Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2021-12-02
Fi2021/03756 (delvis)
länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende länsstyrelserna
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 1, bet. 2020/21 KU1, rskr. 2020/21:87, prop. 2020/21:77 utg.omr. 1, bet. 2020/21 FiU40, rskr. 2020/21:179, prop. 2020/21:84 utg.omr. 1, bet. 2020/21 FiU43, rskr. 2020/21:199, prop. 2020/21:166 utg.omr. 1, bet. 2020/21 FiU49, rskr. 2020/21:248, prop. 2020/21:99 utg.omr. 1, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385, prop. 2020/21:208 utg.omr. 1, bet. 2020/21 FiU52, rskr. 2020/21:416, prop. 2021/22:2 utg.omr. 1, bet. 2021/22:FiU11, rskr. 2021/22:47). Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla för länsstyrelserna. Ändringen innebär en ökning av disponibla anslagsmedel med anledning av riksdagens beslut om propositionen Höständringsbudget för 2021.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev behandlas i huvudsak anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av länsstyrelsernas verksamhet. Övrig finansiering sker från andra anslag och inomstatliga bidrag.

När återrapporteringskrav och uppdrag ges till samtliga länsstyrelser anges "länsstyrelserna". I annat fall anges det särskilt vilken eller vilka länsstyrelser som avses. Redovisning ska ske i årsredovisningen om inte annat anges. 

Pågående uppdrag redovisas i bilaga 2.

1

Mål och återrapporteringskrav

A. Nationella mål

1. Länsstyrelserna ska främja arbetet med Agenda 2030 och i samverkan med andra aktörer i länen bidra till att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling på en regional och lokal nivå samt redovisa utvecklingen i respektive län.

2. Länsstyrelserna ska redogöra för och bedöma hur de utifrån den nationella livsmedelsstrategins mål (prop. 2016/17:104, bet. 2016/17:MJU23, 2016/17:338) driver det regionala livsmedelsstrategiarbetet i samverkan med regioner, organisationer, kommuner och näringsliv. Redovisningen ska baseras på indikatorer som väljs av länsstyrelserna.

3. Följande målsättningar ska vara vägledande för länsstyrelsernas hantering av EU-stöd: öka måluppfyllelsen och effekten av genomförda insatser, minska kostnaden per stödkrona för förvaltning och kontroll av EU-fonder, effektivisera handläggningen, förenkla och underlätta för företag och myndigheter, med särskilt fokus på de som söker och de som är mottagare av stöd, utföra så tidiga utbetalningar som möjligt samt minska andelen fel i stödhanteringen.

4. Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur för att stärka de ekologiska sambanden i landskapet mellan skyddade och på andra sätt bevarade områden och biotoper, samt bedöma planernas effekter av arbetet. Vidare ska länsstyrelserna redovisa konsekvenserna för och hur hänsyn tas till äganderätt och markvärden. Redovisningen ska ligga till grund för hur regeringen avser ta arbetet med grön infrastruktur vidare.

5. Länsstyrelserna ska redovisa hur respektive myndighet inom sina ansvarsområden har bidragit till att uppnå de nationella målen för kulturmiljöarbetet (prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, 2012/13:273) respektive målen för arkitektur-, form-, och designpolitiken (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316), samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns för arbetet.

6. Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med förorenade områden, inklusive arbetet med bidragen för sanering av förorenade områden. Länsstyrelserna ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet privatfinansierade efterbehandlingar av förorenade områden, särskilt antal utredningar och åtgärder som pågår eller är utförda genom operativ tillsyn. Länsstyrelserna ska vidare redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska oförbrukade bidrag från anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden inom utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård.

7. Länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser inom relevanta verksamhetsområden som särskilt bidragit till omställningen till en cirkulär ekonomi.

8. Länsstyrelserna ska göra en översyn av bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden som berörs av den nationella planen för moderna miljövillkor (M2019/01769). Inom ramen för översynen ska bevarandeplanerna vid behov utvecklas och förtydligas avseende vilka förutsättningar och åtgärder som behövs för att uppnå bevarandemålen. Vid översynen ska tillgänglig vägledning från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten beaktas. Översynen ska vara genomförd i god tid innan de prövningar som avses i 11 kap. 27 § miljöbalken påbörjas för respektive huvudavrinningsområde. Berörda länsstyrelser ska redovisa de översyner som har genomförts och vilka Natura 2000-områden som de omfattat.

9. Länsstyrelserna ska verka för att den nationella planen för moderna miljövillkor (M2019/01769) genomförs i sin helhet. Länsstyrelserna ska redovisa hur de arbetar med att genomföra den nationella planen, vilka undantag som har beslutats och på vilken grund samt vilka vatten som har förklarats som kraftigt modifierade i enlighet med vattenförvaltningsförordningen (2004:660), för de vattenförekomster där det finns verksamheter som omfattas av den nationella planen.

10. Länsstyrelserna ska bistå Regeringskansliet och Jordbruksverket i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 2021–2027 och framtagandet av en nationell strategisk plan för denna. 

11. Vid genomförandet av Landsbygdsprogrammet för Sverige 2014–2020, inklusive de två förlängningsåren 2021 och 2022, och Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 (prop. 2014/15:1 utg. 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88) ska länsstyrelserna redovisa genomförandet av programmen samt handläggningstider och måluppfyllnad utifrån målen inom styrnings- och uppföljningssystemet SUSS-LB för projekt- och företagsstöd respektive systemet SUSS-JBR för jordbrukarstöd.

12. Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering belysts, analyserats och beaktas inom respektive myndighets ansvarsområden. Länsstyrelserna ska även redovisa samarbetet med andra myndigheter och vilka åtgärder som vidtagits för att stödja kommunerna i dessa frågor. Varje länsstyrelse ska även särskilt redovisa de åtgärder som vidtagits för att utveckla länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter.

B. Sektorsövergripande och samordnande

1. Länsstyrelserna ska redovisa vidtagna åtgärder för att stödja kommunerna och regionerna i arbetet med beredskapsplaneringen för det civila försvaret. En kopia av redovisningen ska skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

3. Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter, och i vilken utsträckning som arbetet med att vidta förebyggande åtgärder har överlåtits till de kommuner som har efterfrågat detta.

4. Länsstyrelserna ska redovisa resultatet av deras samordning och ledning av det regionala arbetet avseende naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, åtgärdsprogrammen för hotade arter, artbevarande, tätortsnära natur, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning. 

C. Främjande av länets utveckling

1. Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt regionala tillväxtarbete och genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen 2014–2020 och territoriellt samarbete, redovisa inom vilka områden samverkan och gemensam finansiering av insatser, inklusive samverkan över länsgränser, har skett under året med regionerna och Gotlands kommun. Länsstyrelserna ska också redovisa vilka resultat denna samverkan har medfört eller förväntas medföra.

2. Länsstyrelserna ska redovisa hur deras tilldelning av medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen 2014–2020. Av redovisningen ska framgå hur hänsyn har tagits till de förutsättningar som råder i olika delar av länet och hur det har påverkat fördelningen av medel inom länet.

3. Länsstyrelserna ska fortsätta sitt förenklingsarbete och vidta åtgärder, särskilt fokuserade på service, bemötande och tillståndsgivning, som underlättar för företagen att följa gällande regler. Länsstyrelserna ska därtill, inom sina verksamhetsområden, bidra till att det blir enklare att starta och driva företag samt underlätta för företagen att följa gällande regelverk och myndighetens uttolkning av dessa, med företagsfrämjande och förenkling i fokus.

4. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska beskriva utfallet av arbetet med omarrondering i Dalarnas län under 2021 och analysera årets resultat i jämförelse med resultaten de senaste två åren.

5. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska redovisa hur den under 2021 har bidragit till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor.

D. Tillsyn

1. Länsstyrelserna ska göra en bedömning av deras måluppfyllelse för relevanta operativa mål i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan. Redovisningen ska inkludera en kortfattad analys av orsakerna till eventuell utebliven måluppfyllelse och förutsättningarna för att bedriva verksamheten. Länsstyrelserna ska även redovisa vilka resultat som har uppnåtts i arbetet med revisioner av kommunernas livsmedelskontroll.

2. Länsstyrelserna ska redovisa det arbete som genomförts för att säkerställa att kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen, enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstifningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel, är likvärdig och riskbaserad på nationell nivå. Redovisningen ska omfatta vilka effekter som arbetet hittills har medfört. Redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

3. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska redovisa hanteringen av markärenden ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Redovisningen ska avse handläggningen av upplåtelse- och friköpsärenden, inklusive uppgifter om antalet ärenden.

4. Länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska, i samråd med Sametinget och samebyarna i respektive län, arbeta med förvaltningsverktyget för rovdjur inom renskötselområdet, i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och en gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Berörda länsstyrelser ska redovisa hur arbetet med förvaltningsverktyget fortskrider och redovisa skadenivån för respektive sameby.

5. Berörda länsstyrelser ska redovisa sitt arbete med en långsiktigt hållbar rennäring enligt rennäringslagen (1971:437), utifrån betesresurser och renantal, samt uppföljningen av den gränsöverskridande renskötseln.

6. Länsstyrelserna ska redovisa uppgifter om det stöd som enligt 11 § viltskadeförordningen (2001:724), lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler lämnats för ersättning för skada på fisk och fiskeredskap av respektive länsstyrelse till Havs- och vattenmyndigheten.

7. Länsstyrelserna ska redovisa uppgifter om det stöd som lämnats för att förebygga skada av vilt och som ersättning för skada av vilt på annat än renar, fisk och fiskeredskap. Uppgifterna ska lämnas till Naturvårdsverket för denna myndighets årliga rapportering av statligt stöd till Europeiska kommissionen enligt lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Vidare ska länsstyrelserna redovisa sin uppföljning av det stöd som lämnas av länsstyrelserna enligt förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador.

E. Övrigt

1. Länsstyrelserna ska ta fram en gemensam struktur för indikatorer och återrapportering i enlighet med 2 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. Arbetet ska samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län.

2

Organisationsstyrning

1. Länsstyrelsernas årsredovisningar ska följa en enhetlig struktur. I årsredovisningen ska följande redovisas: overheadkostnader per sakområde, verksamhetskostnader och årsarbetskrafter fördelade enligt länsstyrelsernas koder för verksamhets- och ärendestruktur (VÄS) på nivå två för 2019, 2020 och 2021 samt statistik avseende ärendehantering fördelade enligt länsstyrelsernas VÄS-koder.

2. Länsstyrelserna ska till Länsstyrelsen i Örebro län lämna underlag till de tabeller som redovisas i resultatredovisningen i årsredovisningen. Underlagen ska lämnas i samband med att årsredovisningarna färdigställs och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.

3. Länsstyrelsen i Örebro län ska samlat redovisa antalet årsarbetskrafter för 2020 avseende verksamhetsområdet Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd, uppdelat på de anslag som finansierar verksamhetsområdet samt per länsstyrelse. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 mars.

3

Uppdrag

A. Nationella mål

1. Länsstyrelserna ska, utifrån sitt tillsyns- och tillsynsvägledningsansvar avseende kommunal kontroll samt kommunernas handläggning av vissa ärendetyper kopplade till bl.a. alkohollagstiftningen och livsmedelskontrollen, i sina kontakter med kommunerna verka för ett minskat och förenklat uppgiftslämnande i enlighet med förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 25 februari 2022.

2. Länsstyrelserna ska under 2021 och 2022 fortsätta arbetet i enlighet med uppdraget att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden (N2020/01767). Uppdraget ska redovisas till Skogsstyrelsen, med kopia till regeringen (Näringsdepartementet), inför Skogsstyrelsens redovisning av uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) den 15 februari 2022 och den 15 februari 2023.

3. Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet mot de energi- och klimatpolitiska målen inom relevanta ansvarsområden. Länsstyrelserna ska bedöma hur vidtagna åtgärder bidragit till att uppnå de nationella energi- och klimatmålen. Uppdraget ska genomföras i dialog med Energimyndigheten och Trafikverket samt regionala och lokala aktörer. Länsstyrelserna ska redovisa sitt arbete till Länsstyrelsen i Dalarnas län senast den 24 januari 2022. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska samlat redovisa länsstyrelsernas arbete med klimat – och energifrågor, inklusive Klimatklivet och klimatinvesteringar, till regeringen (Miljödepartementet, med kopia till Infrastrukturdepartementet) senast den 25 februari 2022.

5. Länsstyrelserna ska utveckla ett stöd till kommunernas kontinuitetsplanering för att säkerställa dricksvattenförsörjningen under höjd beredskap samt utarbeta en plan för prioritering av nödvatten vid höjd beredskap. Länsstyrelserna ska till regeringen (Näringsdepartementet) delredovisa uppdraget genom en muntlig redovisning senast den 15 april 2021 och en skriftlig redovisning senast den 30 september samma år. Delredovisningen ska innehålla en redogörelse för hur arbetet med försörjningsfrågor för dricksvatten kan utvecklas inom ramen för arbetet med civilt försvar under perioden 2021–2023, samt hur klimatförändringarnas påverkan på dricksvattenförsörjningen har beaktats. Länsstyrelserna ska i arbetet samverka med Livsmedelsverket. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

6. Länsstyrelserna ska redovisa resultaten och effekterna av sitt arbete med att skydda dricksvatten, inklusive skyddet av vatten som utnyttjas eller som kan komma att utnyttjas som vattentäkt enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken. Av redovisningen ska framgå vilka resultat och effekter som förstärkningen av medlen till länsstyrelserna för detta ändamål har lett till. Länsstyrelserna ska även beskriva resultaten från arbetet med regionala vattenförsörjningsplaner och rapportera statusen för dessa samt beskriva länens och kommunernas tillgång till nuvarande och framtida behov av dricksvattenförsörjning. Länsstyrelsen i Kalmar län ska samlat redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet, med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2022.

7. Länsstyrelserna ska redovisa sina kostnader för hantering av EU-stöden för lantbruk och landsbygd samt för havs- och fiskeriprogrammet och antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Uppdraget ska redovisas till Statens jordbruksverk, med kopia till regeringen (Näringsdepartementet), senast den 1 februari 2021. Redovisningen ska utformas efter hörande av Statens jordbruksverk.

8. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av dels föregående års fisketillsyn i form av antal fisketillsynsmän för havet och de stora sjöarna, respektive övriga sötvattensområden, dels antal informationsinsatser, tillsynsdagar, anmälningar av otillåtet fiske och antal beslag av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål i havet och i de stora sjöarna. Effekterna av tillsynen avseende ålfiske ska särskilt specificeras. Uppdraget ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten, med kopia till regeringen (Näringsdepartementet), senast den 1 februari 2022.

B. Samordnande och sektorsövergripande

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska redovisa aktiviteter på demokratiområdet som länsstyrelserna genomfört under 2021, med ett särskilt fokus på insatser som genomförts med anledning av regeringens satsning Demokratin 100 år (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1). Länsstyrelsen ska även genomföra en analys av de utmaningar på demokratiområdet som kartlades under 2020 samt om möjligt utveckla de förslag till insatser som tagits fram efter uppdrag i regleringsbrevet för 2020. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska vid uppdragets genomförande samverka med kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 2022.

2. För överklagade kommunala beslut om lov (bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked) ska följande inriktningsmål gälla:

– Av ärendena ska 75 procent vara avgjorda inom 105 dagar och 90 procent inom 150 dagar.
– Handläggningen av överklagade bygglov för bostäder ska särskilt prioriteras, dock inte bygglov för fritidshus. Av de ärenden som avser bostäder ska 75 procent vara avgjorda inom 80 dagar och 90 procent inom 120 dagar.

Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till regeringen (Finansdepartementet), senast den 25 februari 2022.

3. Länsstyrelserna ska stödja kommunerna i deras arbete med att motverka vräkningar och inom ramen för detta sprida kunskap om de möjligheter som samarbete mellan kommuner, hyresvärdar och Kronofogdemyndigheten skapar. Uppnådda resultat ska redovisas i den rapport som ska lämnas enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

4. Berörda länsstyrelser ska med stöd av Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter ta fram ett ändamålsenligt planeringsunderlag för kulturmiljöer i den nationella havsplaneringen. Planeringsunderlaget ska utgå från prioriterade behov som identifieras i dialog med Havs- och vattenmyndigheten. Uppdraget ska sammanställas av Länsstyrelsen i Västra Götaland och redovisas till Havs- och vattenmyndigheten, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 31 januari 2024.

5. Länsstyrelsen i Hallands län ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

7. Länsstyrelserna ska arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker, bl.a. inom ramen för förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Markägarnas kunskap om bidraget och möjligheten till samarbete med myndigheter ska förstärkas. Länsstyrelsen i Gotlands län ska sammanställa hur arbetet har bedrivits och vilka effekter det har fått och redovisa detta till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 februari 2022.

8. Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken i samverkan med Skogsstyrelsen, kommunerna och andra berörda aktörer. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som har genomförts för att stärka arbetet med tätortsnära natur och för att målen för friluftslivspolitiken ska få ett ökat genomslag (skr. 2012/13:51, bet. 2012/13:KrU4, 2012/13:278). Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2022. Redovisningen ska utformas efter hörande av Naturvårdsverket.

9. Länsstyrelserna ska redovisa hur medel från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård har använts, inklusive hur medlen som avsatts för genomförandet av de nya bestämmelserna i 11 kap. 27–28 § miljöbalken om att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor har använts och hur arbetet har bedrivits. Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska samlat redovisa uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2022.

10. Länsstyrelserna ska redovisa vilka effekter som har uppnåtts genom arbetet med skydd, skötsel, förvaltning, artbevarande, åtgärdsprogram för hotade arter, artskydd, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning. Länsstyrelserna ska prioritera värdefulla naturområden i skyddsarbetet. Länsstyrelsen ska minska ärendebalanserna för beslut om skydd av värdefulla naturområden i sådana ärenden där avtal redan finns med markägare. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2021. Redovisningen ska utformas efter hörande av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

11. Länsstyrelserna ska arbeta för att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer i landskapet, bl.a. inom ramen för förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2022.

12. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län ska fortsätta arbeta med genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med de program som tidigare har utarbetats på regeringens uppdrag (M2002/02284), med inriktningen att programmen ska vara genomförda 2025. En redovisning av arbetet med genomförandet av programmen och hur arbetet kan utvecklas ska lämnas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 september 2025.

13. Länsstyrelserna som ingår den marina baltiska regionen enligt EU:s indelning, ska ta fram förslag på befintliga Natura 2000-områden som i den s.k. SDF-databasen bör inkludera gråsäl som en art som är utsedd för området. Urvalet ska göras enligt de vetenskapliga kriterier som enligt artikel 4 rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter anges i bilaga 3 till samma direktiv. Vid behov ska länsstyrelserna inventera beståndet av gråsäl inom dessa områden. Arbetet ska utföras i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Naturhistoriska riksmuseet, och ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 september 2021.

14. Länsstyrelserna ska redovisa vilka förebyggande respektive direkta åtgärder de har vidtagit för att minska spridning av granbarkborrar från skyddade områden i de län som omfattas av Skogsstyrelsens bekämpningsområde. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2021. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna uppdraget.

15. Länsstyrelserna ska fortsatt utveckla myndighetssamverkan vad gäller statlig närvaro och service samt redovisa den statliga servicen och närvaron i länen. Befintlig statistik ska användas. Uppdraget ska genomföras som ett led i arbetet med att stärka länsstyrelsernas utrednings- och analyskompetens och ska beakta länsstyrelsernas utvecklingsprojekt avseende mer systematisk användning och analys av data och statistik. Regeringskansliet (Finansdepartementet) ska hållas informerat om arbetet. Arbetet ska samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län.

16. Länsstyrelserna ska i samarbete med Myndigheten för delaktighet, och i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner, 2021–2023 stödja regioner och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer i enlighet med målet för funktionshinderspolitiken och inriktningen för genomförandet av densamma (prop. 2016/17:188, bet. 2017/18:SoU5, rskr. 2014/18:86). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2024. Delredovisningar ska lämnas senast den 14 december 2021 respektive den 13 december 2022.

17. Länsstyrelserna ska, i enlighet med tidigare regeringsbeslut (A2019/01274), samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Uppdraget förlängs och ska slutredovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023. En delredovisning av uppdraget ska ske den 1 mars 2021 och den 1 mars 2022.

18. Länsstyrelserna ska redovisa hur lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har tillämpats inom myndigheternas ansvarsområde, utifrån målet för minoritetspolitiken (prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr 2008/09:272). Länsstyrelserna ska redovisa sitt arbete till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, med kopia till regeringen (Kulturdepartementet), senast den 12 november 2021.

19. Länsstyrelsen i Stockholms län ska i samråd med Sametinget verka för att minoritetspolitikens fastställda mål uppnås och fortsatt redovisa utvecklingen på området. Redovisningen ska bl.a. omfatta vilka stödjande, samordnande och kunskapshöjande insatser som har genomförts samt behovet av ytterligare åtgärder. Länsstyrelsen i Stockholms län ska också besluta om stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Eventuella skillnader vad gäller kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad redovisning ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 6 april 2022.

20. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska utveckla delar av det utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen, bl.a. genom att mer fokus läggs på jämställdhet och mänskliga rättigheter, samt ta fram metodstöd för samhällsorienteringen. Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i länsstyrelsernas återrapportering av uppdraget om översyn av samhällsorientering för nyanlända (A2018/01211). Uppdraget ska genomföras i samråd med andra berörda aktörer. Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) ska hållas informerat om arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

21. Länsstyrelserna ska sammanställa lägesbilder om mottagandet av nyanlända och asylsökande i respektive läns kommuner avseende boende och verksamheter inom socialtjänst, skola och utbildning. Länsstyrelsen i Värmlands län ska lämna en redovisning för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse, till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet), senast den 25 februari 2022.

22. Länsstyrelserna ska delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag om en anvisningsmodell för ensamkommande barn samt anvisning av nyanlända till kommuner. Länsstyrelserna ska bistå Migrationsverket i arbetet med att analysera, och vid behov justera, beräkningen som ligger till grund för fördelningen av ensamkommande barn respektive nyanlända. Länsstyrelserna ska vidare lämna synpunkter på de förslag som tas fram. Länsstyrelserna ska också föra en dialog med kommunerna och möjliggöra en omfördelning av anvisningsandelar för ensamkommande barn innan de fastställs av Migrationsverket.

23. Länsstyrelsen i Värmlands län ska samordna länsstyrelsernas resultatredovisning avseende kommuners beredskap och mottagningskapacitet för mottagandet av vissa nyanlända invandrare, samt lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter per länsstyrelse. Redovisningen ska innehålla en bedömning av länens förutsättningar att anpassa sin beredskap och kapacitet till förändringar i det totala mottagandet och i sammansättningen av gruppen som tas emot, samt innehålla en bedömning av framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att säkerställa hållbarhet och kvalitet i mottagandet. En bedömning ska göras av resultaten av de egna insatserna och hur ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar har använts i detta arbete. Arbetet ska samordnas med länsstyrelsernas arbete inom hållbar samhällsplanering och boende samt länsstyrelsernas uppgift att verka för att behovet av bostäder tillgodoses. Arbetet ska ha ett tydligt jämställdhetsfokus. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 25 februari 2022. Redovisningen ska samordnas med redovisningen av uppdrag 24.

24. Länsstyrelsen i Värmlands län ska samordna länsstyrelsernas resultatredovisning avseende kommuners beredskap och mottagningskapacitet för ensamkommande barn och unga, samt lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter per länsstyrelse. Redovisningen ska innehålla en bedömning av länens förutsättningar att anpassa verksamhet, boende och stöd i mottagandet utifrån gruppens ålders- och könssammansättning eller särskilda behov, samt en bedömning av framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att säkerställa en långsiktig hållbarhet och kvalitet i mottagandet. En bedömning ska göras av resultaten av de egna insatserna. Länsstyrelsen ska, som en del av arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter, samverka med berörda aktörer för att motverka att ensamkommande barn och unga utsätts för människohandel och exploatering. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 25 februari 2022. Redovisningen ska samordnas med redovisningen av uppdrag 23.

25. Länsstyrelsen i Värmlands län ska samordna länsstyrelsernas redovisning av uppdragen om insatser för asylsökande m.fl. enligt förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. och förordningen (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, samt lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter per länsstyrelse. Rapporterna ska innehålla en särskild redovisning av hur länsstyrelserna har arbetat för att så många kvinnor och män som möjligt ska kunna ta del av insatserna. Rapporterna ska även innehålla en särskild redovisning av hur länsstyrelserna har arbetat för att säkerställa att insatserna främjat kunskaper om det svenska samhället, vilket bl.a. ska redovisas genom information om hur arbetet bedrivs, vilka som genomför informationsinsatser till asylsökande mfl. och vilka former av informationsmaterial som används. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 25 februari 2022.

26. Länsstyrelserna ska redogöra för vilka insatser som ersättning enligt 37 och 37 a §§ förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar har lämnats och redovisa en bedömning av resultaten, i vilken utsträckning som insatserna når kvinnor respektive män samt framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Länsstyrelsen i Värmlands län ska samordna redovisningen och lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter per länsstyrelse. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 25 februari 2022.

27. Länsstyrelsernas redovisning enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Värmlands län, med bilagda rapporter per länsstyrelse, till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 25 februari 2022. Jämställdhetsaspekter ska vara ett tydligt fokus vid framtagandet av redovisningen.

28. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska lämna en redovisning om portalen informationsverige.se. Redovisningen ska innehålla en bedömning av hur portalen fungerar som informationskanal för nyanlända och asylsökande kvinnor och mäns etablering, samt en bedömning av hur portalen fungerar som verktyg för aktörer som bedriver verksamhet för nyanlända eller asylsökande. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 25 februari 2022.

29. Länsstyrelsen i Värmlands län ska samla in och sprida goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och utbildning. Exempelsamlingen ska bl.a. kunna användas av kommuner eller kommun i samverkan med en eller flera organisationer för insatser som beviljas ersättning enligt 37 a § förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 25 februari 2022.

C. Främjande av länets utveckling

1. Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län ska, i egenskap av förvaltande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica och Sverige–Norge 2014–2020, för beslutade och utbetalade EU-medel, redovisa den svenska beslutade och utbetalda medfinansieringen fördelad på staten (inklusive medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling), regioner, kommuner och den privata sektorn. De tio största medfinansiärerna ska framgå av redovisningen. Uppdraget ska redovisas till Tillväxtverket, med kopia till regeringen (Näringsdepartementet), senast den 31 mars 2021.

2. Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län ska, i egenskap av förvaltande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica, Norra periferin och Arktis samt Sverige–Norge 2014–2020 redovisa beslutade och utbetalade EU-medel totalt och fördelade på tematiska mål. Redovisningen ska ske till Tillväxtverket, med kopia till regeringen (Näringsdepartementet), senast den 31 mars och den 24 september 2021. Länsstyrelserna ska därutöver redovisa förväntade och uppnådda resultat för programmens aktivitetsindikatorer och inbetalningar från kommissionen. Redovisningen ska ske till Tillväxtverket, med kopia till regeringen (Näringsdepartementet), senast den 31 mars april 2021.

3. Länsstyrelserna ska lämna uppgifter till Tillväxtverket avseende utgiftsprognoser, utfall och användningen av beställningsbemyndigandet under anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling. Länsstyrelserna ska även medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa en nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet och följa upp användningen av medel från nämnda anslag.

4. Länsstyrelserna ska främja och stödja insatser för bredbandsutbyggnad, och därigenom verka för uppfyllelsen av målet om att Sverige ska ha bredband i världsklass (prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297). Länsstyrelserna ska redovisa hur de har bidragit till att målet nås. Länsstyrelserna ska även bistå de regionala bredbandskoordinatorerna med den data och de verktyg som länsstyrelserna förfogar över. Uppdraget ska redovisas till Post- och telestyrelsen (PTS) med kopia till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2022. Vidare ska länsstyrelserna bistå PTS i myndighetens regeringsuppdrag om att följa och redovisa efterfrågan på och tillgången till statliga bredbandsstöd, utöver de stöd som PTS ansvarar för, samt informera projektägare om relevant reglering och gällande regelverk för stöd till bredbandsutbyggnad inom landsbygdsprogrammet.

5. Länsstyrelserna ska arbeta för att genomföra stöd- och utvecklingsinsatser i syfte att förbättra samhällets tillgång till grundläggande betaltjänster på de orter och i den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Länsstyrelserna ska till Länsstyrelsen i Dalarnas län redovisa en bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov av sådana tjänster, inklusive en redovisning av effekter av stöd- och utvecklingsinsatser som länsstyrelserna har genomfört. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska lämna stöd till och samordna uppdraget samt sammanställa en rapport utifrån ovan nämnda underlag. Rapporten ska redovisas till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 december 2021. För arbetet med grundläggande betaltjänster kan länsstyrelserna ansöka om medel från PTS.

6. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska ta fram en plan för det fortsatta arbetet med omarrondering av mark. Länsstyrelsen ska inhämta synpunkter från Lantmäteriet, Skogsstyrelsen samt andra berörda myndigheter och intressenter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2021.

7. Länsstyrelserna ska förlänga de länsstrategier för jämställdhetsintegrering som tagits fram i enlighet med uppdrag om länsstrategier för jämställdhetsintegrering (S2016/07873). Nytt slutår för strategierna är 2022. I samband med förlängningen kan varje länsstyrelse, om man bedömer det relevant, revidera strategin. Länsstyrelserna ska redovisa genomförandet av strategierna årligen till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari. Redovisningen ska omfatta en beskrivning av förankringsarbetet, såväl internt som regionalt, och en analys av hur strategierna bidrar till länsstyrelsernas arbete med andra strategier, uppgifter och uppdrag som har bäring på de jämställdhetspolitiska målen. Länsstyrelserna ska också göra en bedömning av hur arbetet med strategierna främjar jämställdhetsintegrering i länet och bidrar till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen på länsnivå. Länsstyrelserna ska vidare, i enlighet med Jämställdhetsmyndighetens uppdrag om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (A2020/02041), stödja myndigheters verksamhet med jämställdhetsintegrering på regional och lokal nivå.

8. Länsstyrelserna ska förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, i enlighet med tidigare meddelade regeringsbeslut (S2017/07420 och A2019/01278). Länsstyrelserna ska fortsätta med att utveckla tidigt förebyggande insatser och återfallsförebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt mot hedersrelaterat våld och förtryck. I arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska samverkan ske med det nationella kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. I uppdraget ingår att fortsätta utveckla verksamheten med regionala resurscentra för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet ska utvecklas mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts av arbetet hittills och samordnas av Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtyck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Länsstyrelserna ska även bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga samt verka för regional likvärdighet i arbetet med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel, med fokus på insatser gällande människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen i Örebro län ska lämna en ekonomisk redovisning av använda medel och för vilka ändamål de använts, till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 11 mars 2022. Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtyck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands län ska göra detsamma avseende de delar som berör regionala resurscenter. Vid samma tidpunkt ska övriga delar av uppdraget länsvis redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet), med utgångspunkt i de fyra politiska målsättningarna i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10).

D. Tillsyn

1. Länsstyrelsernas redovisning av byggnadsnämndernas tillsynsarbete enligt 8 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338) och uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900) enligt 8 kap. 18 § plan- och byggförordningen ska samordnas mellan länsstyrelserna efter hörande av Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till regeringen (Finansdepartementet), senast den 31 januari 2022.

2. Länsstyrelserna ska redovisa hur tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken har utvecklats sedan föregående år, andel utförd tillsyn i förhållande till behovet av tillsyn inom olika sakområden, vilka tillsynsvägledande insatser som har genomförts och hur samverkan har bedrivits samt vilka resultat som länsstyrelsernas arbete har lett till. Redovisningen ska omfatta hur medlen har använts samt utformas enhetligt och efter hörande av Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 15 februari 2022.

3. Länsstyrelserna ska förbereda för att de fr.o.m. 2022 ska kunna ta fram och lämna de uppgifter till Naturvårdsverket som ska rapporteras till Europeiska kommissionen enligt artikel 12.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Skåne län och ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 november 2021.

4. Länsstyrelserna ska lämna en samlad redovisning av hur förstärkning av medlen för prövning enligt miljöbalken har använts, inklusive vilka resultat som länsstyrelsernas arbete har lett till bl.a. i fråga om handläggningstider. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Västernorrlands län och redovisas till regeringen (Miljödepartement) senast den 31 mars 2022.

5. Länsstyrelserna ska registrera uppgifter om kommunernas och länsstyrelsernas samtliga beslut om upphävande av och dispens från strandskyddet samt tillsynsbeslut i strandskyddsärenden. Uppgifterna ska sammanställas i statistik som bl.a. visar hur många beslut som har fattats under året, fördelat på kommuner, samt skälen för och ändamålen med varje beslut. Länsstyrelserna ska även registrera uppgifter om sådana kommunala beslut som en länsstyrelse har beslutat att överpröva enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken eller som har överklagats. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2022. Redovisningen ska utformas efter hörande av Naturvårdsverket.

6. Länsstyrelserna ska redovisa förslag på utvecklingsinsatser som ska leda till en mer effektiv och rättssäker tillsyn. Förutsättningarna för att utöva tillsynen utifrån en gemensam planering, gemensamma arbetsmetoder och ett utökat samarbete vid arbetstoppar ska analyseras. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Västernorrlands län och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 3 oktober 2022 med en delredovisning den 1 oktober 2021.

7. Länsstyrelserna ska analysera möjligheterna att effektivisera myndigheternas prövningsverksamhet. Analysen ska omfatta möjligheter till erfarenhetsutbyte om arbetssätt och ökat samarbete mellan länsstyrelser vid arbetstoppar. Analysen ska även omfatta en analys av ledtiderna mellan centrala processteg i prövningsverksamheten i syfte att identifiera effektiva handläggningsprocesser. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Blekinge län och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 3 oktober 2022, med en delredovisning den 1 oktober 2021.

E. Övriga uppdrag

1. Länsstyrelserna ska fortsätta arbetet med utvecklingen av en mer systematisk användning och analys av data och statistik som kan användas i verksamhetsutveckling och uppföljning, för att bidra till högre effektivitet i myndigheterna. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

2. Länsstyrelsen i Örebro län ska lämna ett förslag till, och påbörja genomförandet av, en indelning av hur länsstyrelserna ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet, där intäkterna inte får disponeras. Förslaget ska omfatta en struktur som är enhetlig för samtliga länsstyrelser och som tar hänsyn till länsstyrelsernas specifika verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. Uppdraget ska genomföras i samråd med samtliga länsstyrelser och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 september 2021.

3. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2021–2024 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 – 5 februari,

 – 29 april,

 – 30 juli, och

 – 25 oktober.

4. Länsstyrelserna ska genomföra en kompetenshöjande insats avseende styrning och ledning av riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete för att stärka förmågan att förebygga cybersäkerhetshot. Insatsen ska inriktas på myndighetsledningarnas ansvar för informations- och it-säkerhet, utifrån länsstyrelsernas roll som regional förvaltningsmyndighet och högsta civila totalförsvarsmyndighet i respektive län. Insatsen ska också omfatta myndighetsledningarnas ansvar för frågor inom länsstyrelsernas gemensamma samverkan avseende verksamhetsutveckling och it. Länsstyrelserna ska vid utförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Länsstyrelsen i Uppsala län ska samordna uppdraget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

5:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet700
ap.22Utvecklingsinsatser m.m. (ram)700
ap.23Länsstyrelserna m.m. - Ofördelad anslagsdel (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län414 575
ap.1Stockholms län (ram)414 575
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län121 813
ap.2Uppsala län (ram)121 813
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län102 959
ap.3Södermanlands län (ram)102 959
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län150 568
ap.4Östergötlands län (ram)150 568
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län131 674
ap.5Jönköpings län (ram)131 674
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län95 299
ap.6Kronobergs län (ram)95 299
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län116 154
ap.7Kalmar län (ram)116 154
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län62 626
ap.8Gotlands län (ram)62 626
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län74 797
ap.9Blekinge län (ram)74 797
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län339 013
ap.10Skåne län (ram)339 013
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län113 916
ap.11Hallands län (ram)113 916
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län443 379
ap.12Västra Götalands län (ram)443 379
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län132 145
ap.13Värmlands län (ram)132 145
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län816 402
ap.14Örebro län (ram)140 913
ap.24Omhändertagande av djur (ram)9 239
ap.25Utökad testning (ram)50 000
ap.27Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag (ram)319 000
ap.28Bistå regioner med att genomföra vaccinationer (ram)60 000
ap.29Uppgifter till följd av covid-19-lagen (ram)234 550
ap.30Stöd, råd och vägledning till kommuner (ram)2 700
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län136 418
ap.15Västmanlands län (ram)136 418
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län131 737
ap.16Dalarnas län (ram)131 737
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län124 178
ap.17Gävleborgs län (ram)124 178
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län127 513
ap.18Västernorrlands län (ram)127 513
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län117 323
ap.19Jämtlands län (ram)117 323
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län155 218
ap.20Västerbottens län (ram)155 218
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län182 832
ap.21Norrbottens län (ram)182 832

Villkor för anslag 5:1

ap.1 Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län ska med 5 060 137 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Stockholm. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.2 Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län ska med 2 164 129 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Uppsala. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

Högst 300 000 kronor får användas för kostnader för kompetenshöjande insatser inom informationssäkerhetsarbetet.

ap.3 Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska med 3 753 935 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Södermanland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.4 Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska med 2 631 719 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Östergötland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.5 Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska med 2 102 122 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Jönköping. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.6 Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska med 2 645 950 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Kronoberg. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.7 Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län ska med 6 357 191 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Kalmar. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.8 Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län ska med 2 568 696 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.9 Blekinge län

Länsstyrelsen i Blekinge län ska med 3 537 420 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Blekinge. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.10 Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne län ska med 6 708 900 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Skåne. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

Högst 85 000 kronor får användas för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Avrapportering ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och till landshövdingemötet.

ap.11 Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län ska med 2 449 765 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Halland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.12 Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska med 8 111 670 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Västra Götaland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

I anslagsposten ingår 775 000 kronor för utveckling av det länsstyrelsegemensamma arbetet avseende it-system, datainsamling och bearbetning för havsplanering.

ap.13 Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmlands län ska med 4 180 865 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Värmland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.14 Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län ska med 3 457 117 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Örebro. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

I anslagsposten ingår högst 528 000 kronor för utbetalning till det län som samordnar Seveso-verksamheten för denna samordningsroll.

I anslagsposten ingår högst 19 500 000 kronor för utbetalningar till övriga länsstyrelser av ersättning för hantering av jordbruksstödsåterkrav.

