Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:10

2021-12-16
UD2021/03077
UD2021/17889 (delvis)
UD2021/18069 (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Svenska institutet
Box 7434
103 91 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Svenska institutet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 5, bet. 2021/22:UU1, rskr. 2021/22:77, prop. 2021/22:1 utg.omr. 7, bet. 2021/22:UU2, rskr. 2021/22:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Svenska institutets uppgifter framgår av förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Ledarskapsprogram

För Svenska institutets ledarskapsprogram ska myndigheten redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån, antalet deltagare per land samt resultat av genomförda program.

Stipendieprogram

För Svenska institutets stipendieprogram ska myndigheten redovisa vilka länder som stipendiaterna kommer ifrån, vilka universitet och högskolor som är mottagare av stipendiaterna samt resultat av genomförda program.

Informationssäkerhet

Svenska institutet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt
19–20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Feministisk handelspolitik

Svenska institutet ska redovisa hur myndigheten under året, inom sitt verksamhetsområde, bidragit till genomförandet av regeringens feministiska handelspolitik.

3

Uppdrag

Redovisning av prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 7 februari
- 27 april
- 29 juli och
- 28 oktober

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Plattform för internationalisering

Svenska institutet ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslerämbetet, Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem inrätta en plattform för internationalisering med utgångspunkt i vad som redovisas i rapporten En plattform för internationalisering - vidareutveckling av Internationaliseringsutredningens förslag från Universitets- och högskolerådet, Vinnova och Vetenskapsrådet (U2021/04055). Uppdraget ska genomföras i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer.

Universitets- och högskolerådet ska ansvara för att redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2023.

Äldre regeringsuppdrag som fortsätter under 2022

Större händelser och satsningar
Svenska institutet ska senast den 15 mars 2022, till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), redovisa en övergripande sammanställning över större planerade händelser och satsningar 2022.

Sustainable Transition through Economic Partnership (STEP)

Svenska institutet ska bidra till genomförandet av regeringens initiatitiv Sustainable Transition through Economic Partnership (STEP) (UD2021/15891).

Designprogrammet
Svenska institutet ska vidareutveckla en kommunikationsplattform för att främja Sverige som designdestination och designnation. Uppdraget är en fortsättning på det uppdrag (UD2016/09160) som V.S. VisitSweden AB har haft och som förlängdes i och med den nya export- och investeringsstrategin (UD2019/19211). Arbetet ska ske i nära samverkan med deltagande branschorganisationer och främjandemyndigheter.

Uppdraget samt resultat av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i myndighetens årsredovisning.

Export- och investeringsstrategin

Svenska institutet ska inom ramen för ordinarie uppgifter medverka i Team Sweden och andra insatser i export- och investeringsstrategin (UD2019/19211) där det bedöms vara lämpligt och kan ge ett mervärde. Myndigheten ska kommunicera om Sverige som handels- och investeringsnation i samarbete med Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden).

Svenska institutet ska driva ledarskapsprogrammet She Leads vidare i gulfregionen. Under inledningen av 2022 ska programmet drivas inom ramen för Expo 2020 i Dubai (UD2019/05103).

Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i myndighetens årsredovisning.

Expo2020 i Dubai
Svenska institutet ska vara delaktig i genomförandet och uppföljningen av Sveriges deltagande i det uppskjutna Expo 2020 i Dubai (dir. 2017:130, dir 2020:93). De insatser som genomförs inom detta uppdrag ska beslutas i samråd med Kommittén (UD 2017:01) för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020.

Uppdraget samt resultat av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i myndighetens årsredovisning.

Demokratisatsningen
Svenska institutet ska bidra till genomförandet av regeringens prioriteringar för främjandet av demokrati genom insatser kopplade till demokratisatsningen under 2022. Svenska institutet ska genomföra uppdraget i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Uppdraget samt resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i myndighetens årsredovisning.

Exportpris inom de kulturella och kreativa näringarna
Svenska institutet ska ansvara för juryhantering, kommunikation och prisplakett i samband med regeringens exportpris för insatser inom de kulturella och kreativa näringarna. Priset ska uppmärksamma personer eller företag som bidragit till svensk export och en stärkt Sverigebild i utlandet. 

Uppdraget samt resultat av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i myndighetens årsredovisning.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik Svenska institutet har i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2020/04960, A2020/02583).

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet131 629
ap.1Svenska institutet (ram)131 629

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Anslagsposten får användas för Svenska institutets förvaltningskostnader. Högst 360 000 kronor får även användas för projekt till Raoul Wallenbergs minne.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet88 015
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)88 015
ap.2.3Samarbete med Ryssland (ram)13 000
ap.2.4Östersjösamarbete (ram)75 015

Villkor för anslag 1:11

ap.2.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med den strategi för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland som gäller från och med 2020. 

ap.2.4 Östersjösamarbete

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Svenska institutets verksamhet för samarbete inom Östersjöregionen för perioden 2016–2020. Strategin fortsätter att gälla fram till dess att en ny strategi antas.

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet254 000
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)220 000
ap.11.6Kapacitetsutveckling för genomförande av Agenda 2030 (ram)55 000
ap.11.7Kompetensförsörjning genom högre utbildning (ram)165 000
ap.21Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)34 000

Villkor för anslag 1:1

ap.11.6 Kapacitetsutveckling för genomförande av Agenda 2030

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling.

ap.11.7 Kompetensförsörjning genom högre utbildning

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling.

ap.21 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier för Östeuropa respektive Västra Balkan och Turkiet. 

Generella villkor under anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Högst 30 785 000 kronor får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader, i enlighet med principerna som framgår av redovisningen i myndighetens årsredovisning.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.13 9483 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.30Inget0
ap.2.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.603 %0
ap.11.703 %0
ap.2103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.38 0006 0001 2008002029
ap.2.436 00023 2907 5685 1422029
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.610 0006 8322 1909782025
ap.11.7145 000101 15042 0001 8502025
ap.2115 00010 2973 2271 4762025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar16 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ann Linde
Anna Buhré Kervefors
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementet, BA
Utrikesdepartementet, EC, EU, FN, IU, KOM, PLAN, RS
Utbildningsdepartementet, UH, F
Kulturdepartementet, MD, KL
Näringsdepartementet, BI
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Verket för innovationssystem
V.S. VisitSweden AB
Sveriges export- och investeringsråd
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Riksföreningen Sverigekontakt

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:10, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

UD2021/03077
UD2021/17889 (delvis)
UD2021/18069 (delvis)
UD2021/18444