Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 10

2021-10-28
A2021/02055
A2021/01999
Migrationsverket
601 70 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 13, bet. 2020/21:AU1, rskr. 2020/21:137).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket6 154 640
ap.1Schablonersättning för mottagandet av nyanlända (ram)2 893 300
ap.2Bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande (ram)200 000
ap.3Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd (ram)80 810
ap.4Ersättning för ensamkommande barn och unga (ram)1 681 040
ap.5Resor och informationsinsatser vid vidarebosättning (ram)146 000
ap.6Hyreskostnader (ram)56 400
ap.12Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. (ram)248 650
ap.14Ersättning för vissa särskilda kostnader (ram)175 000
ap.15Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård (ram)673 440
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län40 000
ap.11Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan (ram)40 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Schablonersättning för mottagandet av nyanlända

Anslagsposten avser ersättning enligt 10-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.2 Bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande

Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner som har tagit emot många nyanlända i förhållande till sin befolkning. Medel ska betalas ut senast den 1 mars 2021 enligt lista i bilaga Tillfälligt stöd för mottagandet av nyanlända.

ap.3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd

Anslagsposten avser ersättningar enligt 15-17 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.4 Ersättning för ensamkommande barn och unga

Anslagsposten avser sådan ersättning som anges i 21 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28-31 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.5 Resor och informationsinsatser vid vidarebosättning

Anslagsposten får användas till utgifter för

  • resor, inklusive omkostnader, för personer som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
  • resor för personer som kan komma ifråga för uttagning,
  • information och förberedande insatser inför överföringen, och
  • statsbidrag till internationella organisationer för arbete med vidarebosättning till Sverige.

ap.6 Hyreskostnader

Anslagsposten avser ersättningar enligt 32 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.11 Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska, efter att övriga länsstyrelser har fått tillfälle att yttra sig, besluta om hur stor del av anslagsposten som ska fördelas för disposition av respektive länsstyrelse. 

ap.12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m.

Anslagsposten avser ersättningar enligt 17 och 19 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 19-23 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.14 Ersättning för vissa särskilda kostnader

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt 38 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och för vissa särskilda kostnader enligt 32 § och för extraordinära kostnader enligt 36 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård

Anslagsposten avser ersättningar enligt 20 a-20 d och 34 och 35 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 24-27 och 33-35 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.1154 051Inget0
ap.20Inget0
ap.34 303Inget0
ap.493 286Inget0
ap.53 993Inget0
ap.63 003Inget0
ap.110Inget0
ap.1213 239Inget0
ap.140Inget0
ap.1535 857Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Märta Stenevi
David Andersson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner