Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2021-12-16
U2019/01910
U2021/04851 (delvis)
U2021/04889
Universitetskanslersämbetet
Box 6024
121 06 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Universitetskanslersämbetet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Universitetskanslersämbetet.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Kartläggning om doktoranders rättssäkerhet

Universitetskanslersämbetet ska kartlägga i vilken omfattning doktorander inte erbjuds fortsatt anställning med hänvisning till bristande studieprestation, trots att beslut om indragning av handledning inte har fattats (jfr U2019/01910). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2022. 

Uppföljning av mål för antal examina, andel biträdande lektorer och rekrytering av professorer

Universitetskanslersämbetet ska följa upp och utvärdera utfallet av de mål som lärosätena har för könsfördelning bland nyrekryterade professorer (beslut i regleringsbrev för 2021), antal examina och andelen biträdande lektorer (beslut i ändringsregleringsbrev den 15 oktober 2021).

Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2024.

Universitetskanslersämbetet ska även ta fram underlag gällande lärosätesvisa målnivåer för perioden 2025–2028 inom ovanstående områden. I detta ingår även ta fram underlag om urvalet av utbildningar för vilka det bör sättas mål för antal examina. Underlagen ska tas fram i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer, inklusive Vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen och Statens skolverk. Underlagen angående mål för antal examina ska redovisas uppdelat på respektive utbildning och utgå från de kompetensbehov och förutsättningar som finns. 

Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2024. När det gäller underlag angående mål för antal examina ska en delredovisning göras senast den 1 september 2022.  

Plattform för internationalisering

Universitetskanslersämbetet ska tillsammans med Svenska institutet, Verket för innovationssystem, Universitets- och högskolerådet samt Vetenskapsrådet samordna insatser för internationalisering genom att inrätta en plattform för internationalisering. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer. Universitets- och högskolerådet ska ansvara för att redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Universitetskanslersämbetet ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Kartläggning av hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inkluderas i utbildningar

Universitetskanslersämbetet ska göra en uppföljande kartläggning av hur frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inkluderas i utbildningar som leder till följande examina: barnmorskeexamen, förskollärarexamen, grundlärarexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, psykoterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, tandläkarexamen, yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen. Kartläggningen ska även omfatta de övriga utbildningar som har examensmål om att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2022. 

Universitetskanslersämbetet får för uppdraget använda 3 000 000 kronor från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut.

Pågående uppdrag

 1. Utvärdering av breddad rekrytering (beslut i ändringsregleringsbrev för 2019, U2019/03691). Redovisas senast den 1 mars 2022.
 2. Uppdrag att möjliggöra hemarbete (Fi2021/03909). Slutdatum den 31 januari 2022.
 3. Uppföljning av karriärvägar och meriteringssystem med anledning av vad regeringen aviserat i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2020 (beslut i ändringsregleringsbrev för 2021, U2021/01513). Redovisas senast den 15 mars 2022. 
 4. Utredning om stapling av tidsbegränsade anställningar med anledning av vad regeringen aviserat i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2020 (beslut i ändringsregleringsbrev för 2021, U2021/01513). Redovisas senast den 15 mars 2022. 
 5. Uppdrag att inrätta och samordna ett nätverk för berörda myndigheter som följer upp och utvärderar forskning och utbildning med anledning av vad regeringen aviserat i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2020 (beslut i ändringsregleringsbrev för 2021, U2021/01513). Redovisas senast den 10 maj 2022. 
 6. Översyn av rättsliga förutsättningar att etablera utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige med anledning av vad regeringen aviserat i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2020 (beslut i ändringsregleringsbrev för 2021, U2021/01513). Redovisas senast den 10 maj 2022.  
 7. Översyn av examensbeskrivning för psykologexamen (beslut i ändringsregleringsbrev för 2021, U2021/01513). Redovisas senast den 10 maj 2022. 
 8. Uppdrag tillsammans med Tillväxtverket att samverka kring kompetensförsörjning av digital spetskompetens (I2019/1963). Slutredovisas senast den 31 oktober 2022.
 9. Uppföljning av konsekvenserna för högskolans verksamhet med anledning av beslut och insatser som vidtagits med anledning av det nya coronaviruset (beslut i ändringsregleringsbrev för 2020, U2020/04005). Rapporteras löpande. Slutredovisas senast den 1 december 2022.
 10. Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.
 11. Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.
 12. Uppföljning av andelen visstidsanställningar med anledning av vad regeringen aviserat i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2020 (beslut i ändringsregleringsbrev för 2021, U2021/01513). Delredovisas senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. Slutredovisas senast den 15 mars 2024. 
 13. Uppföljning av dimensionering av utbildning på forskarnivå med anledning av vad regeringen aviserat i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2020 (beslut i ändringsregleringsbrev för 2021, U2021/01513). Delredovisas senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. Slutredovisas senast den 15 mars 2024.
 14. Uppföljning av mobiliteten mellan högskolan och andra sektorer med anledning av vad regeringen aviserat i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2020 (beslut i ändringsregleringsbrev för 2021, U2021/01513). Delredovisas senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. Slutredovisas senast den 15 mars 2024.
 15. Uppdrag att följa upp och utvärdera uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen (beslut om förlängt uppdrag i ändringsregleringsbrev för 2021, U2021/02909). Redovisas senast den 30 april 2025. 
 16. Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan (U2021/03916). Rapporteras t.o.m. 2026 vid tidpunkter som anges i uppdraget. 
 17. Uppdrag om systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021—2031 (S2021/06595). Redovisas årligen 2021–2031.   

Återkommande uppdrag

Prognoser

Universitetskanslersämbetet ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli, och

– 28 oktober.

Uppföljning av inaktivitet

Universitetskanslersämbetet ska följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 april 2022.

Redovisning till Bonus Copyright Access

Universitetskanslersämbetet ska senast den 3 maj 2022 överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access ek. för. av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret 2021.

Uppföljning av sommarkurser

Universitetskanslersämbetet ska följa upp regeringens utökade satsning på sommarkurser (U2019/04118).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2022.

Uppföljning av European Graduate Tracking Initiative

Universitetskanslersämbetet ska följa och samordna arbetet med European Graduate Tracking Initiative. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2023.

Uppföljning av etablering på arbetsmarknaden

I Universitetskanslersämbetets uppgift att följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden ska ingå att följa och redovisa etablering på arbetsmarknaden för personer med utländsk utbildning som har genomgått kompletterande utbildningar. De kompletterande utbildningar som har ingått i regeringens särskilda satsningar ska särredovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2023.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:1

Universitetskanslersämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Universitetskanslersämbetet171 751
ap.1Universitetskanslersämbetet (ram)171 751

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Universitetskanslersämbetet

Anslaget får användas för Universitetskanslersämbetets förvaltningsutgifter.

Anslaget får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Högskoleverket.

Anslaget får även användas för arbetet med att stödja en förstärkt samordning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Universitetskanslersämbetet5 538
ap.16Uppdrag om fler vägar till vårdyrken (ram)3 538
ap.28Kompetensförsörjning (ram)2 000

Villkor för anslag 2:64

ap.16 Uppdrag om fler vägar till vårdyrken

Medlen avser uppdrag om fler vägar till vårdyrken (U2021/00256).

ap.28 Kompetensförsörjning

Medlen avser myndighetens arbete med Nationella Vårdkompetensrådet (S2019/03995) samt arbete med anledning av mål för antal examina som införts för universitet och högskolor 2021–2024. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:1 Universitetskanslersämbetet
ap.15 1523 %0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.1603 %0
ap.280Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar18 000
Räntekontokredit17 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitetskanslersämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2514 313
2022-02-2514 313
2022-03-2514 313
2022-04-2514 313
2022-05-2514 313
2022-06-2514 313
2022-07-2514 313
2022-08-2514 313
2022-09-2514 313
2022-10-2514 313
2022-11-2514 313
2022-12-2514 308
Summa171 751
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitetskanslersämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Universitetskanslersämbetet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Universitetskanslersämbetet får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Sara Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet, SMF
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Centrala studiestödsnämnden
Kammarkollegiet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Statskontoret
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitets- och högskolerådet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers Tekniska Högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer