Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2021-12-22
Ku2021/02357
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 6:1 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 1, bet. 2021/22:KU1, rskr. 2021/22:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor19 250
ap.1Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (ram)350
ap.3Förordning om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin (ram)12 000
ap.2Valdeltagande - Skolval 2022 (ram)6 900
Disponeras av Kammarkollegiet97 650
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)5 650
ap.14Insatser för mänskliga rättigheter (ram)12 500
ap.18Säkerhetshöjande åtgärder (ram)44 000
ap.19Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser (ram)6 000
ap.6Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2022 års val (ram)29 500
Disponeras av Skatteverket519 740
ap.5Allmänna val och dem - till Skatteverket (ram)225 840
ap.4Statsbidrag till kommunerna för medverkan vid 2022 års allmänna val (ram)293 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län600
ap.17Allmänna val och dem - del till LJONK (ram)600
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län67 900
ap.7Allmänna val och dem - till LORE (ram)67 900

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor för arbete med att öka kunskapen om och främja deltagande i Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden i Sverige.

ap.2 Valdeltagande - Skolval 2022

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för genomförande av skolval i samband med de allmänna valen 2022. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetår 2022 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 april 2023.

ap.3 Förordning om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får fördela  10 800 000 kronor enligt förordningen (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda högst 1 200 000 kronor för kostnader för administration av bidraget.

ap.4 Statsbidrag till kommunerna för medverkan vid 2022 års allmänna val

Medlen ska betalas ut till kommuner i enlighet med förordning (2021:1313) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige.

ap.5 Allmänna val och dem - till Skatteverket

Anslagsposten får användas för Valmyndighetens utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val, eventuellt extra val och omval samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får även användas för arbete med medborgarinitiativet.

Medlen får även användas för investeringar i ett nytt it-system för valadministrationen.

ap.6 Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2022 års val

Kammarkollegiet ska betala ut bidrag till riksdagspartierna för informationsinsatser inför de allmänna valen 2022. Med medlen ges partierna ökade möjligheter att nå ut till grupper av röstberättigade med lågt deltagande i tidigare allmänna val såsom unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas bidrag ut engångsvis enligt följande fördelning:

Socialdemokraterna6 077 050 kronor
Moderaterna4 814 950 kronor
Sverigedemokraterna4 470 250 kronor
Centerpartiet3 133 150 kronor
Vänsterpartiet3 042 850 kronor
Kristdemokraterna2 790 750 kronor
Liberalerna2 666 050 kronor
Miljöpartiet2 504 950 kronor
Summa29 500 000 kronor

Partierna får medlen utbetalda engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 28 mars 2022. Slutredovisning ska ske senast den 14 december 2022 till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

För medlen gäller i övrigt vad som följer av de allmänna villkoren för bidrag till föreningar, stiftelser med flera.

ap.7 Allmänna val och dem - till LORE

Länsstyrelsen i Örebro län ska fördela 67 900 000 kronor till samtliga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Örebro län ska genomföra de uppgifter som ankommer på den som regional valmyndighet med ansvar i länet för frågor om val och för utbildning av valnämnderna. 

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten ska användas för att främja, förankra och försvara demokratin.

Göteborgs universitet (SOM-institutet) ska redovisa befolkningens deltagande och delaktighet i mellanvalsdemokratin som ska redovisas i rapporten Svenska demokratitrender. För ändamålet får Göteborgs universitet använda 300 000 kr. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 oktober 2022. Göteborgs universitet ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till Regeingskansliet (Kulturdepartementet) senast den 29 maj 2023. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 29 maj 2023.

Myndigheten för tillgängliga medier ska driva webbplatsen ”Alla väljare” – www.allavaljare.se, med lättläst nyhetsinformation i samband med de allmänna valen 2022. För ändamålet får Myndigheten för tillgängliga medier använda 800 000 kronor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 3 oktober 2022 . Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i myndighetens årsredovisning för 2022. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetår 2022 avseende Myndigheten för tillgängliga medier. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2023.

Statistiska centralbyrån får använda 800 000 kronor för att genomföra en studie om valdeltagandet i de allmänna valen 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 31 augusti 2022. Statistiska centralbyrån ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2023. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetår 2022 avseende Statistiska centralbyrån. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2023.

Statens medieråd får använda 2 000 000 kronor för att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK), till exempel genom att utveckla samverkan på området. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Statens medieråd ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023.

Forum för levande historia får använda 600 000 kronor för att samordna arbetet med insatser som genomförs av olika aktörer i syfte att främja, förankra och försvara demokratin. I uppdraget ingår att fortsatt administrera och utveckla ett nätverk med myndigheter och organisationer som genomför demokratistärkande insatser. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Forum för levande historia ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023.

Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.14 Insatser för mänskliga rättigheter

Anslagsposten får användas för främjande av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Av medlen får:

  • 4 200 000 kronor användas av Uppsala universitet i enlighet med villkor angivna i regeringens beslut den 18 maj 2017(Ku2017/00254, Ku2017/00961). Medlen får även användas till utbildningsinsatser för berörd personal i kommuner och regioner i enlighet med underlag från Uppsala universitet (A2020/02305). 
  • 4 800 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2017 (Ku 2017/00707, Ku2017/00255). 
  • 3 000 000 kronor användas av Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med regeringens beslut den 8 juni 2017 (Ku2017/00256/DISK, Ku2017/01466/DISK).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 november 2022. Uppsala universitet och Länsstyrelsen i Dalarnas län ska lämna en slutredovisning i enlighet med villkor angivna i respektive beslut (Ku2017/00254, Ku2017/00961, Ku2017/00707, Ku2017/01154) senast den 1 mars 2023. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 12 april 2023.

Sveriges Kommuner och Regioner ska lämna en slutredovisning i enlighet med villkor angivna i respektive beslut (Ku2017/00256/DISK, Ku2017/01466/DISK) senast den 1 september 2023. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 17 oktober 2023.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.17 Allmänna val och dem - del till LJONK

Anslagsposten får användas av Länsstyrelsen i Jönköpings län som samlat ska redovisa aktiviteter på demokratiområdet som länsstyrelserna genomfört under 2022. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska även kartlägga och analysera nya utmaningar på demokratiområdet som respektive länsstyrelse har identifierat i det egna länet. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska i uppdragets genomförande samverka med Forum för levande historia. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 2023.

ap.18 Säkerhetshöjande åtgärder

Kammarkollegiet får använda medlen för utbetalningar av bidrag i enlighet med förordningen (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället.

Av medlen ska minst 10 000 000 kronor användas för att stärka enskilda kyrkor och trossamfunds säkerhets- och trygghetsarbete.

Av medlen får Kammarkollegiet använda högst 4 400 000 kronor för administrativa kostnader och högst 700 000 kronor till utbildningsinsatser för organisationer inom det civila samhället i syfte att höja säkerhetsnivån bland dessa organisationer. Utbildningsinsatserna får göras i dialog med Myndigheten för stöd till trossamfund. Kammarkollegiet ska i samband med årlig redovisning även lämna in en redogörelse till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) för vilka utbildnings- och informationsinsatser som genomförts och om möjligt insatsernas resultat och eventuella utmaningar.

ap.19 Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Anslagsposten får användas för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Anslaget får även användas för administrationskostnader som är en förutsättning för genomförande av insatser inom området.

Forum för levande historia får använda 2 000 000 kronor för att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. 

Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.110Inget0
ap.140Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.190Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.27ram
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Anders Lundmark
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L6, KRIM, PO
Socialdepartementet/SOF ÄFG
Finansdepartementet/BA, K, OFA ESA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV, S, UF, UH
Arbetsmarknadsdepartementet/MRB
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Göteborgs universitet
Forum för levande historia
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Örebro län
Kommittén Demokratin 100 år
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
Statens medieråd
Statens skolverk
Uppsala universitet
Valmyndigheten
Sveriges kommuner och regioner
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet