Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 9

2021-12-16
N2021/03071
N2021/03001 (delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 19, bet. 2021/22:NU2, rskr. 2021/22:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket650 000
ap.1Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027 (ram)650 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning för programperioden 2021–2027 såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet under målet investeringar för sysselsättning och tillväxt, samt inom programmet för Fonden för en rättvis omställning.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6315 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027 enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland

02 Mellersta Norrland

03 Norra Mellansverige

04 Stockholm

05 Östra Mellansverige

06 Västsverige

07 Småland och Öarna

08 Skåne-Blekinge

09 Nationellt

10 Fonden för en rättvis omställning.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027
ap.132 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027
ap.12 300 000900 000800 000600 0002030
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen som avser infriade åtaganden är endast indikativa.

På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Martin Nyqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sametinget
Gotlands kommun
regionerna