Miljödepartementet


Regeringsbeslut
4

2021-11-25
M2021/01922
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 96
171 16 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FöU1, rskr. 2020/21:122, prop. 2020/21:1 utg.omr. 20, bet. 2020/21:MJU1, rskr. 2020/21:143).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Strålsäkerhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Stödprogram till IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa myndighetens genomförda verksamhet inom ramen för Internationella atomenergiorganets (IAEA:s) stödprogram för kärnämneskontroll och vilka resultat verksamheten bidragit till. Kostnaderna ska särredovisas i årsredovisningen.

Agenda 2030

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten utvecklat sitt arbete med att integrera relevanta mål inom Agenda 2030 i sin verksamhet, hur myndigheten har samverkat med andra aktörer samt bidragit till de globala målen för hållbar utveckling inom sitt verksamhetsområde.

Icke-spridningsavtalet och kärnvapennedrustning

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bistå Regeringskansliet med teknisk sakkunskap till stöd för Sveriges deltagande i arbetet med icke-spridningsavtalet (NPT) samt i arbetet med det internationella initiativet om verifikation av kärnvapennedrustning (IPNDV) och i fyrpartsamarbetet Quad Nuclear Verification Partnership (QNVP). Strålsäkerhetsmyndigheten ska på en övergripande nivå redovisa genomförd verksamhet.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli, och

25 oktober.

Avgiftsprognoser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 juli och den 25 oktober 2021 redovisa prognoser för innevarande års avgiftsbelagda verksamhet. Prognoserna ska redovisas och kommenteras i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten i regleringsbrevet för 2021 samt i förhållande till tilldelade anslagsposter på anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten. Redovisningen av prognoserna ska delas upp i avgiftskollektiv för kärnkraftverk, övriga kärntekniska anläggningar respektive tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396). Redovisningen ska också innehålla prognoser för den avgiftsbelagda verksamheten för 2022–2024.

Kärnavfallsfonden

Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringen (Miljödepartementet) i samband med utgiftsprognoserna senast den 5 februari och 25 oktober 2021 även lämna en prognos för myndighetens användning av medel ur kärnavfallsfonden för 2021 fördelat enligt 4 § lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. I februari ska prognosen även innehålla en redovisning av hur medlen har använts 2020. I oktober ska underlaget även omfatta beräknat behov av ersättning för 2022 för sådana kostnader som avses i 4 § 4–8 lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och vilka kostnader som avses, samt prognos för åren 2023–2024.

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Till varje ändringsförslag ska bakgrund, motivering och konsekvensbedömning redovisas. Där det är möjligt bör redovisningen delas upp i avgiftskollektiv för kärnkraftverk, övriga kärntekniska anläggningar respektive tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396). Förslagen ska lämnas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Förslag som rör andra justeringar än avgiftsnivåer ska lämnas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 augusti 2021.

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Ryssland

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva grannlandssamarbete med Ryssland för att bidra till höjd strålsäkerhet och miljökvalitet i både Ryssland och Sverige.

Grannlandssamarbetet med Ryssland ska främst avse hantering av radioaktivt och nukleärt avfall men också nukleär icke-spridning, kärnämneskontroll, miljöövervakning samt avvecklingsfrågor relaterade till kärnkraftverk. Samarbetet ska även avse stöd till utvecklingen av Rysslands myndighetsstrukturer och lagstiftning inom de berörda områdena. Samarbetet ska också bidra till att stärka Sveriges miljö- och utrikespolitiska inriktning avseende miljö, fred och säkerhet. Samarbetet ska så långt möjligt samfinansieras med Ryssland.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha en dialog med Regeringskansliet (Miljödepartementet och Utrikesdepartementet) om planer för framtida insatser på området senast den 30 april 2021. Arbetet ska utgå från Sveriges internationella åtaganden, samarbetet med de nordiska länderna och andra stater inom området.

Insatser av principiellt viktig natur som beslutas av Strålsäkerhetsmyndigheten ska under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Regeringskansliet (Miljödepartementet och Utrikesdepartementet). Strålsäkerhetsmyndigheten ska löpande under året återrapportera genomförda insatser.

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien, Armenien och Belarus. Utvecklingssamarbetet ska främst avse samarbete inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall. 

Strålsäkerhetsmyndighetens planer för framtida insatser på området ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Utrikesdepartementet) senast den 30 april 2021. Rapporten ska utgå från Sveriges internationella åtaganden, samarbetet med de nordiska länderna och andra stater inom området samt innehålla en analys av insatsbehov inom olika områden. Strålsäkerhetsmyndigheten ska särskilt redovisa sin verksamhet i Ukraina.

Insatser av principiellt viktig natur som beslutas av Strålsäkerhetsmyndigheten ska under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Regeringskansliet (Miljödepartementet och Utrikesdepartementet).

Strålsäkerhetsmyndigheten ska löpande under året återrapportera genomförda insatser.

Metoder för överföring av information och kunskap om slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag att redogöra för olika metoder hur information och kunskap om slutförvaret för kärnbränsle kan säkerställas över lång tid. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Ansvar för historiskt avfall

Strålsäkerhetsmyndigheten ska analysera ansvaret avseende det så kallade historiska radioaktiva avfallet och ge förslag till fortsatt hantering och finansiering. Redovisningen ska innehålla myndighetens bedömningar och motiveringar av ansvaret för kärntekniskt avfall och icke-kärntekniskt avfall som uppkommit före 1 juli 1991, inklusive sådant avfall som tidigare har deponerats felaktigt i slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Vidare ska myndigheten redogöra för sina bedömningar i frågan om vem som bör bära kostnaderna att hantera det historiska avfallet på ett säkert sätt, redogöra för under vilken tid dessa kostnader bedöms falla ut samt utifrån slutsatserna gällande ansvarsförhållanden lämna förslag på åtgärder som behövs.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den  28 februari 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten409 945
ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM (ram)134 945
ap.2Forskning (ram)83 000
ap.3Kärnteknisk verksamhet (ram)192 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM

Anslagsposten får användas för Strålsäkerhetsmyndighetens förvaltningsutgifter.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Strålsäkerhetsmyndigheten ska betala totalt 719 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 

Högst 4 000 000 kronor får utbetalas till andra myndigheter, regioner, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

Högst 3 000 000 kronor får användas för stöd till ideella miljöorganisationer att arbeta nationellt och internationellt med frågor avseende använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

Högst 200 000 kronor får användas till det svenska bidraget till Internationella strålskyddskommissionen.

ap.2 Forskning

Anslagsposten ska användas för Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet som omfattas av avgifter enligt 15 § förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Anslagsposten får användas för grundläggande och tillämpad forskning för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens verksamhet.

Anslagsposten får användas till myndighetens kostnader för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

ap.3 Kärnteknisk verksamhet

Anslagsposten ska användas för Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet som omfattas av avgifter enligt 11, 12 och 13 §§ förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsviks kärntekniska anläggningar ska utbetalas från anslagsposten. Medlen ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får uppgå till högst 400 000 kronor per nämnd. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.16 3583 %0
ap.203 %0
ap.35 9403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.280 00023 0008 00049 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

Strålsäkerhetsmyndigheten får under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgifter för varor och tjänster som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 30 000 000 kronor för åren 2022–2025 inom de delar av myndighetens verksamhet som finansieras med medel från kärnavfallsfonden. Dessa åtaganden ska finansieras med medel från kärnavfallsfonden.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar90 000
Räntekontokredit30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Strålsäkerhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2534 162
2021-02-2534 162
2021-03-2534 162
2021-04-2534 162
2021-05-2534 162
2021-06-2534 162
2021-07-2534 162
2021-08-2534 162
2021-09-2534 162
2021-10-2534 162
2021-11-2534 162
2021-12-2534 163
Summa409 945
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Strålsäkerhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM
3:1 ap.2Forskning
3:1 ap.3Kärnteknisk verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Riksmätplats001 05001 0501 050
Radonlab.003000300300
Summa001 35001 3501 350
Offentligrättslig verksamhet
Övrig tillståndsprövning-15 3151 50020 00018 0002 000-11 815
Anmälningsplikt6 865-10 50028 10019 1009 0005 365
Summa-8 450-9 00048 10037 10011 000-6 450
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Kärnteknisk verksamhet - tillsyn255116 461-21 763159 768154 4665 3020
Kärnteknisk verksamhet - beredskap25513 4884026 97030 498-3 5280
Kärnteknisk verksamhet - nukleär ickespridning255110 756-1 98812 00012 00008 768
Kärnteknisk verksamhet - forskning25510070 00070 00000
Kärnteknisk verksamhet - MSB och länsstyrelser25510051 00051 00000
Icke kärnteknisk verksamhet2511-37 792-8 03322 00022 0000-45 825
Summa-7 087-31 744341 738339 9641 774-37 057
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kärnteknisk verksamhet - MSB och länsstyrelser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning och i sitt budgetunderlag ta i beräkning Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och länsstyrelsernas verksamhetskostnader som rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten enligt MSB:s regleringsbrev.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som Strålsäkerhetsmyndigheten använder i den nationella strålskyddsberedskapen och inom det civila försvaret finansieras från anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Anna Sanell
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, enheten för samordning av samhällets krisberedskap
Utrikesdepartementet, enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikesdepartementet, enheten för säkerhetspolitik
Utrikesdepartementet, enheten för Östeuropa och Centralasien
Försvarsdepartementet, enheten för materiel, forskning och utveckling
Socialdepartementet, enheten för fokhälsa och sjukvård
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, forskningspolitiska enheten
Näringsdepartementet, enheten för forskning och innovation
Infrastrukturdepartementet, energienheten
Förvaltningsavdelningen, enheten för ekonomi och lön
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet