Miljödepartementet


Regeringsbeslut
12

2021-11-03
M2021/02091
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:19 Industriklivet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:19 för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 20, bet. 2020/21:MJU1, rskr. 2020/21:143).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:19

Industriklivet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet749 926
ap.1Industriklivet RRF (ram)649 926
ap.2Minusutsläpp RRF (ram)100 000

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Industriklivet RRF

Anslagsposten får användas för utgifter kopplade till åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser samt andra växthusgasutsläpp såsom vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp, såsom forskning, förstudier och investeringar, i syfte att finansiera tekniksprång och understödja industrins ambitioner att ställa om. Anslagsposten får användas för koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) för fossilt koldioxidflöde endast i de fall andra rimliga alternativ saknas. Anslagsposten får också användas för utgifter kopplade till strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället, såsom förstudier, demonstration och investeringar. Anslagsposten får användas för utgifter kopplade till åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser, såsom forskning, förstudier och investeringar, i syfte att finansiera tekniksprång och understödja industrins ambitioner att ställa om. Medel på anslagsposten fördelas enligt förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Myndigheten får också besluta om statligt stöd för särskilda ändamål som förutsätter en anmälan till kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt. Anslagsposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Myndigheten ska årligen göra en sammanställning och analys över nuläget och förutsättningar vad gäller olika sektorers utsläpp, deras respektive potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling på området. Sammanställningen och analysen ska också omfatta strategiska insatser inom industrin som är viktiga för klimatomställningen. Sammanställningen ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 oktober.

Myndigheten får använda högst 6 500 000 kronor för sina administrativa kostnader, inklusive stöd till Regeringskansliet för eventuella större statsstödsansökningar, kopplade till Industriklivet.

Myndigheten ska också för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av verksamheten under anslagsposten till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.2 Minusutsläpp RRF

Medel på anslagsposten får användas för utgifter kopplade till åtgärder som bidrar till permanenta negativa utsläpp av växthusgaser, inklusive forskning, utveckling, test, demonstration och investeringar. Medel på anslagsposten fördelas enligt förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Myndigheten får också besluta om statligt stöd för särskilda ändamål som förutsätter en anmälan till kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt. Anslagsposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Myndigheten ska årligen göra en sammanställning och analys över nuläget och förutsättningar vad gäller olika utvecklingen på området, potential till negativa utsläpp och teknisk utveckling på området.  Sammanställningen ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 oktober.

Myndigheten får använda högst 1 000 000 kronor för sina administrativa kostnader, inklusive stöd till Regeringskansliet för eventuella större statsstödsansökningar, kopplade till anslagsposten.

Myndigheten ska också för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av verksamheten under anslagsposten till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:19 Industriklivet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:19 Industriklivet
ap.11 500 000225 000225 0001 050 0002028
ap.2300 00050 00050 000200 0002028
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden i tabellen är indikativa.

På regeringens vägnar
Hans Dahlgren
Anne Wisten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Miljö- och jordbruksutskottet
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret