Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2021-12-16
I2021/03310
I2021/03249 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 22, bet. 2021/22:TU1, rskr. 2021/22:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:4

Informationsteknik och telekommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet36 654
ap.4Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition (ram)36 654
Disponeras av Post- och telestyrelsen14 000
ap.1Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen (ram)14 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 190
ap.2Informationsteknik - del till Statistiska centralbyrån (ram)4 190
Disponeras av Myndigheten för digital förvaltning10 000
ap.5Informationsteknik - del till medfinansiering av EU-programmet Digital Informationsteknik (ram)10 000
Disponeras av Verket för innovationssystem40 000
ap.6Informationsteknik - del till medfinansiering av EU-programmet Digital Informationsteknik (ram)40 000

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för utgifter för insatser som bidrar till att förverkliga målet för digitaliseringspolitiken, liksom uppföljningar och utvärderingar av politiken.

Av anslagsposten får 7 500 000 kronor användas för stöd till Bredbandsforum (I2020/02967). Post- och telestyrelsen ska redovisa den verksamhet som bedrivits och hur medlen använts i myndighetens årsredovisning.

Av anslagsposten får 4 500 000 kronor användas för informations- och cybersäkerhetsfrågor. Post- och telestyrelsen ska redovisa den verksamhet som bedrivits och hur medlen har använts i myndighetens årsredovisning.

Av anslagsposten får 2 000 000 kronor användas för en samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet och för Post- och telestyrelsens arbete med att vara samordnande myndighet för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom myndighetens ansvarsområde. Post- och telestyrelsen ska redovisa den verksamhet som bedrivits och hur medlen har använts i myndighetens årsredovisning.

ap.2 Informationsteknik - del till Statistiska centralbyrån

Anslagsposten får användas för att planera och genomföra undersökningarna It-användning i företag och Befolkningens it-användning, som regleras av Europaparlamentets och rådets förordning  (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 av den 10 oktober 2019 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98. I undersökningen It-användning i företag ska frågor om it för miljön samt kategorin mikroföretag (0–9 anställda) inkluderas i populationen. Undersökningen Befolkningens it-användning ska inkludera kvinnor och män i åldersintervallet 75–85 år i populationen.

ap.4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får efter regeringens beslut användas för insatser som bidrar till att förverkliga målet för digitaliseringspolitiken att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87), vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 1 december 2022 utbetala högst 23 000 000 kronor till Tillväxtverket för att lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitala innovationshubbar (I2021/00794). Utbetalningen ska ske engångsvis. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 15 november 2022 utbetala högst 3 000 000 kronor till Universitetskanslerämbetet för ämbetets genomförande av uppdrag att samverka med Tillväxtverket kring kompetensförsörjning av digital spetskompetens (I2019/01963). Utbetalningen ska ske engångsvis. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 15 november 2022 utbetala högst 3 000 000 kronor till Tillväxtverket för myndighetens genomförande av uppdrag att samverka med Universitetskanslerämbetet kring kompetensförsörjning av digital spetskompetens (I2019/01963). Utbetalningen ska ske engångsvis. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 1 mars 2022 utbetala högst 400 000 kronor till Verket för innovationssystem för verkets genomförande av uppdrag att kartlägga behov av utvecklingsinsatser för datadelning (I2021/02737).

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 1 december 2022 utbetala högst 2 000 000 kronor till Statistiska centralbyrån för byråns genomförande av uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data för smart statistik (I2021/02417).

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.5 Informationsteknik - del till medfinansiering av EU-programmet Digital Informationsteknik

Anslagsposten får användas för medfinansiering av EU-programmet Digital. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 10 000 000 kronor i enlighet med vad som anges i propositionen Budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr.22). Bidrag från anslagsposten får lämnas till statliga myndigheter. Medlen får användas först efter beslut av regeringen. 

ap.6 Informationsteknik - del till medfinansiering av EU-programmet Digital Informationsteknik

Anslagsposten får användas för medfinansiering av EU-programmet Digital. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 40 000 000 kronor i enlighet med vad som anges i propositionen Budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr.22). Medlen får användas först efter beslut av regeringen.   

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:4 Informationsteknik och telekommunikation
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
2:4 Informationsteknik och telekommunikation
ap.3ram
På regeringens vägnar
Khashayar Farmanbar
Björn Halling
Kopia till

Statsrådsberedningen/interrevisionen
Finansdepartementet/BA och ESA
Socialdepartementet/FS och SOF
Miljödepartementet/KL
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/Trafikutskottet
Kammarkollegiet
Myndigheten för digital förvaltning
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån