Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2021-12-16
N2021/03069
N2021/03001 (delvis)
N2021/02754 m.fl.
Se bilaga 1
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 19, bet. 2021/22:NU2, rskr. 2021/22:97).

Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas verksamheter avseende regional utveckling finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Återrapporteringskrav m.m. för verksamhet avseende regionalt utvecklingsarbete hos regioner och Gotlands kommun framgår av villkorsbeslut för dessa.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

1:1

Regionala utvecklingsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län100
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)100
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län100
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)100
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län100
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)100
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län1 000
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)1 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län700
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)700
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län400
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)400
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län500
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)500
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län100
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)100
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län600
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)600
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län100
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)100
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län200
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)200
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län700
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)700
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län1 380
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)1 380
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län600
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)600
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län500
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)500
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län1 100
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)1 100
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län700
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)700
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län3 800
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)3 800
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län2 600
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)2 600
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län1 500
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)1 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län3 000
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)3 000
Disponeras av Tillväxtverket1 931 520
ap.23Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden (ram)75 000
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)1 856 520
ap.24.1Tillväxtverket (ram)729 948
ap.24.2Region Kalmar län (ram)42 974
ap.24.3Gotlands kommun (ram)28 846
ap.24.4Region Skåne (ram)20 506
ap.24.5Västra Götalandsregionen (ram)67 442
ap.24.6Region Uppsala (ram)12 980
ap.24.7Region Östergötland (ram)24 647
ap.24.8Region Blekinge (ram)40 677
ap.24.9Region Halland (ram)14 572
ap.24.10Region Dalarna (ram)77 312
ap.24.11Region Sörmland (ram)23 673
ap.24.12Region Jönköpings län (ram)26 918
ap.24.13Region Örebro län (ram)40 962
ap.24.14Region Värmland (ram)70 870
ap.24.15Region Gävleborg (ram)86 413
ap.24.16Region Kronoberg (ram)23 145
ap.24.17Region Västerbotten (ram)121 970
ap.24.18Region Jämtland Härjedalen (ram)116 442
ap.24.19Region Västmanland (ram)34 414
ap.24.20Region Västernorrland (ram)110 721
ap.24.21Region Norrbotten (ram)132 868
ap.24.22Region Stockholm (ram)8 220
Disponeras av Kammarkollegiet109 637
ap.22Regionala utv.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)10 237
ap.25Regionala utv.åtg - Regionalt utvecklingsansvar – till Kammarkollegiet (ram)99 400

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ap.1–21 samt delposterna 24:2–24:22


Anslagsposterna 1–21 disponeras av respektive länsstyrelse för ändamålen 3 och 4 nedan. Beslut beträffande ändamålet 3 ska avse utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2019 och tidigare år. Beslut beträffande ändamålet 4 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.

Delposterna 24.2–24.22 disponeras av Tillväxtverket för ändamålen 1, 2, 3 och 4 nedan för utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2021 och tidigare år samt utbetalningar med anledning av beslut 2022 som utbetalas 2022.

Medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och respektive strukturfondsprogram.

Ändamål:

1. Regionala företagsstöd

2. Stöd till kommersiell service

3. Projektverksamhet

4. Uppföljning och utvärdering

Avseende ändamålet 4 får högst de nedan angivna beloppen användas för uppföljning och utvärdering av insatser som finansieras av respektive anslagspost, samt vid behov även för att säkerställa uppföljningssystem m.m. avseende de bemyndiganden om ekonomiska åtaganden som finns för anslaget.

 • Anslagsposterna 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 och 15: 100 000 kronor
 • Anslagsposterna 6, 7, 9 och 14: 200 000 kronor
 • Anslagsposterna 12, 13 och 16: 300 000 kronor
 • Anslagsposterna 17 och 24.9: 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 18, 19, 20, 21 och 24.22: 500 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.6 och 24.16: 600 000 kronor
 • Anslagsposten 24.4: 700 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.3, 24.11 och 24.19: 900 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.7 och 24.12: 1 000 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.2, 24.8 och 24.13: 1 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.5, 24.10, 24.14, 24.15, 24,17, 24.18, 24.20 och 24.21: 2 000 000 kronor

ap.22 Regionala utv.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, regioner, Gotlands kommun eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.

Kammarkollegiet ska senast den 31 januari engångsvis utbetala 4 218 954 kronor till Nordregio avseende bidrag till kostnader för hyra (inklusive fastighetsskatt) och el.

ap.23 Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden

Högst 71 000 000 kronor får användas till insatser enligt förordningen (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner. Tillväxtverket får använda högst 4 000 000 kronor för administration av insatsen, uppföljning, utvärdering, erfarenhetsutbyte och lärande. 

ap.24.1 Tillväxtverket

Medlen disponeras av Tillväxtverket för utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2021 och tidigare år samt utbetalningar med anledning av beslut 2022 som utbetalas 2022 avseende följande ändamål:

1. Regionala företagsstöd

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där myndigheten är ensam beslutsfattare. Vid prioritering av medel till andra regionala företagsstöd ska insatserna främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna.

Medel från delposten får för ändamål 1 betalas ut till regioner och Gotlands kommun. Dessa får i sin tur fatta beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Medel får betalas ut av Tillväxtverket kvartalsvis.

Medel från delposten får medfinansiera företagsstöd inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020. Medel från delposten får även medfinansiera företagsstöd inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning och Fonden för en rättvis omställning 2021–2027.

2. Stöd till kommersiell service

70 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringens beslut om uppdrag att fördela medel till särskilt driftstöd i sårbara och utsatta områden 2020–2022 (N2019/03239).

75 000 000 kronor ska användas till ett stöd till företag med försäljningsställen för drivmedel i landsbygdsområden där servicen är gles för att dessa företag ska kunna genomföra nödvändiga åtgärder för att nedgrävda rörledningar för brandfarlig vätska ska vara korrosionsskyddade. Av medlen får högst 1 400 000 kronor användas för administration.

3. Projektverksamhet

Vid prioritering av medel för projektverksamhet ska insatser främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna.

Medel från delposten får medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020, inkl. tekniskt stöd för strukturfondspartnerskapen. Medel från delposten får även medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i sysselsättning och tillväxt samt Fonden för en rättvis omställning 2021–2027, inkl. tekniskt stöd för strukturfondspartnerskapen.

Tillväxtverket ska svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om Europeiskt territoriellt samarbete;

 • ESPON (European Spatial Planning Observatory Network),
 • Interact,
 • Interreg Europe,
 • Kolarctic,
 • Mellersta Östersjön,
 • Nordsjöregionen,
 • Södra Östersjön,
 • Urbact, och
 • Östersjöregionen.

Tillväxtverket ska även svara för den svenska medfinansieringen av det gemensamma sekretariatet och revisionsmyndigheten för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).  

Medel från delposten får för ändamålet 3 betalas ut till regioner och Gotlands kommun. Dessa får i sin tur fatta beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Medel får betalas ut av Tillväxtverket kvartalsvis. 

4. Viss administration, uppföljning och utvärdering samt viss central utvecklingsverksamhet

Av delposten får Tillväxtverket använda högst 29 600 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för uppföljningssystem m.m. avseende de bemyndiganden om ekonomiska åtaganden som finns för anslaget, RAPS (regionalt analys- och prognossystem), Pipos (Pin Point Sweden) och BRP+ (ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner).

Därutöver får Tillväxtverket använda delposten för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS samt för utgifter för avveckling av äldre systemdelar som ska fasas ut.

18 000 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen till verksamhetsbidrag till riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas riksförbund. 

5. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområdet

I den utsträckning kreditförluster uppstår för lån i stödområdet ska Tillväxtverket lämna bidrag upp till högst 10 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB och högst 10 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Utgifterna för detta ska belasta delposten. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde A och B samt i landsbygder ska redovisas avgränsat från övriga lån från Almi Företagspartner AB respektive Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt beslut från Tillväxtverket.

6. Medfinansiering av Fonden för en rättvis omställning

Inom ramen för ändamålen 1 och 3 får totalt 260 000 000 kronor från delposten användas till att medfinansiera Fonden för en rättvis omställning (FRO). Medel får därutöver användas för administration i enlighet med EU-regelverket.

7.  Regionala strukturer för validering

21 000 000 kronor från delposten får i enlighet med regeringens beslut om uppdrag användas för att etablera effektiva regionala strukturer för validering (N2021/03082). Av medlen får högst 1 000 000 kronor användas för administration.

ap.25 Regionala utv.åtg - Regionalt utvecklingsansvar – till Kammarkollegiet

Medlen på anslagsposten ska finansiera ersättningar till regioner och Gotlands kommun avseende förvaltningskostnader för uppgifter om regionalt utvecklingsansvar. Kammarkollegiet ska utifrån nedanstående tabell utbetala bidraget i tolftedelar den 15:e varje månad utan rekvisition:

Region Stockholm5 114 559
Region Uppsala2 187 405
Region Sörmland3 794 309
Region Östergötland2 660 023
Region Jönköping2 124 731
Region Kronoberg2 674 408
Region Kalmar6 425 563
Gotlands kommun2 596 323
Region Blekinge3 575 465
Region Skåne6 781 055
Region Halland2 476 113
Västra Götalandsregionen8 198 912
Region Värmland4 225 831
Region Örebro3 494 299
Region Västmanland4 884 415
Region Dalarna4 745 712
Region Gävleborg4 755 986
Region Västernorrland9 915 751
Region Jämtland5 290 251
Region Västerbotten8 229 735
Region Norrbotten5 249 154

Belopp angivna i kronor

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala utvecklingsåtgärder
ap.15Inget0
ap.25Inget0
ap.35Inget0
ap.450Inget0
ap.535Inget0
ap.620Inget0
ap.725Inget0
ap.85Inget0
ap.930Inget0
ap.105Inget0
ap.1110Inget0
ap.1235Inget0
ap.1369Inget0
ap.1430Inget0
ap.1525Inget0
ap.1655Inget0
ap.1735Inget0
ap.18190Inget0
ap.19130Inget0
ap.2075Inget0
ap.21150Inget0
ap.22510Inget0
ap.233 735Inget0
ap.24.136 514Inget0
ap.24.22 148Inget0
ap.24.31 442Inget0
ap.24.41 025Inget0
ap.24.53 372Inget0
ap.24.6649Inget0
ap.24.71 232Inget0
ap.24.82 034Inget0
ap.24.9729Inget0
ap.24.103 866Inget0
ap.24.111 184Inget0
ap.24.121 346Inget0
ap.24.132 048Inget0
ap.24.143 543Inget0
ap.24.154 321Inget0
ap.24.161 157Inget0
ap.24.176 098Inget0
ap.24.185 822Inget0
ap.24.191 721Inget0
ap.24.205 536Inget0
ap.24.216 643Inget0
ap.24.22411Inget0
ap.250Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Regionala utvecklingsåtgärder
ap.4350350002024
ap.5260260002024
ap.6200200002024
ap.7100100002024
ap.9150150002024
ap.12200200002024
ap.13750750002024
ap.14200200002024
ap.15150150002024
ap.16400400002024
ap.17100100002024
ap.182 0002 000002024
ap.191 2001 200002024
ap.20100100002024
ap.212 7002 00070002024
ap.23100 00040 00050 00010 0002028
ap.24.1663 140382 554270 01910 5672028
ap.24.285 00040 00040 0005 0002028
ap.24.370 00030 00030 00010 0002028
ap.24.48 0004 0003 0001 0002028
ap.24.590 00060 00025 0005 0002028
ap.24.625 00010 00010 0005 0002028
ap.24.770 00030 00030 00010 0002028
ap.24.885 00040 00035 00010 0002028
ap.24.927 00015 00010 0002 0002028
ap.24.10140 00070 00060 00010 0002028
ap.24.115 0003 0001 0001 0002028
ap.24.1270 00035 00025 00010 0002028
ap.24.1360 00035 00020 0005 0002028
ap.24.14155 00055 00085 00015 0002028
ap.24.15175 00085 00085 0005 0002028
ap.24.1645 00020 00020 0005 0002028
ap.24.17280 000130 000135 00015 0002028
ap.24.18220 000100 000110 00010 0002028
ap.24.1950 00030 00015 0005 0002028
ap.24.20230 000100 000115 00015 0002028
ap.24.21310 000110 000180 00020 0002028
ap.24.2218 0006 0006 0006 0002028
ap.2210 0008 0002 00002028
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen vad det gäller infriande åtaganden i tabellen ovan är endast
indikativ.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslagsposterna 1–21 avser enbart ekonomiska åtaganden gjorda 2019 eller tidigare år. Inga nya åtaganden får ingås för dessa anslagsposter.

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför
utgifter 2023–2028 avseende anslagsposten 22 ska löpande rapporteras av
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och
redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och
formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda
myndigheter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

Av beställningsbemyndigandet på anslagspost 24.1 får 75 000 000 kronor användas för att ingå ekonomiska åtaganden kopplat till stödet till företag med försäljningsställen för drivmedel i landsbygdsområden där servicen är gles för att dessa företag ska kunna genomföra nödvändiga åtgärder för att nedgrävda rörledningar för brandfarlig vätska ska vara korrosionsskyddade.

4.3.6       Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen
av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s
strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas
som bidrag från annan myndighet.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav enligt

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
 • den upphävda förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag, samt
 • den upphävda förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar

ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag,
 • förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
 • den upphävda förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, statligt stöd till regionala investeringar, lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS avseende ändamålen 1–4 under anslagsposterna 23 och 24:2–24:22 samt ändamålen 1–3 under anslagsposten 24:1 ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Martin Nyqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, K och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Kammarkollegiet
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Gotlands kommun
regionerna
Almi Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 7, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

N2021/03069
N2021/03001 (delvis)
N2021/02754
N2021/02706