Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 8

2021-12-22
Fi2021/04004 (delvis)
Statens servicecenter
FE 15 2
801 27 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens servicecenter
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens servicecenter.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndighetsservice

Myndigheten ska bidra till att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen.  

Medborgarservice

Myndigheten ska tillhandahålla lokal statlig service av hög kvalitet vid servicekontor runt om i landet, inklusive i utsatta områden.

Anslutning tjänsteområden

Statens servicecenter ska verka för att antalet myndigheter som är anslutna till myndighetens lönetjänst respektive e-handelstjänst ökar till att omfatta 60 respektive 40 procent av antalet anställda i staten 2025. En bedömning av anslutningstakten ska återrapporteras samlat för alla tjänsteområden och uppdelat per tjänsteområde för 2022–2025, mätt i antal statsanställda och antal myndigheter.

Språklig tillgänglighet

Myndigheten ska redogöra för vilken utveckling som skett respektive vilka åtgärder som planeras för verksamheten på servicekontoren avseende språklig tillgänglighet.

3

Uppdrag

1. Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska vidare framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet.

Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli 
– 28 oktober.

2. Redogörelse för myndighetens arbete med serviceavtal

Statens servicecenter ska redogöra för befintliga serviceavtal, pågående utvecklingsarbete av den service som lämnas enligt dessa avtal och myndighetens arbete med att utreda om ytterligare statliga myndigheters serviceverksamhet som på frivillig basis skulle kunna anslutas till den organisation för lokal statlig service som Statens servicecenter ansvarar för. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2022.

3. Anslutning till myndighetens lönerelaterade tjänster

Statens servicecenter ska redovisa anslutningsgraden och anslutningstakten till myndighetens lönerelaterade tjänster i förhållande till myndighetens planer för anslutningar, genom andra myndigheters självständiga beslut om anslutning till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster. Redovisningen ska även omfatta överenskomna och planerade migreringar mellan de lönerelaterade tjänster myndigheten erbjuder. Redovisningen ska innehålla information om vilka åtgärder som Statens servicecenter har vidtagit och planerar att vidta för att kunna uppnå en ökad anslutningsgrad och anslutningstakt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 12 maj 2022.

4. Kostnadsutveckling

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som den har vidtagit, och planerar att vidta, för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen för sina tjänster, bland annat för mindre myndigheter samt universitet och högskolor. Myndigheten ska också redovisa de resultat som åtgärderna har bidragit till avseende bl.a. kostnadseffektivitet och kostnadsutveckling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 november 2022.

5. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

6. Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Redovisas

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Fi2021/03909

2022-01-31

Redovisning av planering och åtgärder vid anslutning av tjänster

Fi2021/02603

2022-05-15

Uppdrag om öppnande av nya servicekontor.

Fi2021/02603

2022-04-29 och 2022-05-20

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

A2020/4960

2021-04-01, 2022-04-01, 2023-04-01 och 2024-02-15

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583
Fi2018/03093
Fi2018/03884

2021-04-01, 2022-04-01, 2023-04-01 och 2024-02-15

Administrativt stöd från Skatteverket

Fi2020/1340
Fi2020/02053

2023-12-31

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:15

Statens servicecenter (Ramanslag)

Disponeras av Statens servicecenter882 068
ap.2Lokal statlig service (ram)878 568
ap.5Lokalisering till Kiruna (ram)3 500

Villkor för anslag 1:15

ap.2 Lokal statlig service

Anslagsposten får användas till uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service vid servicekontor. Av anslagsposten får 108 miljoner kronor användas för att finansiera de nya servicekontor som regeringen under 2019–2021 beslutat ska etableras. Av anslagsposten får vidare 60 miljoner kronor användas för etableringen av nya servicekontor i utsatta områden.

ap.5 Lokalisering till Kiruna

Anslagsposten får användas för utgifter för att finansiera etableringen av delar av Statens servicecenters verksamhet till Kiruna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:15 Statens servicecenter
ap.226 3573 %0
ap.51053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar270 000
Räntekontokredit300 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens servicecenters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2573 506
2022-02-2573 506
2022-03-2573 506
2022-04-2573 506
2022-05-2573 506
2022-06-2573 506
2022-07-2573 506
2022-08-2573 506
2022-09-2573 506
2022-10-2573 506
2022-11-2573 506
2022-12-2573 502
Summa882 068
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens servicecenters disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:15 ap.2Lokal statlig service
1:15 ap.5Lokalisering till Kiruna

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras
Tillhandahållande av tjänster avseende administrativt stöd åt myndigheter-146 84717 900518 960510 9608 000-120 947
Avgifter från pensionsmedlen
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna0028 26628 26600
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet004 4174 41700
Summa0032 68332 68300
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Intäkter från Skatteverket för levererat verksamhetsstöd avseende id-kort0028 62628 62600
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska ha ett resultat på minst 8 miljoner kronor 2022. Den avgiftsfinansierade verksamheten ska vara i balans senast 2030.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens servicecenter får ta ut avgifter för de serviceavtal som myndigheten ingår med andra myndigheter för att utföra deras uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service. Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera medlen i verksamheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 759 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Ida Karkiainen
Jonas Iversen
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/LP
Utrikesdepartementet/ADM
Försvarsdepartementet/ESL
Socialdepartementet/SAM och SF
Finansdepartementet/BA, ESA, RSA och SKA
Utbildningsdepartementet/BS
Miljödepartementet/S
Näringsdepartementet/SSS
Kulturdepartementet/LS
Infrastrukturdepartementet/DF
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Finansutskottet
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket