Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2021-12-22
N2021/03138
N2021/03042 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:5 Näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:5

Näringslivsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet445 000
ap.3Näringslivsutveckl - del till Statens energimyndighet (ram)445 000
Disponeras av Tillväxtverket232 442
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)232 442
Disponeras av Riksgäldskontoret20 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)20 000
Disponeras av Kammarkollegiet90 000
ap.1Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet (ram)90 000
Disponeras av Statens skolverk13 500
ap.2Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk (ram)13 500
Disponeras av Bolagsverket5 000
ap.5Näringslivsutveckl - del till Bolagsverket (ram)5 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet10 000
ap.4Näringslivsutveckl - del till Regeringskansliet (ram)10 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder efter beslut från regeringen inom miljöteknik, innovation, kompetensutveckling, förenkling för företag, information, rådgivning m.m.

Från anslagsposten får 90 000 000 kronor utbetalas för insatser som främjar innovation för att möta samhällsutmaningar utifrån Nationella innovationsrådets arbete och prioriteringar. Detta belopp, tillsammans med finansieringen av Kommittén för teknologisk innovation och etik (se ap.4 Näringslivsutveckl - del till Regeringskansliet), uppgår till totalt 100 000 000 kronor vilka är kopplade till Nationella innovationsrådet.

 • Av anslaget får högst 4 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag om att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations-, utvecklings- och införandeprocesser (N2021/01266).
 • Av anslaget får högst 17 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag om datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (N2021/01915).
 • Av anslaget får högst 10 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag (N2021/01920) för att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser.
 • Av anslaget får högst 10 000 000 kronor utbetalas för genomförande av uppdrag om att främja delning och nyttiggörande av data (I2021/01826).
 • Av anslaget får högst 5 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag om att inrätta ett rådgivande organ för att främja innovativ och klimatfokuserad standardisering (N2021/02244).
 • Av anslaget får högst 4 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag om kunskapsunderlag kring laddinfrastruktur (I2021/02212).
 • Av anslaget får högst 6 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag om att utveckla metoder och samverkansformer för samråd om projekt som syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan (N2021/02286).
 • Av anslaget får högst 10 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag om att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad (I2021/01110).
 • Av anslaget får högst 4 500 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag om att stärka tillväxten i forskningsintensiva startup-företag (N2021/02465).
 • Av anslaget får högst 1 500 000 kronor utbetalas för genomförande av uppdrag om medel till det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities (Fi2021/03191).
 • Av anslaget får högst 1 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag om att utveckla en verifieringstjänst för enklare företagande (N2021/02463).
 • Av anslaget får högst 15 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag om att etablera en innovationshubb för produktion av vacciner och andra avancerade läkemedel (N2021/02613).
 • Av anslaget får högst 2 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag om att genomföra en förstudie om ett statligt, nationellt datautrymme för bilddiagnostik (S2021/05259). Av medlen får högst 5 procent användas för administrativa kostnader. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta besluts diarienummer. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

ap.2 Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk

Medel från anslagsposten ska användas för bidrag till organisationer som främjar entreprenörskap och företagande bland unga inom skolväsendet.

ap.3 Näringslivsutveckl - del till Statens energimyndighet

Från anslagsposten ska högst 120 000 000 kronor användas för att lämna stöd till uppbyggnad av testcenter för elektromobilitet. Vidare ska från anslagsposten högst 25 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom elektromobilitet och för administrativa utgifter för genomförandet av uppdrag om elektromobilitet, dock får högst 2 500 000 kronor användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten ska högst 300 000 000 kronor användas för deltagande i projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI-projekt) varav högst 3 000 000 kronor får användas för administrativa utgifter.

ap.4 Näringslivsutveckl - del till Regeringskansliet

Medlen får användas för att finansiera Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04). Medlen disponeras av Regeringskansliet, Näringsdepartementet.

ap.5 Näringslivsutveckl - del till Bolagsverket

Medel från anslagsposten ska användas för utveckling av verksamt.se samt av dess gränssnitt. 

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande inklusive mentorskap, utveckling och tillväxt i befintliga företag samt förenkling för företag. Vidare får anslaget användas för programanknutna kostnader. 

Medel från anslagsposten ska lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer.

Från anslagsposten ska högst 75 000 000 kronor användas till insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring.

Från anslagsposten ska minst 20 000 000 kronor användas till arbetet med verksamt.se. Vidare ska minst 4 500 000 kronor från anslagsposten lämnas som bidrag till organisationer som arbetar med att stärka arbetet med entreprenörskap och företagande bland unga i högre utbildning. 

Högst 10 000 000 kronor från anslagsposten får användas för uppdraget Jobbsprånget (se uppdrag 1.2 i N2021/03137). 

Medel från anslagsposten ska användas för att bidra till finansiering av Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för arbetet med EU:s inre marknadsprogram, bl.a. det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.


ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:5 Näringslivsutveckling
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Allt0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.86 973Inget0
ap.110Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Näringslivsutveckling
ap.6ram
ap.7ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Näringslivsutveckling
ap.3315 000225 00065 00025 0002027
ap.8106 00081 69124 309
2024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa.

På regeringens vägnar
Anna-Caren Sätherberg
Sandra Olivera
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, INRÅD och internrevisionen
Finansdepartementet, BA, SFÖ och SPN
Utbildningsdepartementet, GV och UH
Miljödepartementet, KE och KL
Infrastrukturdepartementet, E, ESD och US
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Bolagsverket
E-hälsomyndigheten
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Tillväxtverket
Verket för innovationssystem
Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling
Sveriges Kommuner och Regioner