Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2021-12-22
S2021/04606 (delvis)
S2021/04815 (delvis)
S2021/08111 (delvis)
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Folkhälsomyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Folkhälsomyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur myndigheten har eller planerar att ta tillvara på strukturer, arbetssätt och metoder samt förvalta erfarenheter som myndigheten fått under pandemin. 

Folkhälsomyndigheten ska övergripande redovisa, utifrån myndighetens utmaningar och förutsättningar, hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ.

Folkhälsomyndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Folkhälsomyndigheten ska med utgångspunkt från stödstrukturen för det nationella folkhälsoarbetet redovisa vilka av de av riksdagen beslutade folkhälsopolitiska målområdena som har bäring på hållbar regional utveckling.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Folkhälsomyndigheten.

Nya och ändrade uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen för de anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 7 februari
  • 27 april
  • 29 juli
  • 28 oktober

2. Insatser för att förebygga spelproblem

Folkhälsomyndigheten ska genomföra insatser för att förebygga spelproblem. I uppdraget ingår att utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet om spelproblem samt verka för samordning på nationell nivå. I uppdraget ingår även att i samverkan med länsstyrelserna stödja genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende spelmissbruk. Folkhälsomyndigheten ska senast den 1 mars 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). För uppdraget får Folkhälsomyndigheten under 2022 använda 5 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 12 Insatser för att förebygga spelberoende.

3. Analys av befolkningsstudie om spel 

Folkhälsomyndigheten ska göra fördjupade analyser av Swelogs 2021 och det kompletterande material som samlats in om barn och föräldrar samt kommunicera resultaten till relevanta målgrupper. Analyser och kommunikation ska särskilt beakta barnperspektivet. Folkhälsomyndigheten ska också fördjupa kunskapen om grupper som löper särskilt förhöjd risk att drabbas av spelproblem utifrån kompletterande kvalitativt material. Folkhälsomyndigheten ska även belysa konsekvenser av covid-19 och vid behov föreslå åtgärder som stärker spelförebyggande arbete utanför spelmarknaden. Folkhälsomyndigheten ska senast den 1 mars 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). För uppdraget får Folkhälsomyndigheten under 2022 använda 3 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 1 Del till Kammarkollegiet. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Folkhälsomyndigheten.

4. Childhood Obesity Surveillance Initiative 

Folkhälsomyndigheten ska möjliggöra att det svenska bidraget till Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) för 2021 och 2022 genomförs och rapporteras in till WHO Europa. Folkhälsomyndigheten ska senast den 1 mars 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). För uppdraget får Folkhälsomyndigheten under 2022 använda 2 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Folkhälsomyndigheten.

5. Uppdrag att genomföra en kartläggning av rådgivning och stöd via telefon och webb inom narkotika- och dopningsområdet m.m.

Folkhälsomyndigheten ska genomföra en kartläggning av rådgivning och stöd via telefon och webb inom narkotika- och dopningsområdet. I uppdraget ingår att kartlägga utbudet av befintliga stödlinjer inom området, inhämta erfarenheter från närliggande områden samt beskriva olika aktörers uppfattningar om behovet. I uppdraget ingår även att bedöma om befintligt stöd inom narkotika- och dopningsområdet området bör kompletteras av ett nationellt tillgängligt och rådgivande stöd som vänder sig till både användare av narkotika och dopning samt anhöriga och närstående. Folkhälsomyndigheten ska i så fall föreslå hur ett sådant nationellt stöd bör organiseras. Myndigheten ska redovisa eventuella konsekvenser, inklusive kostnadsberäkningar, av genomförande av eventuella förslag. Folkhälsomyndigheten ska senast den 1 mars 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). För uppdraget får Folkhälsomyndigheten under 2022 använda 1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 1 Del till Kammarkollegiet. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Folkhälsomyndigheten.

6. Uppdrag att fördela organisations- och verksamhetsbidrag till nationella föreningar som arbetar med samverkan mellan brukar-, patient- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa 

Folkhälsomyndigheten får fördela 7 000 000 kronor under 2022 i organisations- och verksamhetsbidrag till nationella föreningar som arbetar med samverkan mellan brukar-, patient- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa. Folkhälsomyndigheten ska senast den 30 april 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Folkhälsomyndigheten. För uppdraget får Folkhälsomyndigheten under 2022 använda 7 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Del till Folkhälsomyndigheten. 

7. Ändring av uppdrag om ett stärkt och utvecklat arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Regeringen har den 27 maj 2021 gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (S2021/04606). Uppdraget ändras såtillvida att det i uppdraget ska ingå att utveckla samverkansstrukturer inom området och ge stöd till myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer i syfte att implementera den nationella strategin inom området och kommande handlingsplan. Folkhälsomyndigheten ska lämna en del- eller slutredovisning av uppdraget till regeringskansliet (Socialdepartementet) i enlighet med vad som framgår i ovan nämnda regeringsbeslut. För uppdraget får Folkhälsomyndigheten under 2022 använda 2 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Folkhälsomyndigheten samt till diarienumret för uppdraget som gavs den 27 maj 2021. 

8. Medverkan i arbetet för enklare företagande inklusive minskat och förenklat uppgiftslämnande 

De uppgiftskrav och föreskrifter som Folkhälsomyndigheten ansvarar för utifrån sitt ansvarsområde är centrala för vissa företag och Folkhälsomyndigheten ska därför bidra utifrån sitt ansvarsområde i förenklingsarbetet. Folkhälsomyndigheten ska verka för minskat och förenklat uppgiftslämnande i enlighet med förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. I relevanta delar ska Folkhälsomyndigheten samråda med Tillväxtverket i detta arbete. Folkhälsomyndigheten ska senast den 28 februari 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

9. Konsekvenser av pandemin för barn

Folkhälsomyndigheten ska analysera och redogöra för konsekvenser för barn och ungas hälsa med anledning av covid-19-pandemin. Fokus ska ligga på att beskriva konsekvenser i hälsa för barn som lever i särskilt utsatta situationer. Inom ramen för uppdraget kan myndigheten lämna förslag på åtgärder för att minska de negativa konsekvenser för barn, bl.a. utifrån de folkhälsopolitiska målen och barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. I uppdraget ingår även att inhämta och redogöra för barns och ungas erfarenheter av hur pandemin har påverkat hälsan. Inom ramen för uppdraget ska Folkhälsomyndigheten föra dialog med Barnombudsmannen. Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 mars 2024 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet). För uppdraget får Folkhälsomyndigheten under 2022 använda 1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 5:2 Barnens rättigheter, anslagsposten 2 Bidrag till myndigheter. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Folkhälsomyndigheten.

10 Minskade utsläpp från tjänsteresor

Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Pågående uppdrag

UppdragUppdraget givet iAvrapporteringstidpunkt
Miljömålsrådetregeringsbeslut M2018/01715
Genomföra kunskapshöjande insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention i syfte att bidra till att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicidregeringsbeslut S2018/03915, regleringsbrev för 2020, regeringsbeslut S2021/05130Den 30 april 2022
Uppdrag att stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå inom området psykisk hälsaregleringsbrev för 2018 samt 2020Delredovisning den 30 april 2022, slutredovisning den
30 april 2023
Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidpreventionregeringsbeslut S2020/06171Delredovisning den
31 december 2021, slutredovisning den
1 september 2023
Uppdrag angående en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närståenderegeringsbeslut S2021/04157Den 31 januari 2022
Uppdrag följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023regeringsbeslut S2020/01044Delredovisning den
30 september 2022 samt den 30 september 2023, slutredovisning den
30 september 2024
Medel till ideella organisationer som arbetar med suicidpreventionregeringsbeslut S2018/03915, regleringsbrev för 2020Delredovisning den 30 april 2021 och den 30 april 2022, slutredovisning den 30 april 2023
Medel till föreningar som arbetar med samverkan mellan brukarföreningar inom området psykisk hälsaregleringsbrev för 2021Den 30 april 2022
Insatser för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryckregleringsbrev för 2021Den 1 mars 2022
Uppdrag att sammanställa, analysera och presentera statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningarregeringsbeslut S2021/04814Den 1 juni 2022
Uppdrag att genomföra insatser som syftar till att utveckla och förbättra tillgången till data avseende dopning och narkotikaregeringsbeslut S2021/05130Den 31 mars 2022
Uppdrag om varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfallregeringsbeslut S2021/04815Delredovisning den 31 januari 2022 samt den 31 januari 2023, slutredovisning den
31 januari 2024
Uppdrag att stödja politiken inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengarregeringsbeslut S2021/03343Redovisning 1 maj 2022 och därefter årligen under perioden 2023–2026
Utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdetregleringsbrev för 2021Den 31 mars 2022
Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för kommunala
alkoholhandläggare
regeringsbeslut S2021/05130Den 1 oktober 2022
Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektivregleringsbrev för 2021Delredovisning den 31 mars 2022, slutredovisning den
31 mars 2023
Uppdrag att stödja STAD i det dopningsförebyggande arbetet, utvecklingen av metoden 100 % ren hårdträning och samordningen av nätverket PRODISregleringsbrev för 2021Delredovisning den 31 mars 2022, slutredovisning den
31 mars 2023
Insatser för att förebygga spelproblemregleringsbrev för 2021Den 31 mars 2022
Uppdrag att genomföra en befolkningsstudie om spelregleringsbrev för 2021Den 28 februari 2022
Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam
livsmedelskonsumtion
regeringsbeslut S2021/03523, S2021/03523Delredovisning 30 september 2021, 31 januari 2023, slutredovisning den 31 januari 2024.
Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021–2025regeringsbeslut Ju2020/04658Årlig redovisning under åren 2021–2025 senast den
1 oktober
Förbättra barns skydd mot smittsamma sjukdomar 2018–2020regeringsbeslut S2018/03919, S2020/02881, S2021/05130Den 1 mars 2022
Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistensregeringsbeslut S2020/09284Delredovisning den
31 december 2021,
31 december 2022 samt den
31 december 2023, slutredovisning den
31 december 2024
Pilotstudie vissa antibiotikaregeringsbeslut S2018/03920Den 31 december 2021 samt slutrapport den 31 december 2022
Uppdrag om lagerhållning av antibiotika för beredskapsändamålregeringsbeslut S2016/00236, S2019/00783, S2020/05404, S2020/05434Den 30 september 2023
Uppdrag för att stärka tillgången till äldre antibiotikaregeringsbeslut S2021/06172Den 1 november 2022
Internationellt arbete inom området antibiotikaresistensregeringsbeslut S2021/01096Den 31 december 2024
Uppdrag att säkerställa tillgången på influensavaccinregeringsbeslut S2017/01567, S2019/01222Löpande
Upphandling och beredskapslagring av läkemedelregeringsbeslut S2016/00236, S2019/007836 månader innan avtalstiden löper ut
Uppdrag att föra en förteckning över föreskrifter som har meddelats med stöd av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenregeringsbeslut S2021/02147, S2021/05258Delredovisning den 20:e varannan månad så länge covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på serveringsställen gäller.
Uppdrag att ta löpande ta fram scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver samt uppdraget angående smittskyddsåtgärder i samhälletregeringsbeslut S2020/08831, S2021/05258Delredovisning den 20:e varannan månad t.om. den 31 december 2021.
Ändring av uppdrag att genomföra nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19regeringsbeslut S2020/09553Den 31 december 2022
Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandeminregeringsbeslut S2020/08106Den 31 december 2021
Uppdrag att bedöma och redovisa kommande behov av vaccin mot covid-19regeringsbeslut S2021/04816Kvartalsvis till och med år 2023.
Administrera vidareföräljning av vaccinregeringsbeslut S2020/07611, S2021/04598Den 31 december 2022
Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att bedöma och redovisa överskott av vaccin mot covid-19regeringsbeslut S2021/06576Redovisning veckovis från och med den 1 oktober 2021 till och med utgången av år 2023.
Uppdrag om test- och analyskapacitet avseende covid-19regeringsbeslut S2021/07150Delredovisning 30 april 2022, slutredovisning den 31 januari 2023.
Uppdrag om systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031regeringsbeslut S2019/02213, S2021/06595I samband med årsredovisning
Fortsatt utredning om systematisk övervakning av SARS-CoV-2 i avloppsvattenregeringsbeslut S2021/06570Den 1 april 2022
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023regeringsbeslut A2020/02583

Till Statskontoret senast
den 1 april 2022,
den 1 april 2023, och
den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023regeringsbeslut Fi2020/04960Till Statskontoret senast
den 1 april 2022,
den 1 april 2023, och
den 15 februari 2024
Uppdrag att vidta fortsatta insatser för att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samernaregeringsbeslut S2021/06169Delredovisning senast
den 1 oktober, under perioden 2022–2023, och slutredovisning
den 1 oktober 2024
Uppdrag att genomföra en kartläggning av ungas psykiska hälsa och ohälsaregeringsbeslut S2021/01354Den 1 juni 2023
Uppdrag att vara behörig myndighet enligt
EU-förordningen om gemensam digital ingång
regeringsbeslut I2020/03233 och I2021/02831
Uppdrag att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalkenregeringsbeslut M2020/01034Årliga delredovisningar
den 31 december 2021,
den 31 december 2022, och slutredovisning
den 31 december 2023
Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionallabakterier från kyltornregeringsbeslut M2018/01633Den 30 juni 2022
Uppdrag om lagerhållning av antivirala medelregeringsbeslut 2015/03628årlig rapport
Insatser för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryckregleringsbrev för 2021Den 1 mars 2022
Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheterregeringsbeslut Fi2021/03909Ingen
Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionenregeringsbeslut SB2021/01583Redovisning den 31 januari 2024, och därefter vartannat år

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Folkhälsomyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten511 173
ap.1Folkhälsomyndigheten (ram)503 119
ap.2Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention (ram)8 054

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Folkhälsomyndigheten

Anslagsposten får användas för Folkhälsomyndighetens förvaltningsutgifter.

Folkhälsomyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Folkhälsomyndigheten får använda totalt 211 200 kronor som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter fakturering. 

ap.2 Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention

Medlen disponeras av Folkhälsomyndigheten för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret. NASP ska senast den 31 mars 2023 inkomma med en redovisning till Folkhälsomyndigheten där det ska framgå hur medlen för verksamhetsåret 2022 har använts. Medel som inte har förbrukats av NASP ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten senast den 31 mars 2023. 

2:2

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten120 500
ap.2Insatser vaccinberedskap – del till FOHM (ram)120 500

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Insatser vaccinberedskap – del till FOHM

Folkhälsomyndigheten får använda medel för att hantera de kostnader som följer av avtal som myndigheten har slutit med vaccinproducenter avseende tillgång till vaccin vid influensapandemier. Folkhälsomyndigheten får även använda medel för förberedande åtgärder för att kunna ta emot vaccin vid en influensapandemi.

 

2:4

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten100 502
ap.2Insatser mot hiv/aids – del till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)100 502

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Insatser mot hiv/aids – del till Folkhälsomyndighetens disposition

Högst 21 000 000 kronor ska betalas ut i enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar till ideella organisationer som bedriver hivpreventivt arbete.

Högst 41 000 000 kronor ska betalas ut i enlighet med förordningen (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. 

Högst 13 502 000 kronor ska användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m. Medlen får inte användas för Folkhälsomyndighetens egen löpande verksamhet.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:1 Folkhälsomyndigheten
ap.115 093Allt0
ap.203 %0
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.20Inget0
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar85 000
Räntekontokredit48 051
Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram21 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folkhälsomyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2542 598
2022-02-2542 598
2022-03-2542 598
2022-04-2542 598
2022-05-2542 598
2022-06-2542 598
2022-07-2542 598
2022-08-2542 598
2022-09-2542 598
2022-10-2542 598
2022-11-2542 598
2022-12-2542 595
Summa511 173
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folkhälsomyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Folkhälsomyndigheten
2:1 ap.2Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsbelagd verksamhet
Speciell diagnostik1 568-50030 00030 500-500568
Offentligrättslig verksamhet
Miljöavgifter enligt förordning 2014:425516501 9402 200-260441
Tobaksproduktdirektivet12 6664 80018 00017 0001 00018 466
Summa12 7175 45019 94019 20074018 907
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
David Lorentzon
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön,
Socialutskottet
Diskrimineringsombudsmannen
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Sametinget
Socialstyrelsen
Statens skolverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statskontoret
Spelinspektionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner