Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
10

2021-12-16
Ku2021/02357 (delvis)
Valmyndigheten
Box 12191
102 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 1, bet. 2021/22:KU1, rskr. 2021/22:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Valmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:977) med instruktion till Valmyndigheten och andra tillämpliga författningar. 

3

Uppdrag

Prognoser 2022-2025

Skatteverket ska efter samråd med Valmyndigheten redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 7 februari,
  • 27 april,
  • 29 juli och
  • 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:4

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket27 000
ap.2Valmyndigheten - till Skatteverket (ram)27 000

Villkor för anslag 6:4

ap.2 Valmyndigheten - till Skatteverket

Anslagsposten får användas för utgifter för Valmyndighetens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
6:4 Valmyndigheten
ap.28103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-252 250
2022-02-252 250
2022-03-252 250
2022-04-252 250
2022-05-252 250
2022-06-252 250
2022-07-252 250
2022-08-252 250
2022-09-252 250
2022-10-252 250
2022-11-252 250
2022-12-252 250
Summa27 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:4 ap.2Valmyndigheten - till Skatteverket

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Skatteverket får för Valmyndighetens räkning disponera inkomster från avgifter som Valmyndigheten får ta ut med stöd av lag eller annan förordning.

På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Anders Lundmark
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L6
Finansdepartementet, BA, SKA S3
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksgäldskontoret
Skatteverket