Högst 1 000 000 kronor får användas för den ekonomiska samordningen av medel med anledning av förordningen (2021:143) om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare för augusti 2020 – februari 2021 och uppgifter med anledning av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

ap.15 Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län ska med 4 832 441 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Västmanland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.16 Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska med 4 695 214 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Dalarna. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.17 Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska med 4 705 379 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Gävleborg. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.18 Västernorrlands län

Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska med 9 810 242 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Västernorrland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.19 Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska med 5 233 959 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Jämtland. Medlen ska utbetalas med en tolftedel per månad. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Sverige–Norge.

ap.20 Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska med 8 142 165 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Västerbotten. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i de territoriella programmen Botnia–Atlantica och Norra periferin.

ap.21 Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska med 5 193 299 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Norrbotten. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska med 1 520 000 kronor delfinansiera föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

ap.22 Utvecklingsinsatser m.m.

Anslagsposten används för löpande utgifter i samband med länsstyrelsegemensamma aktiviteter och gemensamma utvecklingsprojekt.

Medlen disponeras efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.24 Omhändertagande av djur

Anslagsposten får användas länsstyrelsernas för kostnader i samband med omhändertagande av djur.

ap.25 Utökad testning

Medlen får användas av länsstyrelserna för arbete med uppdraget att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna vid utbyggnaden av kapaciteten för och vid utförandet av serologisk testning och PCR-testning för covid-19 inom sina respektive geografiska områden.

ap.27 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Anslagsposten får användas av länsstyrelserna för att administrera, informera om, handlägga, fatta beslut om och kontrollera utbetalningar av omsättningsstöd, enligt förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020, förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020– september 2021 och förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020– september 2021.

ap.28 Bistå regioner med att genomföra vaccinationer

Medlen får användas av länsstyrelserna för arbete med uppdraget att bistå regionerna med att genomföra vaccinationer mot covid-19.

ap.29 Uppgifter till följd av covid-19-lagen

Medlen får användas för uppgifter till följd av lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

ap.30 Stöd, råd och vägledning till kommuner

Medlen får användas av länsstyrelserna för arbete med råd, stöd och vägledning till kommuner med anledning av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.112 4503 %0
ap.23 6483 %0
ap.33 0913 %0
ap.44 5213 %0
ap.53 9513 %0
ap.62 8613 %0
ap.73 4873 %0
ap.81 8793 %0
ap.92 2453 %0
ap.1010 1813 %0
ap.113 4203 %0
ap.1213 3283 %0
ap.133 9733 %0
ap.144 2303 %0
ap.154 0943 %0
ap.163 9553 %0
ap.173 7303 %0
ap.183 8283 %0
ap.193 5083 %0
ap.204 6453 %0
ap.215 4743 %0
ap.2203 %0
ap.2303 %0
ap.242773 %0
ap.251 5003 %0
ap.275 550Allt0
ap.281 800Inget0
ap.295 223Inget0
ap.3045Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.26ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-256 237
2021-02-256 237
2021-03-256 237
2021-04-256 237
2021-05-256 237
2021-06-256 237
2021-07-256 229
2021-08-256 229
2021-09-256 229
2021-10-256 229
2021-11-256 229
2021-12-256 230
Summa74 797
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.9Blekinge län
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2510 987
2021-02-2510 987
2021-03-2510 987
2021-04-2510 987
2021-05-2510 987
2021-06-2510 987
2021-07-2510 969
2021-08-2510 969
2021-09-2510 969
2021-10-2510 969
2021-11-2510 969
2021-12-2510 970
Summa131 737
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.16Dalarnas län
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-255 221
2021-02-255 221
2021-03-255 221
2021-04-255 221
2021-05-255 221
2021-06-255 221
2021-07-255 217
2021-08-255 217
2021-09-255 217
2021-10-255 217
2021-11-255 217
2021-12-255 215
Summa62 626
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.8Gotlands län
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2510 356
2021-02-2510 356
2021-03-2510 356
2021-04-2510 356
2021-05-2510 356
2021-06-2510 356
2021-07-2510 339
2021-08-2510 339
2021-09-2510 339
2021-10-2510 339
2021-11-2510 339
2021-12-2510 347
Summa124 178
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-259 501
2021-02-259 501
2021-03-259 501
2021-04-259 501
2021-05-259 501
2021-06-259 501
2021-07-259 485
2021-08-259 485
2021-09-259 485
2021-10-259 485
2021-11-259 485
2021-12-259 485
Summa113 916
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.11Hallands län
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-259 742
2021-02-259 742
2021-03-259 742
2021-04-259 742
2021-05-259 742
2021-06-259 742
2021-07-259 812
2021-08-259 812
2021-09-259 812
2021-10-259 812
2021-11-259 812
2021-12-259 811
Summa117 323
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2510 983
2021-02-2510 983
2021-03-2510 983
2021-04-2510 983
2021-05-2510 983
2021-06-2510 983
2021-07-2510 963
2021-08-2510 963
2021-09-2510 963
2021-10-2510 963
2021-11-2510 963
2021-12-2510 961
Summa131 674
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-259 687
2021-02-259 687
2021-03-259 687
2021-04-259 687
2021-05-259 687
2021-06-259 687
2021-07-259 672
2021-08-259 672
2021-09-259 672
2021-10-259 672
2021-11-259 672
2021-12-259 672
Summa116 154
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.7Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-257 947
2021-02-257 947
2021-03-257 947
2021-04-257 947
2021-05-257 947
2021-06-257 947
2021-07-257 935
2021-08-257 935
2021-09-257 935
2021-10-257 935
2021-11-257 935
2021-12-257 942
Summa95 299
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2515 207
2021-02-2515 207
2021-03-2515 207
2021-04-2515 207
2021-05-2515 207
2021-06-2515 207
2021-07-2515 265
2021-08-2515 265
2021-09-2515 265
2021-10-2515 265
2021-11-2515 265
2021-12-2515 265
Summa182 832
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2528 281
2021-02-2528 281
2021-03-2528 281
2021-04-2528 281
2021-05-2528 281
2021-06-2528 281
2021-07-2528 222
2021-08-2528 222
2021-09-2528 222
2021-10-2528 222
2021-11-2528 222
2021-12-2528 217
Summa339 013
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.10Skåne län
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2534 586
2021-02-2534 586
2021-03-2534 586
2021-04-2534 586
2021-05-2534 586
2021-06-2534 586
2021-07-2534 510
2021-08-2534 510
2021-09-2534 510
2021-10-2534 510
2021-11-2534 510
2021-12-2534 509
Summa414 575
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-258 587
2021-02-258 587
2021-03-258 587
2021-04-258 587
2021-05-258 587
2021-06-258 587
2021-07-258 573
2021-08-258 573
2021-09-258 573
2021-10-258 573
2021-11-258 573
2021-12-258 572
Summa102 959
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.3Södermanlands län
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2510 134
2021-02-2510 134
2021-03-2510 134
2021-04-2510 134
2021-05-2510 134
2021-06-2510 134
2021-07-2510 117
2021-08-2510 117
2021-09-2510 117
2021-10-2510 117
2021-11-2510 267
2021-12-2510 274
Summa121 813
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.2Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2511 021
2021-02-2511 021
2021-03-2511 021
2021-04-2511 021
2021-05-2511 021
2021-06-2511 021
2021-07-2511 002
2021-08-2511 002
2021-09-2511 002
2021-10-2511 002
2021-11-2511 002
2021-12-2511 009
Summa132 145
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2512 904
2021-02-2512 904
2021-03-2512 904
2021-04-2512 904
2021-05-2512 904
2021-06-2512 904
2021-07-2512 965
2021-08-2512 965
2021-09-2512 965
2021-10-2512 965
2021-11-2512 965
2021-12-2512 969
Summa155 218
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2510 634
2021-02-2510 634
2021-03-2510 634
2021-04-2510 634
2021-05-2510 634
2021-06-2510 634
2021-07-2510 618
2021-08-2510 618
2021-09-2510 618
2021-10-2510 618
2021-11-2510 618
2021-12-2510 619
Summa127 513
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2511 375
2021-02-2511 375
2021-03-2511 375
2021-04-2511 375
2021-05-2511 375
2021-06-2511 375
2021-07-2511 362
2021-08-2511 362
2021-09-2511 362
2021-10-2511 362
2021-11-2511 362
2021-12-2511 358
Summa136 418
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2536 988
2021-02-2536 988
2021-03-2536 988
2021-04-2536 988
2021-05-2536 988
2021-06-2536 988
2021-07-2536 909
2021-08-2536 909
2021-09-2536 909
2021-10-2536 909
2021-11-2536 909
2021-12-2536 906
Summa443 379
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.12Västra Götalands län
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2511 668
2021-02-2511 668
2021-03-2511 768
2021-04-2511 768
2021-05-2511 768
2021-06-2511 768
2021-07-2511 752
2021-08-2511 752
2021-09-2511 752
2021-10-2511 752
2021-11-2511 752
2021-12-2511 745
Summa140 913
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2512 559
2021-02-2512 559
2021-03-2512 559
2021-04-2512 559
2021-05-2512 559
2021-06-2512 559
2021-07-2512 536
2021-08-2512 536
2021-09-2512 536
2021-10-2512 536
2021-11-2512 536
2021-12-2512 534
Summa150 568
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.4Östergötlands län

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Registreringsavgift för jaktområden-114-1823 0673 199-132-428
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)-31 675-1 78712 68514 453-1 768-35 230
Delgivning179462 6862 64046271
Övrig offentligrättslig verksamhet5 254-4136 7237 240-5174 324
Summa-26 356-2 33625 16127 532-2 371-31 063
Uppdragverksamhet
Resurssamordning16 385-4 200424 520428 620-4 1008 085
Övrig uppdragsverksamhet5 470-5 96069 51075 170-5 660-6 150
Fjällförvaltning16 360-1 4508 1009 950-1 85013 060
Summa38 215-11 610502 130513 740-11 61014 995
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322000000
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391400004
Expeditions- och ansökningsavgifter251127 88528 86028 875028 87585 620
Avgifter vid Bergsstaten2528000000
Miljöskyddsavgift2537185 791186 300186 8000186 800558 891
Övriga offentligrättsliga avgifter255218 37518 18018 185018 18554 740
Sanktionsavgifter m.m.271439 41036 63036 680036 680112 720
Övriga inkomster av statens verksamhet281115 3415 5503 87503 87524 766
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet41369990927
Lotteriavgifter9455-60000-6
Övriga ränteinkomster2394-30000-3
Täktavgift2539000000
Summa286 806275 529274 4240274 424836 759
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet i vilken avgiftsintäkterna får disponeras

I tabell 6.1 finns samtliga länsstyrelsers budgeterade avgiftsintäkter som disponeras 2021.

Intäkterna ska redovisas i not i årsredovisningen och, i de fall de överstiger 100 000 kronor, särredovisas.

Enligt förordningen med länsstyrelseinstruktion får länsstyrelserna disponera avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (2018:1192), djurskyddsförordningen (2019:66), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för tillsyn över dammsäkerhet, och delgivningsförordningen (2011:154).

Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelser om länsstyrelsernas avgifter för pantbanksverksamheten finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189).

Verksamhet där avgiftsintäkterna ej disponeras

I tabell 6.2 finns samtliga länsstyrelsers beräknade avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2021.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska omfatta antalet och styckkostnaden för handläggningen av ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden, ska inte tillämpas på länsstyrelserna.

Med undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 1 § tredje stycket och 3 kap. 2 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur efter närmare anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelserna undantas enligt 6 kap 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag från att redovisa kostnaderna för avgiftsbelagd verksamhet i vilken intäkterna inte får disponeras.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

I bilaga 3 finns beräkningar av anslaget 2021 per anslagspost. Av bilagan framgår också de riktade medel som vissa länsstyrelser kommer att erhålla. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av en stiftelse vars bildande länsstyrelsen har medverkat till, om inte regeringen har godkänt stiftelsebildningen.

Radiokommunikationssystemet Rakel

Varje länsstyrelse ska betala 492 555 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en total låneram på 261 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 4.

Räntekonto

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas totala kreditutrymme på räntekontona är 197 800 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 4. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av de tilldelade anslagsmedlen. Medel som deponeras hos en länsstyrelse ska sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. 

Lönegarantiförordningen

Länsstyrelserna ska bokföra sådana inbetalningar som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) mot ett konto som inte är räntebärande och varje månad betala in beloppen till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att den senare myndigheten ska kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättningen.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Länsstyrelserna ska tillämpa kategori D i 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. när det gäller rennäringsdelegationerna och viltförvaltningsdelegationerna.

Ersättning kan lämnas för förlorade avlöningsförmåner enligt 7 § samma förordning samt för reseförmåner enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaderna ska belasta länsstyrelsen i det län där berörd ledamot eller ersättare är bosatt.

Ersättning för uppdrag i miljöprövningsdelegationer

Länsstyrelserna ska tillämpa 26 § kommittéförordningen (1998:1474) när det gäller ersättning till ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer.

På regeringens vägnar
Ida Karkiainen
Madeleine Ehlin
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK, RCK och REV
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA och ESA
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Infrastrukturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Konstitutionsutskottet
Arbetsförmedlingen
Boverket
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statskontoret
Tillväxtverket
Sveriges Kommuner och Regioner
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Södermanland
Region Östergötland
Region Jönköping
Region Kronoberg
Region Kalmar
Region Blekinge
Region Skåne
Region Halland
Region Västra Götaland
Region Värmland
Region Örebro
Region Västmanland
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Västernorrland
Region Jämtland
Region Västerbotten
Region Norrbotten
Gotlands kommun