Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2021-12-16
N2021/03070
N2021/03001 (delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 19, bet. 2021/22:NU2, rskr. 2021/22:97.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket1 600 000
ap.2ERUF 2014–2020 - Tillväxtverket (ram)1 600 000

Villkor för anslag 1:3

ap.2 ERUF 2014–2020 - Tillväxtverket

Anslagsposten får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2014–2020 såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet inklusive React-EU under målet investeringar för tillväxt och sysselsättning.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020 enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland
02 Mellersta Norrland
03 Norra Mellansverige
04 Stockholm
05 Östra Mellansverige
06 Västsverige
07 Småland och Öarna
08 Skåne-Blekinge
09 Nationellt.

Återförda regionalfondsmedel från finansieringsinstrument för programperioden 2007–2013 ska redovisas mot inkomsttitel 6911 med följande undertitel:

014 Återförda medel fr finansieringsinstrument ERUF 2007–2013.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.280 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.21 500 0001 500 000

2023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppet som avser infriade åtaganden är endast indikativ.

På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Martin Nyqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sametinget
Gotlands kommun
regionerna