omsorg och personer som arbetat hemifrån. Arbetet ska i den mån det är möjligt inkludera internationella jämförelser. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 mars 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Utgiftsprognoser

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 7 februari
  • 27 april
  • 29 juli och
  • 28 oktober.

Tidigare lämnade uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

Beslut

Rapportering

Inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Regeringsbeslut A2020/01002

Delredovisning den 30 juni 2021

Slutredovisning den 30 juni 2022

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention

Regeringsbeslut S2020/06171

Återrapporteras av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten (till Socialdepartementet) senast den 31 december 2021 och slutredovisas senast den 1 september 2023

Uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårds-personal

Regeringsbeslut S2021/06572

Delredovisning den 1 december 2022

Slutredovisning den 1 december 2023

Uppdrag att följa upp användningen av statsbidraget som syftar till att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg Regeringsbeslut S2021/06821

Delredovisning 1 april 2023 

Slutredovisning 1 april 2024

Uppdrag att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare

Regeringsbeslut A2021/02080

Delredovisning den 1 december 2022

Slutredovisning i samband med årsredovisningen för 2023

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:5

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för arbetsmiljökunskap49 448
ap.1Stöd till Företagshälsovårdens kompetensförsörjning (ram)4 000
ap.2Förvaltningskostnader (ram)45 448

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Stöd till Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Anslagsposten får användas för utgifter för att stödja företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Anslagsposten får även användas för Myndigheten för arbetsmiljökunskaps personalkostnader och övriga kostnader kopplade till sådan verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap
ap.10Inget0
ap.21 4833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-253 787
2022-02-253 787
2022-03-253 787
2022-04-253 787
2022-05-253 787
2022-06-253 787
2022-07-253 787
2022-08-253 787
2022-09-253 787
2022-10-253 787
2022-11-253 787
2022-12-253 791
Summa45 448
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.2Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Johan Danielsson
Alice Melinder
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Arbetsmarknadsdepartementet/MRB
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Socialstyrelsen
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)