Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
II:2

2021-12-16
SB2021/01477
Svenska institutet för europapolitiska studier
Box 55
101 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 1, bet. 2021/22:KU1, rskr. 2021/22:65).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier.

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Svenska institutet för europapolitiska studier ska, utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2021 (SB2020/01403), fortsätta att utveckla arbetet med att uppnå/bidra till målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10). I linje med den inrapporterade inriktningen för perioden 2022–2025 bör Svenska institutet för europapolitiska studier fortsatt arbeta med att inkludera jämställdhetsperspektiv i kärnverksamheten såsom att identifiera om jämställdhetsdimensionen kan bidra med fler perspektiv och bättre kunskapsunderlag för myndighetens målgrupp. Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa resultat av det arbetet.

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Statsrådsberedningen) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli
– 28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Fi2020/04960Uppdraget ska
redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022 och 1 april 2023 samt
slutredovisas den 15 februari 2024.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Uppdraget ska
redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022 och 1 april 2023 samt
slutredovisas den 15 februari 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier23 350
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)23 350
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.10EU-information - del till Kammarkollegiet (ram)0
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor2 000
ap.4EU-information - del till MUCF (ram)2 000
Disponeras av Universitets- och högskolerådet5 000
ap.2EU-information - del till Universitets- och högskolerådet (ram)5 000
Disponeras av Linnéuniversitetet1 200
ap.3EU-information - del till Linnéuniversitetet (ram)1 200

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Medlen får användas för Svenska institutet för europapolitiska studiers förvaltningsutgifter.

ap.2 EU-information - del till Universitets- och högskolerådet

Högst 2 500 000 kronor får användas för att genomföra kunskapshöjande åtgärder kring de möjligheter som finns till praktiktjänstgöring och anställning inom EU:s institutioner, byråer och organ samt om rekryteringsprocesserna för sådan praktik och sådant arbete. Medel får även användas för att arbeta strategiskt med att nå ut till högskolestuderande och andra lämpliga målgrupper.

Högst 2 500 000 kronor får användas för utbildningar för lärare och skolledare som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. Medel får även användas för att inför Europadagen anordna informationsaktiviteter för att få skolor att uppmärksamma Europadagen.

ap.3 EU-information - del till Linnéuniversitetet

Medlen får användas för utbildning för yrkesverksamma journalister som syftar till att höja kunskapen om hur beslut fattade på EU-nivå och beslut fattade i ett medlemsland är länkade.

ap.4 EU-information - del till MUCF

Medlen får användas för utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten hos unga i frågor om Europeiska unionen och dess framtid.

ap.10 EU-information - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.16983 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar500
Räntekontokredit2 186
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-251 946
2022-02-251 946
2022-03-251 946
2022-04-251 946
2022-05-251 946
2022-06-251 946
2022-07-251 946
2022-08-251 946
2022-09-251 946
2022-10-251 946
2022-11-251 946
2022-12-251 944
Summa23 350
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier
Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25100
2022-02-25100
2022-03-25100
2022-04-25100
2022-05-25100
2022-06-25100
2022-07-25100
2022-08-25100
2022-09-25100
2022-10-25100
2022-11-25100
2022-12-25100
Summa1 200
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.3EU-information - del till Linnéuniversitetet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Utbildning001 0002 500-1 500-1 500
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Svenska institutet för europapolitiska studier får disponera avgifter för utbildningsverksamheten utan krav på full kostnadstäckning.

För deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar ska Svenska institutet för europapolitiska studier kvartalsvis fakturera Regeringskansliet. Till fakturan ska en redovisning av antalet deltagare och deltagande departement per utbildning bifogas.

 

På regeringens vägnar
Ann Linde
Erik Rudal
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/UH
Kulturdepartementet/CSM, MD
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Kammarkollegiet
Linnéuniversitetet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Universitets- och högskolerådet