Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2021-12-22
Fi 2021/04007
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 27, bet. 2021/22:FiU5, rskr. 2021/22:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1:1

Avgiften till Europeiska unionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet34 428 610
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)34 428 610
Disponeras av Tullverket5 080 557
ap.3Tullavgift (ram)5 080 557
Disponeras av Skatteverket7 241 681
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)7 241 681
Disponeras av Naturvårdsverket1 086 000
ap.2 Avgift baserad på icke materialåtervunnen plast (ram)1 086 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Anslagsposten får användas för att finansiera de delar av Sveriges avgift till EU-budgeten som är baserade på bruttonationalinkomsten (BNI), dvs. den BNI-baserade avgift som avses i artikel 2.1 d i rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av 2014/335/EU, Euratom.

Anslagsposten får också användas för att reglera den justering av den BNI-baserade avgiften som avses i artikel 10 b.4 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetskrav (omarbetning), och som ska vara Europeiska kommissionen tillhanda den första arbetsdagen i juni året efter det år då de uppgifter som legat till grund för justeringarna lämnades in. Utbetalning får ske efter särskild instruktion från Riksgäldskontoret. 

ap.2 Avgift baserad på icke materialåtervunnen plast

Anslagsposten får användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser avgiften baserad på icke materialåtervunnen plast i enlighet med artikel 2.1 c i rådets beslut 2020/2053.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten får användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser tullar i enlighet med artikel 2.1 a i rådets beslut 2020/2053. Uppburna tullmedel ska redovisas mot inkomsttitel 9471 Tullmedel.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten får användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser den mervärdesskattebaserade avgiften i enlighet med artikel 2.1 b i rådets beslut 2020/2053.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
ap.13 442 861Inget0
ap.2108 600Inget0
ap.3508 055Inget0
ap.7724 168Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Rebecca Arvidsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/FMA STAB, S2, S3 och SFÖ
Miljödepartementet/KE KA, KE SM och V
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
Tullverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret