Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
13

2021-12-16
Ku2021/02357 (delvis)
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för press, radio och tv
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 1, bet. 2021/22:KU1, rskr. 2021/22:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för press, radio och tv. 

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bedömning av redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Granskningsnämnden för radio och tv:s bedömningar enligt 22 § förordningen (2020:879) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv av om Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB har uppfyllt sina uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 17 juni 2022.

3

Uppdrag

Prognoser 2022-2025

Myndigheten för press, radio och tv ska redovisa utgiftsprognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 7 februari,
  • 27 april och
  • 28 oktober.

Utveckla mekanism för tvistlösning

Myndigheten för press, radio och tv ska fortsätta arbetet med att utveckla en mekanism för tvistlösning enligt kraven i artikel 28.b 7 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2010/13/EU (AV-direktivet), i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1808. Tvistlösningsmekanismen ska möjliggöra en opartisk tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar och ska vara fristående från Myndigheten för press, radio och tv. Myndigheten bör via sitt arbete i den europeiska gruppen för regleringsmyndigheter utbyta erfarenheter kring hur tvistlösningsmekanismer i enlighet med kraven i AV-direktivet ser ut i andra medlemsstater. Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Kulturdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 10 juni 2022. 

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Tidigare givna uppdrag

Sammanfattning av uppdragenBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Myndigheten för press, radio och tv, vars uppdrag är att verka för yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet ska genom olika insatser och aktiviteter uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden. Myndigheten för press, radio och tv ska genomföra uppdraget i dialog med kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02).

Ku2020/02567 (delvis)

Redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 7 april 2022

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021 - 2023.

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021 - 2023.

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:1

Mediestöd (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för press, radio och tv1 055 519
ap.2Mediestöd - del till Myndigheten för press, radio och tv (ram)1 055 519

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Mediestöd - del till Myndigheten för press, radio och tv

Anslagsposten ska användas i enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524), mediestödsförordningen (2018:2053) och förordningen (2021:1205) om stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelningen av post varannan dag.

Anslagsposten ska även användas enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (2018:2054) om upphävande av förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar.

8:2

Myndigheten för press, radio och tv (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för press, radio och tv45 682
ap.1Myndigheten för press, radio och tv (ram)45 682

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Myndigheten för press, radio och tv

Anslaget får användas för Myndigheten för press, radio och tv:s förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
8:1 Mediestöd
ap.228 60440 0000
8:2 Myndigheten för press, radio och tv
ap.11 3703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
8:1 Mediestöd
ap.2150 00060 00060 00030 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndigandet får användas för innovations- och utvecklingsstöd och stöd för lokal journalistik i svagt bevakade områden enligt mediestödsförordningen (2018:2053). Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 850
Räntekontokredit2 658
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för press, radio och tvs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-253 807
2022-02-253 807
2022-03-253 807
2022-04-253 807
2022-05-253 807
2022-06-253 807
2022-07-253 807
2022-08-253 807
2022-09-253 807
2022-10-253 807
2022-11-253 807
2022-12-253 805
Summa45 682
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för press, radio och tvs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Myndigheten för press, radio och tv

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Utgivningsbevis-572-6503501 000-650-1 872
Offentligrättslig verksamhet
Ansökan om att sända tv-program samt digital kommersiell radio-26201001000-262
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utgivningsbevis

Målet är att avgifterna ska täcka 35 procent av kostnaderna för verksamheten avseende utgivningsbevis.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Särskild avgift samt utdömda viten27121 95000001 950
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter för analog kommersiell radio281100163 0000163 000163 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Särskild avgift enligt radio- och tv-lagen (2010:696) samt utdömda viten med anledning av förelägganden enligt radio- och tv-lagen ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

I enlighet med förordningen (2020:879) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv och radio- och tv-lagen (2010:696) får en avgift tas ut av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio. Myndigheten får disponera avgifterna.

På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Sofie Berg Cormier
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/N/MK
Förvaltningsavdelningen/RK ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter